Електроенергийният пазар в цифри и факти

18.08.2014 | 20:30
по статията работи: Мария Стоянова
ДКЕВР публикува редовния си годишен доклад
Електроенергийният пазар в цифри и факти
Снимка: Thinkstock/Guliver

Основните цифри и факти за електроенергийния пазар в България, отразени в доклада на ДКЕВР, представени от 3e-news.

Производство на електроенергия и мощности 

Годишното брутно производство на страната през 2013 е 43,7 ТВтч,  (7,5% по-ниско спрямо 2012) поради  намаленото вътрешно потребление  и намаления износ на електрическа енергия.

Общата инсталирана мощност е 11 840 МВт. Максималната разполагаема производствена мощност към годишния максимум е в размер на 10 132  МВт, а върховият товар от 6 672 МВт е през м. януари 2013.

Инсталираните мощности, работещи с енергия от възобновяеми източници към 31.12.2013 г. са 3 894 МВт, като количеството произведена електрическа енергия е 6 825 ГВтч. През 2013 г. ръстът на енергията от възобновяеми източници се е запазил, като според издадените сертификати за гаранция за произход на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници от Агенцията за устойчиво енергийно развитие е с 6,52% повече сравнение с произведената електрическа енергия през 2012 г.

Общата инсталирана мощност на вятърна енергия в страната през 2013 г. е 682,4 МВт при годишно производство от около 1 372 ГВтч.  

През 2013 г. инсталираната мощност на фотоволтаици (PV) възлиза на около 1 019,77 MW при производство от 1 349 ГВтч.

През 2013 г. инсталираната мощност на електрически централи, работещи с биомаса, е около 37,62 МВт при производство от 49, 8 ГВтч (на някои места в доклада се среща и друга стойност за мощността -29 МВт).

Посоченият в доклада дял на ВИ мощности в общата структура на инсталираните мощности в страната е 41,37%, както тук регулаторът е преценил да включи и мощности от ПАВЕЦ.

Пазар на едро на електроенергия през 2013

Пазарът на електрическа енергия в България се описва от регулатора като национален и същевременно добре интегриран със съседните страни.

Участниците с реални свободно договорени сделки на пазара през 2013 г. са общо 2157, от които 9 производители, 2096 потребители и 52 търговци на електрическа енергия, от тях 13 са координатори на стандартни балансиращи групи. Общият брой на търговците с лицензии за търговия с електрическа енергия през 2013 г. е 113.

През 2013 г. количествата, търгувани на свободния пазар отпотребители в страната са 6 871 571 MВтч, спрямо 5 295 565 MВтч през 2012 г., или увеличението е с 29,7%. Най-голям относителен дял от реализираните количества на свободния пазар предоставят АЕЦ „Козлодуй” и ТЕЦ „Марица Изток 2”. Информацията за размера на пазарните дялове на производителите на свободния пазар не е обект на отчитане в доклада.

Общото количество енергия, търгувано от производители по свободно договорени цени през 2013 г., е 13 157 797 MВтч, спрямо 13 515 527 MВтч през 2012 г., като това са количества за потребители в страната и за износ.

През 2013 г. бяха приети нови Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), с които се създаде нов пазарен модел. Новата организация на пазара цели да осигури съответствие с разпоредбите на Закона за енергетика по отношение на правата за организиране на борсов пазар в България, както и осигуряване на всички необходими условия за гарантиране на работата на балансиращ пазар. Балансиращият пазар започна своята работа в началото на месец юни 2014 г. Неразделна част от ПТЕЕ е приетата Методика за определяне на цените на балансираща енергия (за безпрецедентните цени на дисбалансите през първите два месеца от функционирането на балансиращия пазар можете да прочетете в публикацията Българските балансиращи цени –без аналог в Европа).

Енергията за покриване на енергийния недостиг през 2013 г.  е 79 677 MВтч, спрямо 65 673 MВтч, през 2012 г., и представлява 1,15% от регистрираните графици до краен потребител. Енергията за покриване на енергийния излишък през 2013 г. е 249 421 MВтч, спрямо 239 467 MВтч през 2012 г., и представлява 3,62 % от регистрираните графици до краен потребител. Изхождайки от броя на участниците и сключените сделки на пазара, небалансите бележат незначителен ръст, при значително увеличаване на търгуваните обеми.

„ЕСО“ ЕАД определя за всеки период на сетълмент две цени на балансираща енергия. Средната цена за 2013 г. за енергиен недостиг е 186,33 лв./MВтч, спрямо 171,48 лв./MВтч за 2012 г. Средната цена за енергиен излишък е 28,27 лв./MВтч, спрямо 26,21 лв./MВтч за 2012 г.

През 2013 г. общественият доставчик „Национална електрическа компания” ЕАД остава единственият доставчик на електрическа енергия на балансиращия пазар. В доклада на регулатора се посочва, че независимите производители все още не са достатъчно икономически заинтересовани да участват на балансиращия пазар на електрическа енергия.

В началото на 2014 г. приключи и процедурата  за избор на борсов оператор. Понастоящем в страната няма организирана борса за електрическа енергия и търговията с електрическа енергия се извършва главно въз основа на двустранни договори между търговските участници и на балансиращ пазар, организиран от ЕСО. Поради това на този етап обективна средна цена и марж между цените купува и продава на българския пазар на електрическа енергия не може да бъде определен. Средната цена, която се посочва от регулатора за реализирана енергия на свободния пазар е 75-89 лв/МВтч.
В доклада на регулатора се посочва, че почти всички клиенти на средно напрежение са „изведени“ на свободния пазар, с което значително се е увеличил делът му спрямо регулирания. От 2013 г. клиентите средно напрежение могат да избират доставчика си на енергия, а тези, които не са упражнили правото си на избор, се снабдяват с електрическа енергия от новия пазарен участник - Доставчиците от последна инстанция.

Пазар на дребно

Към сегмента „пазар на дребно“ с електрическа енергия през 2013 г. се включва доставката на електрическа енергия на клиенти на ниско напрежение – дребни стопански и битови клиенти.

През 2013 г. основната част от тези клиенти се снабдяват по регулирани цени, като на този етап една сравнително малка част от стопанските клиенти на ниско напрежение са  преминали към доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени.

В доклада регулаторът прави преглед на моделите за определяне на цените преди и след 1 август 2013. Старият модел предвиждаше задълженията към обществото, произтичащи от задължението за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и централите с дългосрочни договори, да се включват към цената за пренос. В доклада се посочва, че през последните няколко години е отчетена трайна тенденция към повишаване на тези разходи, като в периода 2012-2013 г. тяхното ниво е довело до изключително увеличение на общата дължима сума към цената за пренос, което на практика блокира българският износ на електрическа енергия. В тази връзка регулаторът изтъква, че е разработен нов модел за компенсиране на тези разходи, като от месец август 2013 г. е утвърдена нова цена за „задължения към обществото“, която се заплаща от клиентите на свободния пазар за количествата електрическа енергия, потребени на територията на страната.

По отношение на разходите, които са включени в цената за електрическа енергия за клиентите на регулирания пазар, регулаторът прави обобщението, че за 2013 г. с най- голяма тежест са разходите по дългосрочни договори с „ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ЕООД и Контур Глобал Марица Изток 3“ ЕАД и разходите за изкупуване на електрическа енергия от ВИ. В графиката по-долу е представена структурата на регулираната цена на Обществения доставчик, като следва да се има предвид, че част от разходите за енергия от ВИ са компенсирани с приходите от продажба на квоти CO2. Според регулатора стойността на тази компенсация е 255 млн.евро.

От доклада обаче не става ясно за тази една година какъв е размерът на осигурената обществена подкрепа за ВИ, комбинирано производство и за невъзстановяеми разходи, заплатена чрез регулираните цени за енергия от битови и стопански клиенти на ниско напрежение .

ДКЕВР, счита че разширяването на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени в сектора на малките стопански клиенти е в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Директива 2009/72/ЕО.

На този етап на отваряне на пазара на електрическа енергия в страната крайните снабдители доставят по регулирани цени електрическа енергия на защитени потребители, въз основа на публично известни „Общи условия за снабдяване с електрическа енергия”. Общите условия се разработват и предлагат от електроснабдителните дружества и утвърждавани от регулатора.

Изпълнение на изисквания за отделяне

В края на месец декември 2013 регулаторът дава разрешение за преобразуване на НЕК и ЕСО и прави промени в лицензиите на двете дружества, свързани с дейностите по пренос на електрическа енергия и управление на електроенергийната система. Преобразуването на „НЕК“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД е свързано с изпълнението на задълженията по ЗЕ за правно, организационно и финансово отделяне или преструктуриране на дейности във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия.

Отделянето на „ЕСО“ ЕАД като собственик на електропреносната мрежа, позволява на дружеството да стартира процес по сертифициране като независим преносен оператор - следваща стъпка за развитието на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар съобразно изискванията на третия либерализационен пакет. В рамките на календарната 2013 сертифициране не е осъществено.

„ЕСО“ ЕАД изготвя програма за съответствие, подлежаща на разглеждане и одобряване от регулатора, в която се представят конкретните мероприятия по изпълнение на условията по лицензията и на посочените по-горе изисквания. Програмата включва и конкретни задължения на служителите. „ЕСО“ ЕАД изготвя ежегодно годишен отчет за изпълнение на мерките по посочените в програмата цели, като същият се предоставя на регулатора за одобряване.

Четирите електроразпределителни предприятия на територията на страната също изготвят и представят на регулатора програми за съответствие, в които се посочват мерките за осигуряване на независимостта на оператора на разпределителните мрежи. Представените програми за съответствие регулаторът разглежда на свои заседания всяка година и одобрява или при необходимост предписва указания за допълнение на програмата, с цел гарантиране на независимостта на оператора от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие. Разпределителното предприятие изготвя годишен отчет за изпълнението на тези мерки, който отчет представя на регулатора за одобрение.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Блондинка звъни на оператора си: - Извинете, не ми работи интернетът... - А вие с рутер ли сте? Кратко мълчание... - Не, сама съм!!!
На този ден 25.11   1120 г. – Белия кораб потъва близо до Нормандския бряг. 1667 г. – Опустошително земетресение в Кавказ причинява смъртта на 80 хил. души. 1741 г. – С...