Схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

30.12.2010 - 01.04.2011 | 00:00
по статията работи:
30.12.2010 - 01.04.2011 | 00:00
Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии

 

Срок за кандидатстване - 30.12.2010 - 01.04.2011 г.

Основна цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
• да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
• да имат седалище в България
• да са микро (до 9 човека персонал), малки (10-49) или средни (50-249) предприятия
• да имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.)
• да развиват основната си дейност в следните сектори по КИД-2008:
- C20 „Производство на химични продукти”;
- C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;
- C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;
- C27 „Производство на електрически съоръжения”;
- C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;
- C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;
- C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.
- J58 „Издателска дейност”;
- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;
- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;
- J61 „Далекосъобщения”;
- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
- J63 „Информационни услуги”.
- М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

• да са реализирали нетни приходи от продажби през 2009 г. , както следва:

- микро предприятията - ≥ 300 000 лева.
- малки предприятията - ≥ 600 000 лева.
- средни предприятията - ≥ 1 500 000 лева.

Допустими за финансиране сектори по схема BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в МСП" - пълен списък:

20    Производство на химични продукти
20.1    Производство на основни химични вещества
20.11    Производство на промишлени газове
20.12    Производство на багрила и пигменти
20.13    Производство на други основни неорганични химични вещества
20.14    Производство на други основни органични химични вещества
20.15    Производство на азотни съединения и торове
20.16    Производство на полимери в първични форми
20.17    Производство на синтетичен каучук в първични форми
20.2    Производство на пестициди и други агрохимикали
20.20    Производство на пестициди и други агрохимикали
20.3    Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.30    Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
20.4    Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати
20.41    Производство на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
20.42    Производство на парфюми и тоалетни продукти
20.5    Производство на други химични продукти
20.51    Производство на експлозиви
20.52    Производство на лепила
20.53    Производство на етерични масла
20.59    Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
20.6    Производство на изкуствени и синтетични влакна
20.60    Производство на изкуствени и синтетични влакна
21    Производство на лекарствени вещества и продукти
21.1    Производство на лекарствени вещества
21.10    Производство на лекарствени вещества
21.2    Производство на лекарствени продукти
21.20    Производство на лекарствени продукти
26    Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
26.1    Производство на електронни елементи и печатни платки
26.11    Производство на електронни елементи
26.12    Производство на монтирани печатни платки
26.2    Производство на компютърна техника
26.20    Производство на компютърна техника
26.3    Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.30    Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
26.4    Производство на битова електроника
26.40    Производство на битова електроника
26.5    Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация; производство на часовници
26.51    Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
26.52    Производство на часовници и часовникови механизми
26.6    Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.60    Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
26.7    Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.70    Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
26.8    Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
26.80    Производство на магнитни и оптични носители, незаписани
27    Производство на електрически съоръжения
27.1    Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за
управление и разпределение на електрическа енергия
27.11    Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
27.12    Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
27.2    Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.20    Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
27.3    Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия
27.31    Производство на кабели от оптични влакна
27.32    Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
27.33    Производство на електроинсталационни изделия
27.4    Производство на лампи и осветители
27.40    Производство на лампи и осветители
27.5    Производство на битови уреди
27.51    Производство на битови електроуреди
27.52    Производство на неелектрически битови уреди
27.9    Производство на други електрически съоръжения
27.90    Производство на други електрически съоръжения
28    Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
28.1    Производство на машини с общо предназначение
28.11    Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
28.12    Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
28.13    Производство на други помпи и компресори
28.14    Производство на арматурни изделия
28.15    Производство на лагери, предавки и съединители
28.2    Производство на други машини с общо предназначение
28.21    Производство на пещи и горелки
28.22    Производство на подемно-транспортни машини
28.23    Производство на офис техника, без компютърната
28.24    Производство на преносими инструменти с вграден двигател
28.25    Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
28.29    Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде
28.3    Производство на машини за селското и горското стопанство
28.30    Производство на машини за селското и горското стопанство
28.4    Производство на обработващи машини
28.41    Производство на машини за обработка на метал
28.49    Производство на други обработващи машини
28.9    Производство на други машини със специално предназначение
28.91    Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
28.92    Производство на машини за добива и строителството
28.93    Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
28.94    Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
28.95    Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
28.96    Производство на машини за каучук или пластмаси
28.99    Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде
29    Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
29.1    Производство на автомобили и техните двигатели
29.10    Производство на автомобили и техните двигатели
29.2    Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.20    Производство на купета и каросерии за автомобили; производство на ремаркета и полуремаркета
29.3     Производство на части и принадлежности за автомобили
29.31    Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
29.32    Производство на други части и принадлежности за автомобили
30    Производство на превозни средства, без автомобили
30.1    Строителство на плавателни съдове
30.11    Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих
30.12    Строителство на плавателни съдове за отдих
30.2    Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.20    Производство на локомотиви, мотриси и вагони
30.3    Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.30    Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
30.4    Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.40    Производство на бойни бронирани транспортни машини
30.9    Производство на други превозни средства
30.91    Производство на мотоциклети и техните двигатели
30.92    Производство на велосипеди и инвалидни колички
30.99    Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде
58    Издателска дейност
58.1    Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност
58.11    Издаване на книги
58.12    Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
58.13    Издаване на вестници
58.14    Издаване на списания и други периодични издания
58.19    Друга издателска дейност
58.2    Издаване на програмни продукти
58.21    Издаване на компютърни игри
58.29    Издаване на други програмни продукти
59    Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
59.1    Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
59.11    Производство на филми и телевизионни предавания
59.12    Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания
(постпродукция)
59.13    Разпространение на филми и телевизионни предавания
59.14    Прожектиране на филми
59.2    Звукозаписване и издаване на музика
59.20    Звукозаписване и издаване на музика
60    Радио- и телевизионна дейност
60.1    Създаване и излъчване на радиопрограми
60.10    Създаване и излъчване на радиопрограми
60.2    Създаване и излъчване на телевизионни програми
60.20    Създаване и излъчване на телевизионни програми
61    Далекосъобщения
61.1    Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.10    Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
61.2    Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.20    Далекосъобщителна дейност по безжичен път
61.3    Спътникова далекосъобщителна дейност
61.30    Спътникова далекосъобщителна дейност
61.9    Други далекосъобщителни дейности
61.90    Други далекосъобщителни дейности
62    Дейности в областта на информационните технологии
62.0    Дейности в областта на информационните технологии
62.01    Компютърно програмиране
62.02    Консултантска дейност по информационни технологии
62.03    Управление и обслужване на компютърни средства и системи
62.09    Други дейности в областта на информационните технологии
63    Информационни услуги
63.1    Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web-портали
63.11    Обработка на данни, хостинг и подобни дейности
63.12    Web-портали
63.9    Други информационни услуги
63.91    Дейност на информационни агенции
63.99    Други информационни услуги, некласифицирани другаде
72    Научноизследователска и развойна дейност
72.1    Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки
72.11    Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
72.19    Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските,
селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите
72.2    Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
72.20     Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки

 

Допустими за финансиране са разходи за:

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи:
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

Разходи за консултантски услуги, свързани с въвеждането на нови технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието (в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии), както и визуализация и одит.
 
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.
 
Безвъзмездно финансиране
• за микро и малки предприятия - 70%
•  за средни предприятия - 60%

Минимален и максимален размер на помощта
• за микро предприятия - 150 000 лв., 500 000 лв.
• за малки предприятия - 300 000 лв., 1 000 000 лв.
• за средни предприятия - 500 000 лв., 2 500 000 лв.
 

Условието за минимален размер на финансовата помощ поставя и долната граница за размера на инвестициите, които кандидатите трябва да реализират, както следва:
• Микро предприятия - ≥ 214 285,71 лева.
• Малки предприятия - ≥ 428 571,43 лева.
• Средни предприятия - ≥ 833 333,33 лева.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Иванчо пита вкъщи: - Тате, как разговарят змиите? Бащата поглежда тъщата и подхвърля: - Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 25.05   1572 г. – Григорий XIII е избран за папа. 1659 г. – Ричард Кромуел се отказва от титлата си Лорд-протектор (държавен глава) на Англия, което е начало на...