Подаване на данъчна декларация за определяне на данък върху имуществата при придобиването им по дарение и по възмезден начин

Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобеване на имущества

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Горното не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната, както и не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.  

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. Данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от с Наредба на съответния общински съвет.

При дарение на имущество, при безвъзмездно придобиване по друг начин на имущества, както и при погасяване чрез опрощаване на задължения данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен с Наредба на съответния общински съвет, както следва:  

а) в размер от 0,4 до 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) в размер от 3,3 до 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в б. „а";

            При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.  

Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а при безвъзмездно придобиване на имущества и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност- към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.   При безвъзмездно придобиване на имущество, извън описаните в предходното изречение случаи, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

            Задължени лица за подаване на декларация за данък върху имуществата са лицата, придобили имущество безвъзмездно, без случаите на прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, т.е.:

-         Приобретателят на имуществото (напр. надареното лице);

-         Прехвърлителят или и двете страни, ако това е изрично уговорено;

-         Прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина;

Лицата, посочени по-горе, подават декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Формуляр на декларацията може да бъде получен безплатно от общинската данъчна служба, или да се изтегли от интернет страницата на НАП.

Декларацията се подава от задълженото лице или негов представител, упълномощен писмено за това - в самия формуляр или с отделно писмено пълномощно.

Декларацията се подава до общинската администрация по постоянния адрес/седалище и адрес на управление на задълженото лице, на място или по пощата чрез писмо с обратна разписка, която да удостовери датата на подаването. Подаването може да бъде направено и по електронен път, ако общината има утвърдени правила за електронна кореспонденция.

При приемане на декларацията служителите са длъжни, ако подаващият поиска, да оказват съдействие по всички въпроси, свързани с попълването на декларацията, както и да посочат необходимостта от отстраняване на непълноти в същата съгласно чл.99, ал.3 ДОПК.

Приемането на декларацията може да бъде отказано само, ако декларацията:

-          не е подписана;

-          не е подадена от упълномощено лице;

-                         не съдържа данни за идентификация по чл.81, ал.1, т.2 и 3 ДОПК: име/наименование на подателя; код по БУЛСТАТ, ЕГН или личен номер на чужденец.

Срокове за подаване на декларацията:

Декларацията по чл.49, ал.3 ЗМДТ се подават в двумесечен срок от получаване на имуществото, което може да включва движими вещи, парични суми, ценни книги, валута, дялове в търговски дружества или друго имущество, което е придобито безвъзмездно (например по дарение, чрез опрощаване на задължение) и което не е сред изключенията по чл.49, ал.2 ЗМДТ: прехвърляне на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства.

Забележки:

-         декларация се подава и когато е налице основание за освобождаване от данък, като последното се отбелязва в нея;

-         към декларацията е необходимо да се приложи копие от документа, удостоверяващ придобиването.

Освобождават се от данък:  

1.      Придобитите имущества от: държавата и общините; образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;  Българският Червен кръст;  национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;   фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници; лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

2.      Даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания - в случаите, при които лицето представи договор за дарение, от който да е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване; ;

3.      Даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4.      Даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5.      Обичайните подаръци;

6.      Имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7.      Даренията в полза на народните читалища;

8.      Придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;  

9.      Непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;  

10.  Чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11.  Безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.  

Когато имущество, получено като освободено от данък в случаите, посочени по-горе, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

Посоченото по-горе освобождаване се прилага и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, но при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив