Наредба № 3 от 14 юни 1999 г. за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите

НС

Държавен вестник брой: 56

Година: 1999

Орган на издаване: НС

Дата на обнародване: 26.04.2004

Раздел I
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се определят изискванията за обозначаване на цените на стоките и услугите, предлагани на потребителите.

Чл.2. Предварително обозначените цени трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Чл.3. В случаите, когато продажната цена е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, то сборът от продажните цени се подчертава.

Чл.4. Търговецът може предварително да информира потребителя за готовността си да преговаря за отстъпка от размера на обявената цена или на някои от обявените є елементи.

Раздел II
Обозначаване на цените на стоките

Чл.5.
(1) Търговецът е длъжен едновременно да обозначи продажната цена и цената за единица мярка на предлаганите в търговския обект стоки чрез етикети, ценоразписи, табели или по друг подходящ начин. Когато видът на стоката позволява поставянето на етикет, продажната цена може да се обозначи върху етикета.
(2) Цената за единица мярка не се обозначава, ако е идентична с продажната цена.
(3) При предлагане на предварително опаковани насипни стоки обозначените продажна цена и цена за единица мярка се отнасят за нето тегло на стоката.
(4) Разпоредбите на ал.1 и 2 намират приложение и при обозначаване на продажните цени в рекламни съобщения, каталози или друга форма на представяне на стоката.

Чл.6.
(1) Цената за единица мярка се отнася до количествата, посочени в § 1, т.2, изречение второ.
(2) Когато е неудобно обявяването на продажната цена за единица мярка, тя може да бъде обявена в десетични производни.

Чл.7. Не подлежи на обозначаване продажната цена на:
1. стоки, които се влагат при извършване на услуга;
2. стоки, продавани на търг и/или на аукцион;
3. антики и произведения на изкуството.

Чл.8. Търговците могат да обозначат само продажната цена при продажба на стоки, предлагани в обща опаковка.

Чл.9. За стоки, които се продават в насипно състояние, се обозначава само цената за единица мярка.

Чл.10. Продажните цени на стоките, предлагани чрез каталози, трябва да бъдат посочени в непосредствена близост до снимката или описанието на стоката.

Раздел III
Обозначаване на цените на услугите

Чл.11.
(1) Търговецът е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.
(2) Изискванията на ал.1 не се прилагат в случаите, когато на потребителя се предоставя услуга извън обичайно предлаганите от търговеца и цената на услугата се договаря индивидуално.
(3) В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо съставянето на ценоразпис във вид на брошура, която следва да бъде предоставена на всеки потребител, преди предоставянето на услугата и при заплащането й.

Чл.12.
(1) Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведения за обществено хранене и на обектите за търговия с храни, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненска и сладкарска продукция и карт-меню за спиртни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени.
(2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат поставени на всяка маса или да бъдат предоставяни на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
(3) Разпоредбата на ал.2 не се прилага в заведения за бързо обслужване, павилиони и временни заведения за обществено хранене, където е достатъчно ценоразписът да бъде поставен на видно за потребителите място.

Чл.13.
(1) Лицата, осъществяващи туристическа търговска дейност, са длъжни:
1. да обявят на рецепцията на средствата за подслон ценоразпис на цените за нощувката, както и цените на другите предлагани услуги;
2. да поставят във всяка стая на средството за подслон ценоразпис на предлаганите услуги (сервиз по стаите, закуска, телефон и др.).
(2) Цените по ал.1 включват и цените на всички други надбавки.

Чл.14. Лицата, осъществяващи търговска дейност на платени паркинги и гаражи, са длъжни да обявят цените на паркоместата на видно за потребителите място в близост до входа.

Чл.15. Лицата, осъществяващи търговска дейност в бензиностанции, са длъжни да поставят табели с цените на предлаганите от тях горива по такъв начин, че да са видни за водачите, движещи се в платното, от страната на която е построена бензиностанцията.

Раздел IV
Контрол и санкции

Чл.16. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и нейните регионални структури, както и от органите на общинската администрация по реда на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Чл.17. За нарушение на разпоредбите на наредбата на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция съгласно Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща в себе си всички дължими данъци и такси.
2. "Цена за единица мярка" е крайната цена, включваща всички дължими данъци и такси за единица мярка от предлаганата стока. Единицата мярка за стоки, търгувани в зависимост от обема им, е един литър или един кубически метър, при стоки, търгувани според теглото им - килограм, при стоки, търгувани на дължина - един метър, а при стоки, търгувани на площ - един квадратен метър.
3. "Стоки, продавани в насипно състояние" са стоките, които не са предварително пакетирани и се претеглят в присъствието на потребителя;
4. "Аукцион" е процедура за организиране на продажбата на стоки, при която на проявилите интерес към стоката лица се предоставя възможност да се запознаят с нея и да предложат цена. Договор се сключва с лицето, предложило най-висока цена.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. С влизането в сила на Закона за деноминация на лева (ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм., бр. 30 от 1999 г.) от 5 юли до 31 декември 1999 г. цените на стоките и услугите се обявяват в стари и нови левове.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл.8, ал.7 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г).
§ 4. Тази наредба влиза в сила с влизането в сила на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ, бр. 30 от 1999 г).

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net