Производство на право на строеж

 

Правото да се построи, надстрои или пристрои сграда върху земя, собственост на трето лице, може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската (районната) администрация, като приобретателят на правото на строеж става собственик на построената сграда, без да е собственик на земята.

Предмет на прехвърлителна сделка може да бъде построената сграда или самостоятелни части от нея след завършване на сградата в груб строеж. "Груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.

Правото на строеж включва два основни компонента – правото да се построи сграда върху чужда земя и правото на собственост върху построената сграда.

Правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Правото на строеж обикновено се прехвърля с договор (за продажба, дарение или замяна). В договорът се посочва дали се прехвърля право на строеж, на надстрояване или на пристрояване, описва се поземления имот, върху който се учредява правото на строеж, описва се сградата и вида и, която ще се построи и т.н.

Сделката се извършва от нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на строеж;

Производството започва с писмена молба на страните до нотариуса;

 

Необходими документи:

 1. Проект за нотариален акт, ако актът не се изготвя от нотариуса, в 5 екземпляра;
 2. Пълномощно, ако в сделката участва пълномощник (включително и прокуристи, търговски пълномощници, представители на ООД и на АД – упълномощават се с изрично пълномощно), в което подробно се описва обемът и видът на правото на строеж, видът на сградата, която ще се построи, границите и съседите, поземленият имот, върху който е учредено правото на строеж и други условия. Пълномощното трябва да бъде с нотариално заверени подписи. Към пълномощното се представят и нотариално заверени декларации по чл. 264, ал.1 от ДОПК в два екземпляра и декларация за гражданство, гражданско, семейно и имотно състояние на името на титуляра на правото на строеж, заверени през годината, в която се извършва сделката;
 3. Документ, удостоверяващ правото на строеж на прехвърлителя (например нотариален акт за продажба на право на строеж);
 4. Удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на строеж на наследодателя, в случай че правото на строеж е придобито па наследство;
 5. Акт за граждански брак, ако се прехвърля право на строеж, което е съпружеска имуществена общност;
 6. Съгласие на всички съсобственици, при съпритежание на правото на строеж. Съгласието се дава лично пред нотариуса или чрез изрично упълномощен пълномощник;
 7. Удостоверение за данъчна оценка на правото на строеж, извършена от териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на строеж;
 8. Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, върху който е учредено правото на строеж. В данъчната оценка трябва да е удостоверена липсата на данъчни задължения на прехвърлителя на правото на строеж, съгласно чл. 264, ал.1 от ДОПК, а ако правото на строеж е съсобствено или е съпружеска имуществена общност, в данъчната оценка се отбелязва и липсата на данъчни задължения на съпруга или на всеки от съсобствениците;
 9. Декларация на прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, съгласно чл. 264, ал.1 от ДОПК – по 2 броя за всеки от прехвърлителите;
 10. Декларация за гражданство и гражданско състояние за всяка от страните по образец, утвърден от министъра на правосъдието;
 11. Скица на имота, върху който е учредено правото на строеж (от техническата служба на общината, а ако поземленият имот е земеделска земя, скица се издава от общинската служба по земеделие и гори);
 12. Извадка от влязъл в сила подробен устройствен план или скица, издадена от главния архитект на общината (района), виза за проектиране, одобрен инвестиционен проект, документи, издадени от общината, удостоверяващи степента на завършеност на сградата (например дали е в груб строеж);
 13. Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, решение на управителния орган за придобиване / прехвърляне на право на строеж;
 14. Банково бордеро за платен местен данък.

 

Дължими данъци и такси:

 • Местен данък: Заплаща се преди изповядване на сделката. На основание чл.49 вр. чл.45 от ЗМДТ приобретателят или учредителят подава данъчна декларация до ТДД по местонахождението на имота, върху който е учредено правото на строеж. От 01.01.2006 г. местните данъци се заплащат в брой на касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.
 • Нотариални такси: Заплащат се на основание чл.96, ал.2 от ЗННД – основа за определяне на таксата е 90% от пазарната цена на недвижимия имот, респ. частта от него, върху която се прехвърля правото на строеж. Оценката се определя съгласно чл.33 от ЗМДТ. Таксата се определя съгласно т.8 от Тарифата към ЗННД. Таксата се плаща по сметка на нотариуса при изповядване на сделката или част от нея - предварително.
 • Такса за вписване: Определя се на основание чл.4, б.а от Правилника за вписванията.

 

Изповядване на сделката:

 • Нотариусът проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица
 • Нотариусът проверява дали не са налице законови пречки за прехвърляне на правото на строеж
 • Нотариусът се уверява, че представеният проект за нотариален акт отговаря на законовите изисквания
 • Нотариусът проверява дали прехвърлителят/учредителят е притежател на правото на строеж
 • Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт
 • Нотариалният акт се подписва от страните и от нотариуса
 • В деня на изповядване на сделката, нотариусът представя нотариалния акт в Службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот.
 • Съдията по вписванията разпорежда вписване на акта
 • Нотариусът снабдява страните с препис от нотариалния акт.

                                                       

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив