Правила за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


Правна характеристика
При възлагането на обществени поръчки следва да се извършат редица действия, които подготвят провеждането на различните видове процедури за възлагане, изчерпателно изброени в чл. 16 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Тези действия включват определяне на обект на обществената поръчка, като се има предвид, че обществени поръчки могат да се възлагат само за определени в ЗОП обекти.
Необходимо е да се определят редица параметри, които са от значение за законосъобразното провеждане на процедурата, включително съдържанието на обявлението за обществена поръчка и на документацията за участие. Това става с решението за откриване на процедурата.
Информацията за откритата процедура следва да бъде доведена до знанието на заинтересованите лица по съответния ред, предвиден в ЗОП.

Осъществяване на процедурата
І. Обекти на обществените поръчки
Под "обект на обществена поръчка" в ЗОП се разбира предметът на сделка, която се сключва при условията и по реда на закона. Обектите включват доставки на стоки, предоставяне на услуги, строителство (аргумент от чл. 3 ЗОП).
Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗОП обществени поръчки се възлагат за:
 1. Доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане с или без право на закупуване, или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други. В този кръг не се включват придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги (чл. 4, т. 1 ЗОП).
 2. Предоставянето на услуги. Не са обект на обществени поръчки: придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време; финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители; научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност; изборът на арбитражен съд и помирителните услуги; трудовите договори (чл. 4, т. 2-6 ЗОП).
 3. Строителството
Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗОП условията и редът на ЗОП се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:
- за строителство - над 1 800 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 5 000 000 лева;
- за доставки - над 150 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лева;
- за услуги - над 90 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лева;
- за конкурс за проект - над 30 000 лева.
При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага стойността за услуги. Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги. Когато възложители по чл. 7, т. 1-4 ЗОП финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват ЗОП, ако общата стойност на договора без ДДС е над праговете, определени за услуги и за строителство. Същото правило се прилага и при договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, финансиран по този ред. В тези случаи възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона (чл. 14, ал. 2-6 ЗОП).
Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по чл. 14, ал. 1 ЗОП се уреждат с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (чл. 14, ал. 7 ЗОП).

ІІ. Определяне стойността на обществена поръчка
Стойността на обществена поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и се изчислява, както следва:
    1. при договор за доставка чрез лизинг, наемане с или без право на закупуване, както и за покупка на изплащане, когато срокът:
а) е до една година - общата стойност за срока на неговото действие;
б) е повече от една година - стойността за срока на неговото действие плюс ориентировъчната остатъчна стойност на доставката;
в) не е определен или не може да се определи - месечната стойност, умножена по числото 48.
    2. при периодично повтарящи се договори за доставки и/или услуги - на база:
а) действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или
б) очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца.
    3. при договор за доставка, услуга и/или строителство, предвиждащ опции - в размер на максимално допустимата обща стойност, включително на клаузите за опции;
    4. при договор за услуга, в който не се определя обща цена, ако е със срок до 4 години - общата стойност на договора за срока на неговото действие, а ако е с по-дълъг срок - стойността на месечното плащане, умножена по числото 48;
    5. при договор за застрахователна услуга - платимата застрахователна премия и други плащания;
    6. при договор за финансова услуга - цената на услугата, включително и таксите, комисионните или лихвите и други плащания;
    7. при договор за услуга, който е предшестван от конкурс за проект, както и при конкурс за проект, последван от договор за услуга, стойността се определя от цената на услугата и общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
    8. при договор за строителство - на база стойността на строителството и доставката на всички стоки и услуги за изпълнение на строителството, когато се предоставят от възложителя;
    9. при конкурс за проект стойността на поръчката включва общата стойност на наградите и другите плащания за участниците в конкурса;
    10. при рамково споразумение или динамична система за доставки - на база максималната очаквана стойност без ДДС на всички договори, които са предвидени да бъдат сключени за срока на действие на споразумението или системата (чл. 15, ал. 1 и 2 ЗОП).
При определяне стойността на обществена поръчка се включват всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата или строителството. Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато общата стойност на позициите е равна или надвишава праговете, при които редът на ЗОП се прилага, при възлагането на поръчката по всяка обособена позиция се спазва редът, приложим за общата стойност на поръчката (чл. 15, ал. 3 и 4 ЗОП).
ІІІ. Обекти, за които ЗОП не се прилага
Законът за обществените поръчки не се прилага за:
 1. договори за предоставяне на концесия за строителство по смисъла на Закона за концесиите (чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП);
 2. Договори за услуги, сключвани със субект, който е възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 или 3 ЗОП и този субект има изключителни права за предоставянето на такива услуги по силата на закон или административен акт (чл. 12, ал. 1, т. 9 ЗОП);
 3. договори за доставки, услуги или строителство, финансирани повече от 50 на сто от други държави или от международни или чуждестранни организации, когато предоставящият финансирането е посочил изпълнителя или е указал начина на неговия избор (чл. 12, ал. 1, т. 10 ЗОП);
 4. Договори на Националната здравноосигурителна каса за лекарства по чл. 45, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (чл. 12, ал. 1, т. 11 ЗОП);
 5. Процедурите по закона не се прилагат и за обществените поръчки, посочени в чл. 13, ал. 1 ЗОП:
- свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на чл. 296 от Договора за създаване на Европейската общност;
- които са предмет на класифицирана информация, представляваща държавна тайна или когато изпълнението на обществената поръчка трябва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство;
- при изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност, между Република България и трета страна, предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
- възлагани по специална процедура на международна организация, когато тя предоставя повече от 50 на сто от финансирането;
- възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване на участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.
За групата по т. 5 (чл. 13, ал. 1 ЗОП) се прилага специалният ред за възлагане, уреден в Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки.

ІV. Кандидати или участници в процедури за възлагане на обществени поръчки
Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения (чл. 9 ЗОП). "Кандидат" е физическо или юридическо лице, което е подало заявление за участие в ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление, състезателен диалог или ограничен конкурс за проект (§ 1, т. 9 ДР ЗОП). "Участник" е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект (§ 1, т. 33 ДР ЗОП).

V. Изпълнители на обществени поръчки
Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка (чл. 10 ЗОП).

VІ. Ход на процедурата  
Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник" (ДВ) и до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) или публикуват в профила на купувача предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки или за сключване на рамкови споразумения, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца:
1. за доставки на стоки и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗОП по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна на или по-голяма от 450 000 лв.;
2. за строителство, когато общата стойност на поръчката без ДДС е равна на или по-голяма от праговете по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗОП (чл. 23, ал. 1 ЗОП).
Когато публикуват предварителни обявления в профила на купувача, възложителите изпращат по електронен път до АОП и до ДВ съобщение по утвърден образец. Предварителните обявления не могат да се публикуват в профила на купувача преди датата на изпращане на съобщението. Обявленията и съобщението за доставки и услуги трябва да бъдат изпратени до 1 март на съответната година. Когато възложителите възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2 ЗОП, те изпращат предварително обявление и за обществени поръчки, чиято обща стойност без ДДС е под стойностите, при които се изпраща предварително обявление (чл. 23, ал. 2-4 ЗОП).
С решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до АОП за вписване в РОП и в електронен вид (чл. 25, ал. 1 ЗОП).
Задължително съдържание на обявлението
Задължителното съдържание на обявлението за обществена поръчка е посочено в чл. 25, ал. 2 ЗОП:
 1. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лице за контакт;
 2. вид на процедурата;
 3. обект на поръчката и количество или обем, включително на обособените позиции;
 4. код съгласно номенклатурата на КОП;
 5. място и срок за изпълнение на поръчката;
 6. минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива, както и посочване на документите, с които те се доказват;
 7. условия и размер на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора;
 8. условия и начин на плащане;
 9. срок на валидност на офертите;
 10. критерий за оценка на офертите;
 11. възможност за представяне на варианти в офертите;
 12. възможност участниците да подават оферти само за една, за всички или за една или повече обособени позиции - когато обектът на поръчката включва няколко обособени позиции;
 13. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;
 14. място и срок за получаване на заявленията или на офертите;
 15. място и дата на отваряне на офертите;
 16. дата на обнародване на предварителното обявление, ако има такова;
 17. дата на изпращане на обявлението.

VІІ. Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

Съгласно чл. 28, ал. 1 ЗОП документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа:
 1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
 2. обявлението за обществената поръчка;
 3. пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;
 4. техническите спецификации;
 5. минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и специалните изисквания за тяхното представяне, когато възложителят допуска варианти;
 6. инвестиционните проекти, когато се изискват при обществената поръчка за строителство;
 7. показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. Методиката съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Относителната тежест на отделните показатели може да бъде изразена чрез максимални стойности в рамките на общата оценка.- чл. 28, ал. 2 ЗОП;
 8. образец на офертата, както и указание за подготовката й;
 9. проекта на договор.
Цената на документацията за участие не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното изработване. При поискване от заинтересовано лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането (чл. 28, ал. 3 ЗОП).
Документацията за участие може да се закупува до изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят (чл. 28, ал. 4 ЗОП).
До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други кандидати (чл. 29 ЗОП).

VІІІ. Технически спецификации
В документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят определя техническите спецификации чрез посочване на:
 1. български стандарти, които въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски стандартизационни органи, с добавяне на думите "или еквивалентно";
 2. български стандарти, технически одобрения или спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използваните материали, с добавяне на думите "или еквивалентно", когато няма стандарти по т. 1;
 3. работни характеристики или функционални изисквания, които позволяват точно определяне на обекта на поръчката; функционалните изисквания могат да включват изисквания за опазване на околната среда;
 4. работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 с позоваване на спецификации по т. 1 или 2, съответствието с които се смята за съответствие с работните характеристики или функционалните изисквания;
 5. спецификациите по т. 1 или 2 - за определени характеристики, а за други - чрез позоваване на работни характеристики или функционални изисквания по т. 3 (чл. 30, ал. 1 ЗОП).
При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите или участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Кандидатите или участниците нямат право да разкриват така посочената информация (чл. 31 ЗОП). При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидати и участници, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите, определени в ЗОП (чл. 33, ал. 4-5 ЗОП).
В случаите на посочване на български стандарти, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложените стоки или услуги не съответстват на посочените от него технически спецификации, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в тези технически спецификации. При всички случаи на определяне на технически спецификации, възложителят не може да отстрани оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, установен от европейска организация по стандартизация, когато участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания. В тези случаи участникът представя като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване, или сертификат, издаден от признат орган (чл. 33, ал. 1-3 ЗОП).
Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки. В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30 ЗОП, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите "или еквивалентно" (чл. 32 ЗОП).
Резултат от процедурата
Правните последици от законосъобразното откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка се изразяват във възможността кандидатите да закупят документация от възложителя и да подадат оферти за участие в съответната процедура по възлагане на обществената поръчка за дадения обект.

Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите по чл. 39, ал. 1 ЗОП, когато:
 1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито един кандидат или участник;
 2. нито една от офертите или заявленията за участие не отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
 3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
 4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
 5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
 6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
 7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42 ЗОП (когато участникът не е представил документ за регистрация, или удостоверяващ документ за липса на производство по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност, или производство по ликвидация, или за липса на наложено наказание - лишаване от право на упражняване на определена професия или дейност, или за липса на влязла в сила присъда за определени престъпления, или не е представил определената гаранция за изпълнение) не се сключва договор за обществена поръчка.
Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на АОП (чл. 39, ал. 2 ЗОП).
Когато всички оферти надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, той задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година (чл. 39, ал. 3 ЗОП).
При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, възложителят възстановява на кандидатите направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване. Възстановяване не се извършва, когато прекратяването е поради: липса на подадени оферти (заявления) или на допуснати кандидати; в случай, че никоя от офертите (заявленията) не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор, или поради наличие на основание по чл. 42 ЗОП не се сключва договор (чл. 39, ал. 4 ЗОП).
Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само когато първоначално обявената процедура е прекратена и решението за прекратяване не е обжалвано или ако е обжалвано и спорът е решен (чл. 40 ЗОП).
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив