Разрешение за извършване на таксиметрови превози

 

Съгласно Закона за автомобилните превози – чл.24, таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до 5 места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници. С цел получаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз, превозвачите трябва първо да получат удостоверение за регистрация.

Удостоверение за регистрация

Регистрацията се извършва от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" чрез началника на РО ДАИ по съдебна регистрация на превозвача, където се води регистър.

За вписване в регистъра лицата трябва:

 • да подадат заявление по образец (приложене №4 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на Министъра на транспорта за таксиметров превоз на пътници) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", (предстои приемането на нова наредба за таксиметров превоз на пътници на Министъра на транспорта и съобщенията), като към заявлението се прилагат следните документи:
     1.  копие от съдебното решение за регистрация;
     2.  удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението;
     3.  копие на удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ;
     4.  договор за назначаване на ръководителя на транспортната дейност;
     5.  свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
     6. копие на удостоверение за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност;
     7.  списък на автомобилите, с които превозвачът ще извършва таксиметров превоз на пътници;
 • да отговарят на изискванията за благонадеждност, посочени в ЗАвП;
 • да отговарят на изискванията за професионална компетентност, посочени в ЗАвП.

При непълноти на представените документи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.

В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрацията и издават удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията за благонадеждност и професионална компетенстност и са приложили необходимите документи.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията или не е комплектувало заявлението с документите, определени в наредбата. Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:

 1. По решение на органа, извършил регистрацията, когато:
  а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  б) превозвачът престане да отговаря на изискванията на наредбата;
  в) при осъществяване на дейността от превозвача системно са нарушавани Законът за автомобилните превози или подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
  г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
 2. По молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
 3. С прекратяване на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация;
 4. С прекратяване на дейността на едноличния търговец.

Заличаването от регистъра се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Със заповедта се постановява и отнемането на удостоверението за регистрация.

Заповедта за заличаване от регистъра и за отнемане на удостоверението за регистрация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство (ЗАП).

В 7-дневен срок от заличаването на регистрацията началникът на съответния РО ДАИ уведомява общината, издала разрешението.

 

Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил.

Разрешението се издава въз основа на:

 1. заявление от превозвача;
 2. удостоверение за регистрация;
 3. списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
 4. копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка; Удостоверение за транспортна годност на лек таксиметров автомобил се издава от РО ДАИ по образец №3 от Наредба №34;
 5. копия от удостоверенията на водачите - "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност". 
  Психологическа годност се доказва с изследване за плихологическа годност по НАРЕДБА № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
  Удостоверение "водач на лек таксиметров автомобил" се издава след полагане на изпит по определени модули (приложение №7а към Наредба №34). Изпитите за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил" се провеждат от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация".
 6. удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от 12 месеца. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане срока на неговата валидност.

Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите.

Изискванията към електронните таксиметрови апарати с фискална памет се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Отнемане или прекратяване действието на разрешението

Кметът на общината отнема разрешението:

 1. В случай, че отпаднат основанията за издаването му;
 2. Когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
 3. При заличаване на регистрацията.

Действието на разрешението се прекратява от деня, когато:

 1. Притежателят му го върне в общината;
 2. Се прекрати дейността на превозвача, като превозвачът е длъжен да върне разрешението в общината в тридневен срок от датата на прекратяване на дейността му;
 3. Изтече срокът, за който е издадено;
 4. Е отнето по реда, посочен по-горе.

В тридневен срок от отнемането или прекратяването на действието на разрешението общината уведомява РОДАИ.

Отказът за издаване на разрешение, както и отнемането му, подлежат на обжалване по реда на ЗАП.

Такси. Размерът на таксата за издаване на разрешително и холограмен стикер за таксиметрова дейност се определя с решение на общински съвет. За София, таксата е 15 лв.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив