Национална регистрация на марка на територията на Република България

Цел на процедурата

Регистрацията на марка се прави с цел получаване на изключително право върху нея на територията на Република България. Ако е необходима регистрация в други страни, тя следва да се извърши по реда на международната регистрация.

Регистрацията не е задължителна. Тя се извършва с оглед придобиване на права върху марката. С регистрирането на марката се признава правото на изключителното й използване за срок от 10 години (от датата на подаване на заявката) на територията на страната. Изключителното право включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват марката в търговската си дейност.

Използването е условие за запазване на регистрацията. Ако в срок от пет години от датата на регистрацията, притежателят на марката не е започнал използването й или то е било преустановено за срок от пет години, регистрацията може да бъде отменена. Разпореждането с правото върху марката включва прехвърляне на правото върху марка, или разрешение за използването на марката с писмен договор за изключителна или неизключителна лицензия.

Договорите, сключени за която и да е от двете форми на разпореждане, се вписват в Регистъра на Патентното ведомство (ПВ) и имат действие за трети лица от датата на вписването им в този регистър.

 

Същност на марката. Видове марки

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Марките могат да бъдат: търговска марка; марка за услуги; колективна и сертификатна, както са обяснени по-долу:

- Търговска марка - знак за означаване на стоки. Тази марка може да е притежание съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със съгласието на всички притежатели;

- Марка за услуги - знак за означаване на услуги. Тази марка също може да е притежание съвместно на две или повече лица;

- Колективна марка - знак, притежание на сдружение - юридическо лице, който знак се използува съгласно правила, приети от сдружението и представени в писмена форма при регистрацията на марката. Правото върху колективна марка не може да се прехвърля, както и да се разрешава ползуването му на предприятия извън сдружението;

- Сертификатна марка - удостоверява материала, начина на изработване, качеството и други характеристики на стоки или услуги, произвеждани или предлагани под контрола на притежателя на марката. Необходимо е притежателят да приеме правила за използуването й, мерките за контрол и санкциите, които той налага. Тези правила се подготвят в писмена форма и се представят в ПВ с искането за регистрация.

Съгласно българското законодателство правата върху марката произтичат от регистрацията й, т. е. предоставят се в резултат на определена процедура и имат точно дефиниран обем и обхват. Регистрацията може да се подновява, със заплащане на такса, неограничен брой пъти за следващи периоди от по десет години.

 

Субекти, оправомощени да искат изпълнение

Заявителят може да бъде местно или чуждестранно физическо или юридическо лице. Той може да извършва действия пред Патентното ведомство (ПВ) лично или чрез местен представител по индустриална собственост. Компетентният орган е Патентното ведомство на Република България.

Подаване на заявка. Необходими документи

За получаване на регистрация на марка е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България. Заявката се подава директно, по пощата или чрез комуникационно средство, предаващо факсимиле или електронно копие.

Заявката е по образец на Патентното ведомство. Задължителни елементи:

- искане за регистрация;

- данни за заявителя;

- изображение на марката - в размер 7/7 см, ясно и годно за възпроизвеждане - черно-бяло (ако няма претенции за цвят). В случай, че има претенция за цвят - изображението трябва да бъде цветно, като в заявлението се посочва точното разположение на цветовете (с думи). Ако марката е триизмерна - изображението следва да показва това, като могат да бъдат представени погледи от различни страни.

- описание на марката и/или указване на словните елементи на марката и начинът на изписването им - с букви на кирилица или на латиница;

- списък на стоките и/или услугите, за които ще се отнася марката по Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ);

- подпис на заявителя или представителя.

Към заявката се прилагат следните документи:

- пълномощно - в случай, че заявителят използва представител по индустриална собственост;

- приоритетен документ;

- документ за платени такси - трябва да съдържа данни за заявителя или представителя; данни за марката, за която се иска регистрация; точките от Тарифата за таксите, по които е извършено заплащането (ако плащането е извършено по банков път). Когато таксите се заплащат на касата на ПВ, документът се представя служебно;

- допълнителни копия от изображението на марката - 2 броя;

 

Такси

Патентното ведомство събира такси за заявяване, регистрация, издаване на свидетелства, ускоряване на експертизата по същество, подновяване на регистрацията, вписвания, поправка на грешки, обжалване на откази, отменяне, заличаване, продължаване на срокове, публикации на заявката, на регистрацията и на вписванията, подаване на заявка за международна регистрация, препращане на заявка за марка на Общността, искания за определяне на общоизвестност на марки или на ползващи се с известност марки, публикация за определяне на марката като общоизвестна или ползваща се с известност, информация за заявена марка или географско означение, справки и извлечения от държавните регистри в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

 

 

Срок за приключване на процедурата

В Закона не е указан определен срок, в който ПВ трябва да извърши регистрация на марката, в случай че заявката е редовна и отговаря на изискванията на закона.

Срокът зависи от времето на протичане на вътрешните процедури, като зависи от кореспонденцията със заявителя.

 

Вътрешен ход на процедурата

 

1. Формална експертиза

За всяка заявка се проверява дали са изпълнени формалните изисквания по закона (за установяване датата на подаване) и дали заявителят е физическо или юридическо лице от държава, която участва в международни договори, по които България е страна. След това заявката се вписва във входящия регистър на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея.

След това се проверява дали заявката отговаря на формалните изисквания за съдържание на заявката.

 

1а. Публикация на заявката

Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се публикува в официалния бюлетин на ПВ в едномесечен срок след приключване на експертизата.

 

2. Експертиза по същество

За всяка заявка се извършва експертиза по същество съобразно реда на публикацията на заявката, независимо дали е постъпило възражение.

Експертизата по същество включва проверка дали марката отговаря на абсолютните и относителни критерии за получаване на регистрация. Абсолютните критерии се отнасят до същността на марката. Не се регистрират марки, които не отговарят на определението за марка; не притежават отличителен характер; които се състоят изключително от знаци или означения, станали обичайни за Република България по отношение на заявените стоки или услуги; включва гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави - членки на Парижката конвенция, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации; официални знаци и клейма за контрол и гаранция; включва наименование или изображение на културни или исторически паметници на Република България, определени от Министерството на културата; които се състоят от знаци или означения, които указват вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето или метода на производство на стоките, начина на предоставяне на услугите или други характеристики на стоките и услугите.

Относителните критерии са свързани с предходни права върху идентични или сходни марки.

 

3. Решение за регистрация

Когато в резултат на експертизата по същество се установи, че марката отговаря на изискванията на закона, заявителят се уведомява за това и му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство и публикация.

Когато таксите се заплатят, се взима решение за регистрация и марката се вписва в Държавния регистър на марките.

На заявителя се издава свидетелство за регистрация в едномесечен срок. Патентното ведомство извършва публикация в официалния си бюлетин на всяка регистрирана марка, общоизвестна марка и марка, ползваща се с известност не по-късно от 3 месеца след вписването в Държавния регистър на марките.

 

4. Отказ

Когато ПВ реши, че има основание за отказ на регистрацията, на заявителя се изпраща уведомление за отказ, което следва да съдържа всички основания и мотиви за отказа

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив