Подаване на данни от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица


Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” - за 2011 г.
Декларация образец №3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други"
Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”
Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"
Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски"

 

Настоящата процедура обхваща съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица по Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от министъра на финансите, обн. в ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г. (Наредбата) пред компетентната териториална дирекция на НАП - чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В Наредбата се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица.

Осигурителите периодично представят в Националния осигурителен институт данни за:

·        осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", осигурителните плащания, осигурителния стаж и облагаемия доход по Закона за облагане доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;

·        декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за облагане доходите на физическите лица - общо за всички лица, подлежащи на осигуряване.

I. Декларации по Образец 1 “Данни за осигуреното лице”, Образец 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други” и Образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларации по образец 1, 3 и 5.

В декларациите се вписват:

·        ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;

·        ЕГН/ЛНЧ (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

Декларация образец 1 се подава в компетентна ТД на НАП от:

·        работодатели, осигурители и техните клонове и поделения-за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;

·        самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец;

·        осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от КСО

·        изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок - не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за лицата по  чл.4а от КСО, чл.13, ал.4, чл.16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл.4 от КСО, се подава декларация образец 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.  

Декларация образец 3 се подава в компетентната ТД на НАП до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните от:

·        Българската православна църква или други признати по нормативно установен ред вероизповедания за лицата по чл.40, ал.1, т.7 от ЗЗО

·        училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование

·        висшите училища за лицата по чл.40, ал.3, т.2 и 3 от ЗЗО

·        Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;

·        специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица

·        Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража

·        Агенцията за бежанците за лицата по чл.40, ал.3, т.7 от ЗЗО

Декларации образец 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП или НОИ във връзка с възложените им дейности.

НОИ от своя страна е задължен да подава данни за лицата, които са:

·        пенсионери от държавното обществено осигуряване - данните се подават с декларация образец 3

·        получаващи парични обезщетения за безработица - данните се подават с декларация образец 1

·        получаващи обезщетения по чл.230, ал.1 и чл.231, ал.1 от ЗОВСРБ - данните се подават с декларация образец 1 

в срок:  до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни или  до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.

Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 22. Декларацията  в този случай се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. При започване или възобновяване на трудова дейност, се подава декларация по oбразец 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски. Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец 1, се въвеждат в регистъра на осигурените лица въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.

Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд "Пенсии", осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл.9, ал.8 от КСО, могат да подадат еднократно декларация образец 1. При попълване на декларацията в т. "12. Вид осигурен" се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 "Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".  При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение тези лица подават декларация образец 1 с код за корекция като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.   При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност следва да се подаде декларация образец 1 с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски с вид осигурен 12 или 13 и код "Корекция". За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код "Заличаване".

Декларация образец 5 могат да подават за данни за осигуряването си лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4, а.5 и ал.7 от КСО, и по чл.13, ал.4 и чл.17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година. В този случай декларация образец 5 се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход в срок до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски в компетентната ТД на НАП.

II. Декларация Образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”

Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 6, в която се вписват:

·        ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН/ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица;

·        общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ

Декларация образец 6 се подава в компетентната ТД на НАП от:

·        работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения-не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ

·        от самоосигуряващите се лица-еднократно до 30 април за

-         дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

-         задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на  чл.6, ал.8 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.  

III. Декларация Образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски”

Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), подават в компетентната териториална дирекция на НАП декларация образец № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

·        имената по документ за самоличност, ЕГН/ЛНЧ (служебен номер);

·        началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО

Декларация образец 7 се подава в компетентната ТД на НАП до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО.  

IV. Особени правила за подаване на декларациите по Наредбата

Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдени образци:

·        декларация образец 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя

·        декларация образец 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя

·        декларация образец 5 се подава на хартиен носител;

·        декларация образец 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя; 5. декларация образец № 7 се подава на хартиен носител.

Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

·        имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя

·        имат месечно повече от 40 осигурени лица, подават декларации образец 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя

За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП. Декларациите по образец 1, 3, 5 и 6 на хартиен или електронен носител се подават с протокол, подписан и подпечатан от задълженото лице или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната ТД на НАП.

Когато задължено за подаване на данни лице (тук не се включват членовете на осигурителните каси) е упълномощило друго лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, се подава заявление по образец а в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната ТД на НАП. Не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето на упълномощаването задълженото лице за подаване на данни следва отново да подаде такова заявление по образец. 

Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.  

Задълженото лице за подаване на данни по Наредбата е длъжно в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации, след попълването на необходимите данни, да ги изпрати отново в компетентната ТД на НАП.

Електронен носител, който се получи в ТД на НАП, нечетим или с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка. Електронният носител се връща след приемането на информацията.

Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от НОИ персонален идентификационен код (ПИК).

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив