Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация (Отм. ДВ бр. 49/2006)

МС

Държавен вестник брой: 49

Година: 2006

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 16.06.2006

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.) С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа, съставът и администрацията на Комисията по търговия и защита на потребителите - държавна комисия към министъра на икономиката и енергетиката, наричана по-нататък "комисията", както и взаимоотношенията й с другите държавни органи, ведомства и организации.

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.) Комисията е колегиален орган към министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и с регионални звена на територията на страната.
(3) (Изм., ДВ, бр. 91 от 2001 г., бр. 48 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г.) Общата численост на комисията и на нейната администрация е 169 бройки. Числеността на отделните административни звена е посочена в приложението.

Чл. 3.
(1) Комисията осъществява дейността си в следните основни направления:
1. създаване на условия за защита на основните права на потребителите;
2. (изм., ДВ, бр. 106 от 2002 г.) надзор за обща безопасност на стоките на българския пазар;
3. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) осигуряване защита на потребителите на туристическия продукт.
(2) В изпълнение на своите правомощия комисията:
1. защитава потребителите срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
2. подпомага потребителите за защита на техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги;
3. предявява искове за защита на интересите на потребителите;
4. контролира вътрешния пазар и туризма и при установяване на нарушения налага глоби и имуществени санкции съобразно предоставените й от закона правомощия;
5. участва със свои представители и подпомага функционирането на помирителните комисии;
6. (отм., ДВ, бр. 91 от 2001 г.);
6. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) проверява договорите с общи условия за наличие на неравноправни клаузи, в т. ч. договорите за организирано пътуване;
7. (доп., ДВ, бр. 106 от 2002 г.) координира дейността на държавните органи за осигуряване защита на потребителите, на стоки и услуги, в т.ч. туристически;
8. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.; отм., бр. 48 от 2005 г.);
9. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.; отм., бр. 48 от 2005 г.);
10. (предишна т. 8, изм., ДВ, бр. 106 от 2002 г.) работи съвместно със сдруженията на потребителите и с туристическите сдружения;
11. (предишна т. 9, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) оказва методическа помощ на звената за защита на потребителите към общинските администрации по прилагането на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия и на Закона за туризма;
12. (предишна т. 10, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) утвърждава вътрешни правила, методики и указания, свързани с дейността й.

Чл. 4.
(1) (Предишен текст на чл. 4, доп., ДВ, бр. 106 от 2002 г.) При осъществяване на дейността си комисията може да привлича извънщатни сътрудници по граждански договор при условия и по ред, приети от нея.
(2) (Нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) При осъществяване на контрол по спазването на нормативните актове в областта на туризма комисията се подпомага от туристическите сдружения в съответствие с чл.12, ал. 3 от Закона за туризма.
(3) (Нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) Взаимоотношенията между комисията и туристическите сдружения се уреждат с отделни споразумения.

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.) Комисията периодично отчита дейността си пред министъра на икономиката и енергетиката.
(2) Председателят на комисията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността й.

Раздел II
Състав

Чл. 6. (Изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 2002 г.) Комисията се състои от председател и двама членове, които се определят с решение на Министерския съвет. Министър-председателят назначава председателя и членовете на комисията за срок 5 години, изменя и прекратява трудовите им договори.

Чл. 7.
(1) Председателят ръководи дейността на комисията и я представлява.
(2) (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Председателят на комисията:
1. представлява комисията в страната и в чужбина;
2. ръководи заседанията на комисията;
3. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на администрацията на комисията, както и връзките на комисията с други органи и организации;
4. определя и организира провеждането на информационната политика на комисията, като осигурява публичност и прозрачност на дейността й;
5. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на служителите в администрацията;
6. утвърждава правила за вътрешния ред, за работната заплата и наградите в администрацията на комисията, както и други вътрешни правила, предвидени с нормативен акт;
7. упражнява функции на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение;
8. разрешава и прекратява отпуските и командирова служителите и членовете на комисията;
9. сключва договори, необходими за дейността на комисията и на нейната администрация;
10. в изпълнение на правомощията си издава индивидуални административни актове, наказателни постановления и оправомощава длъжностни лица за издаване на наказателни постановления в предвидените в нормативен акт случаи;
11. налага принудителна административна мярка "временно затваряне" на туристически обект по чл.3, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за туризма в предвидените от закона случаи;
12. уведомява изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията на чл.24, ал. 1 и 3 от Закона за туризма или изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, съответно кметовете на общините, при неизпълнение на задълженията по чл.49, ал. 1 от Закона за туризма;
13. осъществява и други функции, предвидени в нормативен акт.
(3) Функциите на председателя в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед член на комисията.
(4) (Нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) Председателят може да упълномощава служители на комисията да я представляват по отделни въпроси, в това число служители на ръководна длъжност да сключват от нейно име определени договори.

Чл. 8.
(1) Комисията осъществява своите правомощия като постоянно действащ орган.
(2) Комисията приема решения с обикновено мнозинство.

Чл. 9.
(1) Заседанията на комисията са закрити.
(2) По решение на комисията на определени заседания могат да бъдат канени да присъстват външни експерти и/или служители от администрацията на комисията.
(3) В случаи от особена важност за защита на интересите на потребителите и във връзка с осъществявания контрол комисията може да реши заседанието да бъде открито.
(4) За проведените заседания се води протокол.

Раздел III
Устройство на администрацията

Чл. 10.
(1) При осъществяване на своите правомощия комисията се подпомага от администрация.
(2) Според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на комисията, администрацията е обща и специализирана.

Чл. 11.
(1) Административното ръководство на звената в администрацията на комисията се осъществява от главен секретар, назначаван по решение на комисията за срок 5 г.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията, следи за спазването на нормативните актове и за точното изпълнение на законните разпореждания на председателя и на членовете на комисията.
(3) Главният секретар:
1. организира подготовката на заседанията на комисията;
2. оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнение на техните задължения;
3. отговаря за условията на работа на комисията и на нейната администрация и за организационно-техническото обзавеждане на звената;
4. организира деловодството, документооборота и архива на комисията;
5. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) координира изготвянето на проект на бюджет на комисията и на нейната администрация и цялостната финансово-стопанска дейност;
6. (нова, ДВ, бр. 106 от 2002 г.) следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на комисията;
7. (нова, ДВ, бр. 48 от 2005 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
8. (предишна т. 5, ДВ, бр. 106 от 2002 г., предишна т. 7, бр. 48 от 2005 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от председателя или от членовете на комисията.

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Общата администрация на комисията е организирана в две дирекции: "Административно-правно обслужване" и "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността".

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Контрол на пазара" с 6 регионални дирекции:
а) регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище София;
б) регионална дирекция за областите Видин, Монтана и Враца със седалище Монтана;
в) регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе;
г) регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна;
д) регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас;
е) регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив;
2. дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите";
3. дирекция "Методология, анализи и координация".

Чл. 14. (Отм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.).

Раздел IV
Функции на административните звена

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Дирекция "Административно-правно обслужване":
1. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на търговията, туризма и защитата на потребителите;
2. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на председателя и на упълномощени от него длъжностни лица;
3. следи за спазването на нормативните актове при възлагане на обществени поръчки и участва в комисиите за провеждане на процедурите;
4. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на комисията;
5. оказва правна помощ на комисията за законосъобразно изпълнение на нейните функции;
6. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на комисията;
7. организира достъпа на гражданите до обществена информация в съответствие със законовите им права;
8. организира обработката на документите и осъществява деловодната дейност на комисията и на нейната администрация и обработва и съхранява централния деловоден архив на комисията;
9. изготвя и актуализира длъжностното разписание и работните заплати на служителите в комисията съгласно действащото законодателство;
10. организира дейността по набиране на кадри и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и Закона за държавния служител;
11. организира и отговаря за съхраняването и воденето на документите, свързани с назначаването и освобождаването на служителите;
12. изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите;
13. създава необходимата организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
14. осигурява техническото обслужване на председателя и членовете на комисията;
15. участва в организирането на система за оценка на изпълнението на служебните задължения на служителите;
16. осигурява подходящи условия за работа на Помирителната комисия за платежни спорове;
17. осигурява провеждането на информационната политика на комисията;
18. планира и координира изграждането на публичното представяне на комисията и координира медийното отразяване на изявите на председателя и служителите на комисията;
19. организира приемането, издаването и съхраняването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис;
20. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните бази данни на комисията;
21. организира и осигурява техническата поддръжка на автоматизираната информационна система на комисията;
22. осъществява методическо ръководство на регионалните дирекции на комисията в областта на информационното обслужване.

Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":
1. организира, осъществява и отчита финансовата и счетоводната дейност на комисията в съответствие с изискванията на нормативните актове;
2. участва в изграждането на система за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от републиканския бюджет;
3. осигурява данните и изготвя отчети за касовото изпълнение на бюджета и оборотни ведомости за централната администрация на комисията;
4. изготвя обобщени касови отчети за изпълнението на бюджета, оборотни ведомости, годишен счетоводен отчет и баланс на ведомството;
5. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на комисията като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
6. изготвя мотивирани предложения до първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за необходимите корекции по бюджета на комисията;
7. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на комисията;
8. осигурява финансово съобразно утвърдените бюджетни кредити издръжката на ведомството, в т. ч. на регионалните дирекции, и осъществява контрол по изпълнението на утвърдените план-сметки и проектосметна документация за капитални разходи;
9. (попр., ДВ, бр. 50 от 2005 г.) извършва периодични проверки за състоянието на финансовата и материалната отчетност на регионалните дирекции, методически ръководи и контролира финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на регионалните дирекции и дава задължителни указания;
10. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на комисията;
11. организира и провежда инвентаризации;
12. организира, осъществява и отговаря за материално-техническото снабдяване на централната администрация на комисията;
13. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим в сградата на централната администрация на комисията, сигнално-охранителната техника и друга техника, отнасяща се до охранителния и пропускателния режим;
14. организира и провежда дейности по отбранително-мобилизационната подготовка на ведомството, както и други свързани с нея задачи, възложени от компетентните държавни органи;
15. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в сградата на комисията и в прилежащите й терени;
16. организира предприемането на дейностите по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи.

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.)
(1) Главна дирекция "Контрол на пазара", която се ръководи от главен директор:
1. организира и контролира изпълнението на решенията на комисията и на разпорежданията на председателя от страна на регионалните дирекции;
2. определя приоритетите в дейността на регионалните дирекции;
3. координира взаимодействието между регионалните дирекции в областта на контрола;
4. организира и изготвя обобщителни справки за резултатите от дейността на регионалните дирекции;
5. предлага на председателя на комисията налагането на принудителни административни мерки "временно спиране реализацията на опасна стока", "забрана за реализацията на опасна стока", "временно затваряне" на туристически обект по чл.3, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за туризма в предвидените от закона случаи;
6. предлага на председателя на комисията да уведоми изпълнителния директор на Агенцията по туризъм в случаите на системни нарушения на изискванията на чл.24, ал. 1 и 3 от Закона за туризма или изпълнителния директор на Агенцията по туризъм, съответно кметовете на общините, при неизпълнение на задълженията по чл.49, ал. 1 от Закона за туризма;
7. извършва необходимите действия за изпълнение на задълженията по обслужване на Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки на пазара (системата РАПЕКС);
8. поддържа национален горещ телефон на потребителя и обработва получените чрез него сигнали.
(2) Регионалните дирекции:
1. осъществяват функциите на комисията на територията на съответните области, а по заповед на председателя - на територията на цялата страна;
2. извършват проверки по спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;
3. набират информация за опасни стоки на пазара и организират изтеглянето им от пазара и тяхното унищожаване;
4. информират главния директор при съмнения за наличие на опасни стоки на пазара и при разкриване на доказано опасни стоки;
5. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на нормативните актове и изготвят заключения по възраженията във връзка с констатирани нарушения;
6. уведомяват главния директор при констатиране на нарушения на Закона за туризма, за които се предвижда налагане на принудителна административна мярка "временно затваряне" на туристически обект по чл.3, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за туризма;
7. уведомяват главния директор при констатиране на нарушения по чл.64б, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за туризма;
8. осигуряват условия за работа на помирителните комисии и участват в тях със свой представител;
9. осъществяват информационни прояви за защита на потребителите на територията на съответните области;
10. изготвят образователни материали за защита на потребителите;
11. съдействат за разрешаване рекламациите на потребителите на територията на съответните области;
12. анализират състоянието на потребителския пазар на територията на съответните области;
13. анализират ефективността от предприети мерки за защита на потребителите на територията на съответните области;
14. осъществяват дейности по координиране на действия и мерки за защита на потребителите с териториалните подразделения на други ведомства, с потребителските организации и браншовите съюзи на територията на съответните области;
15. информират обществеността на региона за дейността на комисията;
16. отговарят за стопанисването и съхраняването на предоставеното им имущество.

Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.) Дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите":
1. подпомага решаването на жалбите за нарушени икономически интереси на потребителите, включително като съдейства за решаването им чрез съответния специализиран орган за контрол;
2. анализира рекламните съобщения и предлага мерки при установяване на заблуждаваща и непочтена реклама;
3. извършва проверки за спазване на изискванията при договорите, сключвани извън търговския обект, и договорите, сключвани от разстояние;
4. анализира договорите с общи условия, предлагани на потребителите, и при установяване на неравноправни клаузи предприема мерки за отстраняването им;
5. изготвя информационни материали, отнасящи се до защитата на икономическите интереси на потребителите;
6. извършва тематични проверки по спазването на задължителните правила за образуване и прилагане на цените на стоки и услуги, установени от Министерския съвет.

Чл. 18. (Отм., ДВ, бр. 91 от 2001 г.; нов, бр. 48 от 2005 г.) Дирекция "Методология, анализи и координация":
1. изготвя методически указания за извършването на проверки за спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;
2. оказва методическа помощ по проблеми на потребителската защита на звената за защита на потребителите към общинските администрации;
3. изготвя анализи за ефективността на предприети мерки за защита на потребителите;
4. анализира резултатите от контролната дейност на комисията;
5. информира специализираните контролни органи при съмнение за наличие на опасни стоки на пазара;
6. координира дейностите по защита на потребителите между отделните ведомства, включително звената за защита на потребителите към общинските администрации;
7. осъществява връзките на комисията с потребителските, браншовите и туристическите сдружения;
8. планира и изпълнява мероприятия, свързани с повишаване квалификацията на служителите на администрацията на комисията;
9. проучва изискванията на правото на Европейския съюз и опита на други държави в областта на потребителската защита и прави предложения пред комисията за повишаване ефективността на работата на ведомството;
10. осъществява международните контакти на комисията.

Раздел V
Организация на работата на комисията и на нейната администрация
(Нов, ДВ, бр. 106 от 2002 г.)

Чл. 19. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции.

Чл. 20. (Отм., ДВ, бр. 48 от 2005 г.).

Чл. 21. Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от председателя на комисията в кръга на правомощията на комисията.

Чл. 22. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 23.
(1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители в администрацията на комисията имат право на отличия и награди в съответствие със Закона за държавния служител, а служителите по трудово правоотношение - съгласно Вътрешните правила за организацията на работната заплата на комисията.
(2) Награждаването на служители от администрацията на комисията се извършва със заповед на председателя на комисията. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка председателят може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда. Наградите могат да бъдат в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година.
(3) Средствата за награди се изплащат от бюджета на комисията.

Чл. 24. Работното време на администрацията на комисията е от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 ч. и 30 мин. до 13 ч.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл.51 от Закона за администрацията.

Приложение
към чл. 2, ал. 3
(Изм., ДВ, бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г.)

Численост на персонала в Комисията по търговия и защита на потребителите - 169 щатни бройки

Председател 1
Членове на комисията 2
Главен секретар 1
Обща администрация 24
в т. ч.:
дирекция "Административно-правно обслужване" 13
дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" 11
Специализирана администрация 141
в т. ч.:
главна дирекция "Контрол на пазара" и регионални дирекции 121
дирекция "Защита на икономическите интереси на потребителите" 10
дирекция "Методология, анализи и координация" 10
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив