УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР "БОРИС ХРИСТОВ"

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Музикален център "Борис Христов" (МЦ "Борис Христов").

 

Чл. 2. Музикалният център "Борис Христов" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

 

Чл. 3. Музикалният център "Борис Христов" се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

 

Чл. 4. Музикалният център "Борис Христов" е с предмет на дейност: осъществяване на репетиционно-образователна дейност в курсове, вокално-майсторски класове и други форми за усъвършенстване на талантливи млади певци; организиране на публично-концертна дейност на талантливи млади певци, участници в курсовете и майсторските класове, студенти в Държавната музикална академия "Панчо Владигеров" и на специализанти в Българската музикална академия в Рим; поддържане на библиотечен фонд с литературни произведения, нотен материал и звуконосители с изпълнения на Борис Христов; съхраняване и представяне на вещи, ползвани от Борис Христов.

 

Чл. 5. Дейността на МЦ "Борис Христов" се основава на принципите на демократизма и свободата в творческите процеси и равнопоставеността на всички субекти, ангажирани със създаване, разпространение и съхраняване на музикалната култура.

 

Раздел II.
Устройство и управление

Чл. 6. (1) Музикалният център "Борис Христов" се ръководи от директор.

(2) Директорът се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.

(3) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на МЦ "Борис Христов", като:

1. представлява МЦ "Борис Христов" пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата на МЦ "Борис Христов";

3. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите, определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания, изработва Правилник за вътрешния трудов ред, изготвя характеристики на всички работници и служители в центъра и вътрешни правила за работна заплата;

4. осъществява взаимодействието и координацията на МЦ "Борис Христов" с държавните органи и културни организации;

5. сключва договорите за финансиране на проекти и други инициативи, утвърждава начините и формите за отчитане на реализираната дейност и контролира изпълнението им.

 

Чл. 7. В рамките на утвърдената численост на персонала МЦ "Борис Христов" определя самостоятелно своята структура.

 

Раздел III.
Основни функции и задачи

Чл. 8. Музикален център "Борис Христов":

1. подпомага развитието на млади музикални таланти; поощрява и утвърждава младите музикални дарования (приоритетно - в оперното музикално-изпълнителско изкуство) за формиране на професионалните им качества и за изграждане на артистичната им кариера;

2. популяризира и съхранява чрез дейности и изяви делото на Борис Христов, както и превръщането на МЦ "Борис Христов" в културно средище;

3. организира провеждането на национални и международни прояви - майсторски класове, концерти, конкурси, участия във фестивали и др.;

4. инициира създаването на стипендии, награди и др.;

5. осъществява контакти и сътрудничество с други културни институти и организации, колективи и творци от страната и в чужбина;

6. работи за спазване на Закона за авторското право и сродните му права;

7. осъществява и други функции и задачи, възложени от министъра на културата или по съответния законов ред.

 

Раздел IV.
Финансиране

Чл. 9. (1) Музикален център "Борис Христов" се финансира от:

1. бюджета на Министерство на културата;

2. реализирани собствени приходи от продажба на услуги, наеми и др.;

3. спонсорство, дарения и други от български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Средствата се разходват за:

1. издръжка на центъра;

2. финансово обезпечаване на дейности, пряко свързани с функциите на центъра;

3. капиталови разходи.

 

Раздел V.
Организация на работата

Чл. 10. Организацията на труда в МЦ "Борис Христов", разпределението на работното време, конкретните права и задължения и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се издава на основание § 1 от Постановление № 102 на Министерски съвет от 2003 г. за създаване на държавен културен институт Музикален център "Борис Христов".

 

§ 2. Изпълнението на правилника се възлага на директора на центъра.

 

§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив