Инструкция № 1 от 20.11.2008 г. за образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства

Държавна агенция по горите

Държавен вестник брой: 103

Година: 2008

Орган на издаване: Държавна агенция по горите

Дата на обнародване: 29.12.2008

Чл. 1. С тази инструкция се определят условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства.
 
Чл. 2.
(1) Държавните горски и държавните ловни стопанства, които приключват предходната година с печалба по счетоводния баланс и през всяко от отделните тримесечия на текущата календарна година имат положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.
(2) Държавните горски и държавните ловни стопанства, които приключват предходната година с печалба по счетоводния баланс, от началото на текущата календарна година имат положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения, но за отчетното тримесечие са на загуба, могат да запазят размера на средствата си за работна заплата от предходното тримесечие. По този ред може да се образуват средствата за работна заплата само през едно тримесечие на годината. В следващите тримесечия, ако предприятието е на загуба за отчетното тримесечие, но от началото на годината е с положителен финансов резултат, образува средствата си за работна заплата по реда на чл. 4, ал. 2.
 
Чл. 3.
(1) Държавните горски и държавните ловни стопанства, които не отговарят на условията по чл. 2, образуват средствата си за работна заплата тримесечно, като средната брутна работна заплата за предходното тримесечие се умножи по фактическия средносписъчен брой на персонала (без жените в отпуск по майчинство) за отчетното тримесечие и получената сума се коригира с коефициент, отчитащ изменението на начислените такси, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите през съответния отчетен период спрямо базасния период.
(2) Новосъздадените и преобразувани държавни горски и държавни ловни стопанства до набиране на базисен период от четири последователни тримесечия ползват само коефициента от отчетното и предходното тримесечие. В случаите на намаление на коефициента средствата за работна заплата не се намаляват.
(3) Коефициентът се изчислява по методика, разработена от Държавната агенция по горите съгласно приложение № 1.
(4) Отчетният период включва отчетното и предходните три тримесечия.
(5) Базисният период включва четирите тримесечия, предхождащи отчетното тримесечие.
 
Чл. 4.
(1) Държавните горски и ловни стопанства, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резулат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, могат да увеличават средствата си за работна заплата с коефициент 0,80 за всеки процент увеличение на коефициента, отчитащ изменението на начислените такси, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите.
(2) Държавните горски и ловни стопанства, които приключват отчетното тримесечие със загуба и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, могат да запазят начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие.
(3) Държавните горски и ловни стопанства, които приключват отчетното тримесечие със загуба и имат просрочени задължения, не могат да увеличават средствата си за работна заплата. През следващото отчетно тримесечие, ако загубата се увеличава и имат просрочени задължения, държавните предприятия предприемат мерки за финансово оздравяване.

Чл. 5.
(1) При прилагане на инструкцията от начислените средства за работна заплата през предходното и отчетното тримесечие се изключват:
1. обезщетенията по чл. 220, 222, чл. 224, ал. 1 и чл. 331 от Кодекса на труда;
2. възнагражденията на директорите на държавните горски и ловни стопанства;
3. допълнителните възнаграждения за положен нощен труд по чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; доп., бр. 56; изм. и доп., бр. 83 от 2007 г.; изм. бр. 11 от 2008 г.);
4. внесените от работниците и служителите за тяхна сметка суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване, които не се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
5. сумите, начислени от работодателя за първия ден на временна неработоспособност;
6. възнагражденията на наетите лица по граждански договори и на сезонните работници;
7. възнагражденията за извънреден труд по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, начислени съгласно определените размери с колективния трудов договор;
8. възнагражденията за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда, начислени в размери съгласно колективния трудов договор.
(2) Държавните горски и ловни стопанства, в които се откриват нови работни места за общественополезни дейности и за предоставяне на социални услуги по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", при образуване на средствата си за работна заплата през отделните тримесечия на годината изключват средствата за работна заплата и числеността на лицата, наети по програмата.

Чл. 6. Когато установените по реда на инструкцията средства за работна заплата не осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната за съответния период и на минималните размери на съответните допълнителни трудови възнаграждения, в разходите за съответното тримесечие се признават средствата, осигуряващи тези плащания, без да се увеличава числеността на персонала, достигната през предходното тримесечие.

Чл. 7. Държавните горски и ловни стопанства, които през предходното тримесечие са начислили в разходите си средства за работна заплата в размер, по-голям от полагащите се средства, образувани по реда на инструкцията, не могат да увеличават средствата си за работна заплата през следващите тримесечия до компенсиране размера на увеличението. Превишението на средствата се изключва при образуване на средствата за работна заплата през следващото тримесечие.
 
Чл. 8.
(1) Възнагражденията на директорите на държавните горски и ловни стопанства се определят тримесечно на база на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблицата съгласно приложение № 2 към инструкцията.
(2) Месечното възнаграждение се определя в размер от 250 на сто до 350 на сто от отчетената средна брутна работна заплата по заложените критерии в приложението, но не повече от 12 минимални работни заплати за страната за горските и ловните стопанства, приключили с положителен финансов резултат през отчетното тримесечие.
(3) Месечното възнаграждение се определя в размер от 250 на сто до 350 на сто от отчетената средна брутна работна заплата по заложените критерии в приложението, но не повече от 7 минимални работни заплати за страната за горските и ловните стопанства, приключили със загуба през отчетното тримесечие.
(4) За първите два месеца на отчетното тримесечие възнаграждението се определя авансово на база възнаграждението от предходното тримесечие. В последния месец на тримесечието се коригира полагаемото се възнаграждение.
(5) В случаите, когато начислените средства за работна заплата за работниците и служителите на горското и ловното стопанство превишават образуваните по реда на инструкцията, определеното общо за трите месеца възнаграждение на директора на горското и ловното стопанство се намалява с размера на определената за страната една минимална работна заплата.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. "Просрочени задължения" са следните парични задължения, които не са изпълнени изцяло или частично в срока, определен в договор или в нормативен акт:
а) задължения към държавния и/или общинския бюджет (корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, такси по ПМС № 202 от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите - ДВ, бр. 73 от 2008 г.);
б) вноски за задължително обществено и здравно осигуряване;
в) задължения по договори за доставка и услуги, свързани с дейността.
2. "Положителен финансов резултат" е печалбата, установена като разлика между счетоводната печалба за отчетното тримесечие и дължимите данъци за сметка на печалбата по ЗКПО.

§ 2. Начислените суми за компенсируеми отпуски на персонала в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на СС 19 - "Доходи на персонала", се изключват от начислените средства за работна заплата при прилагане на инструкцията и при определяне на финансовия резултат.

Заключителни разпоредби

§ 3. Инструкцията се издава на основание § 70 и 75 от ПЗР към ЗИДЗГ (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. Указания по прилагане на инструкцията дават председателят на Държавната агенция по горите и министърът на труда и социалната политика съобразно ведомствената компетентност.
 
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3

Методика за изчисляване на коефициент, отчитащ изменението на начислените такси, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите

I. Общи положения:
С тази методика се определят обхватът, особеностите и начинът за изчисляване на коефициента на изменение на начислените такси, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите през отделните тримесечия на календарната година в рамките на отчетния и базисния период.
II. В методиката се използват следните понятия:
1. "Отчетен период" - включва отчетното и предходните три тримесечия.
2. "Базисен период" - включва четирите тримесечия, предхождащи отчетното тримесечие.
3. "Такси, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите" - таксите, които се начисляват и събират на основание ПМС № 202 от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (ДВ, бр. 73 от 2008 г.).
III. Коефициентът се изчислява като съотношение на начислените такси през отчетния период и начислените такси през базисния период.
 
Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1
 
Показатели и критерии за определяне на процента завишение над 250 на сто от отчетената средна брутна работна заплата на държавното горско и ловно стопанство за отчетното тримесечие       
    
1.     Средносписъчен брой на персонала           
1.1.     до 50 души     5%       
1.2.     от 50 до 100 души     10%       
1.3.     над 100 души     15%       
2.     Увеличаване на рентабилността на продажбите     15%       
3.     Положителен финансов резултат     15%       
4.     Спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им     15%       
5.     Изпълнени в срок и обем мероприятия по договор за възлагане с Държавната агенция по горите     20%       
6.     Изпълнен разчет за таксите, които се внасят в бюджета на Държавната агенция по горите     20%      

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив