Правила за условията и реда за предоставяне на услугата “избор на оператор”

Комисия за регулиране на съобщенията

Държавен вестник брой: 98

Година: 2008

Орган на издаване: Комисия за регулиране на съобщенията

Дата на обнародване: 14.11.2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези правила се определят условията и редът за предоставяне на услугата "избор на оператор" от предприятията, предоставящи обществени телефонни мрежи и/или услуги със значително въздействие върху пазарите на дребно.

Чл. 2. "Избор на оператор" е услуга, която позволява абонат на едно предприятие за някои от своите повиквания да избере друго предприятие посредством:
1. избор на оператор за всяко повикване чрез избиране на код за избор на оператор (CS);
2. избор на оператор на абонаментна основа (CPS).

Чл. 3. Предприятията, предоставящи обществени телефонни мрежи и/или услуги със значително въздействие върху съответния пазар на дребно, осигуряват на абонатите си достъп до обществените телефонни услуги на предприятията, чиито мрежи са взаимно свързани посредством:
1. избор на оператор за всяко повикване чрез избиране на код за избор на оператор;
2. избор на оператор на абонаментна основа.

Чл. 4. Предприятията, които имат право да предоставят услугата "избор на оператор", трябва да са предприятия, получили разрешение за индивидуално определен ограничен ресурс - код за достъп до мрежа (кратък национален код), чрез която се предоставя услугата "достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор".

Глава втора
ОБХВАТ НА УСЛУГАТА "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР"

Чл. 5. Посредством използване на услугата "избор на оператор" предприятията по чл. 3 трябва да осигурят на абонатите си възможност да осъществяват следните видове повиквания:
1. селищни повиквания;
2. междуселищни повиквания;
3. повиквания към мобилни наземни мрежи и към електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки" с национално покритие;
4. повиквания към негеографски номера за предоставяне на услуги;
5. международни повиквания.

Чл. 6.
(1) Предприятията по чл. 3 и 4 следва да осигурят на абонатите си възможност да използват заедно или поотделно услугите по чл. 5.
(2) Задължението по ал. 1 се отнася до обхвата от услуги, които предприятието по чл. 4 е избрало да предоставя.

Чл. 7. Услугата "избор на оператор" за осъществяване на повиквания към негеографски номера за предоставяне на услуги "персонален номер" и "услуги с добавена стойност" се предоставя при постигане на договореност от предприятията по чл. 3 и 4.

Чл. 8.
(1) Посредством използване на услугата "избор на оператор" не могат да осъществяват следните повиквания:
1. повиквания към услуги за спешни повиквания;
2. повиквания към услуги с безплатен достъп;
3. кратки национални кодове с първа цифра "1".
(2) Услугата "избор на оператор" не следва да е достъпна от обществени телефонни апарати.

Чл. 9. Когато абонат е избрал да ползва услугата "избор на оператор на абонаментна основа", този абонат трябва да има възможност да ползва услугата "избор на оператор за всяко повикване", като избере код за избор на оператор за всяко отделно повикване.

Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ИЗБОР НА ОПЕРАТОР"

Чл. 10. Предприятията по чл. 3 и 4 осъществяват взаимно свързване на мрежите си за предоставяне на услугата "избор на оператор".

Чл. 11.
(1) При осъществяване на взаимно свързване предприятията по чл. 3 предоставят услугите генериране и терминиране.
(2) За реализиране на услугите по ал. 1 предприятията по чл. 3 и 4 следва да осигуряват необходимите технически съоръжения и програмни средства в своите мрежи, като разходите по осигуряването на физическата свързаност се поделят между предприятията съобразно правилата, определени в наредбата по чл. 164 от Закона за електронните съобщения.

Чл. 12.
(1) Предприятията, които имат право и задължение да договарят взаимно свързване на мрежите си, са задължени да осъществяват взаимно свързване на мрежите си с мрежи на предприятията по чл. 4 с цел да се осигури предоставяне на услугата "избор на оператор" от край до край.
(2) При осъществяване на взаимно свързване предприятията по ал. 1 предоставят услугата терминиране.
(3) За реализиране на услугата по ал. 2 предприятията по ал. 1 и по чл. 4 следва да осигуряват необходимите технически съоръжения и програмни средства в своите мрежи, като разходите по осигуряването на физическата свързаност се поделят между предприятията съобразно правилата, определени в наредбата по чл. 164 от Закона за електронните съобщения.

Чл. 13. Предприятията по чл. 3, на които е наложено задължение за изготвяне на типово предложение за взаимно свързване, включват в предложението условия за предоставяне на услугата "избор на оператор".

Чл. 14.
(1) Предприятията по чл. 3 активират услугата "избор на оператор" при подадена заявка от предприятие по чл. 4.
(2) При подадена заявка за активиране на услугата "избор на оператор на абонаментна основа" тя следва да съдържа съгласието на абоната на предприятието по чл. 3 за ползване на услугата "избор на оператор", както и име и телефонен номер на абоната.

Чл. 15.
(1) Предприятието по чл. 3 активира услугата "избор на оператор" не по-късно от 10 работни дни от датата на подаване на заявката по чл. 14.
(2) Предприятието по чл. 3 уведомява предприятието по чл. 4 за конкретната дата, на която ще се активира услуга, не по-късно от два работни дни преди активирането.

Чл. 16. Финансовите задължения на абоната за ползване на услугата "избор на оператор" се уреждат между него и съответното предприятие по чл. 4.

Чл. 17. Предприятието по чл. 3, както и неговите търговски представители, дистрибутори и партньори нямат право да осъществяват контакти с абонатите, които са подали заявка за ползване на услугата "избор на оператор", с цел обсъждане на предимствата или недостатъците от ползването на тази услуга, или за отправяне на нови ценови оферти и промени на други условия по съществуващия договор на абоната.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези правила:
1. "Избор на оператор за всяко повикване" е услуга, която позволява абонат на едно предприятие да избере друго предприятие за осъществяване на някои от своите повиквания чрез избиране на код за избор на оператор.
2. "Избор на оператор на абонаментна основа" е услуга, която позволява на абонат на едно предприятие да избере предварително друго предприятие за осъществяване някои от своите повиквания, без да е необходимо да избира код за избор на оператор.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Правилата се приемат на основание чл. 135, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влизат в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".

§ 3. В срок до един месец от влизане в сила на тези правила предприятията по чл. 3 и 4 следва да въведат в общите си условия за взаимоотношенията с потребителите правила относно предоставянето и ползването на услугата "избор на оператор" и свързаните с нея ограничения в съответствие с разпоредбите на тези правила.

§ 4. В срок до три месеца от влизане в сила на тези правила "Българска телекомуникационна компания" - АД, следва да извърши необходимите действия за изменение на договорите за взаимно свързване с цел въвеждане на изискванията по настоящите правила.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив