Сключване на договор със служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина (СТМ) е част от цялостната система за управление на здравето   на работещите и безопасността при изпълнението на трудовите им функции. СТМ изпълнява най-вече превантивни функции, реализирани чрез оказвана консултантско - съветническа помощ на работодателя, комитетите и групите по условия на труд по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. СТМ няма разпоредителни и контролни функции.  Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д  от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Дейността на службите по трудова медицина подлежи на регистрация при условията и по реда на Наредба номер 3 от 25.01.2008 г. на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Основните им функции са:

 • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
 • Да наблюдават факторите на работната среда;
 • Да дават съвети за планирането и организацията на труда;
 • Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
 • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
 • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
 • Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

 • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на фирмата;
 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
 • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина. Задължението за осигуряване на обслужване от СТМ се регламентира от чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Службите по трудова медицина се създават от работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели, от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи и от лечебни заведения. Когато за работодателя е невъзможно сам или в съдружие да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина.

В предмета на договора за обслужване от СТМ трябва да бъдат уредени следните  дейности:

 • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
 • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • наблюдение на здравното състояние на работещите;
 • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Целта на осъществяване на обслужване от СТМ е да бъдат изпълнени основни изисквания при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и да се работи в сферата на укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа главно чрез превенция.

В договора за осигуряване на обслужване от СТМ се договорят основните видове дейности, регламентирани от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.

СТМ отговаря за извършването на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. СТМ са длъжни да водят цялата документация във връзка със сключваните от тях договори за обслужване, която включва екземпляр от договора и документи, удостоверяващи извършените от тях дейности.

Със сключването на договор за обслужване от СТМ, Работодателят осигурява изпълнение на основните си задължения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, регламентирани от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Договор за обслужване от СТМ има валидно действие само при условие, че е сключен със СТМ, регистрирана по съответния нормативен ред.

В договора за осигуряване на обслужване от СТМ, следва да бъдат регламентирани следните базисни за СТМ задължения:

1. Извършването на наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите - консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа съгласно изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. С оглед на резултатите от оценката на риска СТМ е длъжна да предложи вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания.

б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес съгласно изискванията на Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. С оглед на резултатите от оценката на риска СТМ е длъжна да предложи:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.

3. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение, като уведомлението съдържа:

а) трите имена на работещия;

б) месторабота на работещия - наименование и адрес на предприятието;

в) длъжност и/или професия на работещия;

г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;

д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия.

4. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. и се предоставя на работодателя и на работещия.

5. Изготвяне анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:

а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

Анализите следва да се изготвят ежегодно, като минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи са определени в приложение № 5 към Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.

Обобщените анализи се предоставят до 30 юли на съответната година за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.

6. Завеждане на здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. Към здравното досие се съхраняват копия на карта за предварителен медицински преглед, резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед, заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа, експертни решения на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), разпореждане на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.

7. Участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска, СТМ:

а/ разработват и предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

б/ предлагат степенуване по приоритети на мерките, като отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;

в/ оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

8. Предоставяне на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила. При разработване на препоръките, СТМ следва да се съобразяват с изискванията на Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи или други с оглед вида на производствената или друга дейност.

9. Изпълнение на дейности, свързани с организацията по управление и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, като:

а/ разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

б/ организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

в/ предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

г/ дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

д/ участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

е/  подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

ж/ подпомагат работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

з/ консултират и подпомагат комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

10. Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.

СТМ имат право на достъп до всички помещения в предприятието, където има обособени работни места, на място за за осъществяване на дейността си, както и на цялата необходима им за изпълнение на посоченото по-горе информация. За изпълнение на задълженията си, СТМ имат право на възнаграждение.

Работодателят  е длъжен да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:

а)  осигури място за извършване на дейностите на СТМ;

б) определи свой служител за контакти и оказване съдействие на СТМ;;

в) осигури достъп до всички работни места;

г) предостави техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;

д) осигури връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други;

е) предостави на разположение Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието;

Работодателят и СТМ могат да договарят и изпълнението на други, извън посочените по-горе дейности, свързани с дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив