Лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца

Български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и чуждестранни физически или юридически лица от държавите членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство, могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години след издаване на лиценз и вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане.

Не подлежат на лицензиране и не се вписват в регистъра към Агенцията за социално подпомагане специализираните институции за деца, които имат статут на държавни или общински юридически лица .

Съгласно чл. 43в от Закона за закрила на детето, освен посочената по-горе характеристика, за да получи лиценз за предоставяне на социални услуги за деца, кандидатът трябва да отговаря и на следните изисквания, а именно:

 • да не е обявен в несъстоятелност или да не е в производство за обявяване в несъстоятелност
 • да не е в ликвидация;
 • да не е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи;
 • да предлага социални услуги, които отговарят на стандартите, определени в наредбата по чл. 4, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

За да получат необходимият лиценз кандидатите подават до председателя на Държавната агенция за закрила на детето заявление по образец - приложение № 6 към Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, към което прилагат :

 • заверен препис от решение за първоначална съдебна регистрация;
 • удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
 • удостоверение, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено от компетентния съд (подава се само от лицата, регистрирани по Търговския закон);
 • заверен препис от кандидата от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
 • свидетелство за съдимост на лицето, а за юридическите лица - на членовете на управителните им органи;
 • описание на социалната услуга - за кого е предназначена, дейности, които ще се извършват, човешки и материални ресурси, финансов план - чл. 34, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

За издаване или подновяване на лиценз се заплаща такса в размер 50 лева, която се внася във фонд "Социално подпомагане". Таксите се разходват целево за дейностите по закрила на детето.

Заявленията за издаване на лиценз се разглеждат от комисия, съставена от представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

Председателят на комисията свиква заседанията съобразно постъпилите заявления и уведомява членовете за насрочените заседания. Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките й членове. Комисията разглежда заявленията за лицензиране, провежда обсъждане и взема решение с явно гласуване с мнозинство повече от две трети от присъстващите членове. При необходимост комисията може да поиска становища от други специалисти в областта на закрила на детето. За заседанията на комисията се води протокол.

В едномесечен срок месец от постъпването на заявлението комисията прави мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за издаване или за отказване на лиценз.

Ако се установи неточност или непълнота в подадените документи, комисията уведомява заявителя в 7-дневен срок от разглеждане на заявлението и дава указания за отстраняване на недостатъците. Не по-късно от 2 месеца от постъпване на заявлението председателят на Държавната агенция за закрила на детето издава лиценз или отказва издаването му, ако заявителят не отговаря на условията, посочени в чл. 43в от Закона за закрила на детето.

Лицензът се издава в два екземпляра по образец, като първият екземпляр се предоставя на заявителя, а вторият остава в Държавната агенция за закрила на детето.

Заповедта за издаване на лиценз или отказът за издаването му се съобщава писмено на заявителя в 7-дневен срок от датата на издаването му, като отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс .

В Държавната агенция за закрила на детето се води регистър за издадените лицензи, който съдържа данните за:

 1. името, седалището и адреса на получателя на лиценза;
 2. вида на лицензираната дейност;
 3. номера и датата на издадения лиценз;
 4. датата на връчване на лиценза и подписа на получателя;
 5. датата на подновяване или на отнемане на лиценза.

При настъпване на промени в обстоятелствата, при които е издаден лиценза, доставчикът на социални услуги за деца е длъжен в 14-дневен срок писмено да уведоми председателя на Държавната агенция за закрила на детето и да представи съответния документ, удостоверяващ промяна.

Лицата, които са получили лиценз, следва да се регистрират в Агенцията за социално подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, след което могат да започнат да предоставят социални услуги за деца. Издаденият лиценз е един от документите, въз основа на които се извършва вписването в регистъра към Агенцията за социално подпомагане на лицата, които предоставят социални услуги за деца

Лицензът за предоставяне на социални услуги за деца е личен и не може да бъде преотстъпван, а срокът му на е 3 години .

Действието на лиценза се прекратява преди изтичане срока на неговата валидност, считано от: а/ искането на неговия притежател за прекратяване или б/ отнемането му;

Отнемане на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца се осъществява с акт на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, когато титулярът:

 1. не започне да предоставя услугите в срок до 12 месеца от издаване на лиценза;
 2. не спазва стандартите за предоставяне на социални услуги на деца;
 3. извършва дейност в нарушение на издадения лиценз;
 4. не предостави информация в 14-дневен срок от настъпването на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите към заявлението за предоставяне на лиценз.

Заповедта за отнемане се съобщава на заинтересуваните лица в 7-дневен срок след издаването й и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По преценка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето на доставчика на социални услуги за деца може да се определи подходящ срок за отстраняване на нарушението, но не повече от 6 месеца. В случай че в този срок нарушението не бъде отстранено, лицензът се отнема. Нов лиценз може да бъде издадена след изтичане на една година от отнемането.

 

 

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив