Разрешение за откриване на аптека

 

Право да откриват аптека имат: магистър-фармацевти; помощник-фармацевти в населени места до 5 хиляди жители, ако на територията на това населено място няма друга аптека и до явяването на кандидат магистър-фармацевт; лечебни заведения за болнична помощ и диспансери за психиатрични и онкологични заболявания за задоволяване на собствени нужди; общини чрез общинско дружество със 100 на 100 общинско участие. Магистър-фармацевтите, които откриват аптека следва: да са дееспособни български граждани; да притежават висше фармацевтично образование с образователно-квалификационна степен магистър-фармацевт; да не са лишени от правото да упражняват професията си на магистър-фармацевт; да имат най-малко една година трудов стаж като да не са осъждани за престъпления свързани с упражняване на професията, присвоителни престъпления или престъпления срещу личността. Помощник-фармацевтите трябва да имат образователна степен помощник-фармацевт. Магистър-фармацевт, съответно помощник-фармацевт, получил разрешение за откриване на аптека, е неин ръководител и задължително работи в нея. Аптеката не може да бъде затворена за повече от 45 дни в рамките на една календарна година. Когато ръководителят на аптеката не е в състояние да изпълнява задълженията си поради заболяване, аптеката може да работи за срок не повече от две години под ръководството на друг магистър-фармацевт, съответно помощник-фармацевт.

Аптеки могат да се откриват в партерни, приземни или надсутеренни помещения, достъпни за посетителите и подходящи за извършване на този вид дейност. Не се разрешава откриването на аптеки в жилищни сгради без съгласието на собствениците и ако това застрашава здравето и спокойствието на живеещите в тях. Изискванията за устройството и организацията на работа на аптеките са посочени в Наредба №8.

 1. Подава се писмено заявление по образец до Министерство на здравеопазването;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършена образователна степен магистър по фармация или помощник фармацевт. Когато има разминаване в имената в различните документи се представя документ за идентичност на име (от общината се получава удостоверение за идентичност на име или се ползва образец на декларация за идентичност на име).
 3. Свидетелство за съдимост на ръководителя на аптеката - оригинал. Срокът на валидност на документа е шест месеца и се оценява към датата на подаване на документите.
 4. Удостоверение за трудов стаж - Удостоверение за трудов стаж (препис-извлечение от трудовата книжка), издаден от последния работодател като се посочва месторабота, заемана длъжност, прослужено време и общ трудов стаж като фармацевт. Следва да се има предвид, че когато работодателя или местоработата е фирма, извършваща дейност по реда на ЗЛАХМ се посочват номерата на разрешенията от МЗ за дейността им. Приложеното удостоверение да бъде в оригинал.
 5. Медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката - заверено с медицински прегледи по кабинети. Документът е с валидност 1 година от датата на издаване и се приема само в оригинал.
 6. Декларация по забраните на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ). Формулярът се ползва по приложения образец. Документът е личен и се подписва лично, с което лицето удостоверява, че за декларирани неверни данни носи наказателна отговорност. Представя се в оригинал.
 7. Становище на регионалното ръководство на Съюза на фармацевтите в България - представя се оригинал. Адресът, посочен в него следва да кореспондира с посочения в молбата и всички останали документи адрес на аптеката.
 8. Нотариално заверено копие на съдебното решение за регистрация по търговския закон на фармацевта, кандидатстващ за откриване на аптека, общинското дружество или на лечебното заведение за болнична помощ. Ако регистрацията е преди повече от шест месеца от датата на подаване на молбата, следва да се представи и Удостоверение за актуалното съдебно състояние - оригинал или нотариално заверено копие.
 9. Разрешение за ползване на помещенията, издадено по реда на Закона за устройство на територията или друг заместващ го документ, удостоверяващ разрешаване ползването на помещенията.
 10. Заключение за хигиенна оценка на помещенията от ХЕИ. Документът трябва да е на името на фармацевта, подал молбата, в което да фигурира адресът на аптеката, посочен в молбата и всички останали документи, както и дейностите които ще се извършват в нея. Приема се само оригинал.
 11. Съгласие на живеещите собственици, когато аптеката се открива в жилищна сграда. Документът съдържа извлечение от протокол на Общото събрание на живеещите в сградата, относно съгласие в съответното помещение да функционира аптеката, като всеки собственик се подписва поименно и това се удостоверява с подпис от домоуправителя. Документът се приема в оригинал.
 12. Архитектурен проект на помещенията, одобрен и съгласуван с ХЕИ - прилага се скица на вътрешното разположение на помещенията на аптеката с положен оригинален печат на ХЕИ върху нея, заедно със ситуация (виза) на местоположението на сградата на аптеката и обяснителна записка (без да се прилагат частта за ВиК, електроинсталации и пр.).
 13. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на помещенията - договор за наем (съдържащ всички необходими реквизити като срок, наемна цена и пр.), сключен с фармацевта и посочен адрес на аптеката, който кореспондира с адреса в молбата и всички останали документи, копие от нотариален акт за собственост на името на фармацевта или друг документ, удостоверяващ основание за ползване на помещенията. Документът се приема в оригинал или нотариално заверено копие.
 14. Ако аптеката е общинска или на лечебно заведение за болнична помощ се прилага и копие от трудовия договор за назначаване на фармацевта за ръководител на аптеката.

Заплаща се такса от 1000 лева за издаване на разрешение за откриване на аптека и такса от 100 лева за издаване на разрешение за промяна на адреса на аптеката, на извършваните в нея дейности или на ръководителя на аптеката;

В двумесечен срок се получава разрешение за откриване на аптека от министъра на здравеопазването или мотивиран отказ.

 

Прикачени документи
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив