УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.07.2008 г. Приет с ПМС № 161 от 01.07.2008 г.
Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилника се урежда функционирането на дипломатическата служба в съответствие със Закона за дипломатическата служба.

(2) С правилника се определят структурата, съставът, функциите и организацията на работа на Министерството на външните работи, наричано по-нататък "министерството", и на неговите административни и структурни звена.

 

Чл. 2. (1) Министерството на външните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София, ул. Александър Жендов 2.

(2) Министерството на външните работи е организирано в дирекции и други структурни звена, включително задгранични представителства, които подпомагат министъра на външните работи при осъществяване на правомощията му.

 

Глава втора.
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на външните работи, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Министърът ръководи и представлява министерството.

 

Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри, постоянен секретар и административен секретар.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

 

Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) Министърът ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на външната политика на Република България и международните отношения.

(2) Министърът ръководи дипломатическата служба.

(3) Министърът:

1. осъществява външната политика на Република България в отношенията й с други държави и осигурява поддържането и развитието на политическия диалог, политиката на сигурност и сътрудничеството в търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;

2. поддържа и развива дипломатическите и консулските отношения на Република България с други държави;

3. ръководи работата на задграничните представителства на Република България и координира дейностите по линия на други министерства и ведомства в чужбина;

4. поддържа отношения с акредитираните в Република България чуждестранни представителства и мисии на международните организации и контролира изпълнението на международноправните задължения на Република България към тях като приемаща страна;

5. осъществява представителството на Република България в международните правителствени организации, в които тя членува или се ползва с определен статут;

6. утвърждава целите, позициите, състава и отчетите за дейността на българските делегации с изключение на правителствените делегации, които участват в работата на:

а) международните организации, в които Република България членува или се ползва с определен статут;

б) международните дипломатически и други конференции, провеждани под егидата на международни организации;

7. съгласувано с компетентните министри и ръководители на ведомства подготвя и води преговорите за присъединяване на Република България към многостранни междуправителствени организации и многостранни структури и утвърждава целите, позициите и задачите на страната при участие в тях;

8. координира и участва в подготовката, сключването и изпълнението на международни договори;

9. извършва регистрацията в Организацията на Обединените нации (ООН) и съхранява сключените от българската държава международни договори;

10. защитава правата и интересите на българската държава и на българските граждани и юридически лица в чужбина;

11. предприема дипломатически действия за опазване на българското културно-историческо наследство и паметници в чужбина; наблюдава и направлява дейността на "Ефория за подпомагане на българския манастир "Свети Георги Зограф" и скита "Достойно ест";

12. оказва съдействие на дейността на български институти в чужбина в областта на науката, образованието, културата и информацията;

13. защитава правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските общности зад граница, в съответствие с международноправните норми в тази област и с интересите на страната;

14. осъществява междуведомствената координация в областта на външната политика и международната дейност на Република България, като:

а) взаимодейства с висшите органи на държавната власт в осъществяването на правомощията им в областта на външната политика и международната им дейност; координира и участва в подготовката и провеждането на посещенията на държавни и правителствени делегации на най-високо и високо равнище в Република България и в чужбина;

б) взаимодейства с другите министри и ръководители на ведомства по въпросите, свързани с осъществяваното от тях международно сътрудничество, и координира посещения на делегации на равнище министър в Република България и в чужбина с оглед осигуряване на външнополитическите интереси и приоритети на страната;

15. ръководи и контролира цялостната дейност по участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз (ЕС) и участието на страната в неговата дейност, като:

а) представлява Република България и участва в работата на Съвета "Общи въпроси и външни отношения";

б) дава указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел във връзка с участието на страната в различните органи и институции на ЕС на основата на съгласуваните цели и позиции в рамките на съществуващия и регламентиран със специална уредба координационен механизъм;

в) в рамките на своята компетентност внася в Министерския съвет проекти на решения по въпросите, свързани с участието на Република България в работата на ЕС и във връзка с целите и позициите на страната в различните формати на Съвета на ЕС;

г) ръководи разработването и осъществяването на националните външнополитически стратегии, планове и програми в съгласуваност с общите политики, стратегии, програми, планове и инструменти на ЕС;

16. ръководи, координира и контролира политиката на Република България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО);

17. организира подбора, квалификацията, кариерното развитие и ротацията на служителите в дипломатическата служба, както и подбора и представянето на български граждани за служители или експерти в международни правителствени организации;

18. определя временния дипломатически ранг на служителите от други министерства и ведомства за срока на мандата им в задграничните представителства на Република България;

19. участва в работата на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България и на Съвета по сигурността към Министерския съвет;

20. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, на които е принципал;

21. определя състава на Атестационната комисия и на дисциплинарния съвет в дипломатическата служба;

22. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър, изпълняващ функциите на председател на Съвета по европейските въпроси:

1. координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

2. координира изготвянето на оперативни документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

3. координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология;

4. координира изготвянето и съгласуването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз;

5. ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;

6. осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по европейските въпроси;

7. координира дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси и на звената по европейските въпроси към министерствата и другите администрации;

8. формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в Европейския съюз.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.

 

Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар, говорителя на министерството и директора на дирекция "Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация".

(3) Постоянният секретар участва в работата на политическия кабинет на министъра по право.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)

(5) Работата на кабинета се подпомага от съветници, експертни и технически сътрудници.

 

Чл. 7. (1) Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни решения за осъществяване на външнополитическата програма на правителството, както и при представянето й пред обществото.

(2) Политическият кабинет има организационни, съвещателни и информационно-аналитични функции, в изпълнение на които:

1. събира, анализира и обобщава информацията, необходима за разработването на политически решения;

2. координира и контролира информацията и изпълнението на решенията в министерството;

3. осъществява връзките на министъра с обществеността;

4. обменя информация с политическите кабинети на другите министри за изпълнението на правителствената програма.

 

Чл. 8. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:

1. осъществява връзките с администрацията на Министерския съвет, с министерствата и другите държавни органи, с политически и обществени организации и с граждани;

2. участва в заседанията по общи въпроси на координацията и информационната политика на правителството, организирани от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и информира министъра за проведените обсъждания;

3. изготвя и координира програмата на министъра;

4. организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към кабинета.

 

Чл. 9. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра при изпълнение на функциите му по чл. 6, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба и при разработването, координацията и осъществяването на конкретни политики и програми в изпълнение на политическата програма на правителството.

(2) В рамките на делегираните им от министъра правомощия заместник-министрите:

1. осъществяват оперативното ръководство и контрол върху дейността на дирекциите в министерството и контролират работата на задграничните представителства във връзка с изпълнението на задачите, които са от компетентността им;

2. представляват министерството, заместват и подпомагат министъра в дейността му, когато и както са упълномощени от него и според неговите указания;

3. изпълняват и други служебни задачи, възложени им от министъра.

 

Чл. 10. Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;

2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;

3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и координира изпълнението й от Народното събрание;

4. дава периодично информация за датите, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите и подпомага началника на политическия кабинет при формулирането на конкретните задачи на кабинета и администрацията на базата на тази информация;

5. следи всички законодателни инициативи, отнасящи се до дейността на министерството, и информира министъра за тях, събира и предоставя обратна информация за ефекта от прилагането на приетото от Народното събрание законодателство;

6. координира и отговаря за подготовката на участието на министъра в парламентарния контрол на Народното събрание;

7. следи заседанията на Европейския парламент, поддържа връзка с българските членове в парламента и своевременно информира министъра за събития, теми и дискусии, от които министерството е заинтересувано;

8. подпомага парламентарните комисии и групи за приятелство при осъществяване на тяхната международна дейност.

 

Чл. 11. Говорителят на министерството:

1. изразява според указанията на министъра публично позициите на Република България по въпроси на външната политика на страната и по актуални международни въпроси;

2. подпомага министъра при осъществяването на политическите публични изяви;

3. координира медийните изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет, на служителите на министерството и на ръководителите на задграничните представителства;

4. координира редовното предоставяне на актуална информация и материали от структурните звена в министерството и от задграничните представителства във връзка с формулирането на позиции на Република България по актуални въпроси на външната политика и международните отношения.

 

Раздел IV.
Съвещателни органи

Чл. 12. (1) Колегиумът е съвещателен орган към министъра по въпросите на дипломатическата служба със състав и компетентност, определени в Закона за дипломатическата служба.

(2) Подготовката на заседанията на колегиума се координира от постоянния секретар.

 

Чл. 13. (1) Атестационната комисия е съвещателен орган към министъра по въпросите на кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията в дипломатическата служба.

(2) Съставът, компетентността и организацията на заседанията на Атестационната комисия са определени със Закона за дипломатическата служба.

 

Раздел V.
Постоянен секретар

Чл. 14. (1) Най-високата професионална дипломатическа длъжност в министерството е постоянният секретар.

(2) Постоянният секретар:

1. подпомага министъра при изпълнение на неговите функции по чл. 6, ал. 2 от Закона за дипломатическата служба;

2. координира и контролира функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена;

3. координира разработването и осъществяването на концепции, стратегии, планове, политики, програми и проекти и изготвянето на отчети за тяхното изпълнение;

4. координира изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от правителствената програма, както и годишния отчет за състоянието на администрацията по Закона за администрацията;

5. участва заедно с главните секретари на другите министерства в работата по общата координация и планиране, организирани от главния секретар на Министерския съвет;

6. координира подготовката и представянето на документите за участието на министъра в заседанията на Министерския съвет при условия и по ред, определени с вътрешни правила, утвърдени от министъра;

7. участва в работата на Колегиума и подготвя дневния му ред по въпросите на организацията и дейността на дипломатическата служба;

8. утвърждава образци на документи в дипломатическата служба;

9. утвърждава указания за изработването на вътрешни правила за организацията на работата на задграничните представителства;

10. съдейства за спазването на принципите на професионалното кариерно развитие на служителите в дипломатическата служба;

11. предлага на министъра проект на длъжностното разписание и утвърждава длъжностните характеристики;

12. прави предложения до министъра за:

а) назначаване, преназначаване и прекратяване на правоотношенията на служителите от дипломатическата служба;

б) предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служители в дипломатическата служба по реда на чл. 68 от Закона за дипломатическата служба;

в) нотифициране в дипломатически ранг;

г) даване на ранг "пълномощен министър" и "посланик";

13. предлага на министъра проект на наредба за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители след обсъждане в Колегиума;

14. организира процеса на периодично атестиране и на ротация;

15. утвърждава плановете за подготовка на ръководителите на задгранични представителства;

16. свиква заседанията на Атестационната комисия и определя дневния им ред;

17. предлага служители, които да участват в заседанията на Атестационната комисия без право на глас.

 

Раздел VI.
Административен секретар

Чл. 15. Административният секретар подпомага министъра по административните, стопанските, финансовите и техническите въпроси, като:

1. отговаря за осигуряване на необходимите условия за функциониране на дипломатическата служба;

2. координира и контролира дейността по управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;

3. създава условия за обработването и съхраняването на документите и опазването на класифицираната информация в дипломатическата служба;

4. организира разпределянето на кореспонденцията между дирекциите и другите звена на министерството;

5. контролира изпълнението на мерките за безопасност в Централното управление на министерството и в задграничните представителства;

6. изпълнява и други функции, възложени му от министъра.

 

Раздел VII.
Генерални директори, посланици за специални поръчения и специални координатори

Чл. 16. Министърът определя със заповед генерални директори измежду директорите и им възлага координиращи функции в разработването и изпълнението на политики и програми.

 

Чл. 17. Министърът назначава със заповед посланици за специални поръчения и специални координатори за изпълнение на определени външнополитически задачи и определя техните правомощия.

 

Раздел VIII.
Взаимоотношения на министъра с другите държавни органи

Чл. 18. (1) Министърът осъществява своите правомощия във взаимодействие с другите министри и органи на изпълнителната власт, Народното събрание и Президента на Република България за провеждане на единната държавна външна политика.

(2) Министърът координира:

1. националното участие и изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС в областите на Общата външна политика и политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана, както и от членството в ООН, НАТО и други международни организации и коалиции;

2. международното сътрудничество в търговско-икономическата, финансовата, културната и научната област, осъществявано от другите държавни органи, които задължително съгласуват с него подготовката на решения и действията си, оказващи въздействие върху външнополитическите интереси и ангажименти на страната.

(3) Министърът издава актове съгласувано с други министри и съгласува издаваните от тях актове в случаи, определени със закон или с постановление на Министерския съвет.

(4) Министърът сам или съвместно с други министри разработва и внася за приемане от Министерския съвет:

1. проекти на международни договори, конвенции и спогодби;

2. проекти на нормативни актове, разпореждания и решения.

(5) Министърът внася предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международните организации, генерални консули и почетни консулски длъжностни лица на Република България в чужбина.

(6) Министърът представя в Министерския съвет годишни доклади за дейността на министерството в изпълнение на стратегическите цели и приоритети от правителствената програма.

(7) Министърът представя в Министерския съвет и в Министерството на финансите проектите за програмен бюджет на министерството, както и 6-месечните и годишните отчети за неговото изпълнение в Народното събрание и Сметната палата.

 

Глава трета.
МИНИСТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ (ОТМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)

 

Глава четвърта.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Министерството е структурирано в 26 дирекции и инспекторат.

(2) В структурата на министерството по ал. 1 се включват и задграничните представителства на Република България в чужбина.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена по ал. 1 е 1705 щатни бройки.

(4) Числеността на отделните организационни структури и административни звена по ал. 1 е посочена в приложение № 1.

 

Чл. 21. Министърът утвърждава структурата на административните и структурните звена, включително създаването на отдели и сектори, длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати.

 

Раздел II.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 22. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекция "Вътрешен одит" докладва директно на министъра.

(4) Дирекция "Вътрешен одит":

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти със звената за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел III.
Инспекторат

Чл. 23. (1) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на министерството, включително второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра.

(2) Инспекторатът се ръководи от главен инспектор. Главният инспектор е член на Колегиума.

(3) Организацията на дейността, условията и редът за осъществяване на функциите на Инспектората се определят с утвърдени от министъра вътрешни правила.

(4) Инспекторатът изпълнява функциите по чл. 46 от Закона за администрацията, като:

1. анализира ефективността на дейността на администрацията;

2. извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;

4. проверява за спазването и изпълнението на указания, препоръки и предписания, дадени от компетентни органи при извършени от тях проверки в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

5. проверява за изпълнението на индивидуални административни актове на министъра и на ръководителите на създадените към министъра други административни звена, включително и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

6. извършва проверки по превенция и борба с корупцията, с "конфликти на интереси" и други нарушения на служебните задължения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

7. извършва проверки и изготвя писмени отговори по постъпили в министерството жалби, молби и сигнали срещу незаконни или неправомерни действия или проявено бездействие на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

8. при констатирани нарушения на трудовата дисциплина и неизпълнение на служебните задължения може да изготвя предложения до министъра за образуване на дисциплинарни производства, предвидени в Закона за дипломатическата служба, Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

9. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания от извършените проверки;

10. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и указания;

11. изпраща информация в оперативен порядък по искане на дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет;

12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени му от министъра.

(5) При осъществяване на своите функции служителите от Инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и в създадените към министъра други административни звена, включително второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(6) Главният инспектор представя ежегоден отчет на министъра за дейността на Инспектората през съответната година.

 

Раздел IV.
Обща администрация

Чл. 24. Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Човешки ресурси";

2. дирекция "Канцелария и архив";

3. дирекция "Правна";

4. дирекция "Финансово-стопански дейности";

5. дирекция "Управление на собствеността";

6. дирекция "Защита на дейността и информацията";

7. дирекция "Имоти извън страната".

 

Чл. 25. Дирекция "Човешки ресурси":

1. подпомага министъра в процеса на планиране и осъществяване на подбора и квалификацията на служителите на министерството, включително на задграничните представителства;

2. подпомага постоянния секретар при изпълнение на функциите му по чл. 14, ал. 2, т. 10 - 16;

3. поддържа кадрова информационна система и картотека със служебните досиета, включващи личните и кадровите дела на служителите в министерството;

4. следи за съответствието на езиковата квалификация на служителите в министерството с изискванията на Закона за дипломатическата служба;

5. осигурява работата на атестационната комисия, като внася за обсъждане постъпилите предложения за повишаване в дипломатически ранг на дипломатическите служители;

6. осигурява технически процеса на назначаване и преназначаване на дипломатическите служители и административно-техническите служители на длъжности в министерството и в задграничните представителства в рамките на годишната ротация, подготвя и представя за подпис на министъра съответните документи;

7. изготвя становища за промени в структурата и състава на структурните звена в дипломатическата служба съгласувано с техните ръководители;

8. подготвя и оформя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения;

9. разработва проекти на длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в министерството;

10. издава и заверява служебните и трудовите книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в министерството;

11. осигурява методическо и организационно съдействие при дейността по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики и организира атестирането на служителите в администрацията;

12. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно;

13. координира и осъществява организацията по подбора на кандидатури и номинирането на български граждани за работа в международните правителствени организации и в структурите на ЕС като командировани национални експерти и поддържа база данни за тях;

14. осъществява подготовката на служителите за дългосрочно командироване;

15. осигурява координация и организационно съдействие при преназначаването на служителите след приключване на задграничния мандат.

 

Чл. 26. Дирекция "Канцелария и архив":

1. организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция в министерството с изключение на кореспонденцията на определени от министъра структурни звена със самостоятелни деловодства;

2. комплектува, обработва, съхранява и организира използването на документите от архивния фонд на министерството, както и на лични фондове;

3. оказва методическа помощ и контрол върху деловодната и архивната работа в структурните звена на министерството със самостоятелни деловодства и на дипломатическите и консулските представителства;

4. комплектува, обработва и предоставя за ползване библиотечния фонд на министерството;

5. приема, обработва и препраща до компетентните структурни звена в министерството или до други държавни учреждения получените чрез приемната на министерството писма, жалби, сигнали и молби на граждани и следи за своевременното изпращане на обратна информация и отговори до подателите;

6. координира дейността по административното обслужване и информиране на гражданите за административните услуги, предоставяни от министерството.

 

Чл. 27. Дирекция "Правна":

1. оказва съдействие по правни въпроси на министъра, постоянния секретар, административния секретар и на структурните звена в министерството;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът на външните работи; анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министерството дела;

3. дава устни и писмени становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;

4. предприема необходимите правни действия по събиране вземанията на министерството;

5. съгласува за законосъобразност трудовите договори и административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в министерството;

6. съгласува за законосъобразност и дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра, заместник-министрите, постоянния или административния секретар;

7. дава устни и писмени становища относно правните основания за налагане на дисциплинарни наказания на служителите и за търсене на имуществена отговорност от виновните длъжностни лица;

8. съгласува за законосъобразност договорите, по които министерството е страна, с изключение на международните договори;

9. дава устни и писмени становища по правни въпроси във връзка със структурни промени в министерството и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;

10. координира работата по подготовката и представянето на документите за участието на министъра в заседанията на Министерския съвет;

11. изготвя становища по проекти на закони и други нормативни актове; участва при подготовката на проекти на нормативни актове; анализира резултатите от прилагането на нормативните актове, свързани с дейността на министерството;

12. осъществява правни действия по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството е било признато за незаконно.

 

Чл. 28. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. организира, ръководи и осъществява финансово-счетоводната и материалната отчетност в министерството и в задграничните представителства;

2. организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

3. участва в рамките на своята компетентност при изготвянето на бюджетните прогнози и програмния бюджет на министерството, бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и консолидирания бюджет;

4. в рамките на своята компетентност извършва текущ контрол за законосъобразното и целесъобразното изразходване на паричните средства и материалните ресурси;

5. контролира и анализира изпълнението на утвърдените бюджети и финансирането на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

6. съобразно утвърдените бюджетни кредити осигурява финансово издръжката на министерството, в т.ч. на второстепенните разпоредители;

7. контролира изпълнението на утвърдените разчети на капиталовите разходи въз основа на поименни списъци за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, изготвени от компетентните дирекции;

8. подпомага извършването на проверки на бюджетната дисциплина, финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на задграничните представителства и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

9. съставя финансовите отчети на определени от министъра задгранични представителства, в които няма командировани служители за завеждащ финансово-административна служба;

10. съставя финансови и консолидирани отчети, оборотни ведомости и баланс на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които се предоставят на Министерството на финансите и Сметната палата;

11. участва в съставянето на отчетите за изпълнението на програмния бюджет;

12. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) в рамките на своята компетентност участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на министъра и проекти на нормативни актове, внасяни от министъра в Министерския съвет;

13. осигурява съхраняването на счетоводните и другите документи съгласно нормативните изисквания;

14. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на административното обслужване на граждани и юридически лица;

15. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на финансовите задължения на министерството за привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения;

16. организира и осъществява инвентаризацията на активите на министерството;

17. упражнява предварителен контрол за законосъобразност и добро финансово управление на структурите, програмите и дейностите в дипломатическата служба и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като:

а) извършва конкретни проверки на всички документи и действия преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход, получаване на приход;

б) участва при подготовката и изготвя становища по проекти на закони и други нормативни и ненормативни актове, анализира резултатите от прилагането на актовете, свързани с дейността на министерството и състоянието на системите за финансово управление и контрол;

в) участва в комисии и работни групи при изготвянето на доклади, свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол, прилагани в министерството;

г) при възникване на необходимост предлага актуализиране на утвърдените вътрешни правила за осъществяване на предварителния контрол и прилагането на системите за двойния подпис.

 

Чл. 29. Дирекция "Управление на собствеността":

1. изпълнява дейностите по придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, на територията на Република България и поддържа база данни за държавните имоти в страната;

2. осъществява дейността по управление на ведомствения жилищен фонд на министерството, поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд, организира настаняването във ведомствения жилищен фонд и контролира изпълнението на сключените наемни договори;

3. изготвя поименните списъци за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи на територията на Република България и организира изпълнението им;

4.проучва необходимостта и изготвя предложения за реконструкции и ремонти (основни и текущи) на сградния фонд - държавна собственост, на територията на Република България, предоставен за управление на министерството;

5. организира и осъществява материално-техническото и транспортното обслужване, включително доставка на автомобили за нуждите на министерството и задграничните представителства;

6. осигурява условия за прилагането на Закона за обществените поръчки и организира процедури по възлагане на обществените поръчки в министерството;

7. изготвя и предлага процедури, анализи и становища, свързани с провежданите в министерството и задграничните представителства обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки;

8. осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки, по които страна е министерството или министърът;

9. осъществява дейности по изготвянето и сключването на договори от компетентността на дирекцията, по които страна е министерството.

 

Чл. 30. Дирекция "Защита на дейността и информацията":

1. организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с физическата, техническата и противопожарната защита на задграничните представителства и на сградата на министерството;

2. упражнява контрол във връзка с обезпечаването на сигурността при отдаване под наем на имоти извън страната, наемане, закупуване или строителство на нови сгради и имоти за нуждите на задграничните представителства и при извършване на ремонтни дейности в тях съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството;

3. ръководи дейността по организирането и пренасянето на дипломатическата поща между министерството и задграничните представителства;

4. осъществява надежден пренос на откритите и закритите съобщения, обменяни между министерството и задграничните представителства, в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";

5. подпомага осъществяването на комуникациите на Република България със задграничните представителства и криптографската защита на обменяната информация в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";

6. изгражда, развива, поддържа и администрира компютърните мрежи в министерството и в задграничните представителства;

7. разработва плана за привеждане на министерството в готовност за работа от мирно във военно време, изграждането и поддържането на военновременна автоматизирана система за управление на министерството;

8. организира и контролира дейностите по разработването на плановете за действие на задграничните представителства на Република България при извънредни обстоятелства и при привеждане в готовност за работа във военно време;

9. организира мероприятия по отбранително-мобилизационната подготовка и защита на служителите на министерството, членовете на техните семейства в страната и в чужбина; оказва съдействие на членовете на дипломатическия корпус, акредитирани в Република България, при бедствия, аварии, катастрофи и други кризисни ситуации;

10. организира и контролира работата с документите и информационните масиви, съдържащи класифицирана информация;

11. подпомага служителя по сигурността на информацията в изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация, в качеството на звено по сигурността на информацията.

 

Чл. 31. Дирекция "Имоти извън страната":

1. подпомага министъра в дейностите по управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, извън страната и подготвя документи за държавна собственост за имотите извън страната;

2. поддържа и актуализира единна база данни за имотите - държавна собственост, извън страната, предоставени за управление на министерството;

3. съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството извършва всички дейности, свързани с договаряне и предоговаряне на спогодби с чужди държави за взаимно предоставяне на имоти за нуждите на задграничните представителства;

4. поддържа имотите - държавна собственост, извън страната, предоставени за управление на министерството, и при необходимост - имотите, наети за нуждите на задграничните представителства;

5. изготвя поименните списъци за извършване на основен ремонт от задграничните представителства и организира и контролира изпълнението им съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството;

6. осъществява дейности по изготвянето и сключването на договори за разпоредителни сделки, договори за наем, извършване на основни ремонти и строителство от компетентността на дирекцията, по които страна е министерството;

7. подпомага министъра при изготвянето на необходимите документи и предложения до Междуведомствената комисия за държавните имоти извън страната за придобиване и продажба, преотстъпване правото на управление, отдаване под наем и наемане на имоти извън страната.

 

Раздел V.
Специализирана администрация

Чл. 32. Специализираната администрация е организирана във:

1. дирекция "Политически въпроси";

2. дирекция "Европейски съюз";

3. дирекция "Политика за сигурност";

4. дирекция "ООН и глобални въпроси";

5. дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации";

6. дирекция "Координация и планиране";

7. дирекция "Европа - I";

8. дирекция "Европа - II";

9. дирекция "Европа - III";

10. дирекция "Америка";

11. дирекция "Близък Изток и Африка";

12. дирекция "Азия, Австралия и Океания";

13. дирекция "Международно право";

14. дирекция "Държавен протокол";

15. дирекция "Служба на говорителя";

16. дирекция "Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация";

17. дирекция "Консулски отношения";

18. (нова - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз".

 

Чл. 33. (1) Дирекция "Политически въпроси" подпомага министъра във:

1. ръководството и координацията на участието на Република България в Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС), включваща Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО);

2. координацията при подготовката на национални позиции и участието в заседанията на Европейския съвет и Съвета "Общи въпроси и външни отношения", Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2 (Корепер II) по въпроси на ОВППС и на Комитета по политика и сигурност (КОПС);

3. изготвянето на позиции и инструкции на Постоянното представителство на Република България към ЕС по въпроси, свързани с ОВППС/ЕПСО;

4. координацията на дейностите по линия на двустранната, регионалната и многостранната дипломация по въпроси на ОВППС/ЕПСО от комплексен характер, както и по външнополитически инициативи и предложения, които могат да имат отражение върху ОВППС;

5. координацията с други ведомства и институции по външнополитически въпроси от обхвата на ОВППС и ЕПСО;

6. изготвянето на становища и позиции по отношенията на ЕС със стратегически партньори;

7. ръководството и осигуряването на европейските кореспондентски мрежи за връзка и обмен на информации и позиции между страните - членки на Европейския съюз;

8. изработването на позиции по стратегически въпроси за външната политика на Република България, включително сигурността в Югоизточна Европа, политиката на България в регионите на Черно море, Централна Азия и Средиземноморието, енергийната сигурност, борбата с тероризма и др.;

9. работните контакти и обмена на информация с държавни институции, научни институти и неправителствени организации при разработването на теми от стратегическа важност за външната политика на страната.

(2) Директорът на дирекция "Политически въпроси" е политически директор по смисъла на Закона за дипломатическата служба.

(3) Политическият директор:

1. има ръководни и координиращи функции в процеса на изработването в рамките на министерството на позициите за националното участие в ОВППС, включително ЕПСО;

2. отговаря за подготовката на националните позиции в областта на ОВППС, включително ЕПСО, за заседанията на Европейския съвет и Съвета "Общи въпроси и външни отношения", Комитета на постоянните представители към ЕС във формат 2 (Корепер II) и Комитета по политика и сигурност (КОПС).

(4) При осъществяване на функциите си политическият директор се подпомага от европейския кореспондент - началник на отдел "ОВППС" в дирекция "Политически въпроси", който координира подготовката на позициите за националното участие в ОВППС и ЕПСО, изпраща одобрените от политическия директор инструкции и отговаря за развитието на информационната и комуникационната мрежа по проблематиката на ОВППС и ЕПСО.

 

Чл. 34. Дирекция "Европейски съюз" подпомага министъра при провеждането на единна и съгласувана политика на Република България в рамките на Европейския съюз с изключение на въпросите, свързани с Общата външна политика и политика за сигурност и с Европейската политика за сигурност и отбрана, като изпълнява следните функции:

1. подготовка на позиции на Република България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители, както и в заседанията на Съвета "Общи въпроси и външни отношения" на ниво министри на външните работи в частта "Общи въпроси", въпроси, свързани с външните измерения на политиките на ЕС, включително договорености за сътрудничество с трети страни;

2. координация в рамките на министерството с оглед осигуряване на единната национална позиция и отстояване на националния интерес при участието на Република България в работата на различните формати на Съвета на Европейския съюз с изключение на въпросите, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана;

3. участие в националния координационен механизъм по подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на ЕС на работно и политическо ниво, с изключение на въпросите, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана;

4. предоставяне на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на приетите позиции във връзка с участието на страната в Европейския съвет, Съвета "Общи въпроси и външни отношения" в частта "Общи въпроси" и в останалите формати на Съвета на Европейския съюз;

5. съгласуване и изпращане на указания до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за участие в работата на Корепер I, Корепер II; осигуряване единството на позициите на Република България в различните институции на Европейския съюз;

6. съгласуване на националната позиция и участието на България в преговорите със страните, преговарящи за членство, и страните кандидати; даване на указания на постоянното представителство по въпросите на политиката на разширяване на ЕС;

7. координация на двустранните отношения с държавите - членки на ЕС, в рамките на установеното европейско сътрудничество; провеждане на двустранни и многостранни консултации с държавите членки на равнище директори по европейски въпроси по актуални теми в дневния ред на Европейския съюз;

8. разработване на позиции, анализи и становища за участието на България в преговорите в органите на Съвета (Корепер I и II, работни групи) по:

а) институционални въпроси на Европейския съюз, бъдещото развитие на съюза, прилагане на Договора за реформа;

б) бюджетни въпроси и финансова перспектива на ЕС съгласувано с Министерството на финансите;

в) хоризонтални и политически въпроси на ЕС, приоритети на председателството;

г) финансови инструменти на политиката на разширяване на ЕС (предприсъединителна помощ за страните, преговарящи за членство, и страните кандидати);

д) договорни отношения на ЕС със страните, преговарящи за членство, и страните кандидати (Споразуменията за стабилизиране и асоцииране) съгласувано с Министерството на икономиката и енергетиката;

е) договорни отношения на ЕС в контекста на европейските икономически партньорства съгласувано с Министерството на икономиката и енергетиката;

ж) стратегиите и новите направления в политиките на ЕС, както и координиране на единна национална позиция по тях, в т.ч. енергийната политика на ЕС и политиката по промяната на климата и др. секторни политики;

з) външните измерения на политиките на ЕС;

и) Икономически и валутен съюз и Конвергентна програма на Република България;

9. координацията на участието на Република България в международни икономически и финансови институции, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Европейското икономическо пространство съвместно с водещите министерства и ведомства;

10. съвместно с компетентните дирекции на министерството съдейства на министъра при изпълнение на функциите му по чл. 5, ал. 3.

 

Чл. 35. Дирекция "Политика за сигурност" подпомага министъра при:

1. анализа и оценката на стратегическата среда в Евро-атлантическата зона и въздействието й върху сигурността на Република България;

2. ръководството и координацията на политиката и участието на Република България в НАТО;

3. участието на Република България в партньорските формати на НАТО;

4. формулирането на политиката на Република България по разширяването на НАТО, развитието на процеса "План на действие за членство" и участие на страната в двустранно и многостранно сътрудничество в областта на евро-атлантическата интеграция;

5. трансатлантическите отношения и развитието на стратегическото партньорство между НАТО и ЕС;

6. политическите и политико-военните аспекти на участието на Република България в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

7. изпълнението на ангажиментите на Република България по Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), Виенския документ за мерките за укрепване на доверието и сигурността и Договора за открито небе;

8. участието на Република България в регионални инициативи и процеси на сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в Югоизточна Европа (ЮИЕ) и Черноморско-Кавказкия регион, процес на сътрудничество под егидата на министрите на отбраната от ЮИЕ, Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море (БЛЕКСИФОР), Мерките за укрепване на доверието и сигурността във военноморската област на Черно море;

9. въпросите и инициативите в областта на неразпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ), контрола над въоръженията и разоръжаването;

10. участието на Република България в Първи комитет (Разоръжаване и международна сигурност) на Общото събрание на ООН, Комисията по разоръжаването и Конференцията по разоръжаване в Женева;

11. участието на Република България в многостранни и двустранни договори за разоръжаването, неразпространението на ОМУ и контрола над въоръженията;

12. участието на Република България в Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и в Подготвителната комисия за организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити;

13. участието на Република България в многостранни и двустранни споразумения и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол върху търговията с оръжие и с изделия и технологии с двойна употреба (Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Комитет Цангер, Австралийската група, Режима за контрол на ракетните технологии);

14. участието на Република България в специализираните работни групи по въпросите на разоръжаването, неразпространението, контрола на въоръженията и експортния контрол към Съвета на Европейския съюз;

15. участието в националните механизми за експортен контрол на оръжия и на изделия и технологии с двойна употреба;

16. ръководството, планирането и оценяването на работата на постоянните представителства на Република България към НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН и други международни организации по въпроси от компетентността на дирекцията;

17. взаимодействието със структурите на гражданското общество - международни и български, по въпроси от компетентността на дирекцията.

 

Чл. 36. Дирекция "ООН и глобални въпроси":

1. съдейства за формулирането и провеждането на политиката на Република България в Организацията на обединените нации и в специализираните агенции, програми, фондове и други организации от системата на ООН, за които отговаря; координира и подготвя участието на български делегации и представители в работата на техните органи и форуми;

2. изработва становища и позиции по политически въпроси от дневния ред на Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност с приоритетно внимание върху опазване на мира и сигурността в глобален и регионален мащаб, предотвратяване и урегулиране на конфликти, изграждане на мира, операции и мисии на ООН, реформата на ООН и нейното взаимодействие с регионални организации;

3. наблюдава и координира с други дирекции в министерството и с компетентните български институции въпросите на борбата с международния тероризъм в нейните глобални аспекти;

4. координира с компетентните ведомства и съдейства за подготовката на участието на Република България в мироопазващите операции и други мирни мисии на ООН;

5. анализира и следи изпълнението на резолюциите на Съвета за сигурност, свързани с опазването на международния мир и сигурност, включително налагането на санкции; наблюдава изпълнението на други решения и ангажименти, поети в рамките на ООН и организациите от нейната система, като подготвя предложения до компетентните институции;

6. изготвя становища и позиции по икономически, финансови, административни и бюджетни въпроси на ООН и координира участието на Република България в специализираните организации, програми и фондове на ООН;

7. координира участието на Република България в международното сътрудничество за развитие по многостранна и двустранна линия; отговаря за формирането на българската политика на развитие и съгласуването й с другите страни - членки на Европейския съюз;

8. координира изграждането на институционален капацитет за предоставяне на българска помощ за развитие; осъществява функциите на секретариат на Съвета "Международно сътрудничество за развитие" към министъра и междуведомствената работна група "Политика на развитие" към Съвета по европейските въпроси;

9. отговаря за събирането на статистически данни за отпуснатата от Република България официална помощ за развитие и изпраща необходимата информация в ЕК и Комитета за сътрудничество за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

10. координира участието на други ведомства и неправителствени организации в предоставянето на официална помощ за развитие;

11. осъществява контрол/наблюдение върху изпълнението на проектите и програмите за българската помощ за развитие;

12. координира изработването на законодателство и планови документи в областта на политиката на развитието;

13. координира процеса на издигането на кандидатурата на Република България в изборните органи на ООН, специализираните агенции, програми и фондове и в други международни организации, занимаващи се с поверената й проблематика;

14. отговаря за финансовите аспекти на българското участие в ООН и в специализираните организации, за които отговаря, включително за плащането на членски внос и финансирането на дейности извън редовните бюджети;

15. подпомага министъра при ръководството, планирането и оценяването на дейността на постоянните представителства на Република България към главната квартира на ООН в Ню Йорк и службите на ООН в Женева и Виена по въпросите от компетентността на дирекцията.

 

Чл. 37. (1) Дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации" подпомага министъра при изработването и провеждането на политиката на Република България в международните правителствени организации в областта на правата на човека, социалното, хуманитарното, научното, образователното и културното сътрудничество.

(2) В изпълнение на функциите по ал. 1 дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации":

1. изработва становища и позиции по въпроси на правата на човека, на международното социално, хуманитарно, научно, образователно и културно сътрудничество и по други въпроси от нейната компетентност;

2. подготвя позиции и координира участието на Република България в работата на органите и форумите на международните правителствени организации, наблюдавани от дирекцията;

3. следи и съдейства за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ООН, Европейския съюз, програмите, фондовете и организациите от системата на ООН, Съвета на Европа, ОССЕ и други международни организации в областите, за които отговаря;

4. участва в подготовката на международни договори в области от компетентността на дирекцията;

5. координира процеса на сътрудничество със съответните контролни механизми и съдейства за изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на правата на човека, по които Република България е страна;

6. координира изготвянето на становища и позиции по междусекторни проблеми, по които има водеща роля (трафик на хора, миграция, наркотични вещества и др.);

7. изготвя позиции и предложения по кандидатури за органи от системата на ООН, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на други международни организации, наблюдавани от дирекцията;

8. съвместно с дирекция "Човешки ресурси" организира и съдейства за подбора и назначаването на работа на български експерти, консултанти по проекти, както и доброволци в международните организации, които наблюдава;

9. подпомага министъра при ръководството, планирането и оценяването на дейността на постоянните представителства на Република България в Женева, Страсбург и Париж и координира работата на другите постоянни представителства на Република България към международните организации по въпроси от компетентността на дирекцията;

10. представлява министерството в междуведомствения ръководен орган (Бюрото) на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО;

11. изпълнява функциите на Секретариат на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, който координира позициите и участието в органите и програмите на ЮНЕСКО;

12. взаимодейства в рамките на възложените й функции с български и международни неправителствени организации в областта на правата на човека и на международното хуманитарно, научно и културно сътрудничество.

 

Чл. 38. Дирекция "Координация и планиране":

1. координира и разработва дългосрочни и средносрочни външнополитически приоритети и цели в съответствие с правителствената програма;

2. координира и разработва планове, стратегии, концепции, политики и програми в съответствие с методическите указания на администрацията на Министерския съвет относно стратегическото планиране и на Министерството на финансите относно програмното бюджетиране и взема участие в тяхното междуведомствено съгласуване;

3. разработва насоки за информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в дипломатическата служба;

4. подготвя изказвания на министъра и обобщени материали за дейността на дипломатическата служба с планов, програмен и отчетен характер;

5. поддържа работни контакти със звената за планиране и анализ в министерствата на външните работи на държавите членки и институциите на Европейския съюз и НАТО и на други международни партньори на Република България;

6. поддържа работни контакти, обмен на информация и сътрудничество с изследователски центрове, институти и неправителствени организации по въпроси на формирането на външната политика и разработва теми и основни параметри при възлагането на външни проучвания или други дейности с използването на бюджетни средства;

7. подпомага постоянния секретар в изпълнение на функциите му по чл. 14, ал. 2, т. 3 - 9 и при координацията на функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена.

 

Чл. 39. (1) Дирекции "Европа - I", "Европа - II", "Европа - III", "Америка", "Близък Изток и Африка", "Азия, Австралия и Океания" подпомагат министъра при:

1. формулирането и провеждането на политиката на Република България по отношение на страните от съответния регион и осъществяването на политическия диалог и сътрудничеството с тях в областта на политиката на сигурност, търговско-икономическата, финансовата, културната, научната област и в други области;

2. изработването на становища и позиции по политически въпроси относно двустранното сътрудничество с държавите от ресора на дирекцията и по актуални международни теми и проблеми, свързани със съответния регион;

3. подготовката и осъществяването на:

а) посещения и срещи на равнище министър на външните работи, както и на високо и най-високо равнище;

б) консултации с министерствата на външните работи на съответните държави;

4. подготовката и провеждането на преговори за сключване на междудържавни политически договори и други двустранни документи с политически характер със страните от съответния регион и тяхното изпълнение;

5. ръководството, планирането и оценяването на дейността на задграничните представителства на Република България в страните от съответния регион.

(2) Дирекциите по ал. 1:

1. самостоятелно или координирано с други дирекции на министерството изготвят информации, оценки, анализи и прогнози за външната политика на страните от съответния регион, вътрешнополитическото и икономическото им положение, състоянието на двустранните отношения, формулират позиции и предложения за по-нататъшно развитие на отношенията с тези държави;

2. координирано с дирекции "Политически въпроси", "Политика за сигурност", "Европейски съюз", "ООН и глобални въпроси" и "Права на човека и международни хуманитарни организации" наблюдават работата на регионалните правителствени организации и инициативи от ресора на дирекцията, участват в механизмите и формите на сътрудничество с тези организации; подготвят материали и формулират позиции и предложения във връзка с техни инициативи; подготвят и координират участието в регионалните и международните форуми, в които Република България е представена, включително и като държава - членка на Европейския съюз;

3. изготвят и поддържат актуална базисна информация и анализи за позициите на всяка една от страните - членки на Европейския съюз, в ресора на дирекцията по основни въпроси на Европейския съюз, съгласуват и обменят информации по тези въпроси с дирекции "Политически въпроси", "Европейски съюз", "Политика за сигурност", задграничните представителства на Република България и с мисиите на тези страни в София;

4. изготвят становища и позиции за участие в работата на спомагателните органи на Съвета на Европейския съюз и в органите в процеса на комитология по въпросите, свързани с ОВППС и външните отношения;

5. координират с дирекции "Европейски съюз", "Политически въпроси", "Политика за сигурност" и с други звена на министерството, а при необходимост - и с други министерства, въпросите, свързани с членството на Република България в Европейския съюз и НАТО, които имат отношение към двустранното сътрудничество със страните - членки на ЕС и НАТО, от съответния регион;

6. съдействат за подготовката и осигуряването на участие в заседания на работните групи към Съвета на Европейския съюз по въпроси от тяхна компетентност;

7. поддържат контакти с акредитираните в Република България дипломатически представителства на страните от съответния регион;

8. участват в провеждането на държавната политика по въпросите на българските общности зад граница;

9. координират и съдействат за развитие на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държавите с федерално устройство от ресора на дирекцията;

10. осъществяват координация и оказват съдействие на други министерства и ведомства по отношение на международната им дейност и на двустранното сътрудничество и обмен със страните от ресора на дирекцията в различните сфери от компетентността на съответното министерство или ведомство;

11. съгласувано със съответните министерства и ведомства участват във:

а) подготовката и провеждането на сесии на междуправителствени смесени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество с държавите от съответния регион;

б) подготовката и подписването на споразумения и програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката с държавите от ресора на дирекцията и осъществяването на предвидените в тях мероприятия.

 

Чл. 40. Дирекция "Международно право":

1. подпомага министъра при провеждането на външната политика на страната с международноправни средства, подготвя предложения за решаване на проблеми от областта на международното право, участва в разработването на концепции с международноправен характер;

2. изготвя становища и участва в подготовката по сключването на международните договори на Република България, дава правни мнения по тълкуването и прилагането им;

3. осигурява с международноправна експертиза работата на дипломатическата служба;

4. подпомага министъра при изпълнението на задачите му, произтичащи от действащото законодателство, относно участието на Република България в международни договори, като при необходимост прави съответни предложения;

5. извършва международноправен анализ и прави предложения за решаване на въпросите от международноправен характер, възникнали в процеса на работата на задграничните представителства на Република България;

6. оказва съдействие за защита на интересите и правата на българската държава по отношение на държавната територия, на пространствата, върху които тя упражнява своята териториална юрисдикция, както и за защита на правата на Република България в пространствата извън националната юрисдикция на държавите;

7. следи, анализира и подготвя становища относно дейността на международните организации с универсален и регионален характер;

8. осигурява изготвянето на правителствени становища по проблемите, разглеждани от Шестия комитет на Общото събрание на ООН и подпомага участието на български представители в неговата работа;

9. изготвя проектите на позиции на правителството по кандидатури за международни служители в органи и организации, които се занимават с правни проблеми, както и мнения по кандидатури за съдийския състав на Международния съд на ООН и на други международни съдебни органи;

10. подготвя и осигурява участието в сесиите на работните групи на ЕС във формат "столици" по въпроси от международноправен характер и изготвя становища по тези въпроси;

11. взаимодейства с Министерството на вътрешните работи и го подпомага в изпълнението на задачите, произтичащи от членството на Република България в ИНТЕРПОЛ;

12. въз основа на решение на Министерския съвет изготвя пълномощни:

а) за водене на преговори и за подписване на международни договори;

б) за участие в международни конференции и други международни форуми след утвърждаване на позициите и състава на българските делегации от министъра в съответствие с чл. 5, ал. 3, т. 6;

13. изготвя ноти до акредитираните в Република България дипломатически представителства, както и указания до задграничните представителства на Република България относно изпълнението от българска страна на вътрешноправните процедури по влизането в сила, изменянето, прекратяването и спирането на действието на международните договори, по които Република България е страна;

14. изготвя ратификационните документи и документите за утвърждаване, приемане или присъединяване към международни договори въз основа на закона за ратифициране или акта за утвърждаване на Министерския съвет;

15. подготвя за обнародване в "Държавен вестник" текстовете на влезлите в сила за Република България международни договори, чиито проекти са внесени от министъра за одобряване от Министерския съвет;

16. подпомага министъра при изпълнението на функциите по съхраняване и регистриране на международните договори, по които Република България е страна, както и при изпълнението на депозитарни функции.

 

Чл. 41. (1) Дирекция "Държавен протокол" изпълнява дейността, която обхваща дипломатическия протокол и държавния церемониал.

(2) При осъществяване на дипломатическия протокол дирекция "Държавен протокол":

1. осигурява официалната дипломатическа кореспонденция;

2. съставя, актуализира и разпространява Справочника на дипломатическия корпус в Република България, списъка на чуждестранните държавни глави, правителствени ръководители и ръководители на международни организации;

3. осигурява изпълнението на дипломатическите церемонии при:

а) посрещане на новоназначен извънреден и пълномощен посланик при пристигането му в страната;

б) връчване на акредитивни писма на президента на републиката от новоназначен извънреден и пълномощен посланик;

в) прощални срещи, награждаване и изпращане при окончателно отпътуване на извънреден и пълномощен посланик от страната;

г) подписване на официални документи;

4. осигурява предоставянето на дипломатическите привилегии и имунитети;

5. осигурява протоколното обслужване при:

а) назначаването у нас на чуждестранни посланици, военни аташета и генерални или почетни консулски длъжностни лица;

б) назначаването в чужбина на наши посланици, военни аташета и генерални или почетни консулски длъжностни лица.

(3) При осъществяване на държавния церемониал дирекция "Държавен протокол":

1. съставя и координира общата програма на официалните посещения у нас и в чужбина на равнище президент на републиката, председател на Народното събрание, министър-председател и министър на външните работи;

2. оказва съдействие при подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище президент на републиката и председател на Народното събрание; осигурява подготовката и провеждането на официални срещи и посещения у нас и в чужбина на равнище министър-председател и министър на външните работи;

3. съставя и координира с другите структурни звена на министерството програмата на официалните срещи и посещения у нас и в чужбина на министъра;

4. осигурява подготовката и провеждането на официални празници и церемонии с участието на президента на републиката, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи на територията на Република България;

5. определя и контролира реда за използване на държавните символи според изискванията на съответните закони;

6. съхранява и актуализира списъка за подреждане на официалните лица и органите на държавната и местната власт в Република България;

7. определя целесъобразността и равнището на представяне в протоколните прояви, в които държавните институции вземат участие;

8. следи за изпълнението на Закона за държавния протокол.

 

Чл. 42. (1) Дирекция "Служба на говорителя" подпомага министъра и говорителя на министерството при изпълнение на функциите му по чл. 11.

(2) Дирекция "Служба на говорителя":

1. планира и координира осъществяването на дългосрочната медийна и информационна политика на министерството и публичните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и други представители на министерството;

2. в съответствие с приоритетните външнополитически теми и актуалните международни въпроси координира и участва в изработването и представянето на официалните позиции на министерството, като формулира ключови медийни и публични послания;

3. съвместно с дирекция "Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация" разпространява до дипломатическите и консулските представителства в Република България и до средствата за масово осведомяване официална информация за дейността на министъра и на министерството;

4. поддържа постоянни контакти с представители на български и чужди медии във връзка с осъществяване публичните изяви на министъра и представянето на официални позиции по актуални външнополитически теми;

5. подготвя оперативна информация и указания до задграничните представителства на Република България във връзка с публичното представяне на официални позиции по въпроси на българската външна политика и актуални международни теми.

 

Чл. 43. Дирекция "Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация":

1. планира, подготвя и осъществява медийната и информационната политика на министерството, публичните изяви на министъра, членовете на политическия кабинет и други представители на министерството;

2. организира подготовката и провеждането на дейностите по линия на публичната дипломация и информационните кампании по приоритетите на българската външна политика;

3. акредитира български и чужди журналисти и осигурява достъпа им до медийните събития в министерството;

4. координира и анализира дейността на задграничните представителства по осъществяване на медийната политика;

5. изготвя анализи въз основа на информацията от задграничните представителства и на публикациите в средствата за масово осведомяване в страната и чужбина;

6. поддържа и актуализира страницата на министерството в интернет;

7. поддържа архив за медийните изяви на членовете на политическия кабинет;

8. подпомага министъра в организацията и ръководството на Съвета по европейска комуникация и в дейността по популяризиране на образа на Република България като членка на ЕС в международен план;

9. осъществява планиране, подготовка, възлагане, реализация, мониторинг, анализ и оценка на проекти и дейности на министерството в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС;

10. координира и подпомага дейностите на задграничните представителства по осъществяване на Комуникационната стратегия;

11. подпомага осигуряването на информационно-рекламни материали, популяризиращи Република България в чужбина;

12. координира програмирането и изпълнението на проекти за развитие на гражданското общество по Национална програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Програма "Европа за гражданите";

13. осигурява разпространяването на информационни материали за медиите.

 

Чл. 44. (1) Дирекция "Консулски отношения" подпомага министъра при провеждането на външната политика на Република България в областта на консулските отношения, осъществяването на консулските функции, консулското обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, режима за влизане и пребиваване на чужденци, изготвянето и осъвременяването на нормативната база по консулски въпроси и за участието на страната към европейската "Зона на свобода, сигурност и правосъдие".

(2) Дирекция "Консулски отношения":

1. осъществява дипломатическа защита на интересите на българската държава в отношенията й с други държави и с международни правителствени организации;

2. осъществява дипломатическата и подпомага юридическата защита на правата на българските граждани и юридически лица в чужбина;

3. осъществява консулското обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица и прилага режима за влизане и пребиваване на чужденци в страната;

4. съдейства за защита на правата и законните интереси на българите, живеещи извън Република България, и на техните организации с дейност, насочена към съхраняване и развитие на българската езикова, културна и религиозна традиция;

5. подпомага Българската православна църква при осъществяването на функциите й зад граница;

6. изготвя проекти, прави предложения и дава становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи консулски въпроси и въпроси от областта "Правосъдие и вътрешни работи" в процеса на уеднаквяване на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз;

7. изготвя главните направления, осъществява методическо ръководство и дава практически указания за работата на консулските служби към българските дипломатически представителства, както и на консулствата и генералните консулства;

8. осъществява взаимодействие с компетентните ведомства и институции в страната за провеждане на единна и законосъобразна дейност по консулските въпроси и по-специално по прилагането на визовия режим, на граничния пропускателен контрол и за противодействие на нелегалната миграция и борба с трансграничната престъпност;

9. поддържа постоянни контакти с акредитираните в Република България дипломатически и консулски представителства по въпроси, отнасящи се до двустранните и многостранните консулски отношения;

10. осигурява предоставяне/получаване на дипломатически разрешения, необходими за осъществяване на полети от български и чуждестранни въздухоплавателни средства, плавания на български и чуждестранни военни и научноизследователски кораби, както и преминаване на военни авто- и железопътни транспорти, свързани с транспортирането на войски, оръжие, военно имущество, опасни товари, превозване на правителствени делегации и официални представители на международни организации, провеждането на операции, мисии и учения в съответствие със заявените външнополитически и национални приоритети на Република България;

11. координира преструктурирането и реорганизацията на работата на Визовия център и консулските служби на Република България в чужбина за покриване на шенгенските изисквания; осъществява взаимодействието с компетентните български ведомства и визовите служби на страните членки по прилагането на визовия режим и издаването на шенгенски визи след присъединяването на Република България към шенгенското пространство;

12. координира с дирекциите по чл. 39 и с дирекция "Държавен протокол" процеса по назначаване и осъществяването на дейността на почетните консули на Република България.

 

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) (1) Дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на Република България пред съдебните институции на Европейския съюз, като:

1. съгласува проектите на позиции във връзка с чл. 23, 24, 24а, 24б, 24в и 24г от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34, 71 и 78 от 2009 г.);

2. изготвя или организира подготовката на съдебни книжа и документи по всяко дело, по което Република България е страна или има правен интерес, в изпълнение на решение на Министерския съвет за одобряване на позиция;

3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря на Съда на Европейските общности и от Секретаря на Първоинстанционния съд;

4. поддържа регистър относно делата в съдебните институции на Европейския съюз, по които Република България е страна;

5. проучва и анализира практиката на съдебните институции на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията по т. 2;

6. съвместно със Секретариата на Съвета по европейските въпроси наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на съдебните институции на Европейския съюз по дела, по които Република България е страна;

7. предоставя информация относно делата, по които Република България е страна;

8. осигурява организационно и технически работата на Съвета за правна защита.

(2) При подготовката на защитата и позицията на Република България по делата пред съдебните институции на Европейския съюз директорът на дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" има право да изисква и да получава в определен от него срок документи и информация от всички държавни органи, органите на съдебната власт, органите на местното самоуправление, от физически и юридически лица.

 

Раздел VI.
Организация на работата в министерството

Чл. 45. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена в министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, проекти, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове, проекти на международни договори и други документи.

(2) Структурните звена в министерството пряко взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

 

Чл. 46. (1) Приемът на граждани и представители на организации се извършва всеки работен ден от служителите на дирекция "Канцелария и архив" в приемната на министерството, намираща се в София, ул. Александър Жендов 2, и от служителите на дирекция "Консулски отношения" на гише № 2 - София, бул. Евлоги Георгиев 117 - в рамките на обявеното на интернет страницата на министерството приемно време.

(2) Приемът на граждани и на представители на организации от министъра или от определен от него служител на министерството се осъществява по предварителна писмена молба за това до началника на кабинета.

 

Чл. 47. (1) Предложенията и сигналите, изпратени до министерството, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра на външните работи.

(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(3) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени името на подателя и адрес за обратна връзка, както и тези, които не са подписани от автора или от негов представител по закон или по пълномощие.

 

Чл. 48. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода от 12,00 до 14,00 ч.

(2) Работното време на дежурните се определя съгласно утвърден график за службите и звената, които дават дежурства, или за служителите, които работят на смени.

(3) Административният секретар съгласувано с ръководителя на структурното звено може да определя на отделни служители работно време, различно от работното време по ал. 1.

 

Чл. 49. Ръководителите на задграничните представителства утвърждават вътрешни правила за организацията на работата си след съгласуване с наблюдаващата дирекция по чл. 39, дирекция "Правна" и дирекция "Защита на дейността и информацията", в които се конкретизират изискванията за изпълнението на функциите на отделните служби и служители, връзките между тях, разпределението на работното време, определянето на дежурствата, почивките и други въпроси, свързани с дейността на представителствата.

 

Чл. 50. (1) Пропускателният режим на министерството се организира и контролира в съответствие с нормативните актове и правилата за влизане и излизане на служителите и на граждани, за внасяне и изнасяне на материали, регламентирани с утвърдена от министъра инструкция.

(2) Дежурният по министерство докладва на административния секретар за извършените нарушения на пропускателния режим в извънработно време.

 

Чл. 51. Служителите в дипломатическата служба могат да бъдат награждавани с предметни и парични награди при условията на Закона за дипломатическата служба и Закона за държавния служител.

 

Чл. 52. (1) Служителите в дипломатическата служба, членовете на политическия кабинет, съветниците и експертите към него получават допълнително месечно възнаграждение съгласно приложение № 2:

1. за дипломатически ранг;

2. за владеене на чужди езици;

3. за работа с класифицирана информация съгласно заповед на министъра.

(2) Допълнителното месечно възнаграждение за дипломатически ранг не се изплаща за времето, в което на служителите не е признато владеене на първи и втори чужд език.

(3) На служителите, получаващи допълнително възнаграждение за дипломатически ранг, допълнително възнаграждение по ал. 1, т. 2 се изплаща само за признато владеене на трети и следващ чужд език.

(4) Владеенето и ползването на чужд език се признава при условията и по реда на Правилника за езиковата квалификация на служителите в дипломатическата служба, утвърден от министъра.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 20, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)

Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на външните работи -1705 щатни бройки

Политически кабинет, включително  
съветници, експертни и технически  
сътрудници 70
Постоянен секретар 1
Административен секретар 1
дирекция "Вътрешен одит" 10
Инспекторат 6
Обща администрация 507
в т. ч.:  
дирекция "Човешки ресурси" 43
дирекция "Канцелария и архив" 44
дирекция "Правна" 21
дирекция "Финансово-стопански  
дейности" 97
дирекция "Управление на собствеността" 139
дирекция "Защита на дейността и  
информацията" 118
дирекция "Имоти извън страната" 45
Специализирана администрация 1110
в т. ч.:  
дирекция "Политически въпроси" 25
дирекция "Европейски съюз" 39
дирекция "Политика за сигурност" 54
дирекция "ООН и глобални въпроси" 34
дирекция "Права на човека и между-  
народни хуманитарни организации" 41
дирекция "Координация и планиране" 8
дирекция "Европа - I" 112
дирекция "Европа - II" 148
дирекция "Европа - III" 53
дирекция "Америка" 40
дирекция "Близък Изток и Африка" 66
дирекция "Азия, Австралия и Океания" 43
дирекция "Международно право" 29
дирекция "Държавен протокол" 114
дирекция "Служба на говорителя" 11
дирекция "Информация, връзки с обще-  
ствеността и европейска комуникация" 26
дирекция "Консулски отношения" 259
дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" 8

 

Приложение № 2 към чл. 52

Допълнително месечно Размер на
по възнаграждение възнаграж-
ред   дението
    от сред-
    ната
    работна
    заплата
    в министер-
    ството (в %)
1. За дипломатически ранг:  
  - посланик 32
  - пълномощен министър 28
  - съветник 25
  - първи секретар 22
  - втори секретар 18
  - трети секретар 14
  - аташе 12
2. За владеене на чужд език:  
  - руски, украински, чешки,  
  словенски, словашки, полски,  
  сърбо-хърватски, немски,  
  английски, френски, испански,  
  португалски, италиански,  
  румънски 8
  - гръцки, турски, албански,  
  унгарски, фински, норвежки,  
  датски, шведски, литовски,  
  латвийски, естонски, холандски,  
  фламандски, арменски,  
  грузински, казахски, узбекски 10
  - японски, китайски, виетнамски,  
  лаоски, кхмерски, монголски,  
  корейски, арабски, персийски,  
  хинди, урду, индонезийски,  
  суахили, иврит 12
  - други непосочени езици 10
3. За работа с класифицирана  
  информация от 5 до 15

 

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив