Устройствен правилник на Комисията по розрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина ( Отм. ДВ. бр.108/2007г)

МС

Държавен вестник брой: 108

Година: 2007

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 21.12.2007

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С правилника се уреждат структурата и организацията на дейност на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2.
(1) Комисията одобрява, приема и контролира списъците на лекарствените продукти, които могат да се заплащат изцяло или частично от държавния бюджет и от Националната здравноосигурителна каса.
(2) Комисията осъществява:
1. надзор върху начина на определяне на лекарствените листи;
2. контрол върху начина на ценообразуване на пределните лекарствени цени.

Раздел II
Структура

Чл. 3.
(1) Съставът на комисията се определя от Министерския съвет.
(2) Министерският съвет определя председател и заместник-председател на комисията.
(3) Оперативната координация на работата на комисията се осъществява от секретар и технически сътрудник, които са служители в Министерството на здравеопазването.

Чл. 4. В комисията се включват представители на: Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите в България и съсловната организация на фармацевтите.

Чл. 5.
(1) Председателят:
1. представлява комисията;
2. ръководи работата на комисията;
3. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на комисията.
(2) В отсъствие на председателя на комисията неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

Чл. 6. По решение на комисията към нея могат да се създават експертни групи, както и да се привличат специалисти за решаване на определени проблеми и за извършване на проучвания.

Раздел III
Организация на дейността

Чл. 7. Комисията провежда редовни заседания най-малко веднъж на 2 месеца. При необходимост комисията се свиква на извънредни заседания.

Чл. 8.
(1) Заседанията на комисията се свикват от нейния председател или по инициатива на член на комисията.
(2) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се подготвя от секретаря и се изпраща на членовете на комисията 5 дни преди заседанието.
(3) Всеки член на комисията може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.

Чл. 9.
(1) Заседанията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на комисията.
(2) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(3) Секретарят, подпомаган от техническия сътрудник на комисията, изготвя протокол за всяко заседание, който се подписва от всички присъствали членове.

Чл. 10. Експерти, участващи в изготвянето на списъците на лекарствените продукти, които могат да се заплащат изцяло или частично от държавния бюджет и от Националната здравноосигурителна каса, могат да бъдат канени на заседанията на комисията и да им бъде искано становище. Експертните становища се обсъждат на заседанията на комисията.

Чл. 11. Комисията работи съобразно етичен кодекс, който приема и утвърждава. Членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на факти и сведения, станали им известни при и по повод изпълнение на задълженията им.

Чл. 12.
(1) За участието си в заседанията на комисията нейните членове не получават възнаграждение.
(2) Членовете на комисията, които не живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на здравеопазването.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл.85б, ал. 3 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив