УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

В сила от 05.08.2009 г. Приет с ПМС № 195 от 06.08.2009 г.
Обн. ДВ. бр.64 от 11 Август 2009г., попр. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на физическото възпитание и спорта, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

 

Чл. 2. (1) Министерството на физическото възпитание и спорта е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. "Васил Левски" № 75.

(2) Министерството на физическото възпитание и спорта е администрация, която подпомага министъра при осъществяването на правомощията му, осигурява технически неговата дейност и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на физическото възпитание и спорта, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм.

(2) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.

(3) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(4) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки конкретен случай заместник-министър.

 

Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 4. (1) Министърът има следните правомощия:

1. провежда единната държавна политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм;

2. подготвя и предлага за утвърждаване от Министерския съвет национална стратегия, национални програми и програми за развитие на физическото възпитание и спорта;

3. ръководи организирането съвместно със спортните организации, администрациите на изпълнителната власт и Националното сдружение на общините в Република България разработването и провеждането на държавната политика за физическото възпитание и спорта, както и за социалния туризъм;

4. координира дейността на административните структури в системата на изпълнителната власт, общините и спортните организации при изпълнението на Националната програма за физическото възпитание и спорта;

5. осъществява надзор върху дейността на спортните организации за спазването на Закона за физическото възпитание и спорта;

6. осъществява финансирането на програми за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри в изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм, съвместно със спортните федерации и с Българския олимпийски комитет;

7. подпомага общественополезната дейност на спортните федерации и други юридически лица с нестопанска цел при провеждането на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм;

8. представлява министерството като юридическо лице;

9. управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени от Министерския съвет;

10. упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм, в които държавата е акционер или съдружник, в рамките на предоставените му правомощия;

11. упражнява контрол по спазването на режима за ползване на националните спортни обекти и съоръжения - държавна (или общинска) собственост, за нуждите на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм;

12. назначава и освобождава органите на управление на Българския спортен тотализатор, сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, прави предложение за приемане на устройствения му правилник от Министерския съвет;

13. издава лицензии на спортните федерации и на националните спортни организации за извършване на спортна дейност;

14. представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта и координира действията по изпълнението им;

15. в съответствие с изискванията на международните спортни организации след съгласуване с други държавни и общински органи разрешава провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България;

16. организира превенцията и контрола върху употребата на допинг в спорта;

17. подпомага компетентните държавни и общински органи в борбата против насилието в спорта;

18. приема програми за повишаване квалификацията на спортните специалисти и за подготовка на инструктори за нуждите на масовия спорт, както и подпомага изпълнението им;

19. разпределя субсидиите от държавния бюджет и другите държавни средства за физическото възпитание и спорта, както и за социалния туризъм, финансира одобрените от него програми и проекти на спортните организации и осъществява контрол за целевото разходване на тези средства;

20. разпределя субсидиите от държавния бюджет и другите държавни средства за спорта на хората с увреждания и на лицата в неравностойно положение, както и ръководи проектите, свързани с тази дейност;

21. съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на хората с увреждания;

22. утвърждава критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели, както и на млади таланти в различни сфери на обществения живот;

23. предлага на министъра на финансите за утвърждаване схемите за разпределяне на постъпленията от Българския спортен тотализатор;

24. разпределя средствата от постъпленията на Българския спортен тотализатор за развитие на физическото възпитание и спорта в съответствие с приетата от Министерския съвет национална програма;

25. разпределя средства и контролира финансовата дейност на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в структурата на министерството;

26. създава съвети или експертни работни групи като консултативни звена за изготвяне на проекти или за предлагане решения на конкретни въпроси;

27. дава предложения и становища по хармонизиране законодателството на Република България в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм, с международните правни норми;

28. утвърждава длъжностното разписание и бюджета на министерството, разпределен по организационни и административни структури;

29. упражнява правомощия на орган по назначаване и освобождаване по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение;

30. представя ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на министерството;

31. осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

(2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:

1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;

2. участва в работата на Министерския съвет;

3. взаимодейства с другите държавни органи.

(3) Министърът издава инструкции, указания, заповеди и други актове в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и други закони.

(4) В рамките на предоставените му правомощия министърът издава индивидуални административни актове.

(5) Правомощията на министъра в негово отсъствие се осъществяват от упълномощен от него заместник-министър за всеки конкретен случай.

 

Чл. 5. Заместник-министрите:

1. подпомагат министъра при разработването и провеждането на държавната политика за физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм;

2. на функционален принцип ръководят, контролират и отговарят за дейността на определените им със заповед на министъра дирекции;

3. осъществяват други дейности, възложени им от министъра.

 

Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите и парламентарния секретар.

(2) Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, който обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм, предлага програми за постигане целите на политиката във физическото възпитание и спорта и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.

(3) Политическият кабинет за реализирането на програмата на Министерския съвет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение, като:

1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;

2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;

3. разработва прогнози и стратегии в областта на физическото възпитание и спорта;

4. съставя и изпълнява информационната стратегия и политика на министерството в краткосрочен и дългосрочен план;

5. анализира обществените настроения и оценки, свързани с дейността на министерството;

6. подготвя проект на работна програма на министъра, която включва предстоящите задачи за съответния период, сроковете и отговорните за изпълнението им лица;

7. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(4) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета. Към политическия кабинет има експертни и технически сътрудници.

(5) Началникът на кабинета, парламентарният секретар, експертните и техническите сътрудници се назначават по трудово правоотношение от министъра.

 

Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.

 

Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата кореспонденция, която получава, преглежда и насочва по компетентност, и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;

3. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

4. организира и контролира работата на експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.

 

Чл. 9. (1) Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите на министъра за парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми;

д) осъществява размяна на информация между народните представители и министъра за възникнали проблеми в определени райони на страната.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 10. (1) Структурата на министерството включва звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в 3 дирекции, и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и 4 дирекции.

(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 175 щатни бройки. Числеността на отделните организационни структури и административни звена на министерството е посочена в приложение № 1.

 

Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на главната дирекция и дирекциите, създава, преобразува и закрива отдели, а при необходимост - и сектори в отделите, като определя и техните функции.

(2) Министърът назначава и освобождава държавните служители, сключва трудовите договори с другите служители в администрацията на министерството, както и гражданските договори с експерти, консултанти и сътрудници.

(3) Министърът може да възложи на главния секретар отделни свои правомощия:

1. по служебните правоотношения, с изключение на назначаването и прекратяването, както и по налагането на дисциплинарни наказания;

2. по сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в министерството;

3. по сключването, изменянето и прекратяването на гражданските договори;

4. по административното ръководство на общата и специализираната администрация в министерството и в подчинените му структури.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 12. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на министерството, осигурява организационната връзка между звената в администрацията, координира и контролира оперативната дейност на министерството в изпълнение на разпорежданията на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

(2) Главният секретар:

1. подпомага министъра при осъществяването на правомощията му;

2. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в министерството;

3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;

4. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

5. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;

6. ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването им;

7. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на министъра;

8. отговаря за подготовката и съгласуването по възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, както и за сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения;

9. отговаря за изготвянето и контролира изпълнението на заповедите на министъра;

10. организира заседанията на постоянните и временните съвети и комисии в министерството;

11. осъществява координация и контрол в процеса на подготовката и изпълнението на бюджета и разходването на средствата на министерството;

12. организира и контролира дейността за провеждането на процедури за възлагане на обществените поръчки на министерството;

13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет, с другите органи на изпълнителната власт и с юридически лица;

14. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансови и материални средства, предоставени на министерството, както и утвърждава разходите по управлението на администрацията;

15. представлява министерството в случаите, когато е изрично упълномощен от министъра;

16. разработва ежегодните цели на администрацията и план за тяхното изпълнение въз основа на утвърдените от министъра стратегически приоритети;

17. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра.

 

Чл. 13. При отсъствие на главния секретар функциите му се изпълняват от определен от министъра за всеки конкретен случай държавен служител.

 

Раздел III.
Звено за вътрешен одит

Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на министъра.

(4) Звеното по ал. 1:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, с вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения, извършва обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

 

Раздел IV.
Инспекторат

Чл. 15. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява текущ контрол върху дейността на министерството, на териториалните му звена и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Инспекторатът осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на спортните организации, финансирани от министерството.

(3) Инспекторатът осъществява надзор върху дейността на спортните организации и лицата, които предлагат спортни услуги публично.

(4) Инспекторатът:

1. анализира ефективността на дейността на администрацията;

2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работата в администрацията;

3. извършва контрол по изпълнението на индивидуалните административни актове на министъра;

4. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени проверки и ревизии;

5. извършва проверка по сигнали, молби и жалби на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

6. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

7. извършва проверки по предотвратяване и борба с корупцията за установяване конфликт на интереси по реда на глава шеста от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

8. разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и извършва проверки за наличие на корупционни прояви в администрацията;

9. извършва планови проверки по утвърден от министъра годишен план, както и други проверки, възложени му от него;

10. изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им;

11. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени му от министъра.

(5) При извършване на проверки служителите на инспектората имат право:

1. да изискват всички необходими счетоводни и други документи във връзка с основната дейност и по предоставената им лицензия, да получават информация за дейността им и да извършват проверки на място;

2. да предлагат на министъра да сезира съда с искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществата на лицата, причинили щети, и да образуват искови производства срещу тях;

3. да присъстват на заседанията на управителните и на контролните органи на проверяваните спортни организации или да изискват техните решения.

(6) Инспекторатът е специализиран контролен орган по смисъла на чл. 66, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Раздел V.
Служител по сигурността на информацията

Чл. 16. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.

(2) Служителят по сигурността на информацията изпълнява възложените му в изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. осъществява процедурата по обикновено проучване съгласно чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;

6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

7. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

8. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

9. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;

10. (попр. - ДВ, бр. 78 от 2009 г.) организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;

11. (попр. - ДВ, бр. 78 от 2009 г.) осигурява мрежовата и информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба и политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията във взаимодействие със звената за информационно осигуряване и за вътрешен одит;

12. (попр. - ДВ, бр. 78 от 2009 г.) изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) Служителят по сигурността на информацията води регистратура за класифицираната информация и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

(4) Служителят по сигурността на информацията подпомага министъра, като:

1. участва в изготвянето на противопожарните и мобилизационните планове на централната администрация, разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение, военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация;

2. отговаря за дейността по отбранително-мобилизационната подготовка;

3. разработва план за действие на системата на спорта при екстремни обстоятелства и провежда съответните мероприятия;

4. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

5. осъществява връзки и взаимодействия с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита.

 

Раздел VI.
Обща администрация

Чл. 17. (1) Общата администрация осигурява технически изпълнението на правомощията на министъра, функциите на специализираната администрация и дейностите по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е организирана във:

1. дирекция "Административно и правно обслужване";

2. дирекция "Финансово управление";

3. дирекция "Инвестиционна политика и управление на собствеността".

 

Чл. 18. Дирекция "Административно и правно обслужване":

1. подпомага министъра, заместник-министрите, политическия кабинет, главния секретар и административните звена за осъществяване на правно-нормативната дейност на министерството;

2. разработва и дава становища по проекти на актове на Министерския съвет относно физическото възпитание и спорта, както и социалния туризъм;

3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата след писмено упълномощаване от министъра;

4. предприема правни действия по събиране вземания на министерството;

5. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на министерството;

6. предлага решения на правни проблеми, свързани с лицензионната, разрешителната, съгласувателната и контролната дейност, от компетентността на министерството;

7. изготвя становища относно управлението на имотите - държавна собственост, предоставени на министерството;

8. дава становища относно проекти на актове, с които министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала в търговските дружества с държавно участие;

9. осъществява взаимодействие с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата и с другите административни структури в рамките на своята компетентност;

10. изготвя заповедите за назначаване на държавните служители, трудовите договори, заповедите за отпуск, освобождаване и пенсиониране на служителите, както и гражданските договори;

11. изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и отчетите за труда на служителите съгласно действащото законодателство;

12. проучва и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;

13. изготвя, оформя, съхранява и ползва служебните и трудовите дела на служителите;

14. организира и осъществява деловодната дейност, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение; обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

15. организира и координира работата с постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;

16. осъществява връзките между звената от общата и специализираната администрация по отношение на предаването на копия или оригинали на документи за изпълнение;

17. обработва и съхранява централния деловоден архив на министерството;

18. участва в подготовката и провеждането на обществените поръчки на министерството;

19. съдейства и организира административното обслужване на ръководните служители;

20. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, както и от разпореждания на министъра.

 

Чл. 19. Дирекция "Финансово управление":

1. обосновава и изпълнява бюджетната програма на министерството, отговаря за ресурсното осигуряване на дейността на организациите от системата на спорта и социалния туризъм;

2. обобщава и обосновава средствата от държавния бюджет, необходими за дейността на министерството;

3. организира единно методическо ръководство при разработването, утвърждаването и изпълнението на бюджета на министерството и разпределянето му по организации, както и по въпросите, свързани с осигуряването на ресурси;

4. участва при разработването и поддържането на система от критерии за разпределяне и контрол при разходването на целеви финансови средства;

5. осъществява контрол за спазване на финансовата и бюджетната дисциплина;

6. участва в подготовката на проекти, правилници, наредби, инструкции и други в областта на финансовата и стопанската дейност, дава становища по проекти;

7. участва в подготовката и провеждането на обществените поръчки на министерството;

8. осигурява придобиването, разпределението и отчетността на дълготрайните материални активи, материални запаси и консумативи за нуждите на министерството;

9. обобщава и анализира информацията, свързана с изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети, съобразно изискванията на Националните счетоводни стандарти;

10. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

11. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Единния сметкоплан;

12. изготвя месечните ведомости за заплати и извършва плащанията в министерството;

13. изготвя ежемесечната и годишната оборотна ведомост, както и годишния баланс на министерството;

14. изготвя ежемесечни и годишни отчети за изпълнението на бюджетните показатели на министерството;

15. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;

16. упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, като извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;

17. набира и обработва информация за промени в капитала, в органите на управление и във финансовото състояние на търговските дружества с държавно участие в капитала в областта на спорта;

18. осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

19. осъществява проверки и изразява мнение по предложенията за поемане на задължения или за извършване на разходи.

 

Чл. 20. Дирекция "Инвестиционна политика и управление на собствеността":

1. обосновава и изпълнява инвестиционната политика на министерството - придобиване на дълготрайни материални активи за нуждите на министерството; проучване на нуждите и изготвяне на предложения за ремонти и ново строителство; организация на изпълнението на строително-монтажните работи и осъществяване на ефективен контрол на обектите;

2. организира процедурите по възлагане на обществени поръчки и контролира сключените въз основа на тях договори; провежда процедурите за отдаване под наем на имоти по Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му и контролира сключените договори; води регистър на имотите на министерството;

3. организира дейността по формиране и провеждане на политиката за управление на държавната собственост и формиране на стратегията за развитието на материално-техническата база за физическо възпитание, спорт и социален туризъм;

4. осигурява оптималното функциониране и ползване по предназначение на недвижимите имоти, туристически и спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството, съгласно приложение № 2;

5. контролира използването по предназначение на спортните обекти и съоръжения, предоставени по съответния ред на спортните организации, имащи право да осъществят спортна дейност, съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта;

6. предлага и обосновава необходимите капиталови разходи за усъвършенстване обслужването на имоти, управлявани от министерството;

7. организира, разработва, съставя и отчита поименното разпределение на активите в годишната инвестиционна програма на министерството;

8. организира и провежда процедурите по Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за държавната собственост и Закона за обществените поръчки;

9. изготвя становища по предварително писмено съгласуване на разпоредителни сделки със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, извършвани от ръководителите на ведомствата и областните управители;

10. събира, проверява, съхранява, актуализира и предоставя за ползване информацията в публичния регистър на спортните обекти и съоръжения, води регистър на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на едноличен собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник, както и регистрите по чл. 75 от Закона за държавната собственост на имотите на министерството;

11. отговаря за правилното използване, стопанисване и управление на собствеността на министерството;

12. извършва транспортното обслужване на министерството, поддръжката и ремонта на транспортните средства;

13. извършва допълнителни дейности и услуги на физически и юридически лица, свързани с предназначението на спортните обекти и съоръжения;

14. планира и организира текущите и основните ремонти, както и ново строителство в недвижими имоти, туристически и спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството;

15. създава организация по охрана на труда и по техника на безопасността;

16. подпомага министъра при упражняване правата на едноличен собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник, както и контрола върху тяхната дейност;

17. изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, води на отчет и съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране.

 

Раздел VII.
Специализирана администрация

Чл. 21. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра.

(2) Специализираната администрация е организирана във:

1. Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време";

2. дирекция "Физическо възпитание и спорт на учащите";

3. дирекция "Спорт за високи постижения";

4. дирекция "Научно и медицинско осигуряване";

5. дирекция "Национален информационен център".

(3) Броят, седалището, числеността, териториалният обхват и дейността на териториалните звена в областите по чл. 6, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България се определят от министъра.

 

Чл. 22. Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време":

1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм;

2. подпомага министъра при координацията на дейността му с областните администрации, Националното сдружение на общините в Република България, регионалните структури на ведомствата, имащи отношение към спорта, с общините и спортните организации за изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

3. осъществява регионалната политика на министерството чрез териториалните си структури, като подпомага и координира дейността на областните администрации, общините и спортните организации по отношение на спорта и социалния туризъм;

4. подготвя предложения до министъра за разпределяне на средствата от държавния бюджет и от постъпления на Българския спортен тотализатор за финансиране на програми за развитие на спорта в свободното време и социалния туризъм;

5. подготвя предложения до министъра за размера на средствата за финансово подпомагане дейностите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип;

6. мотивира необходимостта и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани със спорта в свободното време и социалния туризъм;

7. разработва и координира изпълнението на програми и контролира реализирането на проекти за развитието на спорта в свободното време и социалния туризъм;

8. подпомага и координира изпълнението на програми и проекти, свързани с физическото възпитание и спорта за хора с увреждания и деца в неравностойно положение;

9. дава становища на министъра за ползване по предназначение на държавни или общински спортни обекти чрез териториалните си структури;

10. предлага за държавни награди спортни деятели за постигнати високи резултати и за цялостен принос в областта на спорта и социалния туризъм;

11. набира, съхранява и систематизира информация за състоянието на физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм;

12. подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм, и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти.

 

Чл. 23. Дирекция "Физическо възпитание и спорт на учащите":

1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на спорта за учащите и дейността на спортните училища;

2. мотивира необходимостта и участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани със спорта за учащите и дейността на спортните училища;

3. дава становища на министъра за разкриване, преобразуване и закриване на спортни училища;

4. дава становища на министъра за утвърждаване на държавния план-прием на учениците в спортните училища;

5. разработва тестове и програми за подбор, оценка и контрол за ученици в спортните училища;

6. дава становища за талантливи деца и юноши по различни видове спорт от спортните училища за включването им в програми за спортното развитие;

7. подпомага координацията и провеждането на ученическите и общостудентските игри и състезания;

8. набира, съхранява и анализира информацията за състоянието на физическото възпитание, спорта за учащите и дейността на спортните училища;

9. подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта за учащите, и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти и учителите по видове спорт в спортните училища;

10. координира и участва в разработването на стандартите за спортни обекти и съоръжения в училища, детски градини и предучилищни учебни заведения;

11. предлага за държавни награди преподаватели и учители по физическо възпитание и спорт за постигнати високи резултати и за цялостен принос в областта на спорта за учащи.

 

Чл. 24. Дирекция "Спорт за високи постижения":

1. подпомага министъра съвместно с българските спортни федерации, Българския олимпийски комитет, ведомствата и общините при разработването на държавната политика в областта на спорта;

2. подпомага министъра при подготовката и изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;

3. разработва и предлага съвместно с Българския олимпийски комитет и българските спортни федерации годишна програма за олимпийска подготовка;

4. дава становища по изготвените от българските спортни федерации списъци на талантливи деца и юноши по различни видове спорт и програми за спортното им развитие;

5. координира дейностите по съгласуване на държавния и международния спортен календар;

6. координира организацията и подготовката на официалните български делегации за участие в олимпийски игри и в други международни състезания, изискващи формиране на национални делегации от различни видове спорт;

7. разработва и предлага проекти на правилници, наредби, инструкции и други актове в областта на спорта за високи постижения;

8. подпомага, координира и анализира съвместно с българските спортни федерации тренировъчния процес за високи постижения и подготовката на олимпийските състави в съответствие с програмата за олимпийска подготовка;

9. подпомага изпълнението на програмите на българските спортни федерации за повишаване квалификацията на спортните специалисти в областта на спорта за високи постижения;

10. разработва условията и реда за предоставяне на целеви средства от държавния бюджет и от Българския спортен тотализатор на спортните организации за изпълнение на националната програма, програмата за олимпийска подготовка и други проекти, свързани със спорта за високи постижения;

11. подготвя предложения до министъра и разработва проекти на актове за разпределяне на субсидиите от държавния бюджет и от Българския спортен тотализатор за олимпийската подготовка и дейността на българските спортни федерации;

12. подготвя предложения до министъра и разработва проекти на актове за превеждане на финансови средства на българските спортни федерации съобразно одобрените проекти за финансиране на спортни дейности;

13. предлага на министъра списък на спортните обекти и съоръжения, необходими за осигуряване на тренировъчната и състезателната дейност на спорта за високи постижения;

14. подпомага изпълнението на нормативните изисквания в областта на борбата срещу употребата на допинг, насилието в спорта, спазването на спортната етика и осигуряването на задължителния медицински контрол;

15. води национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове;

16. събира, систематизира и съхранява информация в Националния регистър на спортните организации;

17. събира, систематизира и съхранява информация за спорта за високи постижения, включително за участието и представянето на българските спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри;

18. подпомага министъра при изготвянето на договорите с българските спортни федерации за спортно развитие в частта им за олимпийската подготовка и спорта за високи постижения;

19. проучва, анализира и изготвя годишен отчет във връзка с планирането на тренировъчната и състезателната дейност, селекцията на националните отбори, качеството на провеждане на първенствата от държавния спортен календар, постигнатите резултати на спортни състезания и ефективността на разходваните средства;

20. дава становища по изготвените от български спортни федерации предложения до министъра за разпределение на годишните субсидии за подпомагане дейността на спортните клубове;

21. подпомага и анализира съвместно с българските спортни федерации тренировъчния процес за високи спортни постижения и подготовката на олимпийските състави;

22. предлага за държавни награди спортисти, треньори, учители и спортни деятели за постигнати високи спортни резултати и за цялостен принос в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм;

23. съвместно с българските спортни федерации разработва и подпомага изпълнението на програма за дейността на звеното за олимпийска подготовка в спортните училища и спортните клубове, както и на програми за детско-юношески спорт;

24. подпомага методически кадрите, осъществяващи спортна дейност в регионите, спортните училища и ученическите спортни школи, както и специалистите, работещи в областта на спорта.

 

Чл. 25. Дирекция "Научно и медицинско осигуряване":

1. осъществява научно-приложна и изследователска дейност в областта на физическото възпитание и спорта;

2. подпомага министъра при подготовката и изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта в частта й за научноизследователска, научно-приложна и методическа дейност;

3. изготвя критерии за оценка на функционалното състояние, двигателните, спортно-техническите и психическите качества на спортистите;

4. разработва и одобрява нови методики и технически средства за диагностика и тестване на физическите и техническите качества в различните видове спорт и съдейства за своевременното им внедряване в спортната практика;

5. разработва и внедрява ефективни тестови програми за подбор, контрол и оценка на талантливи деца и юноши в системата на детско-юношеския спорт;

6. извършва аналитично-експертна и изследователска дейност на допингови проби от Националната комисия по допингов контрол по време на спортни състезания в съответствие с Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност, приета с Постановление № 128 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 54 от 2008 г.);

7. извършва анализи на допинг проби от контрол, извършен от органи, оторизирани от международни или национални спортни федерации, в съответствие с Конвенцията срещу употреба на допинг на Съвета на Европа, ратифицирана със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 36 от 1992 г.), и съответните нормативни изисквания на Световната антидопингова агенция;

8. разработва и прилага спортно-педагогически, възстановителни и други средства и методи за активно възстановяване на здравето, физическата и психическата работоспособност;

9. разработва планове, проекти и програми за научно-приложна и изследователска дейност и координира тяхната реализация с други институти и ведомства;

10. разработва, анализира и прилага самостоятелно или съвместно с други ведомства научнообосновани програми за системни занимания с физически упражнения и спорт, както и ефективни форми и методи за оптимизиране на двигателния режим при различни категории от населението с оглед създаване на трайни навици за здравословен начин на живот;

11. създава и поддържа систематизирана база данни за оценка на психо-физическото развитие на населението;

12. създава и поддържа систематизирана база данни на компютърна основа и картотека с видеозаписи и разпространява научно-методическа информация в областта на спорта;

13. извършва комплексни функционални изследвания, анализи, допинг проби, специализирани спортни изследвания, възстановителни процедури и други услуги по договор с външни контрагенти (спортни клубове, федерации, организации, ведомства и др.) извън задължителния контингент срещу финансови постъпления;

14. съдейства за рехабилитация и профилактика на спортисти и лица с трайни или частични увреждания.

 

Чл. 26. Дирекция "Национален информационен център":

(1) Медийна политика:

1. планира дългосрочната медийна политика за изграждане публичния имидж на министъра и на министерството;

2. осигурява публичност и прозрачност в работата на министерството, като осигурява достъпа на гражданите до информация в съответствие с техните конституционни права;

3. осигурява провеждането на информационната дейност на министерството в съответствие с държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;

4. проучва и анализира общественото мнение, като предоставя на министъра информация по актуални въпроси, свързани с физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

5. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на информация за дейността на министъра и на министерството в публичното пространство;

7. координира медийното покритие на изявите на министъра, на неговите заместници и на служителите на министерството;

8. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия кабинет;

9. участва в организирането на посещенията на министъра и на неговите заместници в чужбина и отразяването им от медиите;

10. при необходимост и по преценка на министъра участва в подготовката на отговорите на министъра за парламентарен контрол;

11. координира постъпването на информация на страницата на министерството в интернет;

12. осигурява годишния абонамент за периодичния печат, публикации на рекламни карета и обяви за конкурси на министерството;

13. организира архив и медиен мониторинг на медийните изяви на членовете на политическия кабинет.

(2) Международна дейност и протокол:

1. съгласува, организира, реализира и координира дейността на министерството в областта на международното сътрудничество;

2. подпомага и координира участието на страната в двустранни и многостранни междуправителствени дейности в областта на физическото възпитание и спорта;

3. подпомага министъра при съгласуването и подготовката на двустранни и многостранни международни договори в областта на спорта;

4. следи и контролира изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от международни договори и от членството в международни организации в областта на физическото възпитание и спорта;

5. проучва, следи и анализира европейските практики в областта на физическото възпитание и спорта;

6. съдейства за информационното осигуряване по отношение на участието на лицензираните спортни организации в международни програми в областта на спорта;

7. разработва и предлага насоки и мерки за успешното участие на български представители в структурите, формиращи международната спортна политика;

8. подготвя, координира и участва в изпълнението на протоколи за пряко сътрудничество, програми и спогодби за сътрудничество в областта на спорта между Република България и други страни;

9. ръководи и координира изпълнението на програми на Европейския съюз в областта на спорта;

10. ръководи и координира изпълнението на програми на UNESCO, ENGSO и др. международни организации в областта на спорта;

11. подготвя информации и справки, свързани с международната спортна дейност;

12. подпомага популяризирането на българския спорт в чужбина;

13. подпомага българските спортни федерации при осигуряването на визи при организирането на спорни прояви в Република България и при получаването на визи за чужбина;

14. осъществява и координира цялостната международна дейност на министерството, в т. ч. подготовка на двустранни и многостранни договори за международно сътрудничество, организация и контрол за тяхното изпълнение; организира и подпомага участието на министъра и другите представители на министерството в международни мисии; осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина; подготвя задгранични командировки и осигурява логистичното им обезпечаване, организира международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;

15. осигурява преводите при срещи с чуждестранни представители и извършва преводи на материали и документи, свързани с дейността на министерството;

16. изготвя информация за развитието и перспективите в областта на спорта и мястото на българския спорт в световен мащаб с оглед на световните и европейските практики;

17. сътрудничи на другите звена на министерството, като предоставя информация от международни организации в областта на спорта, антидопинга, борбата против насилието в спорта и др.;

18. съдейства на началника на кабинета при изготвяне програмата на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;

19. изготвя и координира програмите за посещения на чуждестранни гости по покана на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;

20. осъществява протоколната кореспонденция на министъра;

21. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на работни срещи, дискусии и семинари в министерството;

22. подпомага организирането на приема на чуждестранни гости и провеждането на международни мероприятия у нас;

23. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет и със съответните дирекции на другите министерства и ведомства.

(3) Електронни услуги:

1. организира изграждането и поддържането на вътрешна система за обмен на компютърна информация и комуникации;

2. отговаря за сигурността на информационната система на министерството;

3. събира, обработва, съхранява, актуализира и предоставя информацията за вътрешно ползване и информацията, предназначена за публичен достъп, в т. ч. поддържа регистри;

4. осигурява хардуер и софтуер за поддържане на информационната система на министерството, както и текущото й осъвременяване;

5. осигурява синхрона и съвместимостта на информационната система с информационната система на държавната администрация, както и обмена на информация по електронен път;

6. организира обучението на служителите за работа с компютърни програми и ползването на компютърните комуникации в областта на младежта, физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в национален и международен мащаб;

7. съдейства и организира техническото обслужване на ръководните служители;

8. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, както и от разпореждания на министъра.

 

Раздел VIII.
Организация на работата в министерството

Чл. 27. (1) Организацията на работата в министерството се осъществява по реда на правилника.

(2) Министърът по предложение на главния секретар издава Инструкция за деловодната дейност и документооборота и Инструкция за охраната и пропускателния режим в министерството.

 

Чл. 28. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 

Чл. 29. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в министерството имат право на отличия и награди в съответствие със Закона за държавния служител.

(2) Награждаването на служителите в администрацията на министерството се извършва със заповед на министъра. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка министърът може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.

 

Чл. 30. (1) Непосредственото ръководство на дирекциите се осъществява от техните директори.

(2) Директорът на дирекция:

1. разработва и докладва на министъра, на заместник-министрите или на главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от него дирекция;

2. участва в съвещания и заседания при министъра, при заместник-министрите или при главния секретар;

3. насочва и подписва материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководената от него дирекция;

4. разпределя задълженията и работата между служителите в дирекцията.

(3) При отсъствие директорът се замества от най-старшия по длъжност служител в дирекцията, определен от министъра.

 

Чл. 31. (1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в дирекция "Административно-правно обслужване" във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаване.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

 

Чл. 32. Служебните преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.

 

Чл. 33. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след издаване на временен пропуск от охраната или след представяне на документ, разрешаващ влизането, съгласно Инструкцията за охраната и пропускателния режим в министерството, издадена от министъра.

 

Чл. 34. Приемното време на министъра, включително за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали, на заместник-министрите и на главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на министерството.

 

Чл. 35. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.

(2) За определени административни звена от структурата на министерството министърът може със заповед да определи различно от посоченото в ал. 1 работно време.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.

 

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 2

Численост на персонала в административните звена на Министерството на физическото възпитание и спорта - 175 щатни бройки
 

Министър  
Заместник-министри 2
Политически кабинет 5
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Звено за вътрешен одит 4
Инспекторат 5
Обща администрация 58
в т.ч.:  
дирекция "Административно и правно обслужване" 17
дирекция "Финансово управление" 21
дирекция "Инвестиционна политика и управление на собствеността" 20
Специализирана администрация 99
в т.ч.:  
Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време" 29
дирекция "Физическо възпитание и спорт на учащите" 12
дирекция "Спорт за високи постижения" 17
дирекция "Научно и медицинско осигуряване" 23
дирекция "Национален информационен център" 18
   

 

Приложение № 2 към чл. 20, т. 4

Недвижими имоти, туристически и спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството

1. Център за водни спортове "Щъркелово гнездо", язовир "Искър", район "Панчарево", Столична община.

2. Финална кула, бетонова трибуна и двуетажна сграда - язовир "Панчарево", район "Панчарево", Столична община.

3. Национална алпийска ски база "Витоша" - парк Витоша, район "Витоша", Столична община.

4. Поделение "Автотранспорт" - район "Изгрев", Столична община.

5. Терен за лекоатлетическа писта - Петрич.

6. Спортна палата - София, бул. "Васил Левски" № 75, район "Средец", Столична община.

7. Център "Спорт и здраве" - София, спортен комплекс "Диана", ж. к. "Дианабад", Столична община.

8. Почивно-възстановителни бази:

а) вила "Баба Ламбрина" - с. Арбанаси, община Велико Търново;

б) вила в Панчарево, ул. "Ловджийска чешма" № 11, район "Панчарево", Столична община.

9. Спортен комплекс "Българска армия", включващ терен и построените в него стадион "Българска армия", сгради и спортни съоръжения - София, Борисовата градина, местността "Пустинята".

10. Спортно-възстановителен център и хокеен комплекс, представляващи обособена част 2 от УПИ I, кв. 17 от Спортен комплекс "Червено знаме" - София, район "Слатина", Столична община, бул. "Асен Йорданов" № 1, с обща площ 48 711 кв. м.

11. Спортен комплекс "Панчарево", включващ футболна база, стрелбищен комплекс и терен - София, район "Панчарево", Столична община, местността "Лозето".

 

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив