Облагане с корпоративен данък върху годишната облагаема печалба (загуба)

 

На облагане с корпоративен данък подлежи:

 • печалбата на местните юридически лица;
 • печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 • печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.

Данъчнозадължени лица

Лицата, задължени за корпоративен данък са:

 • местните юридически лица – търговски дружества;
 • местните юридически лица, които не са търговци – за печалбата им от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
 • местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
 • чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
 • чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част пета от ЗКПО. Това са бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. Следователно за дейностите си извън подлежащите на облагане с алтернативен данък, тези лица са задължени за корпоративен данък.

Закони

Облагането с корпоративен данък се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Данъчна основа

Съгласно чл.19 от ЗКПО данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.

Размер на данъка

Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто (чл.20 от ЗКПО).

Срокове за деклариране и плащане

 • До 31 март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
 • До 31 март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Деклариране:

Годишната данъчна декларация се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация.

Документи, които следва да бъдат подадени заедно с декларацията

1. Годишен финансов отчет

На основание чл.92, ал.3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава годишният финансов отчет, включително приложенията към него.

Годишният финансов отчет, включително и приложенията към него, се оформя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Съгласно чл.26, ал.3 от ЗСч формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет се определят съгласно приложимите счетоводни стандарти (Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или Международни счетоводни стандарти).

2. Доклад по Закона за независимия финансов одит:

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Когато независимият финансов одит не е завършил до 31 март на следващата година, одиторският доклад се подава допълнително, но не по–късно от 30 юни на следващата година, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор (чл.92, ал.3 от ЗКПО)

Съгласно ал.4 на чл.92, когато между подадения с годишната данъчна декларация годишен финансов отчет и този, заверен от регистрирания одитор, съществува разлика, която води до изменение на вече декларирания данъчен финансов резултат, данъчно задълженото лице подава в срок до 30 юни на следващата година коригираща декларация, като декларира и причините за разликите.

Декларацията се подава:

 • в офиса на Националната агенция за приходите по регистрация;
 • по пощата с обратна разписка;
 • чрез Интернет

Ако притежавате универсален електронен подпис трябва да:

 • попълните и подадете заявление за подаване на данъчни декларации по електронен път,
 • попълните и потвърдите в потребителския ви профил в системата "Подаване на данъчна декларация по интернет".

Съгласно чл.92, ал.5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.

Плащане на корпоративния данък

Данъкът се внася:

 • По банков път по сметки към републиканския бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

Обичайно банките удържат такса за преводите. Най-ниска е таксата в банката, в която е сметката на съответната териториална дирекция (офис) на НАП.

Вижте списъка с банките, които обслужват сметките на Националната агенция за приходите.

 • чрез Интернет

Плащането по Интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

 • с пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адреса и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

С чл.94, ал.1 от ЗКПО е регламентирано, че надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за същия данък считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Приспадането се извършва от данъчно задълженото лице. Когато след подаването на годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви (чл.94, ал.2 от ЗКПО).

Съгласно чл.9 от ЗКПО за невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив