Индивидуален трудов договор

 

Основни особености

Трудовият договор може да е безсрочен или с определен срок (не повече от 3 години). Той се сключва преди постъпването на работника / служителя на работа. Tрудовият договор задължително се сключва в писмена форма.  Ако лицето е започнало да изпълнява работата си без договор, то трябва да уведоми инспекцията по труда. Тя следва да обяви с постановление съществуването на трудово правоотношение при наличие на необходимите обстоятелства, което се връчва на страните и да предпише на работодателя сключване на трудов договор.

 

Съдържание на ТД

КТ не установява задължителен образец за трудов договор. Съгласно КТ трудовият договор трябва да съдържа някои задължителни елементи:

 1. мястото на работа;
 2. наименованието на длъжността и характера на работата;
 3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
 4. времетраенето на трудовия договор;
 5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
 6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
 8. продължителността на работния ден или седмица.

 

Уведомление до НОИ

В три дневен срок от сключването на трудовия договор работодателят уведомява съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по регистрацията си, (уведомление се изпраща и при изменение или прекратяване на трудовите договори, както и при промяна на работодателя по чл.123 от КТ), като изпраща уведомление по образец. Изпращането се извършва чрез:

 1. подаване в съответното ТП на НОИ;
 2. Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис;
 3. препоръчано писмо с обратна разписка.

За уведомленията, подавани на дискета, се използва само програмен продукт, който е проверен или разработен от НОИ.  Програмният продукт, разработен от НОИ, може да се получи безплатно от съответното ТП на НОИ или от интернет страницата на НОИ – ВЖ. ФОРМУЛЯРИТЕ.

Преди постъпването на работа, работодателят е длъжен да връчи на работника копие от завереното уведомление до НОИ срещу подпис от работника в справката за заверените от ТД на НОИ уведомления. Тази справка се съхранява при работодателя.

 

Сключване на ТД със срок за изпитване – чл.70 и чл.71 от КТ

Сключването на договор със срок за изпитване предшества сключването на окончателен трудов договор. Той е задължително в писмена форма и съдържа всички задължителни елементи на бъдещия окончателен трудов договор. В три дневен срок от сключването на трудовия договор, работодателят уведомява съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по регистрацията си.

Възможно е и в срочния, и в безсрочния ТД да се включи само клауза за изпитване.

Срокът на договора не трябва да е повече от 6 месеца (ако не е упоменат в договора, се счита, че е 6 месеца) и се уговаря в полза на работника/работодателя/и на двете страни, а ако не е изрично упоменато, се счита, че е в полза и на двете страни. Страната, в чиято полза е уговорен срокът, има право да прекрати договора по всяко време без предизвестие и без да е необходимо да се мотивира (чрез уведомление или заповед), но  трябва волята и да е изразена ясно и категорично. Когато страната, в чиято полза е уговорен срокът, не е прекратила договора преди изтичането на срока, той се счита за окончателен. Възможно е страната, в чиято полза е уговорен срока, да изпрати уведомление до другата страна за преминаване на договора в окончателен преди или след изтичането на срока за изпитване.

Целта на този договор е работодателят да провери годността на работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, а работника – да провери дали работата е подходяща за него.

 

Допълнителен трудов договор

Работникът или служителят може да сключва трудови договори с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение. В тези случаи общата продължителност на работното време по двата трудови договора не може да надвишава 12 часа (обикновено основният трудов договор е за 8 часа, а допълнителният – за 4 ч.), като непрекъснатата междуседмична почивка е минимум 48 часа. При сключване на допълнителен трудов договор се изисква съгласието на работодателя по основното трудово правоотношение.

 

Промени в съществените елементи на трудовия договор

При промени в условията на трудовия договор, страните подписват допълнително споразумение.

Работодателят е длъжен в 3-дневен срок от изменение на договора да изпрати уведомление до ТД на НОИ по образец.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив