УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.30 от 20 Април 2010г., попр. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.

 

Чл. 2. (1) Министерският съвет е централен колегиален орган на изпълнителната власт с обща компетентност.

(2) Министерският съвет координира дейността на другите органи на изпълнителната власт за осъществяването на единна държавна политика.

(3) Министерският съвет осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, публичност, колегиалност, централизация и координация при формирането и провеждането на политиките, на децентрализация на оперативните функции по осъществяване на изпълнителната власт и на взаимодействие и сътрудничество.

 

Чл. 3. (1) При осъществяване на своята дейност Министерският съвет взаимодейства с Народното събрание, президента, омбудсмана, Конституционния съд, органите на съдебната власт и другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната власт, както и с органите на местното самоуправление.

(2) Министерският съвет осъществява сътрудничество с ръководните органи на синдикатите, на организациите на работодателите и организациите за социална защита, както и на други неправителствени организации.

(3) Министерският съвет провежда единна информационна политика за дейността на правителството и на неговата администрация.

 

Чл. 4. (1) Текущата дейност на Министерския съвет и подготовката на неговите заседания се осигурява от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет се ръководи от министър-председателя.

(3) Главният секретар на Министерския съвет осигурява административното ръководство на администрацията на Министерския съвет.

(4) Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице се представлява от министър-председателя или от овластени от него длъжностни лица.

 

Глава втора.
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Раздел I.
Състав, функции и правомощия на Министерския съвет и на неговите членове

Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:

1. министър-председател;

2. заместник министър-председател и министър на вътрешните работи;

3. заместник министър-председател и министър на финансите;

4. министър на външните работи;

5. министър на икономиката, енергетиката и туризма;

6. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

7. министър на регионалното развитие и благоустройството;

8. министър на труда и социалната политика;

9. министър на здравеопазването;

10. министър на физическото възпитание и спорта;

11. министър на отбраната;

12. министър на правосъдието;

13. министър на образованието, младежта и науката;

14. министър на околната среда и водите;

15. министър на земеделието и храните;

16. министър на културата;

17. министър без портфейл;

18. (нова - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) министър по управление на средствата от Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на министъра без портфейл и министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

 

Чл. 6. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.

(2) Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.

(3) Министерският съвет определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.

(4) Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

 

Чл. 7. (1) В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното му място в системата на изпълнителната власт.

(2) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност на заседания.

(3) По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да приеме акт и неприсъствено. Ако някой от членовете на Министерския съвет поиска мотивирано проектът на акт да бъде обсъден от Министерския съвет, той се включва в дневния ред за следващото заседание.

 

Чл. 8. (1) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност, като приема постановления, разпореждания и решения.

(2) Министерският съвет с постановления приема правилници или наредби или урежда обществени отношения, които не подлежат на законова уредба, съобразно компетентността му, установена от Конституцията и законите.

(3) Министерският съвет приема решения или разпореждания по въпроси, които нямат нормативен характер.

(4) Министерският съвет с решение одобрява:

1. законопроекти;

2. предложения до Народното събрание за приемане на решение или до президента за издаване на указ в предвидените в Конституцията и законите случаи;

3. становища по дела пред Конституционния съд.

(5) В решенията по ал. 4, т. 1 се определя кой от членовете на Министерския съвет е отговорен за представянето на законопроекта в Народното събрание.

 

Чл. 9. (1) Приетите от Министерския съвет актове се подписват от министър-председателя. Министър-председателят подписва и мотивите към актовете по чл. 8, ал. 4, т. 1 и 2, както и становищата по конституционните дела.

(2) При неприсъственото приемане на акт той се представя за подпис на всички членове на Министерския съвет с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск и се счита за приет, ако бъде подкрепен с "да" от повече от половината от тях.

(3) Приетите от Министерския съвет актове се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет.

(4) Приети от Министерския съвет решения по оперативни и текущи въпроси могат да се оформят и в протокола от съответното заседание на правителството.

 

Чл. 10. (1) Министър-председателят ръководи общата политика на правителството и координира дейността на членовете на Министерския съвет по нейното осъществяване.

(2) Министър-председателят ръководи текущата дейност на Министерския съвет, като утвърждава дневния ред, свиква и председателства заседанията на правителството.

(3) Министър-председателят като централен едноличен орган на изпълнителната власт:

1. назначава и освобождава заместник-министрите и заместник областните управители, както и ръководните органи на държавни институции, когато това му е възложено със закон;

2. осъществява други възложени му с Конституцията и законите на страната правомощия.

(4) При осъществяване на правомощията си по ал. 3 министър-председателят издава заповеди или подписва други официални документи, които се подпечатват с официалния печат на Министерския съвет. В останалите случаи заповедите на министър-председателя и неговата служебна кореспонденция се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

 

Чл. 11. (1) Заместник министър-председателите са централни еднолични органи на изпълнителната власт, които подпомагат министър-председателя при осъществяване координацията на политиката на правителството в определените им от него ресори.

(2) Правомощията на министър-председателя по чл. 10, ал. 2 в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него за всеки конкретен случай с писмена заповед заместник министър-председател.

(3) При упражняване на функциите по ал. 1 заместник министър-председателите могат да издават заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на заместник министър-председателите се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

 

Чл. 12. (1) Министрите са централни еднолични органи на изпълнителната власт със специална компетентност, които осъществяват държавната политика в ръководената от тях сфера на обществения живот в съответствие със законите и приетата от правителството програма за управление на страната.

(2) Министрите осъществяват общо ръководство и координация на дейността на създадените към тях държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури.

(3) Министрите осъществяват координация на дейността на държавни агенции, държавни комисии и други административни структури към Министерския съвет, когато това им е възложено с акт на правителството или със заповед на министър-председателя.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Функциите на министрите, които ръководят министерства, се определят с устройствените правилници на съответните министерства, а функциите на министъра без портфейл и на министъра по управление на средствата от Европейския съюз - с устройствения правилник на Министерския съвет.

 

Чл. 13. (1) Министърът без портфейл:

1. провежда държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България, както и политиката на социализация в страната на онези от тях, които желаят трайно да се установят в нея;

2. координира дейността по провеждането на държавната политика по опазването на Националния архивен фонд и по развитието и усъвършенстването на архивното дело;

3. координира държавната политика в областта на правото на вероизповедание;

4. координира дейността по осъществяването на взаимодействие с администрации, пряко подчинени на Министерския съвет и определени със заповед на министър-председателя.

(2) При осъществяване на своите функции министърът без портфейл издава заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на министъра без портфейл се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

 

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) (1) Министърът по управление на средствата от Европейския съюз отговаря за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.

(2) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 се подпомага от дирекциите по чл. 75 - 77а.

(3) При осъществяване на своите функции министърът по ал. 1 издава заповеди. Заповедите и служебната кореспонденция на министъра се подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.

 

Чл. 14. (1) Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите представляват Република България в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни преговори и участват в други международни мероприятия в съответствие с Конституцията, законите на Република България и актовете на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато министър предложи на Министерския съвет международен договор за утвърждаване или за ратифициране със закон от Народното събрание, той осигурява неговото обнародване в "Държавен вестник".

 

Раздел II.
Политически кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз и министъра без портфейл (Загл. изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

Чл. 15. (1) Политическият кабинет на министър-председателя е организационна структура, която включва заместник министър-председателите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.

(2) Политическият кабинет на министър-председателя подпомага министър-председателя при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на правителствената политика пред обществото.

(3) В изпълнение на задачите си по ал. 2 политическият кабинет на министър-председателя има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване на политически решения;

2. координира разработването и контролира изпълнението на управленската програма на правителството;

3. координира и контролира съответствието на стратегиите, изготвени от министерствата, с приоритетите в управленската програма на правителството;

4. анализира изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет въз основа на годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции и областните администрации;

5. обменя информация с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет и на областните управители за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;

6. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на правителството;

7. осъществява връзките на министър-председателя с обществеността.

 

Чл. 16. (1) Началникът на политическия кабинет на министър-председателя:

1. съставя програмата на министър-председателя;

2. организира връзките на министър-председателя с членовете на Министерския съвет, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;

3. организира провеждането на заседанията на политическия кабинет;

4. осигурява координацията на работата на политическия кабинет на министър-председателя с политическите кабинети на министрите, като периодично свиква заседания с техните началници и информира министър-председателя за резултатите от проведените обсъждания;

5. ръководи работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет.

(2) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министър-председателя:

1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото планиране и разработването на политиките за управление на страната;

2. наблюдават и изготвят анализи относно изпълнението на програмата на правителството за управление на страната;

3. подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси, които се разглеждат от политическия кабинет на министър-председателя.

(3) Техническите сътрудници към политическия кабинет на министър-председателя осигуряват подготовката и провеждането на заседанията на политическия кабинет.

 

Чл. 17. Парламентарният секретар на Министерския съвет:

1. организира взаимодействието на Министерския съвет и на министър-председателя с Народното събрание и с ръководствата на парламентарните групи;

2. координира дейността на парламентарните секретари на министрите при представянето на правителствената политика и на внесените от Министерския съвет законопроекти, решения, доклади и отчети пред Народното събрание.

 

Чл. 18. (1) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността:

1. организира представянето на правителствената политика пред обществото;

2. координира дейността на ръководителите на звената за връзки с обществеността в министерствата и другите администрации на изпълнителната власт с оглед провеждането на единна информационна политика;

3. организира публичните изяви на министър-председателя.

(2) Звеното за връзки с обществеността:

1. осигурява провеждането на информационната политика на правителството;

2. организира публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството;

3. организира достъпа до обществена информация в съответствие с конституционните права на гражданите и действащото законодателство;

4. анализира публикации в средствата за масово осведомяване и общественото мнение за дейността на правителството;

5. поддържа страницата на правителството в интернет.

(3) Ръководителят на звеното за връзки с обществеността е съветник към политическия кабинет на министър-председателя. В състава на звеното се включват експерти и технически сътрудници към кабинета на министър-председателя.

 

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Заместник министър-председателите, министърът по управление на средствата от Европейския съюз и министърът без портфейл формират политически кабинети, включващи съветници, експерти и технически сътрудници.

(2) Началниците на политическите кабинети по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) съставят програмата на заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз и на министъра без портфейл;

2. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) организират връзките на заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз и на министъра без портфейл с министрите, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;

3. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) осигуряват координацията на работата на политическите кабинети на заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз и на министъра без портфейл с политическите кабинети на другите членове на правителството;

4. ръководят работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към кабинета.

(3) Съветниците и експертите към политическите кабинети по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически решения в координирания от заместник министър-председателя, министъра по управление на средствата от Европейския съюз или министъра без портфейл ресор;

2. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси в координирания от заместник министър-председателя, министъра по управление на средствата от Европейския съюз или министъра без портфейл ресор.

 

Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Политическите кабинети си взаимодействат с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз и министъра без портфейл.

(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез главния секретар. Конкретните задачи се формулират от началника на политическия кабинет и се възлагат на администрацията от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и главния секретар.

 

Раздел III.
Оперативна дейност на Министерския съвет

Чл. 21. (1) Министър-председателят свиква и ръководи оперативни съвещания по текущи въпроси от дейността на правителството, както и за определяне на подходи за подготовка на въпросите за разглеждане от Министерския съвет.

(2) В оперативните съвещания участват членовете на Министерския съвет, началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, както и други определени от министър-председателя лица.

(3) Дневният ред на оперативните съвещания се определя от министър-председателя.

 

Чл. 22. (1) Министерският съвет може да създава съвети във връзка с осъществяването на свои правомощия, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното събрание.

(2) Съветите са постояннодействащи консултативни органи на правителството по определянето и провеждането на държавната политика в дадена област.

(3) Съветите се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството и включват в състава си само лица, които са избрани или назначени в органите на изпълнителната власт или са техни заместници.

(4) В акта за създаване на съвета се определя и администрацията, осигуряваща административното, експертното и техническото им подпомагане.

 

Чл. 23. (1) Министерският съвет може да създава държавно-обществени консултативни комисии по важни въпроси от обществена значимост.

(2) В състава на комисиите се включват наред с представителите на органите на изпълнителната власт и представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление и на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на комисията. Комисиите се ръководят от министър-председателя или от друг член на правителството.

(3) В акта за създаване на комисията се определя и администрацията, осигуряваща административното, експертното и техническото им подпомагане.

 

Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя.

(2) В акта по ал. 1 се определя заместник министър-председател или министър, който да наблюдава дейността на работната група и да отговаря за резултатите от нейната работа пред правителството.

 

Раздел IV.
Организационни въпроси

Чл. 25. (1) Официалният печат на Министерския съвет е с кръгла форма. В средата е изобразен гербът на Република България, около който е написано "Министерски съвет на Република България". Отпечатъкът от официалния печат е с червен цвят.

(2) Официалният печат е изработен в един екземпляр и се полага от главния секретар на Министерския съвет или от упълномощено от него длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет върху актовете на правителството.

(3) За служебни цели се използва служебен печат, който е с кръгла форма с надпис в средата "Република България", около който е написано "Министерски съвет". Отпечатъкът от служебния печат е със син цвят.

(4) Служебният печат се полага от директора на дирекция "Правителствена канцелария" или от упълномощен от него служител върху преписите от актовете на Министерския съвет, върху актовете и служебната кореспонденция на министър-председателя и на заместник министър-председателите, както и върху служебната кореспонденция, подписана от главния секретар на Министерския съвет и от директорите в администрацията на Министерския съвет.

(5) Главният секретар на Министерския съвет утвърждава образците на официалния и служебния печат и определя реда за тяхното съхраняване.

 

Чл. 26. (1) При осъществяване на своите правомощия министър-председателят пътува в страната и в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(2) По искане на президента във връзка с негови официални посещения в чужбина министър-председателят определя членовете на Министерския съвет, които да го придружават, и ги командирова.

(3) Заместник министър-председателите и министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители в изпълнение на своите правомощия пътуват в страната, без да се издава заповед за командироване. Тримесечните отчети за командировките се утвърждават от Министерския съвет.

(4) Заместник министър-председателите и министрите се командироват в чужбина със заповед на министър-председателя. Органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, областните управители и лицата, които се назначават със заповед на министър-председателя, се командироват в чужбина от министър-председателя или от упълномощено от него длъжностно лице.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Разходите за командировки на членовете на Министерския съвет са за сметка на бюджета на съответните ведомства.

 

Чл. 27. (1) Разходите за заплати на членовете на Министерския съвет са включени в бюджета на Министерския съвет.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Министър-председателят, заместник министър-председателите, министърът по управление на средствата от Европейския съюз, министърът без портфейл, началниците на политическите им кабинети и главният секретар на Министерския съвет имат право на разходи за представителни цели, които са предвидени по бюджета на Министерския съвет.

(3) Разходите за представителни цели на министрите се предвиждат по бюджета на съответното министерство.

 

Чл. 28. (1) Членовете на Министерския съвет ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство.

(2) Ползването на отпуск от заместник министър-председателите и министрите се разрешава от министър-председателя.

(3) За ползването на отпуск от министър-председателя се съставя паметна записка от началника на неговия политически кабинет, която включва всички реквизити на заповедта за разрешаване на съответния вид отпуск.

 

Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Процесуалното представителство по спорове, по които страна е Министерският съвет или неговата администрация, министър-председателят, заместник министър-председател в това му качество, министърът по управление на средствата от Европейския съюз или министърът без портфейл, се осъществява от лица, определени от министър-председателя.

 

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Раздел I.
Законодателна програма на Министерския съвет

Чл. 30. (1) Министерският съвет упражнява правото си на законодателна инициатива съобразно приетата от него законодателна програма.

(2) Със законодателната програма се определят законопроектите, които Министерският съвет предлага на Народното събрание за разглеждане и приемане през съответната негова сесия.

(3) Предложенията за включване на законопроект в законодателната програма се правят от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за включване на законопроект в законодателната програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) Предложението за включване на законопроект в законодателната програма трябва да съдържа:

1. целите и основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й;

2. справка относно необходимите промени в действащите закони, свързани с приемането на закона;

3. сроковете за подготовката, съгласуването и одобряването на законопроекта.

(5) Предложенията се представят на парламентарния секретар на Министерския съвет чрез началника на политическия кабинет на министър-председателя за съставяне на проекта на законодателната програма.

 

Раздел II.
Подготовка, съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание на Министерския съвет

Чл. 31. (1) Министрите и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията отговарят за подготовката на проектите на актове от компетентността на правителството в ръководените от тях ресори, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Въпросите за разглеждане на заседание се внасят от членовете на Министерския съвет самостоятелно или съвместно, когато са от функционалната компетентност на повече министри.

(3) Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията внасят подготвените от тях проекти на актове чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.

(4) Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския съвет проектите на нормативни актове и на общи административни актове се публикуват на интернет страницата на вносителя съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 32. (1) Членовете на Министерския съвет съгласуват въпросите, на които те са вносители, с останалите министри.

(2) Вносителите съгласуват с президента проектите на актове, съдържащи предложения за издаване на укази.

(3) Вносителите съгласуват с органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, с областните управители или с други държавни органи въпросите, които са свързани или засягат тяхната дейност.

(4) В случаите, предвидени в нормативен акт, проектите на стратегически документи и на нормативни актове се съгласуват със съответните консултативни органи.

(5) Вносителите съгласуват проектите на актове с дирекция "Правна" и с другите дирекции от специализираната администрация на Министерския съвет съобразно функционалната им компетентност.

 

Чл. 33. (1) По представените за съгласуване проекти на актове министрите изразяват становище относно съответствието им с програмата на правителството за управление на страната и с определената по реда на чл. 6, ал. 3 държавна политика в ръководената или координираната от тях сфера на обществения живот.

(2) Становищата на министрите по проектите на стратегии и програми, както и становищата по ал. 1 се подготвят от техните политически кабинети.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Министрите могат да възлагат на ръководената от тях администрация изготвяне на експертно становище по представените за предварително съгласуване проекти на актове, които са свързани или засягат дейността на тяхното министерство. Експертните становища се подписват от главния секретар на министерството, а за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната.

 

Чл. 34. (1) Съгласуването по чл. 32, ал. 1, 3 и 5 и чл. 33 се извършва в 10-дневен срок от получаването на материалите в съответната администрация.

(2) Материалите се считат за съгласувани без бележки, когато в срока по ал. 1 не е получено становище.

(3) В случаите, когато въз основа на получените становища вносителят измени съществено представения за съгласуване проект на акт или подготви нов проект, той е длъжен да го изпрати за повторно съгласуване заедно със справка по тези становища преди внасянето му за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(4) Предварителното съгласуване може да се извърши и по електронен път при условия и по ред, определени от главния секретар.

(5) Съгласуването на материалите се извършва по реда на чл. 32 и 33, доколкото не е предвиден друго в нормативен акт.

 

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) Въпросите за разглеждане от Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от съответния главен секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и:

1. писмен доклад, подписан от вносителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г.) проект на акт, парафиран от главния секретар, за Министерството на отбраната - от постоянния секретар на отбраната, а за Министерството на външните работи - от постоянния секретар, и определен от министъра юрист от съответната администрация;

3. всички получени становища, справка за отразяването им, както и справка за съответствие с европейското право на законопроектите и подзаконовите актове;

4. финансова обосновка съгласно приложение № 1, одобрена от министъра на финансите - за актове, които оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет;

5. съобщение за средствата за масово осведомяване;

6. мотиви към законопроектите;

7. други документи, когато това се изисква или е необходимо във връзка с разглеждането и приемането на акта.

(2) В доклада се посочва правното основание, на което въпросът се внася за решаване от Министерския съвет.

(3) В справката за съответствие с европейското право се посочват актовете на Европейския съюз, с които е направена хармонизация на регламентираната материя.

(4) Материалите по ал. 1, т. 2, 5 и 6 се представят и на електронен носител.

 

Чл. 36. (1) Материалите за разглеждане от Министерския съвет се внасят в администрацията на Министерския съвет не по-късно от 7 дни преди редовното заседание на Министерския съвет.

(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 35, главният секретар на Министерския съвет връща материалите на вносителя с указания за отстраняване на нередовността.

(3) В случаите, когато не е спазен срокът по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 35, те се включват в дневния ред за следващото заседание.

(4) По изключение материали, които не отговарят на някои от изискванията на чл. 35 и на ал. 1, се включват в дневния ред по решение на министър-председателя след доклад на главния секретар.

 

Чл. 37. Съгласуването и внасянето на материали за заседание на Министерския съвет, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", се извършват по реда на този раздел при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по неговото прилагане.

 

Раздел III.
Подготовка на заседанията на Министерския съвет

Чл. 38. (1) Министерският съвет провежда редовни заседания въз основа на предварително утвърден от министър-председателя дневен ред.

(2) В дневния ред за всяко предстоящо заседание се включват внесените в сроковете по чл. 36 материали, като те се обособяват в две части:

1. част А - проекти на актове, придружени от положителни становища, които не изискват дискусия;

2. част Б - законопроекти, както и проекти на актове, изискващи дискусия.

(3) Проектът на дневния ред се изготвя от главния секретар и се утвърждава от министър-председателя най-късно 3 дни преди заседанието, за което се отнася.

(4) Министър-председателят може да утвърди включването на допълнителен материал в дневния ред въз основа на мотивирано искане на вносителя относно необходимостта от неговото разглеждане на предстоящото заседание.

(5) Вносителите не могат да предлагат промени в представените проекти на актовете след включването на материала в дневния ред.

(6) Дневният ред за извънредните заседания се определя от министър-председателя.

 

Чл. 39. (1) Дневният ред с материалите по него се изпраща на членовете на правителството в еднодневен срок след утвърждаването му, съответно след включването на допълнителния материал в него. Членовете на Министерския съвет могат да представят становище по материалите най-късно до деня преди заседанието.

(2) Главният секретар разпределя материалите, включени в дневния ред, между дирекциите в администрацията на Министерския съвет, които най-късно до деня преди заседанието могат да представят експертни становища по тях.

 

Чл. 40. Материалите, в които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", се обособяват в отделна част на дневния ред и се изпращат само на членовете на Министерския съвет при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на актовете по прилагането му.

 

Раздел IV.
Заседания на Министерския съвет

Чл. 41. (1) Министерският съвет провежда заседания всяка седмица в определените със заповед на министър-председателя дни и часове.

(2) Министър-председателят може да разпореди промяна в графика на редовните заседания, както и да свиква извънредни заседания, за което членовете на правителството се уведомяват своевременно от главния секретар на Министерския съвет.

 

Чл. 42. (1) Заседанията на Министерския съвет се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на правителството.

(2) По изключение и след съгласуване с министър-председателя министрите могат да бъдат представени на заседанията на Министерския съвет от свои заместници. Заместник-министрите не участват при определянето на кворума и в гласуването на актовете.

(3) Заседанията на Министерския съвет се председателстват от министър-председателя, а в него отсъствие - от определен от него по реда на чл. 11, ал. 2 заместник министър-председател.

 

Чл. 43. (1) На заседанията на Министерския съвет присъстват началникът на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския съвет, областният управител на област София, парламентарният секретар, ръководителят на звеното за връзки с обществеността и определени от министър-председателя директори на дирекции от администрацията на Министерския съвет, както и стенограф.

(2) На заседание на Министерския съвет или при разглеждането на отделна точка от неговия дневен ред могат да присъстват и поканени от министър-председателя лица в качеството им на представители на държавни институции или други организации.

(3) По искане на вносителя министър-председателят може да разреши присъствие на заместник-министри или на отделни служители от съответната администрация при разглеждане на определена точка от дневния ред.

(4) При обсъждането на въпроси от дневния ред, в материалите по които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност "строго секретно", "секретно" или "поверително", присъстват само лица, които имат съответно разрешен достъп за работа с класифицирана информация.

(5) По решение на Министерския съвет отделни въпроси от дневния ред могат да се разглеждат само от неговите членове.

 

Чл. 44. (1) В началото на заседанието на Министерския съвет министър-председателят обявява дневния ред.

(2) Всеки вносител може да оттегли или да поиска отлагане на внесения от него за разглеждане въпрос, като изложи мотивите за това.

(3) Разглеждането на включените в дневния ред проекти на стратегии, програми и законопроекти се отлагат за следващо заседание на Министерския съвет при отсъствие на техния вносител.

(4) По изключение членовете на правителството могат да предлагат включването на допълнителни въпроси в дневния ред, ако писмено обосноват неотложността от тяхното разглеждане и представят проект на акт.

 

Чл. 45. (1) Обсъждането на всяка точка от част Б на дневния ред започва с изложение на вносителя, в което той накратко представя проекта и отговаря на получените принципни бележки по него, след което думата се дава на членовете на Министерския съвет, които желаят да се изкажат по разглеждания въпрос. Ако прецени за необходимо, министър-председателят може да включи в дискусията и други присъстващи на заседанието лица.

(2) Актовете на Министерския съвет се приемат с общо съгласие. По решение на министър-председателя може да бъде проведено гласуване по определен въпрос, като в този случай актът се приема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Министерския съвет.

 

Чл. 46. (1) За всяко проведено от Министерския съвет заседание се изготвя протокол, в който се вписват разгледаните на него въпроси и приетите по тях актове и протоколни решения. В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Министерския съвет, както и другите присъствали на него външни лица.

(2) Приетите неприсъствено от Министерския съвет актове се вписват в протокола от първото след тяхното приемане заседание.

(3) Протоколът от заседанието се оформя от главния секретар, подпомогнат от определени от него служители от администрацията на Министерския съвет, и се подписва от министър-председателя най-късно на другия ден след провеждането на заседанието, за което се отнася.

(4) Стенографският протокол се подписва от присъствалия на заседанието стенограф и се прилага към протокола от заседанието.

(5) Препис на протокола от заседанието на Министерския съвет се изпраща на членовете на Министерския съвет.

 

Раздел V.
Оформяне на актовете на Министерския съвет

Чл. 47. (1) Главният секретар на Министерския съвет организира дейността на администрацията на Министерския съвет и координира работата на вносителите за окончателното оформяне на приетите актове съобразно направените в заседанието изменения, допълнения и уточнения и за точното им правно и езиково редактиране.

(2) Окончателното оформяне на актовете се извършва от определената от главния секретар дирекция от администрацията на Министерския съвет в 5-дневен срок от приемането им, съответно от получаването на окончателния акт по реда на чл. 48, ал. 2.

 

Чл. 48. (1) Когато актът е приет със съществени или многобройни изменения, допълнения и уточнения по представения проект, окончателното му оформяне се извършва от неговия вносител.

(2) Окончателният акт се изпраща до главния секретар на Министерския съвет в 10-дневен срок от приемането му на заседание. Към окончателния законопроект се прилагат и преработени мотиви съобразно направените в него изменения и допълнения. Окончателният акт и мотивите се предоставят и на електронен носител.

(3) Въз основа на справка, подписана от съответния директор по чл. 47, ал. 2, министър-председателят може да разпореди окончателен акт, който не е съобразен с приети от вносителя на заседанието бележки, да бъде върнат на вносителя за тяхното отразяване или въпросът да бъде включен за повторно обсъждане на заседание на Министерския съвет.

(4) Когато вносителят не е представил в срок окончателния акт, главният секретар уведомява за това министър-председателя, който може да внесе в Министерския съвет предложение за отменяне на неговото приемане.

 

Чл. 49. (1) Преди да бъдат представени за подпис от министър-председателя, актовете се парафират в следната поредност: редактор-стилист, служителят, изготвил окончателното оформяне на акта, директорът на дирекцията по чл. 47, ал. 2, директорът на дирекция "Правна" и главният секретар на Министерския съвет.

(2) След подписването на акта от министър-председателя в него могат да се правят само технически поправки, които се парафират от главния секретар на Министерския съвет.

 

Чл. 50. (1) Актовете по чл. 8, ал. 4 се изпращат съответно до Народното събрание, президента и Конституционния съд с придружително писмо, подписано от министър-председателя.

(2) Подлежащите на обнародване актове се изпращат в "Държавен вестник" по установения в Закона за "Държавен вестник" ред, като придружителното писмо се подписва от министър-председателя или от определен от него директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.

 

Чл. 51. При поискване в законоустановените случаи се предоставят преписи от актове на Министерския съвет, изготвени от служители от неговата администрация и подпечатани със служебния печат на Министерския съвет.

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 52. (1) При изпълнение на своите правомощия Министерският съвет се подпомага от администрацията на Министерския съвет.

(2) Администрацията на Министерския съвет осъществява и координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

 

Чл. 53. (1) Администрацията на Министерския съвет е организирана в дирекции на общата администрация и в дирекции на специализираната администрация, както и в други административни звена и отделни длъжности съгласно приложение № 2.

(2) Министър-председателят по предложение на главния секретар може да създава отдели и сектори в дирекциите.

 

Чл. 54. (1) Общата численост на служителите в администрацията на Министерския съвет и нейното разпределение по административни звена са посочени в приложение № 2.

(2) Длъжностното разписание на администрацията на Министерския съвет се утвърждава от министър-председателя по предложение на главния секретар.

 

Чл. 55. Служебната кореспонденция на администрацията на Министерския съвет се подписва от главния секретар или от директор на дирекция и се подпечатва със служебния печат на Министерския съвет.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 56. Административното ръководство на администрацията на Министерския съвет се осъществява от главния секретар.

 

Чл. 57. (1) Главният секретар на Министерския съвет:

1. организира, координира и контролира подготовката на заседанията на Министерския съвет и оформянето на приетите актове;

2. разпределя между дирекциите задачите, свързани с подготовката и приемането на актове на Министерския съвет, както и със създаването на условия за работата му;

3. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите, на министъра по управление на средствата от Европейския съюз и на министъра без портфейл възлага на дирекциите задачи в рамките на функционалната им компетентност;

4. координира взаимодействието на администрацията на Министерския съвет с другите администрации на изпълнителната власт и на местното самоуправление, включително изисква чрез тях материали и информация, необходими за анализа и подготовката на въпроси от компетентността на Министерския съвет;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от Министерския съвет и от министър-председателя.

(2) Главният секретар определя:

1. реда за влизане в сградата на Министерския съвет на служителите и пропускателния режим за длъжностни лица и граждани;

2. организацията на работа с документи и реда за документооборота в администрацията на Министерския съвет;

3. образците на печатите на Министерския съвет, служителите, които имат право да ги полагат, и реда за тяхното съхраняване;

4. други въпроси, свързани с организацията на работата в администрацията на Министерския съвет.

 

Чл. 58. (1) Главният секретар в случаите на упълномощаване се разпорежда и контролира движението на средствата по бюджетите и бюджетните сметки и техните партиди в левове и във валута.

(2) Главният секретар в случаите на упълномощаване сключва договори от името на администрацията на Министерския съвет.

 

Чл. 59. (1) Към главния секретар се създава отдел "Регионална координация", който:

1. осигурява организационно-техническата подготовка на изборите;

2. координира и методически подпомага дейността на областните администрации;

3. участва в разработването на проекти и програми за укрепване на административния капацитет на областните и общинските администрации;

4. обобщава и анализира информация за териториалните органи на изпълнителната власт и техните администрации;

5. подпомага областните управители при взаимодействието им с централните органи на изпълнителната власт.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Към главния секретар се създава отдел "Човешки ресурси", който осъществява дейностите по:

1. набирането и подбора на персонала, както и организирането на процеса по назначаването на служителите в администрацията на Министерския съвет;

2. изготвянето и съхраняването на всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, и отразяването им в Единната информационна система за управление на човешките ресурси;

3. изготвянето и актуализирането на длъжностните и поименните разписания на длъжностите;

4. изготвянето на годишните планове за обучение на служителите от администрацията на Министерския съвет;

5. подпомагането на процеса по разработване на длъжностните характеристики и по атестиране на служителите от администрацията на Министерския съвет.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Главният секретар се подпомага от експертни и технически сътрудници.

 

Чл. 60. При отсъствие на главния секретар на Министерския съвет от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от министър-председателя директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.

 

Раздел III.
Звено за вътрешен одит

Чл. 61. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министър-председателя и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министър-председателя.

(4) Звеното по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министър-председателя;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. представя на министър-председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министър-председателя;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министър-председателя по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министър-председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министър-председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

Раздел IV.
Дирекция "Главен инспекторат"

Чл. 62. (1) Дирекция "Главен инспекторат" е на пряко подчинение на министър-председателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Главен инспекторат":

1. координира и подпомага дейността на инспекторатите по Закона за администрацията;

2. разработва и предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите по Закона за администрацията;

3. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

4. разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;

5. изпълнява функциите по чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията по отношение на администрацията на Министерския съвет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Главен инспекторат" осъществява дейността си в съответствие с годишен план, утвърден от министър-председателя, а при необходимост извършва извънпланови проверки, възложени от министър-председателя.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) За всяка конкретна проверка дирекция "Главен инспекторат" изготвя доклад до министър-председателя за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Главен инспекторат" се отчита ежегодно за дейността си на министър-председателя.

 

Раздел IV.
"а" Звено по сигурността на информацията (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 32 от 2010 г.)

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) (1) Регистратурата за класифицираната информация се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който се подпомага от Звеното по сигурността на информацията.

(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министър-председателя и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация функции.

 

Раздел V.
Обща администрация

Чл. 63. Според разпределението на функциите администрацията на Министерския съвет е обща и специализирана.

 

Чл. 64. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на Министерския съвет и на неговата специализирана администрация и осъществява дейността по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация включва:

1. дирекция "Правителствена канцелария";

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) дирекция "Бюджет и финанси";

3. дирекция "Управление на собствеността и административно-стопански дейности";

4. дирекция "Правителствен протокол".

 

Чл. 65. Дирекция "Правителствена канцелария" осъществява дейностите по:

1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) деловодното обслужване и контрола на движението на документите в администрацията на Министерския съвет, както и деловодното обслужване на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра без портфейл и на техните политически кабинети;

2. подготовката на заседанията на Министерския съвет и на оперативните съвещания;

3. техническата подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет;

4. техническото оформяне на приетите актове на Министерския съвет;

5. изготвянето и съхраняването на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях;

6. опазването и съхраняването на преписките и архивните дела;

7. контрола за спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет;

8. изготвянето на проекта на дневен ред за заседанията на Министерския съвет;

9. поддържането на правната информация в администрацията на Министерския съвет.

 

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Бюджет и финанси" осъществява дейностите по:

1. съставянето и обосноваването на проекта на бюджет на Министерския съвет, включително за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

2. разпределянето, контрола и анализа за разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции в техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствените приходи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет;

3. съставянето на месечни и тримесечни касови отчети за изпълнението на бюджета на Министерския съвет;

4. контрола и отчитането на изпълнението на бюджета на Министерския съвет;

5. организирането на единна счетоводна отчетност в системата на Министерския съвет;

6. осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

7. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

 

Чл. 67. Дирекция "Управление на собствеността и административно-стопански дейности" осъществява дейностите по:

1. организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения;

2. подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки;

3. транспортното обслужване, включително поддръжката на транспортните средства, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената в сградата и техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет;

4. координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите - публична държавна собственост, и обектите - частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет;

5. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) подготовката на проекти на договори, сключвани от името на администрацията на Министерския съвет, административно-правното обслужване на дейностите на общата администрация, както и осигуряването на процесуално представителство по възникнали спорове, включително по спорове, свързани с управлението на собствеността;

6. внедряване на високоефективни решения и технологии за прилагането и поддържането на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи и електронното управление в администрацията на Министерския съвет;

7. осъществяване на системната интеграция на комплексни комуникационни и информационни системи, свързани с работата на Министерския съвет и на неговата администрация;

8. осъществяване на системен анализ, постоянен мониторинг и защита на информационните и телекомуникационните системи в администрацията на Министерския съвет;

9. административното и техническото поддържане и функциониране на компютърната и комуникационната техника, както и на IT инфраструктурата на Министерския съвет;

10. информационно-комуникационната свързаност между всички административни структури чрез Националната мрежа на държавната администрация (НМДА), като:

а) организира, координира и осъществява комуникационната свързаност на НМДА с европейски мрежи и разпространението им на територията на Република България;

б) създава условия за ефективно използване на НМДА, като обезпечава единен ред по използването, разпореждането и достъпа до НМДА;

в) участва в създаването, разпространението и поддържането на стандартите на НМДА;

г) поддържа регистри на потребители и техника за осигуряване на ефективна поддръжка на НМДА;

д) изпълнява функциите на национален координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите членки - sТЕСТА.

 

Чл. 68. Дирекция "Правителствен протокол" осъществява дейностите по:

1. протоколната и церемониалната дейност на членовете на Министерския съвет и администрацията на Министерския съвет;

2. организирането на командировките на членовете на Министерския съвет и на служителите в администрацията на Министерския съвет;

3. превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Раздел VI.
Специализирана администрация

Чл. 69. (1) Специализираната администрация включва звената, които пряко подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на Министерския съвет.

(2) Специализираната администрация включва:

1. дирекция "Правна";

2. дирекция "Държавна администрация";

3. дирекция "Икономическа и социална политика";

4. дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз";

5. дирекция "Вероизповедания";

6. дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз";

7. дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз";

8. дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз";

9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ".

 

Чл. 70. Дирекция "Правна":

1. подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на Министерския съвет;

2. подпомага дейността на Министерския съвет и на съответните министри при подготовката на законопроекти, както и на актове на Министерския съвет;

3. разработва проекти на актове на Министерския съвет;

4. осигурява съответствието със законите и изразената воля и оформя правно-технически приетите актове на Министерския съвет;

5. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е Министерският съвет;

6. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на администрацията на Министерския съвет;

7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския съвет и на неговите актове и на актовете на министър-председателя пред всички съдебни инстанции по дела.

 

Чл. 71. (1) Дирекция "Държавна администрация" осъществява следните дейности:

1. в областта на организационното развитие на административните структури:

а) подпомага дейността на Съвета за административната реформа, като изследва добрите практики и изготвя анализи и експертни предложения, свързани с организационното състояние, функциите и координацията в дейността на администрациите в системата на изпълнителната власт;

б) координира прилагането на единна методология за функционален анализ на административните структури в системата на изпълнителната власт;

в) координира изготвянето на доклада за състоянието на администрацията;

г) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

2. в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация:

а) подпомага дейността на Съвета за административната реформа, като изследва добрите практики и изготвя анализи и експертни предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите, длъжностните разписания и длъжностните характеристики, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане и социални придобивки в държавната администрация;

б) подпомага звената за управление на човешките ресурси в администрациите чрез изготвяне на методически материали, свързани с процедурите за подбор и атестиране на служителите в държавната администрация;

в) изготвя проект на годишния план за обучение на служителите в държавната администрация и анализира дейностите по обучението;

г) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) отговаря за актуализирането на Единната информационна система за управление на човешките ресурси;

3. в областта на стратегическото планиране:

а) предлага стандарти за изработването на стратегии и секторни политики, съобразени с европейската практика, и подпомага извършването на оценка на въздействието при тяхното разработване;

б) разработва и предлага методи за измерване изпълнението на стратегическите документи по буква "а" в администрациите на изпълнителната власт;

в) обобщава годишните доклади за дейността на администрациите по чл. 63 от Закона за администрацията.

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) в областта на административното обслужване:

а) разработва насоките за интегрирано административно обслужване и предлага мерки за подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги;

б) осъществява методическо ръководство, координация и контрол по отношение на извършваните административни услуги в системата на изпълнителната власт;

в) поддържа интернет базирана Система за самооценка на административното обслужване.

(2) Дирекция "Държавна администрация" изпълнява функциите на секретариат на Съвета за административната реформа и на Съвета по децентрализация на държавното управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Дирекция "Държавна администрация" поддържа Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

 

Чл. 72. Дирекция "Икономическа и социална политика":

1. осигурява координацията и подпомага дейността на централната и териториалните администрации на изпълнителната власт по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, инвестициите и концесиите;

2. изразява становища по икономическата целесъобразност на внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на стратегии, програми и актове, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;

3. координира и подпомага процедурите по предоставяне на концесии и контрола върху изпълнението на концесионните договори;

4. поддържа интернет базиран национален концесионен регистър и води публичния архив към него;

5. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;

6. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за икономическа политика;

7. подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност, като извършва преглед и анализ на действащите регулаторни режими с оглед на тяхното оптимизиране;

8. координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране;

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

 

Чл. 73. Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз":

1. подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС;

2. осигурява експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет и администрира информационната система по чл. 16 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на ЕС;

3. координира процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и до Европейската политика за сигурност и отбрана;

4. координира процеса на подготовка и одобряване проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания;

5. анализира политиките на ЕС и извършва наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България към ЕС, включително координира процеса по изпълнението на програмата на правителството за реализиране на основните насоки на Лисабонската стратегия;

6. осъществява мониторинг по приемането и координира нотифицирането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС;

7. осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност;

8. представлява национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България и национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на законодателството на Европейската общност в областта на вътрешния пазар.

 

Чл. 74. Дирекция "Вероизповедания":

1. координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията;

2. подпомага Министерския съвет при осъществяване на държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;

3. организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията;

4. дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията;

5. дава становища по искания за разрешение за пребиваване в страната на чуждестранни религиозни служители, поканени от централните ръководства на регистрираните вероизповедания;

6. проверява сигнали и жалби от граждани за нарушаване на техни права и свободи или на права и свободи на техни близки чрез злоупотреба с правото на вероизповедание от страна на трети лица;

7. проверява сигнали и жалби за извършване на незаконосъобразна религиозна дейност и при нужда уведомява органите на прокуратурата;

8. прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за разпределението на държавната субсидия, предназначена за регистрираните вероизповедания, и осигурява необходимата отчетност.

 

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз":

1. осъществява оперативната координация при разработването, оценката и изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и провеждането на преговорите с Европейската комисия за нейното одобряване и актуализация;

2. координира процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на Националния програмен документ (НПД), като осигурява съгласуваност между него и НСРР;

3. ръководи дейността на Работна група 19 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Съвета по европейски въпроси в съответствие с действащата нормативна уредба;

4. изготвя проекти на нормативни актове, методически указания и общи насоки във връзка с управлението на средствата от Европейския съюз;

5. осигурява и следи за прилагането на хоризонталните политики и принципи на Европейския съюз, включително на принципите на партньорство и допълняемост, при управление на средствата от Европейския съюз;

6. осъществява оперативната координация на дейностите по финансовите инструменти на Европейската комисия JESSICA и JASPERS и координира подготовката и изпълнението на годишни планове за действие на JASPERS в Република България;

7. участва във формирането и следи процесите в развитието на политиката по многонационалните програми за Европейско териториално сътрудничество и програмите за трансгранично сътрудничество - вътрешни граници;

8. координира подготовката и изпращането на големите проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;

9. участва в координационния механизъм за работа с международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, съфинансирани от оперативните програми;

10. участва в разработването и наблюдението на изпълнението на мерки и програми, финансирани от Европейския съюз, като:

а) наблюдава и отчита финансовия и физическия напредък по изпълнението на проектите, включени във Финансовите меморандуми, финансирани по програма ех-ИСПА (Кохезионен фонд по Регламент (ЕО) № 1164 на Съвета от 1994 г. относно създаването на Кохезионен фонд);

б) наблюдава и отчита финансовия и физическия напредък на изпълнението на оперативните програми "Околна среда", "Транспорт" и "Регионално развитие";

11. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени от министър-председателя, министъра по управление на средствата от ЕС и главния секретар на Министерския съвет.

 

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз":

1. осъществява наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет" и "Техническа помощ", съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, както и на двустранни програми за сътрудничество;

2. участва в изготвянето на методически указания за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и изготвя такива указания за двустранни програми за сътрудничество;

3. участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми по т. 1, Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Оперативна програма "Развитие на сектор рибарство";

4. участва в мрежата за оценка към Главна дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия и в Партньорството за оценка към Главна дирекция "Заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия;

5. създава и ръководи хоризонталната мрежа от експерти за оценка на оперативните програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, и координира изпълнението на плановете за оценка на оперативните програми;

6. осъществява наблюдение по прилагането на Общата селскостопанска политика в областта на директните плащания и пазарната подкрепа;

7. осъществява обща координация на изпълнението, наблюдението и оценката на програма ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ) и изпълнява функциите на Национална точка за контакт по туининг и на секретариат на Съвместния комитет за наблюдение по Програма ФАР и ПФИ;

8. изпълнява функциите на Национална точка за контакт за Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение и участва в Комитета за управление, наблюдение и контрол;

9. изпълнява функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), на секретариат на Комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП и на Национално координационно звено по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България;

10. изпълнява функциите на Национално координационно звено по Програмата за сътрудничество "България - Швейцария";

11. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет.

 

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз":

1. осигурява развитието, управлението и поддръжката на:

а) информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република България (ИСУН);

б) системата за финансово планиране и наблюдение LOTHAR;

в) информационната система за планиране и управление;

г) Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България ;

2. координира процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите по т. 1, като изготвя методически указания;

3. осигурява оперативната съвместимост между системите по т. 1 и други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт;

4. разработва и внедрява системи за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от Европейския съюз;

5. изготвя анализи, прогнози и справки за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове;

6. изпълнява функциите на централен координатор на системата на Европейската комисия за управление на фондовете SFC 2007 на национално ниво в частта за Структурните инструменти на Европейския съюз;

7. изпълнява функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България;

8. координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове;

9. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет.

 

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ":

1. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ", като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовия план;

2. подготвя и актуализира документите, необходими за управлението и изпълнението на оперативната програма;

3. осъществява финансово управление на оперативната програма и предоставя на сертифициращия орган цялата необходима информация за целите на сертифицирането на разходите;

4. установява процедури, които гарантират, че проектите са избрани за финансиране в съответствие с критериите, приложими за оперативната програма;

5. осъществява наблюдението и контрола на проектите и организира осъществяването на оценката на изпълнението на оперативната програма;

6. установява процедури, които гарантират, че бенефициентите и другите звена, включени в осъществяването на проекта, поддържат или отделна счетоводна система, или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички транзакции, отнасящи се до проекта/групата проекти, като се спазват националните счетоводни правила;

7. установява процедури, които осигуряват наличието на адекватна одитна пътека;

8. подпомага работата на Комитета за наблюдение и му осигурява необходимите документи, които да позволят да се следи качеството на изпълнение на оперативната програма с оглед на специфичните й цели;

9. изготвя годишните и окончателните доклади за изпълнението на програмата и след одобрение от Комитета за наблюдение осигурява тяхното представяне на Европейската комисия;

10. изготвя предложения за промяна на оперативната програма, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и ги представя пред Комитета за наблюдение;

11. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

12. докладва за напредъка по ОПТП на структурите и институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз;

13. изпълнява и всички други функции на управляващ орган на оперативната програма, произтичащи от приложимото право на Европейския съюз и националното законодателство.

 

Раздел VII.
Организация на работата в администрацията на Министерския съвет

Чл. 78. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в администрацията на Министерския съвет изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.) Ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ по ал. 1, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министър-председателя, заместник министър-председателя, министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра без портфейл, главния секретар или директора на дирекция.

(3) Общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар.

(4) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

 

Чл. 79. (1) Работното време на служителите в администрацията на Министерския съвет е от 9,00 до 17,30 ч в работните дни на седмицата с почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(2) Главният секретар може да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена.

 

Чл. 80. Със заповед на главния секретар на Министерския съвет могат да се уреждат и други въпроси на организацията на работа на администрацията.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Пряко въздействие върху държавния бюджет" е въздействие върху бюджетните кредити, в т. ч. по смисъла на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, и върху администрираните приходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

2. "Косвено въздействие върху държавния бюджет" е въздействие върху приходите и разходите на държавния бюджет извън измененията в бюджетните кредити и в администрираните приходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 41 от Закона за администрацията.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 5. Средствата, необходими за 2010 г. по § 3, т. 1, ще се осигурят от бюджета на Министерския съвет.

 

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г., а § 1, т. 1 и § 3, т. 2 - от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.03.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 35, ал. 1, т. 4

ОДОБРИЛ:
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
 
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ОТНОСНО ... ... ... ...
(точно наименование на проекта на акт)
1. Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проектът на акт ... ... ... ...
... ... ... ...
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети на повече от един първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, изписват се наименованията на всеки от тях)
... ... ... ...
2. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проектът на акт ... ... ... ...
... ... ... ...
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети или бюджетни сметки на повече от един второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, изписват се наименованията на всеки от тях)
3. Целта, която би се постигнала с приемането на проекта на акт, включително какви проблеми или негативни тенденции се разрешават или се изпълняват поети ангажименти: ... ... ... ...
... ... ... ...
(I. Описва се целта, която трябва да се постигне с приемането на проекта на акт.
II. Описват се основните проблеми или негативни тенденции (ако такива съществуват или се очаква да възникнат, ако не бъде приет проектът на акт), както и защо разрешаването им следва да бъде чрез акт на Министерския съвет, и пр.)
4. Целева група, към която са насочени очакваните резултати
(Описват се броят и териториалното разположение на засегнатите и/или заинтересуваните страни)
5. Кратко описание на мотивите за избрания вариант за реализиране на крайната цел от гледна точка на въздействието върху държавния бюджет ... ... ... ...
(Описват се мотивите и доказателствата за избрания вариант от всички разгледани алтернативи. Накратко се изброяват предимствата и недостатъците на разгледаните варианти и общата им стойност. Мотивирано се посочва кой вариант е избран.)
Сценарий 0: ... ... ... ...
(Сценарий 0 е описание на подхода, при който не се предприемат никакви мерки за промяна на досега съществуващата ситуация, като накратко се описват и последиците от подобен подход)
Вариант 1: ... ... ... ...
(Кратко описание на подхода за промяна на ситуацията, като се посочват предимствата и/или недостатъците)
Вариант n: ... ... ... ...
(Кратко описание на подхода за промяна на ситуацията, като се посочват предимствата и/или недостатъците)
6. Описание на дейностите на избрания вариант, които произтичат от проекта на акт, и мотивите за всяка предлагана дейност: ... ... ... ...
7. Финансово въздействие върху държавния бюджет ... ... ... ...
(Изброяват се и се остойностяват основните финансови въздействия върху държавния бюджет от изпълнението на проекта на акта)
8. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: ... ... ... ...
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква изменения и допълнения в други нормативни актове, като те се изброяват)
9. Резюме на анализа за оценка на риска ... ... ... ...
(Изброяват се видовете рискове поотделно за всеки от вариантите-сценарии, вероятността от възникване на тези рискове и начините за смекчаване и намаляване на всеки от тези рискове, включително рискове за възникване на съдебни спорове)
Сценарий 0: ... ... ... ...
Вариант 1: ... ... ... ...
Вариант n: ... ... ... ...
10. Очаквани резултати: ... ... ... ...
(Идентифицират се крайните резултати за обществото от приемането и изпълнението на проекта на акт и неговото прилагане)
11. Индикатори за измерване на постигнатите крайни резултати (стойностни и натурални)
(Посочват се само индикаторите за крайни резултати, като не бива да се посочват междинни показатели за изпълнение)
 

Таблица 1. "Анализ на въздействието на проекта на акт върху целевите групи или сектори на икономиката, изброени в т. 4"
 
(По скала)

Групи Група № 1 Група № 2 Група № 3 Оценка на въздействието върху всички групи
Дейности, произтичащи от проекта на акт        
Дейност № 1, посочена в т. 6        
Дейност № 2, посочена в т. 6        
Дейност № n, посочена в т. 6        
Осреднена оценка на въздействието върху всяка отделна група        

Забележка. Таблица 1 се попълва в цели числа, като група № 1, група № 2 и т.н. са изброените в т. 4 целеви групи.

Таблица 2. "Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите от избрания вариант, изброени и мотивирани в т. 6"
 

Дейности на избрания вариант Разходи за първата година Разходи за втората година Разходи за третата година

  бюджетни средства средства от други източници бюджетни средства средства от други източници бюджетни средства средства от други източници
Дейност № 1            
Дейност № 2            
Дейност № 3            
Дейност № 4            
Общо:            

Таблица 3. "Изменения в стойностни и натурални показатели по бюджета или бюджетите, произтичащи от предлагания проект на акт, във връзка с т. 7"
(Лв.)

Показатели За предходната отчетна година Уточнен план Произтичащи изменения за текущата бюджетна година Ангажименти за следваща бюджетна година - n Ангажименти за следваща бюджетна година - n+1 Ангажименти за следваща бюджетна година - n+2
1 2 3 4 5 6 7

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити

Приходи            
Данъчни            
Неданъчни            
Помощи            
Разходи            
1 2 3 4 5 6 7
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)            
Капиталови разходи            
             

* Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Приходи            
Данъчни            
Неданъчни            
Помощи            
Разходи            
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)            
Капиталови разходи            
Щатни бройки            
             

*Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с прилагането на предложения проект на акт на базата на текущата бюджетна година по постоянни цени.

Таблица 4. "Индикатори за изпълнение, изброени в т. 11"
 

Наименование на индикаторите Отчетни данни за период ... .. (ако има такива) Прогнозирани целеви стойности по уточнен план Прогнозирани целеви стойности до края на настоящата бюджетна година Прогнозирани целеви стойности за следваща бюджетна година - n Прогнозирани целеви стойности за бюджетна година n+1 Прогнозирани целеви стойности за бюджетна година n+2
1 2 3 4 5 6 7
1. ... .            
2. ... .            
3. ... .            
N ... .            

 
ПРЕДЛОЖИЛ/ПРЕДЛОЖИЛИ МИНИСТЪР/МИНИСТРИ:
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 

 

Приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2010 г.)

Обща численост на служителите в администрацията на Министерския съвет - 428 щатни бройки

   
Политически кабинет на министър-председателя 25
Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите 5
Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи 5
Политически кабинет на министъра по управление на средствата от Европейския съюз 5
Политически кабинет на министъра без портфейл 7
Главен секретар на Министерския съвет 1
експертни и технически сътрудници към главния секретар 3
Отдел "Регионална координация" 8
Отдел "Човешки ресурси" 6
Звено за вътрешен одит 2
дирекция "Главен инспекторат" 17
Звено по сигурността на информацията 4
Обща администрация 195
в т.ч.:  
дирекция "Правителствена канцелария" 63
дирекция "Бюджет и финанси" 17
дирекция "Управление на собствеността и административно-стопански дейности" 101
дирекция "Правителствен протокол" 14
Специализирана администрация 136
в т.ч.:  
дирекция "Правна" 14
дирекция "Държавна администрация" 22
дирекция "Икономическа и социална политика" 19
дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" 19
дирекция "Вероизповедания" 5
дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз" 23
дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" 15
дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" 8
дирекция "Оперативна програма "Техническа помощ" 11
Секретариати на съвети към Министерския съвет 9
в т.ч.:  
Секретариат на Съвета по сигурността 2
Секретариат на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната 3
Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество 2
Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси 2
   

 

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив