Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисия за регулиране на съобщенията

Държавен вестник брой: 102

Година: 2008

Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията

Дата на обнародване: 28.11.2008

Раздел I
Общи положения

Чл. 1.
(1) Тези общи изисквания определят условията, правата и задълженията при осъществяване на обществени електронни съобщения от предприятия, които са уведомили Комисията за регулиране на съобщенията (комисията) за намерението си да осъществяват обществени електронни съобщения.
(2) Конкретните права и задължения на предприятията, уведомили комисията за намерението си да осъществяват обществени електронни съобщения, се прилагат към съответното предприятие в зависимост от вида на електронните съобщителни мрежи и/или услуги, чрез които се осъществява дейността им.
 
Чл. 2. Обществени електронни съобщения се осъществяват след подаване на уведомление до комисията.
 
Чл. 3.
(1) Предприятие, което е уведомило комисията за намерението си да осъществява обществени електронни съобщения, има следните права, без да се ограничават до:
1. да предоставя електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
2. да изгражда, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
3. да договаря и получава достъп до и взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство;
4. да предлага някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга, когато е определено за предоставящо някоя или всички услуги от обхвата на универсална услуга на цялата територия на страната или на част от нея.
(2) Правата по ал. 1 възникват от датата на надлежно подадено уведомление по образец до комисията, освен в случаите, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс.
(3) Предприятията, които възнамеряват да предоставят електронна съобщителна услуга разпространение на радио- и телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за аналогово наземно радиоразпръскване, подават уведомлението по чл. 2 в 7-дневен срок от издаване на лицензия за радио- или телевизионна дейност от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията, а за цифрово наземно радиоразпръскване подават уведомление по реда на глава пета, раздел II от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Чл. 4. Предприятията по чл. 3 са длъжни да уведомяват комисията за всяка промяна на данните, посочени в уведомлението, в 14-дневен срок от настъпването на промяната в тях.
 
Чл. 5.
(1) Във връзка с разпоредбите по чл. 38, ал. 1 ЗЕС предприятията по чл. 3 са длъжни да предоставят ежегодно до 30 април отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през предходната година. Отчетът се изготвя по образец на формуляр, одобрен от комисията.
(2) Образецът се публикува на Интернет страницата на комисията до 31 март всяка година.
(3) В случаите, когато комисията не е публикувала образеца в срока по ал. 2, предприятието предоставя отчета за дейността в едномесечен срок от публикуването му.

Чл. 6. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да изпълняват приложимите за тях изисквания, съответстващи на използваните от тях мрежи и/или предоставяните от тях услуги.

Чл. 7.
(1) Предприятията по чл. 3 са длъжни да предоставят на комисията при поискване по реда на чл. 40 ЗЕС и друга информация, освен тази по чл. 5, включително финансова, в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнение на регулаторните й функции. Информацията се предоставя след отправяне от страна на комисията на обосновано писмено искане до предприятията.
(2) При предоставяне на информацията по ал. 1 предприятията изрично и писмено определят за всеки отделен случай частта от информацията, представляваща търговска тайна.
(3) С мотивирано писмено искане предприятията може да заявят, че предоставената от тях информация до комисията не трябва да се предоставя от Европейската комисия на регулаторни органи на държави - членки на Европейския съюз.

Чл. 8. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, са длъжни да гарантират конфиденциалността на съобщенията и защита на данните на потребителите в съответствие с глава петнадесета от ЗЕС.

Чл. 9. Предприятията по чл. 3 са длъжни да предлагат електронни съобщителни услуги на крайни потребители при спазване на принципите и в съответствие с изискванията на глава четиринадесета от ЗЕС.

Чл. 10.
(1) Предприятията, предоставящи универсална услуга, са длъжни да представят за съгласуване в комисията общи условия на договорите с крайните потребители за тази услуга в срок не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата.
(2) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, са длъжни да представят за сведение в комисията общите условия на договорите с крайните потребители.
(3) Общи условия на договора с крайните потребители могат да бъдат изготвяни и от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по реда на тези общи изисквания и ЗЕС. Общите условия могат да бъдат съгласувани или предоставяни за сведение пред комисията по желание на предприятието.

Чл. 11. Съдържанието на общите условия, процедурите и правилата по разработването, одобрението, изменението, както и публикуването на общите условия се уреждат съобразно разпоредбите на глава четиринадесета от ЗЕС.

Чл. 12.
(1) Предприятията, които предоставят обществени телефонни услуги, са длъжни да плащат вноски във фонд за компенсиране универсална услуга (фонда) при условията и реда на глава единадесета, раздел V от ЗЕС.
(2) Конкретният размер на вноските по ал. 1 за всяко предприятие се определя ежегодно от управителния съвет на фонда съгласно чл. 208, ал. 2 във връзка с чл. 206, ал. 2 ЗЕС.

Чл. 13. Предприятията, подали уведомление до комисията, са длъжни да плащат такси съгласно глава осма от ЗЕС. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, които се събират от комисията по ЗЕС, а при наличие на издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - и съгласно конкретните размери и срокове, посочени в разрешението.

Чл. 14. Упражняването на правата по учредените сервитути, правото на достъп, прокарване и преминаване през имоти се осъществява по реда на глава седемнадесета от ЗЕС.

Чл. 15.
(1) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, прилагат:
1. по отношение на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, публикувани в официалния бюлетин на Българския институт за стандартизация, съответстващи на публикуваните в "Официален вестник" на Европейския съюз;
2. за осигуряване на оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги и за повишаване свободата на избор на потребителите на електронни съобщителни услуги препоръчаните от ЕК стандарти и/или спецификации, включени в списък, публикуван в "Официален вестник" на Европейския съюз.
(2) Когато няма публикувани стандарти и/или спецификации по ал. 1, т. 2, се прилагат стандарти и/или спецификации на европейските стандартизационни организации ETSI, CEN, CENELEC.
(3) Когато няма публикувани стандарти и/или спецификации по ал. 1, т. 2 и ал. 2, се прилагат международни стандарти или препоръки на ITU, ISO, IEC.
(4) Европейските и международните стандарти се въвеждат като български и прилагат съгласно разпоредбите на Закона за националната стандартизация.
(5) Комисията налага задължителното прилагане на стандарти и/или спецификации само ако те са определени за задължителни в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Чл. 16. Разпространението на радио- и телевизионни програми чрез кабелни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми може да бъде с териториален обхват населено място и/или селищно образувание съгласно действащото законодателство.

Раздел II
Изисквания към предприятията във връзка с осигуряване на достъп до и взаимно свързване на мрежи

Чл. 17.
(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, спазват нормативните изисквания във връзка с осъществяване на достъп и/или взаимно свързване и решенията на комисията относно взаимното свързване и/или достъпа, с които се въвеждат права и задължения за съответното предприятие.
(2) Предприятията по ал. 1 са длъжни да гарантират сигурността на електронните съобщителни мрежи и услуги, както и при възможност да предоставят съвместно ползване на помещения и съоръжения от мрежата си на другите предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Чл. 18. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, имат право, а когато е налице искане от друго предприятие - и задължение, да договарят взаимно свързване на мрежите си за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги и осигуряване на оперативна съвместимост между услугите, при спазване на изискванията на глава десета от ЗЕС.

Раздел III
Изисквания във връзка със защита на обществения интерес, националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи

Чл. 19. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да съдействат за защита на обществения интерес, за защита на националната сигурност и за осигуряване на електронни съобщения за нуждите на отбраната и при кризи, като в зависимост от използваните от тях мрежи и/или предоставяните от тях услуги:
1. осигуряват условия за ограничаване и прекратяване на преноса на информация със съдържание, противоречащо на действащото законодателство;
2. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;
3. предоставят възможност за законосъобразно проследяване на трафик по мрежата си от страна на компетентните държавни органи;
4. създават за своя сметка условия за прихващане на електронни съобщения, като осигуряват интерфейси за нуждите на националната сигурност и обществения ред.

Чл. 20.
(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват възможност мрежите им да се използват при кризи, при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или на режим "извънредно положение", както и за защита на националната сигурност. Задълженията, изискванията и ограниченията са съгласно Закона за управление при кризи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и ЗЕС.
(2) При възложени военновременни задачи на предприятията те използват и поддържат в готовност електронните си съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения при кризи по Закона за управление при кризи и при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или на режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) За осигуряване на националната сигурност предприятията изпълняват задълженията, предвидени в чл. 301, ал. 2 ЗЕС.

Чл. 21. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, осигуряват условия за прихващане на електронни съобщения, свързани със защита на националната сигурност и опазване на обществения ред в съответствие с разпоредбите на глава деветнадесета от ЗЕС.

Раздел IV
Изисквания към предприятията по отношение на използваните електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Чл. 22. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения, се задължават да спазват всички действащи в Република България стандарти по отношение на недопускане на вредни електромагнитни полета и излъчвания.

Чл. 23.
(1) В случай че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти граници, предприятията са задължени да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на съответните устройства.
(2) В случай че превишаването на границите на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две (или повече) устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях (или инсталираните по-рано устройства) не се наблюдава превишаване на границите, предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават границите на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.

Чл. 24.
(1) Предприятията използват в мрежата си само технически изправни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства (ДВ, бр. 79 от 2002 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ДВ, бр. 32 от 2007 г.) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ДВ, бр. 62 от 2001 г.).
(2) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятията са длъжни да направят за своя сметка съответните, предписани от комисията, промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

Чл. 25. При осъществяване на електронни съобщения предприятията:
1. инсталират, поддържат и използват електронните съобщителни устройства само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани защитата на околната среда, животът и здравето на хората;
2. не изменят техническите характеристики на използваните електронни съобщителни устройства спрямо тези, определени от производителя.

Раздел V
Изисквания към предприятията, ползващи ограничен ресурс - радиочестотен спектър

Чл. 26.
(1) Предприятията, които са подали уведомление за осъществяване на електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, могат да започнат да осъществяват дейност след получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 предприятията са длъжни да подадат в комисията заявление по образец, придружено с изискуемите документи.

Чл. 27. При осъществяване на електронни съобщения чрез използване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, предприятията са задължени да спазват конкретните технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях.
 
Чл. 28. Обществените мрежи, ползващи радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, са:
1. електронни съобщителни мрежи за широколентов пренос на данни (WDTS) и безжичен достъп, включително локални радиомрежи (WAS/RLANs);
2. (изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г.) електронни съобщителни спътникови мрежи;
3. електронни съобщителни спътникови мрежи от транспортируеми земни станции за репортажни цели (SNG TES);
4. електронни съобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB системи от мрежи, включително временно действащи радиорелейни линии и други устройства, предназначени за спомагателни дейности при създаване на програми (SAP) или при радиоразпръскване (SAB).
5. (нова, ДВ, бр. 102 от 2008 г.) електронни съобщителни мрежи за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги).
 
Чл. 29. Осъществяването на обществени електронни съобщения чрез използване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, следва да се извършва при спазване на технически изисквания, посочени в приложение № 1.

Чл. 30. При осъществяването на обществени електронни съобщения чрез използване на радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, предприятията се задължават да не причиняват вредни смущения на други електронни съобщителни мрежи и да не претендират за защита от вредни смущения, произтичащи от други електронни съобщителни мрежи, при условие че те не нарушават изискванията за несъздаване на смущения при ползване на радиочестотния спектър.

Чл. 31. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез използване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, се задължават да спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр. 35 от 1991 г.).

Чл. 32. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез използване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.
 
Чл. 33.
(1) Предприятията, които желаят да осъществяват обществени електронни съобщения по чл. 28, т. 3 и 4 за неограничен период от време, са длъжни да подадат уведомление по чл. 66 ЗЕС до комисията.
(2) Предприятията, които желаят да осъществяват обществени електронни съобщения по чл. 28, т. 3 и 4 за времето на краткосрочното събитие, са длъжни да подадат уведомление в съответствие с приложение № 2 до комисията в 14-дневен срок преди началото на отразяваното събитие.

Чл. 33а. (Нов, ДВ, бр. 102 от 2008 г.)
(1) Предприятията могат да предоставят МСА услуги на борда на въздухоплавателни средства, регистрирани под юрисдикцията на Република България, по реда на чл. 2 само след предварително разрешение на министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за монтиране и експлоатация на необходимите съоръжения на борда на съответното въздухоплавателно средство.
(2) Предприятията могат да предоставят МСА услуги на борда на въздухоплавателни средства, които прелитат над територията на Република България и са регистрирани в други държави - членки на Европейския съюз, без да подават уведомление до комисията. Тези предприятия следва да имат разрешение за предоставяне на МСА услуги от държавата членка, под чиято юрисдикция са регистрирани въздухоплавателните средства, на борда на които се предоставят услугите.
(3) Предприятията могат да предоставят МСА услуги на борда на въздухоплавателни средства, които прелитат над територията на Република България и са регистрирани в държави извън Европейската общност, без да подават уведомление до комисията, при условие че услугите са регистрирани според съответните правила на Международния съюз по далекосъобщения.
(4) Предприятията по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да спазват техническите изисквания, посочени в таблица 5 на приложение № 1, в съответствие с разпоредбите на Решение 2008/294/ЕО на Европейската комисия от 7 април 2008 г. относно хармонизираните условия за използване на радиочестотния спектър за предоставяне на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Общността.
(5) MCA услугите могат да бъдат предоставяни само при условие, че се спазват изискванията за авиационна безопасност чрез сертифициране на летателната годност и други приложими към въздухоплаването разпоредби.

Раздел VI
Изисквания към предприятията, ползващи ограничен ресурс - номера

Чл. 34.
(1) Предприятията, които са подали уведомление за осъществяване на електронни съобщения, за които е необходимо ползването на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, могат да започнат да осъществяват дейност след получаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера.
(2) За получаване на разрешение по ал. 1 предприятията са длъжни да подадат в комисията заявление по образец, придружено с изискуемите документи.

Чл. 35. При осъществяване на електронни съобщения чрез използване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, предприятията са задължени да предоставят за ползване номера от Националния номерационен план на крайните потребители, както и да спазват нормативните изисквания, свързани с разпределението на номерата и с процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера.

Раздел VII
Изисквания към предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, без ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър

Чл. 36. Предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи, без ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, следва да спазват правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, включително изискванията за безопасност, определени в наредбите по чл. 281, ал. 4 ЗЕС.
 
Чл. 37. Преносът и/или разпространението на радио- и телевизионни програми чрез обществени кабелни електронни съобщителни мрежи следва да се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 3.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на общите изисквания:
1. (изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г.) "LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не по-висока от 34 dBW от радиослужби неподвижна спътникова и/или радиоразпръскване спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.
2. (изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г.) "HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) по-висока от 34 dBW и не по-висока от 50 dBW от радиослужби неподвижна спътникова и/или радиоразпръскване спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.
3. (зал., ДВ, бр. 102 от 2008 г.)
4. "Охраняеми граници" са терените, обхванати от периметровата ограда на летище.
5. "SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations)" - радиосъоръжение за предаване на телевизионни сигнали и съпътстващ звук или само звук от мястото на събитието към спътник, позициониран на геостационарна орбита.
6. "SAP (Services Ancillary to Program making)" са спомагателни служби за производство на програми, подпомагащи дейностите по производство на програми като създаване на филми, реклами, корпоративни видеовръзки, концерти, театри и други подобни дейности, които не са първоначално предназначени за разпространение към широката публика.
7. "SAB (Services Ancillary to Broadcasting)" са спомагателни служби за радиоразпръскването, подпомагащи дейностите на телевизионните оператори при производство на техния програмен материал.
8. "ENG (Electronic News Gathering)" е електронно събиране на новини - събиране на видео- и/или звуков материал, без помощта на филмова лента или магнетофон, посредством малки, често ръчни електронни камери и/или микрофони, използващи радиовръзки към студио и/или към портативни или други записващи устройства.
9. "ОВ (Outside Broadcasting)" е външно радиоразпръскване - временно използване на оборудване за производство на програма на мястото на събитието за пряко предаване на новини, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.
10. "Временна радиорелейна линия" е радиорелейна линия, предназначена за предаване на информация от мястото и само за времето на отразяваното събитие.
11. (нова, ДВ, бр. 102 от 2008 г.) "Базова приемо-предавателна станция на въздухоплавателно средство (бордова BTS)" е мобилна съобщителна станция, разположена във въздухоплавателно средство, която използва радиочестотните обхвати и системите, изброени в таблица 5 от приложение № 1.
12. (нова, ДВ, бр. 102 от 2008 г.) "Модул за управление на мрежата (NCU)" е съоръжение, разположено на борда на въздухоплавателно средство, което чрез повишаване на нивото на шума в мобилните радиочестотни обхвати за приемане гарантира, че предаваните радиосигнали от наземните мобилни електронни съобщителни мрежи, изброени в таблица 5 от приложение № 1, не се приемат в пътническия салон.

Заключителни разпоредби

§ 2. Общите изисквания се приемат на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

§ 3. Общите изисквания влизат в сила от датата на обнародването им в "Държавен вестник".
 
Приложение № 1
към чл. 29
Технически изисквания

Таблица 1.
                     
Таблица 2.           
                         
Таблица 3.
 


Таблица 4.
 
Приложение № 2
към чл. 33, ал. 2
 
Приложение № 3
към чл. 37

 
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив