УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г.)

Издаден от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 12 Май 2005г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работата и съставът на Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ).

 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните със седалище София.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Издръжката на НСЗФ се формира от бюджетни субсидии и приходи от собствена дейност и други източници.

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите:

1. предлага за лицензиране публичните складове за зърно, регистрира зърнохранилищата и търговците на зърно, вписва декларираните други обекти за съхранение на зърно;

2. осъществява контрол върху публичните складове за зърно, зърнохранилищата, другите обекти за съхранение на зърно и търговците на зърно;

3. контролира съответствието на произведените зърнени продукти;

4. проверява количеството и качеството на зърното при държавна интервенция;

5. контролира съответствието на зърното и зърнените продукти при внос, износ и вътрешнообщностни доставки;

6. контролира изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните;

7. контролира изпълнението на изискванията за одобрение и регистрация на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимост на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите;

8. контролира спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните;

9. контролира производството и търговията с комбинираните фуражи;

10. контролира съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;

11. контролира наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите.

 

Чл. 4. Приходите на НСЗФ се набират от:

1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) субсидии от републиканския бюджет;

2. собствени приходи от извършвани услуги;

3. средства, получени по международни проекти и програми;

4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) такси съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към Министерството на земеделието и храните, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 69 от 2003 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) други източници.

 

Чл. 5. Приходите се разходват за покриване на одобрени разходи за:

1. работна заплата, социални осигуровки и добавки;

2. текуща издръжка на НСЗФ;

3. придобиване на дълготрайни активи и собственост;

4. други нужди съгласно единната бюджетна класификация;

5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) създаване и поддържане на списъци и регистри по Закона за съхранение и търговия със зърно и Закона за фуражите;

6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) издателска дейност;

7. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) оборудване на лаборатории на Националната служба по зърното и фуражите за контрол на фуражи;

8. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) участие в международни и национални междулабораторни изпитвания;

9. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) изпълнение на програми за обучение на служители на Националната служба по зърното и фуражите;

10. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) създаване и поддържане на компютъризирани системи за информация;

11. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) други разходи.

 

Раздел II.
Състав и структура на Националната служба по зърното и фуражите

Чл. 6. (1) Националната служба по зърното и фуражите се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Договорът с изпълнителния директор на НСЗФ се сключва, изменя и прекратява от министъра на земеделието и храните.

 

Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на НСЗФ е орган на изпълнителната власт, който:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на НСЗФ;

2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) прави предложение до министъра на земеделието и храните за издаване, отказ за издаване или отмяна на лицензи на публичните складове за зърно;

3. регистрира зърнохранилищата; отказва и заличава регистрация на зърнохранилища;

4. регистрира търговците на зърно; отказва и заличава регистрация на търговци на зърно;

5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) определя със заповед длъжностни лица, които заверяват регистрите за договори на влог на зърнохранилищата;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) участва в управлението на гаранционен фонд;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) определя със заповед длъжностните лица, които извършват контрол на обектите по Закона за съхранение и търговия със зърно и Закона за фуражите и дават задължителни указания за отстраняване на установените несъответствия;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) въз основа на утвърдената структура, числен състав и бюджет утвърждава щатното разписание в общата и специализираната администрация на службата;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) управлява предоставените бюджетни средства и приходите от собствена дейност;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) утвърждава договорените цени на предлаганите от НСЗФ услуги;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) определя със заповед служители по заявяване и предоставяне на складови записи за влог на зърно на публичните складове, воденето на регистри и лицензионни преписки, даването на справки, издаването на документи за вписаните обстоятелства и други случаи;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) организира сътрудничество със звена на други държавни органи и неправителствени организации, както и с международни организации и институции в рамките на определените му правомощия;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) следи за спазване на професионалната етика и опазване на служебната и търговска тайна от служителите, участващи в контролната дейност, съгласно изискванията на Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) и Закона за фуражите (ЗФ);

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) дава разрешения и контролира извършването на капитално строителство, ремонти и придобиването на дълготрайни активи в рамките на утвърдените от бюджета средства и одобрените поименни списъци;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) при необходимост преразпределя дълготрайни материални активи между териториалните звена и лабораториите и одобрява бракуването им;

17. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) налага конкретни принудителни административни мерки съгласно чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно и издава наказателни постановления съгласно чл. 36, ал. 2 ЗСТЗ и чл. 78, ал. 2 ЗФ;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) участва в работата на колегиума на Министерството на земеделието и храните и консултативния съвет по зърно;

19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на НСЗФ;

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) представлява НСЗФ в международни организации, специализирани в областта на зърното, зърнените продукти и фуражите;

21. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) издава удостоверение за регистрация, за временно одобрение, за одобрение и прави мотивиран отказ на заявление за одобрение по ЗФ;

22. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) издава заповед за вписване, изменение, временно прекратяване или преустановяване на регистрация или одобрение в случаите, предвидени в чл. 16 и чл. 19 от Закона за фуражите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Изпълнителният директор осъществява и други правомощия, които са му предоставени със закон или акт на Министерския съвет или са му възложени от министъра на земеделието и храните.

(3) При отсъствие функциите на изпълнителния директор се изпълняват от упълномощен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител от НСЗФ.

 

Чл. 8. (1) Административното ръководство на НСЗФ се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. осъществява цялостното административно ръководство на НСЗФ в изпълнение на законните разпореждания на ръководителя на НСЗФ;

2. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;

3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и на служителите по трудово провоотношение;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) изпълнява и други функции, възложени му от изпълнителния директор.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на изпълнителния директор служител за всеки конкретен случай.

 

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор осъществява правомощията си с помощта на администрация, структурирана в дирекции с териториални звена.

(2) Според дейностите, които извършва при подпомагане на изпълнителния директор, администрацията е обща и специализирана.

(3) Общата администрация осигурява технически дейността на НСЗФ и е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".

(4) Специализираната администрация е организирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Главна дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи" с териториални звена;

2. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти" с териториални звена;

3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Главна дирекция "Контрол на фуражите" с териториални звена.

 

Чл. 10. Разпределението на щатните бройки по административни звена в НСЗФ е посочено в приложението.

 

Раздел III.
Дейност и организация на работата на Националната служба по зърното и фуражите

Чл. 11. Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":

1. осигурява финансово, материално и технически дейността на НСЗФ, както и дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица;

2. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на НСЗФ;

3. подготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;

4. поддържа информационните връзки между другите държавни органи и НСЗФ;

5. осигурява поддръжката на материалната база и нейното съхранение и управлява собствеността на НСЗФ;

6. осигурява техническата безопасност и охрана на труда на служителите в НСЗФ;

7. организира изпълнение на задълженията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на НСЗФ;

8. организира и ръководи транспортното обслужване на НСЗФ;

9. организира дейностите, свързани с изпълнението на колективния трудов договор между синдикати и работодател;

10. изготвя проекта на бюджет на НСЗФ, прави предложения за корекции на утвърдения годишен бюджет, съставя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на НСЗФ;

11. следи за правилното разходване на средствата на НСЗФ.

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Главна дирекция "Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи":

1. извършва анализи за определяне качеството на зърното и зърнените продукти, комбинираните фуражи, суровините и добавките за тях;

2. организира методичното ръководство, контролира и координира дейността на териториалните звена;

3. по искане на държавен орган извършва официално окачествяване на зърното;

4. по искане на страни по договор извършва контрол на качеството на зърно, зърнени продукти и фуражи по стандартни и договорни показатели;

5. извършва анализ за качеството на продукти и вещества, предназначени за храна на животните, на всички етапи от производството и търговията им в страната, вноса и износа;

6. за получените резултати от анализите издава протоколи за изпитване с арбитражна стойност.

 

Чл. 13. Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти":

1. приема и проверява подадените заявления за лицензиране на публични складове за зърно и за регистрация на зърнохранилища и уведомява кандидатите за непълноти в подадените документи;

2. проверява за съответствие декларациите по чл. 11, ал. 2 на публичните складове за зърно и зърнохранилищата, като извършва проверка на място, отразява резултатите от проверките в заключения и изготвя схеми на вместимостите и справки за техния капацитет;

3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) подготвя предложения до министъра на земеделието и храните за издаване или отказ за издаване на лицензи на публичните складове за зърно, както и за изменение или прекратяване на издадени лицензии;

4. подготвя предложения до изпълнителния директор за регистриране на зърнохранилищата, за изменение на регистрацията или заличаване от регистъра на зърнохранилищата;

5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) заверява регистрите на договори за влог на зърнохранилищата чрез подпис и печат на последната страница по заповед на изпълнителния директор;

6. (нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) води книга за извършените заверки на регистрите за договорите за влог на зърно от регистрираните зърнохранилища по заповед на изпълнителния директор;

7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2004 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) организира отпечатването, получава заявените от публичните складове складови записи за влог на зърно от печатница на Министерство на финансите, като ги предоставя срещу заплащане на представител на склада, за което се съставя и предавателно-приемателен протокол;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) извършва периодичен контрол на публичните складове за зърно и зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно за спазване на условията за лицензирането, регистрирането и декларираните обстоятелства; контролира количеството и качеството на съхраняваното в тях зърно;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) извършва специален контрол по искане на държавен орган, публичния склад, на зърнохранилището, на влогодател и финансова институция;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) проверява количеството и качеството на зърното в интервенционните складове;

11. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) събира информация за характера и обема на дейността на публичните складове за зърно, собствениците или наемателите на зърнохранилища и другите обекти за съхранение на зърно;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) контролира публичните складове за зърно за спазването на изискванията на чл. 9, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 10 ЗСТЗ;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) води регистри на лицензираните публични складове за зърно, на регистрираните зърнохранилища и списък на другите обекти за съхранение на зърно;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) регистрира учредения гаранционен фонд съгласно чл. 9б, ал. 1 ЗСТЗ;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) съхранява и осигурява достъп до регистрите на публичните складове за зърно и зърнохранилищата по установен ред;

16. (предишна т. 14, доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) приема и проверява подадените заявления декларация за регистрация на търговците на зърно;

17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) по заповед на изпълнителния директор на НСЗФ вписва търговеца на зърно в регистър и издава удостоверение за регистрация;

18. (предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) за целите на контрола за съответствие на зърнените продукти събира информация за месечното производство на предприятията за преработка на зърно;

19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) осъществява контрол върху регистрираните търговци на зърно за спазване на декларираните от тях изисквания;

20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) извършва периодични и специални проверки на дейността и правния статут на регистрираните търговци на зърно и прави предложения за заличаване на търговци на зърно от регистъра, когато установи, че не отговарят на декларираните от тях изисквания;

21. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) осъществява контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти в страната при внос, износ и вътрешнообщностни доставки;

22. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) издава сертификати за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на протокол за изпитване от акредитирани лаборатории;

23. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) дава становища за проекти на нормативни актове за зърното и зърнените продукти;

24. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) съставя констативни протоколи и актове за извършени нарушения по ЗСТЗ;

25. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) предоставя справки и издава документи за вписаните в регистрите на службата обстоятелства;

26. (предишна т. 24, изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) ежемесечно публикува списък на търговците на зърно, публичните складове за зърно и регистрирани зърнохранилища на интернет страницата на НСЗФ и Министерството на земеделието и храните.

 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) Главна дирекция "Контрол на фуражите":

1. приема заявления за регистрация и заявления за одобрение на операторите от фуражния сектор и извършва проверки на място за съответствие на дейностите по чл. 15 от Закона за фуражите с изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;

2. подготвя предложения до изпълнителния директор за издаване на удостоверения за регистрация и одобрение в случаите по чл. 16 и 19 от Закона за фуражите;

3. поддържа и актуализира регистър на одобрени и списъци на регистрирани обекти в съответствие с изискванията на чл. 17 и 19 на Закона за фуражите;

4. контролира изпълнението на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

5. контролира дейностите на оператори от фуражния сектор на всички етапи от производството, преработката, съхранението, транспортирането, разпространението, вкл. и употребата на фуражи;

6. контролира спазването на изискванията на чл. 37 и 52 от Закона за фуражите при внос и износ на фуражи;

7. контролира изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;

8. контролира наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите и спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;

9. контролира пускането на пазара на фуражните суровини;

10. контролира производството и търговията с комбинирани фуражи;

11. контролира съответствието и пълноценността на фуражите със специално предназначение;

12. издава документи за съответствие при внос и износ на фуражи;

13. изготвя и изпълнява многогодишен и рамков план за контрол и препоръки на ЕК в областта на храненето на животните;

14. предоставя справки и издава документи за вписаните в регистрите обстоятелства;

15. изготвя становища и съгласува стандарти и други нормативни актове в областта на храненето на животните;

16. предписва конкретни мерки при установяване на нарушения, съставя констативни протоколи и актове за извършени нарушения по Закона за фуражите, регламенти на ЕО и подзаконовите нормативни актове;

17. участва в изготвянето на нормативни актове в областта на храненето на животните;

18. участва в заседания на работни групи, експертни комитети и Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазването при животните, секция "Хранене на животните";

19. изготвя месечни и годишни отчети за дейността на дирекцията;

20. извършва разследване и изготвя нотификации като компетентна контактна точка за фуражи по Системата за бързо съобщаване в случаи на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни и фуражи (RASFF);

21. изготвя план за действие при кризи с фуражи.

 

Чл. 15. Работното време на администрацията е 8 часа дневно - от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

 

Чл. 16. (1) Документите, изпратени до НСЗФ, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на всички посочени материали и се образува служебна преписка.

 

Чл. 17. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.

(2) Резолюцията на изпълнителния директор съдържа указание, срок за изпълнение, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.

(3) Ръководителите на административните звена възлагат с резолюция изпълнението на служебните преписки на съответен служител или служители, като в последния случай се определя отговорният от тях.

(4) Преписките, свързани с осъществяване на регулаторни правомощия - издаване на лицензи, разрешителни и с регистрация, се насочват директно от звеното, което приема заявленията, към звената от специализираната администрация.

(5) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им.

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Изходящите от НСЗФ документи се съставят най-малко в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

(2) Изходящите от НСЗФ документи се завеждат в изходящ регистър, като се отбелязва и датата на изпращането им.

 

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.) (1) Гражданите, организациите и омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения и сигнали относно организацията и дейността на службата. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на службата трябва да бъдат мотивирани и конкретни.

(2) Изпълнителният директор взема решение по предложението в срок до 2 месеца след неговото постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от по-продължително проучване. Взетото решение по предложението се съобщава на подателя в 7-дневен срок. Направените предложения, както и взетите по тях решения могат да се публикуват на страницата на службата в интернет.

(3) Гражданите могат да отправят писмено искане за среща с изпълнителния директор до главния секретар. Главният секретар съставя график за срещите на изпълнителния директор с граждани само за приемното му време, като графикът се оповестява на страницата на службата в интернет 7 дни предварително.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 4, ал. 5 от Закона за съхранение и търговия със зърно във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията и отменя Устройствения правилник на Националната служба по зърното към министъра на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 40 от 2001 г.; изм., бр. 52 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г.)

§ 11. Разпоредбата по § 8, т. 7 относно чл. 14, т. 7 влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2008 Г.)

§ 10. Навсякъде в устройствения правилник думите "Министър на земеделието и горите", "Министъра на земеделието и горите", "Министерство на земеделието и горите", "Министерството на земеделието и горите" да се четат "Министър на земеделието и храните", "Министъра на земеделието и храните", "Министерство на земеделието и храните", "Министерството на земеделието и храните".

 

Приложение към чл. 10
Приложение към чл. 10

(Изм. - ДВ, бр. 40 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2008 г.)

Обща численост на Националната служба по зърното и фуражите - 76 щатни бройки

Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 8
в т.ч.  
дирекция "Административно-правно и финан-  
сово-стопанско обслужване" 8
Специализирана администрация 66
в т.ч.  
Главна дирекция "Централна лаборатория за  
окачествяване на зърно, зърнени продукти и  
фуражи" с териториални звена 15
Главна дирекция "Зърно и зърнени продук-  
ти" с териториални звена 29
Главна дирекция "Контрол на фуражите" с  
териториални звена 22

 

Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив