УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2000г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, функциите, структурата, организацията на работата и съставът на Центъра за насърчаване на износа, наричан по-нататък "центъра", и на неговите административни звена.

 

Чл. 2. Центърът е администрация към министъра на икономиката за организиране и координиране на дейността на държавните органи и обществените организации, сдружения с нестопанска цел и органи за местно самоуправление в областта на насърчаването на износа.

 

Чл. 3. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

 

Чл. 4. Центърът се управлява и представлява от изпълнителен директор, който се назначава и освобождава от министъра на икономиката.

 

Глава втора.
ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА И ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

Раздел I.
Функции на центъра

Чл. 5. Центърът осъществява функции на:

1. специализиран орган за насърчаване, улесняване и подпомагане на износа и на приоритетните експортни отрасли в Република България, като:

а) съдейства на Министерството на икономиката при разработване, усъвършенстване и провеждане на държавната политика за развитието на износа;

б) извършва дейности по подпомагане и улесняване на външнотърговския обмен, включително консултантски услуги;

в) разработва и изпълнява програми за развитие и насърчаване на износа, както и за развитие и усъвършенстване на услуги, свързани с износа;

г) осъществява сътрудничество с местни и чуждестранни правителствени и неправителствени организации за подобряване на условията за износ;

д) разработва и предлага на министъра на икономиката усъвършенстване на нормативната уредба относно външноикономическата дейност;

е) проучва чуждестранния интерес към българските стоки и услуги по отделни стокови групи, отрасли и региони;

ж) периодично изготвя анализи за възможностите за износ на български стоки и услуги на международните пазари;

2. координация на дейността на държавните органи и неправителствените организации в областта на износа и за оказване на методическа помощ по въпросите на насърчаване на българския износ:

а) координира и подпомага методически органите на изпълнителната власт относно възможностите за разширяване на българския износ;

б) организира и провежда мероприятия, в това число семинари, кръгли маси и работни срещи, за разясняване на действащото законодателство в областта на износа;

в) поддържа контакти и сътрудничи с държавни органи и сродни организации в други държави, както и с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с разширяването на стокообмена с другите страни;

г) разработва и съдейства за реализирането на схеми за финансово подпомагане на български износители, включително чрез управление на целеви фондове за финансиране на дейности по насърчаване на износа;

д) осъществява набиране на средства от местни и чуждестранни източници за финансиране на дейности по насърчаване на износа;

е) координира национални, отраслови и регионални програми за насърчаване на износа, когато му бъде възложено със заповед на министъра на икономиката;

3. информационно обслужване на експортния процес:

а) създава и актуализира база данни за български фирми производители/износители, за чуждестранни купувачи, за асоциации, браншови съюзи, сродни организации в Република България и действащи организации по стимулиране на търговията в други страни, за развитие на външнотърговския стокообмен на Република България, за специализирани международни панаири и изложби в чужбина;

б) предоставя информация от базата данни;

в) изготвя справки и анализира данните за износа на страната;

г) изготвя разработки в областта на износа;

д) поддържа връзки с обществеността и с български и чуждестранни средства за масово осведомяване.

 

Раздел II.
Правомощия на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор на центъра

Чл. 6. Изпълнителният директор на центъра:

1. организира, ръководи и отговаря за дейността на центъра;

2. представлява центъра;

3. взема решения за участие на центъра в организации със сходни цели;

4. разпорежда се със средствата на центъра по бюджета и от други източници;

5. изготвя и представя на министъра на икономиката ежегоден доклад за дейността на центъра;

6. сключва, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения с лицата от администрацията на центъра;

7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от центъра;

8. материално поощрява и дисциплинарно санкционира служителите на центъра в съответствие с утвърдени вътрешни правила за организацията на работната заплата;

9. осъществява и други дейности, непосредствено свързани с управлението на центъра и осъществяване на неговите функции.

 

Чл. 7. (1) При осъществяването на своите функции изпълнителният директор на центъра се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(2) Заместник изпълнителният директор на центъра се назначава и освобождава от изпълнителния директор на центъра.

(3) Изпълнителният директор на центъра упълномощава със заповед заместник изпълнителния директор, с която определя функциите му и срока на действие на упълномощаването.

 

Чл. 8. При осъществяване на своите функции изпълнителният директор на центъра взаимодейства и сътрудничи с държавни органи и институции, както и с органи на местно самоуправление, с неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел за развитие и насърчаване на износа.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 9. (1) Администрацията на центъра е обща и специализирана, организирана в две дирекции, които подпомагат изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му и осигуряват технически дейността на центъра.

(2)Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".

(3) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Експортен маркетинг".

 

Чл. 10. (1) Общата численост на персонала в центъра е 29 щатни бройки, в това число изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор. Министърът на икономиката утвърждава структурата и щата на центъра.

(2) Числеността в организационните структури и административните звена на центъра е посочена в приложението.

 

Раздел II.
Главен секретар

Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на центъра в изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор.

(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на центъра за точното спазване на нормативните актове.

 

Чл. 12. Главният секретар:

1. осъществява общ контрол и отговаря за дейността и изпълнението на задачите на администрацията;

2. ръководи, координира и контролира документооборота и опазването на служебната тайна;

3. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните за административни нужди недвижими имоти и движими вещи, предоставени на центъра;

4. утвърждава разходите за управление на центъра;

5. координира и контролира финансово-стопанската дейност;

6. изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на центъра.

 

Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава от изпълнителния директор за срок 5 години.

(2) Главният секретар на центъра е и директор на дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване".

 

Раздел III.
Обща администрация

Чл. 14. Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване":

1. по отношение на човешките ресурси:

а) подготвя актове за назначаване и трудовите договори с работещите в центъра и оформя прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

б) отговаря за правилното отчитане на отпуските и заверява молбите за ползването им;

в) издава и заверява служебните и трудовите книжки;

г) изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда;

д) подготвя длъжностното и поименното разписание на администрацията;

е) образува и води служебните досиета на работещите в центъра;

ж) оформя заповедите за командировка;

з) организира и участва в подбора на кандидати за вакантни длъжности;

и) изготвя документите, необходими за пенсиониране;

2. по отношение на деловодната дейност:

а) приема и регистрира входящата кореспонденция;

б)извежда изходящата кореспонденция;

в) поддържа архива на центъра;

г) експедира входящата и изходящата кореспонденция;

3. по отношение на правното обслужване:

а) осигурява правното обслужване на центъра и спазването на действащото законодателство;

б) осигурява правна помощ на ръководството на центъра за законосъобразното изпълнение на функциите му, изготвя становища по правни проблеми;

в) осъществява процесуалното представителство по дела, по които центърът е страна;

г) дава становища относно законосъобразността на проектите на актове с вътрешноведомствен характер;

д) осигурява подготвянето на документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;

е) подпомага изготвянето на становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове, отнасящи се до производството на стоки за износ и до стимулирането на експортния процес;

ж) изготвя и съгласува договори, по които центърът е страна, като поддържа регистър на договорите;

з) участва в работни групи за привеждане на българското законодателство в областта на износа в съответствие с общоприетите стандарти на Европейския съюз и на международните организации, в които Република България членува;

и) дава становища и предложения по изготвянето на международни договори и спогодби за търговско-икономическо сътрудничество и за изграждане на зони за свободна търговия;

4. по отношение на финансово-стопанската дейност:

а) осъществява финансовата дейност и счетоводната отчетност на центъра, предварителния и текущия контрол по разходването на парични средства съгласно утвърдения му бюджет;

б) обработва и осчетоводява първичните счетоводни документи;

в) изготвя периодичните счетоводни отчети и извършва периодичните и годишните инвентаризации на стоково-материалните ценности;

г) изготвя месечните разплащателни ведомости по плащането на служителите;

д) осъществява управлението на собствеността, предоставена на центъра за изпълнение на функциите му;

е) осъществява набиране на средства от местни и чуждестранни източници за финансиране на дейности по насърчаване на износа;

ж) осъществява снабдителски и технически дейности за експлоатация, използване, съхраняване и стопанисване и поддръжка на стоково-материалните активи на центъра;

з) организира извършването на текущи ремонти и на всяка друга техническа дейност в центъра;

5. извършва други дейности, произтичащи от разпореждания на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор.

 

Раздел IV.
Специализирана администрация

Чл. 15. Дирекция "Експортен маркетинг" включва:

1. отдел "Информация, проучвания и развитие";

2. отдел "Международни изложения и реклама".

 

Чл. 16. Отдел "Информация, проучвания и развитие":

1. по отношение на общото информационно осигуряване:

а) осигурява ефективна бизнесинформационна система - база данни, библиотека, Интернет страница и Trade Point;

б) осъществява в печатна и електронна форма информационни услуги относно националната и световната търговска статистика, външнотърговски режими, регулиране на търговски отношения, стандартизация, опаковка, кредитна и данъчна политика, митнически режим;

в) координира дейността по подготовката на изданията на центъра;

г) съдейства за информационното осигуряване на организираните от центъра мероприятия;

д) поддържа кореспонденция с лица, желаещи обща информация за условията за износ на български стоки;

е) улеснява контактите на българските износители с чуждестранни купувачи и разпространява търговски запитвания и предложения;

ж) поддържа и попълва библиотечния фонд на центъра;

2. по отношение на специализираното информационно осигуряване:

а) попълва и поддържа база данни за български фирми производители/износители и чуждестранни купувачи, за асоциации, браншови съюзи, сродни организации в Република България и действащи организации по стимулиране на търговията в други страни, за развитие на външнотърговския стокообмен на България и за специализирани международни панаири и изложби в чужбина;

б) отправя искания и организира получаването на данни за външнотърговския стокообмен на Република България за всяко тримесечие от Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Националния статистически институт, Българската народна банка и други държавни органи;

в) изготвя справки за износа на страната по обем, държави, стокови групи и по други признаци;

г) изготвя месечни справки за търсенето на български стоки по страни и стокови групи;

д) предоставя информация от базата данни на държавни органи, неправителствени организации и на други заинтересувани лица по реда и в сроковете, утвърдени с вътрешноведомствена заповед на изпълнителния директор;

е) обслужва информационните връзки на центъра с Интернет, като подготвя, поддържа и периодично осъвременява страницата на центъра;

ж) отговаря за стандартизацията на базата данни в центъра, осигурява техническото й поддържане и постоянния достъп до информацията в нея;

з) поддържа системата за управление на информацията в центъра;

и) обслужва компютърната техника в центъра;

3. по отношение на експортната политика:

а) осигурява оперативното взаимодействие на центъра с български правителствени и неправителствени организации за реализиране на националната експортна стратегия и изработва становища и предложения за нейното усъвършенстване;

б) координира и подпомага методически органите на изпълнителната власт по въпросите на насърчаването на българския износ;

в) извършва анализи на експортния потенциал и на износа на Република България;

г) изготвя доклади и отчети за дейността на центъра;

д) обслужва дейността на консултативния съвет към центъра;

4. по отношение на маркетинговите проучвания:

а) извършва пазарни и продуктови проучвания;

б)предоставя специализирани маркетингови услуги за организацията, регулирането и процедурите в експортната дейност;

в) консултира българските износители за определяне на пазарна стратегия и търговска практика;

г) съдейства на български физически или юридически лица за осъществяване на контакти с потенциални чуждестранни купувачи;

д) съдейства на чуждестранните купувачи за осъществяване на контакти с държавни органи, с български физически или юридически лица;

е) попълва база данни за възможностите за износ на български стоки в другите страни;

5. по отношение на експортните програми за развитие:

а) осъществява дейност по координацията на национални или регионални програми за развитие на износа, когато такава е възложена на центъра;

б) работи за реализацията на определени от правителството приоритетни проекти в областта на износа;

в) разработва интегрирани секторни програми за увеличаване на износа;

г) работи оперативно по управлението на проекти на чуждестранни и международни организации за увеличаване конкурентоспособността на българския износ, разширяване присъствието на традиционни и излизане на нови пазари;

д) анализира потребностите от специализирани маркетингови познания и външнотърговска квалификация на българските производители и износители и управлява проекти за професионално обучение и развитие на човешките ресурси;

е) подготвя проекти за сключване и допълване на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество с организации за насърчаване на търговията и координира тяхното осъществяване;

ж) подготвя становища за необходимостта от създаване на междуведомствени групи за осигуряване на институционална подкрепа на приоритетни експортни отрасли;

з) попълва база от данни за международни програми за насърчаване на износа;

и) разработва проекти на работни програми за включване в управлявани от международни организации или чуждестранни институции програми за насърчаване на износа;

6. извършва други дейности, произтичащи от разпореждания на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор.

 

Чл. 17. Отдел "Международни изложения и реклама":

1. във връзка с осигуряване представянето на български стоки и услуги в чужбина:

а) предлага концепции и реализира програми за национални участия в международни търговски панаири;

б) координира и осъществява програми за фирмено и браншово участие в специализирани международни изложения;

в) изработва критерии и процедури за участие във и за провеждане, при необходимост, на конкурс за избор на фирми - организатори (технически) на участия на международни панаири;

г) планира, осъществява и координира организацията на търговски мисии, бизнесфоруми и делегации и на други изяви за промоция на българския експортен потенциал;

д) разпространява календар на международни търговски панаири, специализирани изложения и търговски мисии в страната и в чужбина;

е) поддържа база данни за международни панаири и изложби в Република България и в чужбина;

2. по отношение на рекламното осигуряване на износа:

а) предлага и реализира програми за осъществяване на реклама на българския потенциал;

б) съставя и разпространява рекламни издания и каталози на български производители и износители;

в) изработва критерии и процедури за участие във и за провеждане на конкурс за избор на рекламна агенция;

3. разработва и съдейства за реализирането на схеми за финансово подпомагане представянето на български стоки и услуги в чужбина, включително чрез управление на целеви фондове;

4. извършва други дейности, произтичащи от разпореждания на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор.

 

Раздел V.
Организация на работата в Центъра за насърчаване на износа

Чл. 18. (1) Директорите на дирекции и началниците на отдели организират, координират, отчитат и носят отговорност за изпълнението на задачите на административните звена, които ръководят, в съответствие с определените в правилника функции.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

 

Чл. 19. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра, са длъжни да пазят служебна и търговска тайна по отношение на информация за дейността и конкретните задачи на центъра, станали им известни по повод на работата.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра, подписват декларация, че ще пазят служебната и търговската тайна. Съдържанието на декларацията се определя от изпълнителния директор на центъра.

(3) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра, не могат от свое име да оказват консултантски услуги или друга конкурентна дейност на лица, които ползват услугите на центъра.

 

Чл. 20. (1) Към центъра е създаден консултативен съвет, чиито членове се определят от министъра на икономиката.

(2) Председател на консултативния съвет е министърът на икономиката. В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

(3) Председателят на консултативния съвет може да упълномощи заместник-председателя и/или член на съвета с отделни свои права за определен срок.

(4) Консултативният съвет към центъра прави предложения и препоръки за работата на центъра.

(5) Консултативният съвет се свиква на заседания от председателя или по искане на половината от членовете му най-малко два пъти в годината.

 

Чл. 21. Центърът може да привлича извънщатни сътрудници и консултанти.

 

Чл. 22. (1) Работното време на центъра е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

(2) Приемното време на административните звена, които работят с външни лица, се определя със заповед на изпълнителния директор.

 

Чл. 23. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Устройственият правилник отменя Правилника за устройството и дейността на Центъра за насърчаване на износа (ДВ, бр. 40 от 1997 г.).

 

§ 2. Правилникът се приема на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за администрацията (ДВ, бр. 130 от 1998 г.) и в изпълнение на чл. 3 от ПМС № 45 от 1997 г. (ДВ, бр. 15 от 1997 г.).

 

§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 13, ал. 2
Приложение към чл. 13, ал. 2

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Центъра за насърчаване на износа - 29 щатни бройки

1. Изпълнителен директор 1
2. Заместник изпълнителен директор 1
3. Главен секретар 1
4. Обща администрация, 5
  в т.ч. дирекция "Административно-  
  правно и финансово-стопанско  
  обслужване" 5
5. Специализирана администрация, 21
  в т.ч. дирекция "Експортен маркетинг" 21

 

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив