УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

Издаден от Министерството на държавната администрация и административната реформа
Обн. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата и организацията на работата на центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа, наричан по-нататък "центъра".

 

Чл. 2. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на държавната администрация и административната реформа със седалище София.

 

Чл. 3. Центърът:

1. организира преводи на актовете на Европейския съюз на български език;

2. организира преводи на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;

3. организира превода на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз, и на различни международни организации;

4. извършва юридическа, лингвистична и терминологична редакция на преводите по т. 1, 2 и 3;

5. извършва легализация на редактираните преводи по т. 1, 2 и 3;

6. изгражда и поддържа база от данни, съдържаща редактираните преводи по т. 1, 2 и 3, както и друга информация, свързана с европейските структури;

7. осигурява за нуждите на държавната администрация преводи на актовете на Европейския съюз на български език, изготвя справки и предоставя друга информация, свързана с европейските структури.

 

Раздел II.
Структура и функции на центъра

Чл. 4. (1) Центърът се ръководи и се представлява от директор.

(2) Директорът се назначава от министъра на държавната администрация и административната реформа.

(3) При отсъствие на директора функциите му се изпълняват от определен със заповед на директора служител за всеки конкретен случай, в която се посочва обемът на правомощията по време на отсъствието му.

 

Чл. 5. (1) Директорът:

1. организира осъществяването на държавната политика в областта на превода на нормативните актове на Европейския съюз;

2. организира извършването на превода на нормативните актове на Европейския съюз на български език;

3. организира извършването на превода на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;

4. организира извършването на преводи на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз, и на различни международни организации;

5. сключва договори, свързани с дейността на центъра;

6. подготвя и предлага за утвърждаване проекта на бюджет на центъра;

7. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в центъра;

8. е работодател на всички служители в центъра;

9. представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за дейността и състоянието на центъра;

10. осъществява контакти с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на центъра;

11. утвърждава вътрешните правила за работа в центъра;

12. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите на центъра;

13. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;

14. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

15. поддържа картотека на личните дела на работещите служители по трудови и по служебни правоотношения в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;

16. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове;

17. привлича при необходимост извънщатни сътрудници.

(2) Директорът ръководи и организира дейността, като:

1. възлага на редакторите в центъра извършването на езикова, юридическа и терминологична редакция на преводи;

2. организира техническото съгласуване на специфичните термини в преведените актове и приемането на преводите от работните групи към Съвета по европейските въпроси след присъединяването на Република България към Европейския съюз;

3. организира изпълнението на годишните графици за превод, редакция и легализация в центъра.

(3) При изпълнение на своите функции по ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 2 директорът работи в тясно сътрудничество и координация с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет.

(4) Директорът може да създава и други структурни звена.

 

Чл. 6. Центърът:

1. организира преводи на актовете на Европейския съюз на български език;

2. организира преводи на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;

3. организира извършването на преводи на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз, и на различни международни организации;

4. извършва юридическа, лингвистична и терминологична редакция на преводите по т. 1, 2 и 3;

5. извършва легализация на редактираните преводи по т. 1, 2 и 3;

6. изгражда и поддържа база от данни, съдържаща легализираните преводи, както и друга информация, свързана с европейските структури;

7. изготвя и съставя за нуждите на преводаческата дейност справочници, пособия и речници, както и поддържа терминологична база от данни;

8. осигурява за нуждите на държавната администрация, Народното събрание, Президентството, Министерския съвет и съдебната система преводи на актове на Европейския съюз на български език, изготвя справки и предоставя друга информация, свързана с европейските структури;

9. поддържа документационен център по въпросите на европейската интеграция;

10. провежда консултации в областта на превода и информационното обслужване преди и след присъединяването на Република България към Европейския съюз.

 

Чл. 7. Служителите в центъра могат да бъдат награждавани с отличия и/или с парични и предметни награди за образцово изпълнение на служебните си задължения в размер до 3 минимални работни заплати в рамките на една календарна година.

 

Раздел III.
Отношения на центъра с други административни структури. Регистър и легализация на преводите

Чл. 8. (1) При извършване на дейностите си по чл. 3, т. 1 - 4 центърът работи в тясно сътрудничество и координация с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет.

(2) Центърът изпълнява годишния график за превод, предоставен от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет, който се изготвя на базата на приоритетите за превод на работните групи към Съвета по европейските въпроси, както и извършва превод и редакция на други документи за нуждите на държавната администрация, възложени от министъра на държавната администрация и административната реформа, кабинета на министър-председателя и заместник министър-председателите.

(3) Центърът съгласува прилаганата към преводите на актовете на Европейския съюз терминологична редакция със съответните работни групи към Съвета по европейските въпроси след присъединяването на Република България към Европейския съюз, като:

1. след извършване на езикова, юридическа и терминологична редакция на направените преводи предава на ръководителя на съответната работна група заявените от нея преводи с цел техническото съгласуване на специфичните термини и приемане на преводите от страна на работните групи;

2. в срок, определен от центъра и ръководителя на работната група, последният се задължава да върне технически съгласуваните преводи на центъра;

3. след окончателната редакция центърът включва превода в базата от данни и изпраща копие от него на работните групи.

 

Чл. 9. (1) Центърът за преводи и редакции създава и поддържа Регистър на преводите, преминали езикова, юридическа и терминологична редакция.

(2) Всеки превод се завежда със специален регистрационен код.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. "Легализация на превод" по смисъла на правилника е превод на нормативен акт, включен в регистъра на Центъра за преводи и редакции със съответен код, който е преминал през езикова, юридическа и терминологична редакция. Този превод се използва за водене на официалните преговори в Европейския съюз и за нуждите на законодателната дейност.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Устройственият правилник се издава на основание чл. 4, ал. 4 от Постановление № 105 на Министерския съвет от 2001 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация в Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация (обн., ДВ, бр. 44 от 2001 г.; изм., бр. 74 и 87 от 2001 г., бр. 9 от 2002 г.; изм., бр. 71 от 2004 г.) и отменя Устройствения правилник на центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация, издаден от министъра на държавната администрация (ДВ, бр. 4 от 2004 г.).

 

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив