Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

28.03.2011 | 16:00
по статията работи:
28.03.2011 | 16:00

 

Оперативна програма „Конкурентноспособност” 2007-2013

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори"

Цел

Да допринесе за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност, насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като устойчиви структури за подкрепа на бизнеса на регионално ниво.

Краен срок: 28 март 2011г., 16:00 ч.

Какви проекти/дейности се финансират

Компонент 1 „Инвестиционен компонент” – подкрепата по този компонент е насочена към стимулиране на инвестициите за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за ефективно функциониране на нови и вече съществуващи бизнес инкубатори.

Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите” - подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на капацитета на бизнес инкубаторите за предоставяне на качествени услуги на предприятията в съответния регион чрез предоставяне на подкрепа за оперативните дейности на бизнес инкубаторите, включително за осигуряване на необходимите човешки ресурси за обезпечаване на дейността и предоставяните услуги.

Допустими дейности

По Компонент 1 „Инвестиционен компонент” допустими са следните дейности:

Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право. Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени за разработване по проекта следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и да бъдат съобразени с правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в обединението-кандидат има вещно право19, за нуждите на нови или разширяване на съществуващи бизнес инкубатори.

Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на бизнес инкубаторите - закупуване на офис и специализирано оборудване, свързано с дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване, оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги.

По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите”, допустимите дейности включват:

Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на виртуални бизнес инкубатори.

Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите – осигуряване на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността – осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от бизнес инкубатора.

Кой може да кандидатства и иисквания

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

a) Да са юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или

б) Да са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране, или

в) Да са дружества, създадени съгласно чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, които могат да включват:

юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране;

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предоставящи консултантски и/или информационни услуги на бизнеса, както и услуги свързани с бизнес инкубиране;

• Общини;

• Областни администрации;

български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование;

• Българска академия на науките и нейни институти и звена;

• Селкостопанска академия и институти към нея;

експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания7;

• други институции и организации в подкрепа на бизнеса, и

г) Да имат седалище в Република България, и

д) Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

В случай, че кандидатът е дружество, регистрирано съгласно чл. 357 – 364 от ЗЗД, към Формуляра за кандидатстване кандидатът следва да представи документ, удостоверяващ създаването на обединението-кандидат - договор за дружество съгласно чл. 357 от ЗЗД, упоменаващ целите на създаденото обединение, правата и задълженията на участниците във връзка с изпълнението на дейностите, предлагани по проекта, включително правата на собственост върху резултатите и ползите от проекта.

Изисквания към проектите

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да представят проектни предложения, включващи различни комбинации от дейности по посочените два допустими компонента в зависимост от потребностите за развитие на бизнес инкубатора, като включването на дейности по Компонент 1 „Инвестиционен компонент” е задължително във всеки индивидуален проект.

Включването на дейности САМО по Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес инкубаторите” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

а) да се изпълняват само на територията на Република България;

б) да включват задължително дейности по Компонент 1 „Инвестиционен компонент”;

в) да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните области:

• създаване на нови бизнес инкубатори, или

• разширяване на дейността на съществуващи бизнес инкубатори, и/или

диверсификация на продукцията на съществуващи бизнес инкубатори чрез добавяне на нови допълнителни продукти;

г) в случаите когато кандидатът е голямо предприятие17, проектът задължително следва да обосновава стимулиращия ефект на безвъзмездната финансова помощ18, както следва:

проектът не би бил осъществен на територията на Република България при липсата на помощ, и

налице е съществено увеличаване на размера на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на обхвата на проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на общата сума, изразходвана от получателя за проекта/дейността в резултат на помощта, и/или съществено увеличаване на скоростта на изпълнение на съответния проект/дейност.

д) да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

е) да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

ж) да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

Продължителност на проектите: до 36 месеца

Безвъзмездно финансиране

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект (независимо от избраната комбинация от компоненти) е 200 000 (двеста хиляди) лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект (независимо от избраната комбинация от компоненти) е до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева.

Интензитет на помощта

Компонент 1

- Микро и малки предприятия – 70%

- Средни предприятия – 60%

- Други кандидати – 50%

Компонент 2

- Микро и малки предприятия – 90%

- Средни предприятия – 90%

- Други кандидати – 80%

Източник на информация: https://www.opcompetitiveness.bg/

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 23.05   1430 г. – Жана д'Арк попада в плен на бургундите, докато се опитва да освободи Компиен. 1498 г. – Джироламо Савонарола, италиански духовник и политически...