Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Отм. ДВ бр. 28/2006)

МС

Държавен вестник брой: 28

Година: 2006

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 06.04.2006

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2.
(1) Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19.
(2) Министерството е организирано в главни дирекции и дирекции, които подпомагат министъра на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Глава втора
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Раздел I
Общи положения

Чл. 3.
(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика и разработва целите и приоритетите на държавната стратегия в областта на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Министърът ръководи и представлява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 4.
(1) (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от петима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

Раздел II
Правомощия на министъра

Чл. 5.
(1) В изпълнение на Конституцията на Република България и законите на страната министърът:
1. провежда държавната политика за регионално развитие;
2. ръководи Съвета по регионално развитие;
3. провежда държавната политика по устройство на територията, осъществява методическо ръководство и контрол върху цялостната дейност по устройство на територията;
4. провежда държавната жилищна политика;
5. упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с кадастъра;
6. организира дейността по геодезия и картография;
7. осъществява методическо ръководство, координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването на системата за гражданска регистрация и административно обслужване;
8. съдейства за усъвършенстване на административно-териториалното устройство и на местните власти;
9. осигурява условия за прилагане на принципите за енергийна ефективност и опазване на околната среда в областта на териториалното и селищното устройство, строителството и строителната индустрия;
10. осъществява правомощията като орган по чл.6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
11. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите имоти - държавна собственост;
12. осъществява контрол по законосъобразното упражняване от физически лица и от юридически лица на предоставените им права върху държавните недвижими имоти;
13. представлява държавата по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, и/или упълномощава за това областните управители;
14. осъществява общото ръководство и контрол на пътното дело;
15. формира и провежда държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура;
16. създава организация по финансирането, изготвянето на предложения за предоставяне на концесии, организирането и провеждането на конкурси и търгове и по осъществяването на контрола по концесионните договори съгласно нормативно определените правомощия;
17. осъществява държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места;
18. организира дейността и утвърждава състава на комисиите и резултатите от възлагането и провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
19. осигурява хармонизирането на законодателството на Република България със законодателството на Европейския съюз в областта на регионалното развитие и благоустройството, проектирането и строителството;
20. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) 20. организира и провежда информационната кампания във връзка с приключването на преговорите и поетите ангажименти по глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и контрола по изпълнението им;
21. изпълнява и други функции в областта на административно-териториалното устройство и местните власти, устройството на територията, кадастъра, геодезията и картографията, държавните имоти и жилищната политика, строителството, системите на В и К сектора, благоустройството, пътното дело, концесиите, експертизата, териториалноустройствения и строителния контрол, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
22. при осъществяване на държавната политика в международен план председателства българската част на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, за които е определен с решение на Министерския съвет, осъществява двустранното сътрудничество на министерството със сродни министерства, ведомства и държавни органи от други страни, подписва двустранни и многостранни договори и спогодби и ръководи международни инвестиционни програми;
23. организира и осъществява дейностите по програмиране и управление на Програма ФАР в частта "Икономическо и социално сближаване" и "Трансгранично сътрудничество" от компетенциите на министерството, като взаимодейства с националния координатор на помощта;
24. организира и контролира дейностите по програмиране и управление на Програма ИСПА в частта от компетенциите на министерството, като взаимодейства с Националния координатор на помощта по Програма ИСПА;
25. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) в случаите, когато е определен за ръководител на програма и/или за секторен ръководител, назначава и предлага за утвърждаване състава на комисиите и предлага за утвърждаване резултатите от възлагането на конкурси и търгове във връзка с дейността на дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" и дирекция "Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и В и К системи".
(2) При осъществяване на правомощията по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с нестопанска цел, както и с международни организации и институции.

Чл. 6.
(1) Министърът формира и провежда информационната стратегия и политика в областта на регионалното развитие и благоустройството, като при спазването на разпоредбите на Конституцията и законите на страната гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.
(2) Министърът организира предоставянето на законово регламентирана информация на средствата за масово осведомяване и на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет за работата на министерството.

Раздел III
Политически кабинет

Чл. 7.
(1) Политическият кабинет е организационна структура на пряко подчинение на министъра, която го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции и осъществява връзките на министъра с обществеността.
(3) В политическия кабинет се включват началникът на кабинета, заместник-министрите, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност".
(4) Началникът на кабинета се назначава от министъра и организира работата на политическия кабинет.
(5) Парламентарният секретар се назначава от министъра и отговаря за осъществяването на взаимодействието на министъра с Народното събрание и с комисиите на Народното събрание.
(6) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

Глава трета
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I
Общи положения

Чл. 8.
(1) (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2005 г.) Министерството е структурирано в 2 главни дирекции, 18 дирекции, инспекторат и звено за вътрешен одит.
(2) (Изм., ДВ, бр. 97 от 2003 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 90 от 2005 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 549 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните звена в министерството е посочена в приложението.

Чл. 9. Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на ръководителите на административните звена.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 10. (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на министерството, като:
1. организира, координира и контролира дейността на администрацията;
2. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;
3. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра;
5. осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция;
6. (нова, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в министерството.

Раздел III
Инспекторат

Чл. 11.
(1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра.
(2) Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра върху дейността на министерството, неговите териториални звена и изпълнителни агенции.
(3) Инспекторатът:
1. осъществява контрол и дава становища на министъра по изпълнението на взетите решения и извършваните действия от структурните звена на министерството и от длъжностните лица;
2. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) извършва цялостни и тематични проверки на дейността на структурните звена на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по: спазването на нормативната уредба при раздържавяване и при концесионни, регистрационни и лицензионни дейности; правилното и законосъобразното събиране, съхраняване и отчитане на приходите от такси и глоби; правилното превеждане на предвидените в нормативните актове отчисления;
3. проучва постъпилите жалби на граждани и организации и контролира отговорите им;
4. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
5. подготвя проекти на сигнали до органите на съдебната власт и на Министерството на финансите при констатирани нарушения;
6. упражнява контрол за изпълнението на заповедите и решенията на министъра;
7. осъществява вътрешноведомствен контрол по спазването на трудовото законодателство;
8. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи, при извършени проверки и ревизии;
9. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за характерните нарушения, като анализира причините за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им.
(4) Инспекторатът провежда периодични проверки, за резултатите от които докладва на министъра.
(5) Министърът със заповед определя периодичността на проверките по ал. 4.
(6) Министърът може да изисква извършването и на извънредни проверки по отношение на определени звена или дейности.

Раздел IIIа
Финансови контрольори
(Нов, ДВ, бр. 72 от 2004 г.)

Чл. 11а.
(1) Финансовите контрольори се назначават съгласно Закона за държавния вътрешен финансов контрол (ЗДВФК) и са пряко подчинени на министъра.
(2) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол съгласно ЗДВФК за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на министерството за разходване на бюджетните средства от републиканския бюджет, на средствата от Европейския съюз, по Програма ФАР, по Програма ИСПА и по други международни програми и проекти.

Раздел IIIб
Звено за вътрешен одит
(Нов раздел, ДВ, бр. 90 от 2005 г.)

Чл. 11б.
(1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра.
(3) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Хартата за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция "Вътрешен контрол" на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел IV
Обща администрация

Чл. 12. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция "Административно-информационно обслужване и управление на човешките ресурси";
2. дирекция "Финансова политика, счетоводна отчетност и управление на собствеността";
3. дирекция "Правна";
4. дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност";
5. (нова, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Сигурност".

Чл. 13. Дирекция "Административно-информационно обслужване и управление на човешките ресурси":
1. организира и осигурява хардуерната поддръжка на компютърната техника на министерството;
2. организира и осигурява поддържането на системния софтуер на министерството;
3. организира и осигурява автоматизация на управленската дейност;
4. осигурява работата на компютърната мрежа и защитата на информацията от несанкциониран достъп;
5. организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на управлението на човешките ресурси;
6. организира набирането и оформя технически подбора на персонала;
7. организира разработването на планове за обучение на персонала;
8. организира и контролира съставянето на длъжностни характеристики и периодичната им актуализация;
9. организира прилагането на системи за оценка на изпълнението, заплащането и израстването в кариерата;
10. изготвя специфични справки, необходими за дейността на други звена в рамките на министерството;
11. участва в съставянето на длъжностните и поименните щатни разписания;
12. организира деловодната обработка, архивирането и съхраняването на документацията, свързана с назначаването, с трудовия и служебния стаж и с освобождаването на работниците и служителите;
13. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
14. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
15. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
16. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
17. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
18. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
19. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
20. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
21. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
22. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
23. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
24. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
25. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
26. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
27. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
28. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
29. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
30. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
31. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
32. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
33. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
34. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
35. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
36. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
37. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
38. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
39. организира деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително архивирането и съхраняването на кореспонденцията и документацията на министерството;
40. осигурява подготовката на становища по въпроси, обсъждани на заседания на Министерския съвет, под ръководството на началника на политическия кабинет на министъра;
41. осигурява съгласуването на внасяните в Министерския съвет материали със заинтересуваните министерства и ведомства след представяне на пълния набор документи от съставителите;
42. получава, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
43. обработва исканията, постъпили по реда на Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;
44. набира, съхранява и осигурява ползването на информация, свързана с функциите и компетенциите на министерството;
45. съхранява оригиналите на заповедите и другите документи, подписвани от министъра;
46. осигурява поддръжката и ремонта на имуществото на министерството;
47. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
48. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) организира, осигурява и контролира пропускателния режим по отношение на служителите в министерството;
49. организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, телефонната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството;
50. организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт;
51. организира и осигурява почистването и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в прилежащия й външен район;
52. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) планира обществените поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
53. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
54. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;
55. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) подготвя становища по представените проекти на актове във връзка с прилагането на ЗОП;
56. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
57. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Чл. 14. Дирекция "Финансова политика, счетоводна отчетност и управление на собствеността":
1. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на министерството по Закона за счетоводството, нормативните актове по бюджетната политика като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, извънбюджетни и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;
2. организира и осъществява счетоводството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти;
3. осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
а) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;
б) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;
г) по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;
4. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства при спазване на финансовата дисциплина;
5. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на "Единната сметка";
6. осигурява данните и изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за централната администрация на министерството;
7. съставя годишния финансов отчет на министерството;
8. подпомага ръководството на министерството за правилното и законосъобразното използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
9. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра по прилагането на Закона за счетоводството и на съответните нормативни актове;
10. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
11. осигурява условия за проверки и финансов контрол от компетентните органи;
12. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
13. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на министерството;
14. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове;
15. изготвя анализи и справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания;
16. организира, разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него;
17. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството;
18. организира, изготвя, анализира и осигурява своевременното представяне в Сметната палата и в Министерството на финансите на ежемесечните и тримесечните сборни отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и други периодични и еднократни справки; предоставя тримесечни и годишни отчети на Националния статистически институт;
19. осигурява, проверява и комплектува необходимите документи за разплащане на разходите за инвестиционната програма по бюджета на министерството;
20. организира обобщаването на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи в системата на министерството;
21. извършва ежемесечни и периодични анализи, справки и таблици за изпълнението на инвестиционната програма по бюджета на министерството;
22. изготвя и съгласува с Министерството на финансите и с Министерството на труда и социалната политика средната брутна работна заплата общо за министерството и по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
23. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд;
24. издава удостоверяващи документи, свързани с искания за освобождаване от данъци, такси и други фискални налози съгласно съществуващите споразумения между Република България и други финансови институции съгласувано с разплащателното звено по съответния международен проект;
25. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол на проектите по инвестиционната програма на министерството от компетентните национални организации;
26. участва при организацията, изграждането и функционирането на Системата за финансово управление и контрол в министерството с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства и хармонизация с европейското законодателство;
27. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
28. организира съставянето и поддържането в актуално състояние на досиета на финансовите задължения или разходи съгласно чл.14 от Правилника за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол, приет с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 44 от 2001 г.);
29. организира и осъществява контрол за ефективното стопанисване и управление на недвижимите и движимите вещи - собственост на министерството, в правно, финансово и данъчно отношение;
30. отговаря и осъществява контрол за правилното използване, стопанисване и управление на имуществото на министерството;
31. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството (машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и материали, обзавеждане);
32. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
33. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти на министерството с оглед постигане на максимална ефективност.

Чл. 15. Дирекция "Правна":
1. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл.18, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс пред всички съдебни инстанции;
2. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството;
3. осъществява правната помощ на ръководството и звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
4. изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
5. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът;
6. дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството;
7. дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
8. дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
9. участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на закони и на подзаконови нормативни актове;
10. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност;
11. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване;
12. участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на ЗОСОИ;
13. подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;
14. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
15. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
16. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
17. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
18. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.).

Чл. 16. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност":
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и прозрачност на дейността на министерството, като организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;
4. проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на министерството;
5. възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на министерството;
6. подготвя, координира и осъществява публичните изяви на министъра;
7. координира публичните изяви на служители на министерството и на представители на административните структури към него;
8. организира пресконференции и интервюта на министъра и на членовете на политическия кабинет;
9. изготвя всекидневен печатен бюлетин на публикациите в пресата и в електронните медии, свързани с дейността на министерството;
10. всекидневно поддържа и осъвременява страницата на министерството в Интернет, като публикува текуща и актуална информация на български и на английски език;
11. координира връзките с обществеността на административните структури към министерството;
12. обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни звена;
13. отговаря и осигурява своевременното получаване на отговори на запитвания на граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
14. работи в непрекъсната връзка и координация с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на другите министерства;
15. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра;
16. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
17. организира, координира и отчита международната дейност на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството;
18. подготвя участието в международни прояви на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на министерството;
19. подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
20. координира програмата на министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения в чужбина;
21. осигурява връзките на министерството с Министерството на външните работи и с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина с цел осъществяване на международната дейност;
22. осигурява връзките с международни, междудържавни и междуправителствени организации, включително като организира съвместно с Министерството на икономиката подготовката и провеждането на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска страна е министърът или негов заместник;
23. осъществява връзките на министерството със сродни министерства от други страни с цел сътрудничество;
24. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
25. дава становища по проекти на документи, отнасящи се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, протоколи и др.;
26. подпомага участието на представители на министерството в работни групи и комисии, свързани с международното сътрудничество;
27. организира събирането и разпространяването на информация за международни прояви в чужбина, свързани с дейността на министерството;
28. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва превод и обработка на международната кореспонденция.

Чл. 16а. (Нов, ДВ, бр. 72 от 2004 г.)
(1) Дирекция "Сигурност":
1. подпомага министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
2. разработва плана за привеждане от мирно във военно положение и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;
3. разработва плана на министерството за действия при кризи;
4. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с утвърдена методология за военновременно планиране;
5. организира участието на министерството в осигуряването на защитата на гражданите при кризи и осигурява поддържането на пунктове за управление в техническа готовност за използване;
6. контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;
7. организира денонощно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване на министерството и подведомствените му структури при привеждане на страната от мирно във военно положение и при кризи;
8. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;
9. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията на комуникационно-информационна система за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
10. осигурява взаимодействието със звената по управление при кризи и информационното осигуряване от централната и местната администрация;
11. участва в разработването на проекти на нормативни актове за работа в условия на кризи;
12. организира работата по изготвянето и изпращането до Министерския съвет и други държавни органи на доклади и информация за състоянието и дейността на министерството по управление при кризи;
13. организира спазването на изискванията на ЗЗКИ;
14. осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
15. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп до класифицирана информация - държавна тайна, до ниво "Поверително" и води регистър на проучените лица;
16. взаимодейства и предоставя информация на ДКСИ съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
17. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
18. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
19. периодично и при поискване дава отчет пред министъра и пред председателя на ДКСИ за изпълнението на дейностите по защита на класифицираната информация;
20. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и съхранява класифицираната информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни актове и международни договори в тази област;
21. отговаря за правилното отчитане, приемане, използване, раздаване, събиране, съхраняване и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
22. периодично извършва проверки за наличността и начина на съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
23. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на съществуващите слабости и нарушения по отношение на регистратурата и опазването от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
24. осигурява взаимодействие с органите по сигурността на информацията;
25. извършва дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;
26. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
27. организира, осигурява и контролира охранителния и пропускателния режим по отношение на лица, които не са служители в министерството.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министъра

Раздел V
Специализирана администрация

Чл. 17. Специализираната администрация е организирана във:
1. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";
2. Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие";
3. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Стратегическо планиране на регионалната политика";
4. (нова, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Европейска интеграция и координация на международните програми";
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм., бр. 55 от 2005 г.) Главна дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР";
6. (предишна т. 5, изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и В и К системи";
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Държавно участие в търговските дружества";
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Комплексни анализи, експертизи и проекти";
9. (предишна т. 8, изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Държавна собственост и жилищна политика";
10. (нова, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Концесиониране";
11. (предишна т. 9, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) (предишна т. 7, ДВ, бр. 72 от 2004 г.)дирекция "Териториално управление и децентрализация";
12. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) ; 12.(предишна т. 10, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Устройство на територията";
13. (предишна т. 11, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Технически правила и норми";
14. (предишна т. 7, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт";
15. (предишна т. 7, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) дирекция "Водоснабдяване и канализация".

Чл. 18.
(1) Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО):
1. изготвя становища и отговори по въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове относно гражданската регистрация;
2. обобщава резултатите от прилагането на нормативните актове относно гражданската регистрация и административното обслужване;
3. подготвя проекти на нормативни актове, свързани с гражданската регистрация и административното обслужване;
4. подготвя методически указания на общините във връзка с подържането на регистрите по гражданското състояние и гражданската регистрация;
5. подготвя инструкции до общинските администрации във връзка с функционирането на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
6. изготвя концепции за развитие на системата по т. 5;
7. участва и ръководи семинари и дискусии, организирани за квалифициране на служителите в общинските служби ЕСГРАОН;
8. контролира спазването на технологията за функциониране на ЕСГРАОН;
9. участва в процесите по интеграция на различните информационни масиви на ЕСГРАОН на национално ниво с други информационни системи;
10. ръководи и организира работата по поддръжката и развитието на електронната обработка на ЕСГРАОН на национално ниво;
11. обработва документите по гражданско състояние, получени от дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи;
12. контролира поддържането и експлоатацията на националната база данни (НБД) "Население";
13. контролира текущото поддържане на програмното осигуряване на локалната база данни (ЛБД) "Население", ползвана на регионално, областно и общинско ниво;
14. контролира и ръководи дейностите по зареждане и презарежане на ЛБД "Население" в НБД "Население".
(2) Главна дирекция "ГРАО" има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.
(3) Териториалните звена "ГРАО":
1. методически ръководят и оказват помощ на общините и кметствата по функционирането на ЕСГРАОН, поддържането на регистрите по гражданското състояние и административното обслужване на населението;
2. организират и отговарят за ежеседмичното получаване на актуализирани съобщения от общините;
3. обединяват и ежеседмично изпращат информацията за актуализиране на НБД "Население";
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни съобщения;
5. издават удостоверения за верен единен граждански номер;
6. методически подпомагат и контролират общинските администрации при експлоатацията на локалната база данни;
7. поддържат регионална база данни;
8. контролират поддържането на ЛБД "Население" на общинско ниво;
9. контролират и разпределят към ЛБД "Население" на общинско ниво рефлекторната актуализационна информация от НБД "Население".

Чл. 19.
(1) Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"(ПРР):
1. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира, координира и съгласува в рамките на Националния план за развитие изработването и актуализирането на Националната оперативна програма за регионално развитие, както и на програмното допълнение към нея; в тази рамка участва в програмирането по програмите на проектите ФАР - "Икономическо и социално сближаване" (ИСС) и ФАР - "Трансгранично сътрудничество" (ТГС) в частта за регионално развитие;
2. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
3. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
4. организира разработването и актуализирането на системите от критерии и индикатори за мониторинг и предварителна, текуща и последваща оценка на резултатите от прилагането на управляваните програми;
5. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) изпълнява функциите на управляващ орган на Националната оперативна програма за регионално развитие и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните фондове;
6. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
7. след съгласуване с Националния координатор на помощта и със социалните партньори на централно и регионално равнище координира дейността по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
8. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.);
9. (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.).
(2) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" има териториални звена в центровете на районите за планиране, които изпълняват функциите на междинни звена на Националната оперативна програма за регионално развитие и други функции, възложени им от министъра.
(3) (отм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.).

Чл. 20.
(1) (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Дирекция "Стратегическо планиране на регионалната политика":
1. подпомага методически областните управители и местните власти във връзка с разработването на стратегии и планове за развитие;
2. участва в разработването и усъвършенстването на нормативната уредба за регионалното развитие и хармонизацията й с европейското законодателство;
3. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) организира актуализацията и поддържането на "Информационна база данни" за целите на стратегическото планиране;
4. осъществява координацията между националните, регионалните и местните власти, социалните партньори, други компетентни публични институции, частния сектор и Европейската комисия (ЕК) в процеса на стратегическото планиране на регионалното развитие;
5. осъществява координацията по информационното обезпечаване и осигуряване на публичност в процеса на стратегическото планиране;
6. (изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) възлага и разработва анализи, становища, експертизи и оценки във връзка със стратегическите планови и програмни документи в областта на регионалното развитие;
7. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) организира и участва в национални и международни форуми и работни групи по проблемите на регионалното развитие, свързани с дейността по прилагане на европейската регионална политика и хармонизирането на законовите и подзаконовите нормативни актове и стандарти в тази област;
8. организира разработването на анализи и изследвания на състоянието и тенденциите на регионалното развитие в Република България;
9. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) поддържа контакти с дирекциите от специализираната администрация на Министерския съвет и с Министерството на външните работи по въпросите на Националната програма за възприемане на достиженията на правото на ЕС, по Редовния доклад за напредъка на Република България в процеса на присъединяване към ЕС и по Националната хармонограма;
10. (нова, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) организира разработването и актуализирането на Националната стратегия за регионално развитие.
(2) (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Дирекция "Стратегическо планиране на регионалната политика" организира дейността, свързана с европейската интеграция в областта на контрола по изпълнение на задълженията по глава 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти, като изпълнява функции на секретариат на работна група 21 "Регионална политика и координация на структурните инструменти" към Координационния съвет по европейска интеграция.

Чл. 20а. (Нов, ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Дирекция "Европейска интеграция и координация на международните програми":
1. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) координира и наблюдава изпълнението на поетите ангажименти в преговорния процес, по които министерството има конкретни задължения;
2. обобщава и актуализира информацията, свързана с дейността по изпълнение на Комуникационната стратегия и Плана за действие към нея по преговорните глави, които са от компетентност на министерството;
3. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и координира подготовката на позиции, становища и други документи във връзка с участията на представители на министерството в работни групи в институциите, създадени по силата на Европейското споразумение за асоцииране, за участието на министъра и други представители на министерството в заседания на Съвета по европейска интеграция, Съвета по координация и мониторинг, Съвета за асоцииране, Съвета по европейска комуникация и в работните групи, отчитащи мониторинга по изпълнение на ангажиментите на Република България;
4. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и координира подготовката на позиции и документи във връзка с участието на министерството в Комитета на постоянните представители към ЕС в частта "Регионална политика", координира процеса на формиране и осъществяване политиките на министерството и на второстепенните разпоредители към него в областта на европейската интеграция и международните програми и проекти;
5. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) събира, систематизира и предоставя информация по изпълнението на политиките на министерството и второстепенните разпоредители към него в областта на европейската политика, координира предприсъединителните и други донорски програми относно регионални иновационни политики и стратегии на ЕС в рамките на министерството;
6. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г., бр. 84 от 2005 г.) поддържа контакти с институциите, създадени по силата на Европейското споразумение за асоцииране до датата на членство и с всички европейски институции след това, осъществява оперативната връзка между министерството и дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" на Министерския съвет, дирекция "Евроинтеграция" на Министерството на външните работи, Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел, националния координатор на помощта и другите дирекции, отговорни за евроинтеграционния процес, в съответните национални и европейски институции;
7. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) подпомага участието на министъра и на министерството в международни инициативи като Пакта за стабилност, Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, Централноевропейската инициатива и др.

Чл. 21.
(1) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Главна дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" изпълнява функциите на изпълнителна агенция по смисъла на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и ЕК от компетенциите на министерството.
(2) (Изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Главната дирекция по ал. 1:
1. отговаря за правилното административно управление и изпълнение на проектите по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция, в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство, в това число:
а) поддържа контакти с Делегацията на ЕК в София, с Националния координатор на помощта по Програма ФАР и с Националния фонд при Министерството на финансите по въпроси, свързани с изпълнението на програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
б) координира работата с компетентните министерства, със звената за изпълнение на проектите по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция, в това число оказва методическа и административна помощ и технически контрол при подготовката на технически задания, подготовката на заявки за търгове и тръжни досиета, извършването на тръжната оценка, проверява качеството на тръжните документи и ги съгласува преди внасянето им за официално одобряване от Делегацията на ЕК;
в) организира и провежда тръжни процедури по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция, в съответствие с изискванията на ЕК и на националното законодателство;
г) поддържа база данни и архив за договорите по проекти на програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
д) изготвя и представя месечни, тримесечни и окончателни доклади за напредъка на проектите, както и съответните финансови отчети по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция, пред съответните органи и наблюдаващи институции;
е) (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) участва в обучението на екипите на регионалните съвети за развитие и сътрудничи с регионалните институции и власти;
2. разработва и поддържа интегрирана информационна система за проектите по програмите ФАР - ИСС и ФАР - ТГС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
3. осъществява финансово управление и счетоводно отчитане в съответствие с българското законодателство на проектите по програмите ФАР - ТГС и ФАР - ИСС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
4. извършва плащания по договорите по програмите ФАР - ТГС и ФАР - ИСС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
5. изготвя необходимите документи за Националния фонд при Министерството на финансите - дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз", и за други звена в Министерството на финансите във връзка с проектите по програмите ФАР - ТГС и ФАР - ИСС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
6. поддържа информационна система за финансовата отчетност на средствата от ЕК, международните финансови институции и Националния фонд съгласно изискванията за проектите по програмите ФАР - ТГС и ФАР - ИСС, подготвя и представя финансова информация пред Националния фонд при Министерството на финансите, Делегацията на ЕК, Националния координатор на помощта, Министерството на външните работи, Министерския съвет и други държавни органи, осъществяващи финансов контрол, във връзка с финансовото състояние на проектите по програмите ФАР - ТГС и ФАР - ИСС, за които МРРБ е изпълнителна агенция;
7. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
8. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) извършва предварителен контрол при провеждане на тръжни процедури, договаряне на средствата по Програма ФАР и разплащане на договори.
(3) (Нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Главна дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" има териториални звена в административните центрове на областите, на които е разделена територията на Република България.
(4) (Нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Териториалните звена по ал. 3 подпомагат изпълнението на проекти по ФАР - ИСС и по ФАР - ТГС, за които министерството отговаря, като:
1. съвместно със звената за изпълнение на проекти следят за техническото изпълнение на проектите, финансирани по Програма ФАР, на територията на областта;
2. осъществяват техническо управление и мониторинг на изпълнението на проектите;
3. извършват проверки и предоставят информация относно звената за изпълнението на проектите в областите във връзка с наличието на достатъчно ресурси съобразно изискванията за изпълнението на съответните проекти и спазването на правилата и изискванията на Програма ФАР;
4. изпълняват и други функции, възложени им от министъра.

Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Дирекция "Дирекция "Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и В и К системи":
1. организира дейността, свързана с планирането, подготвянето, изпълнението, координирането и контрола на проекти по Програма ИСПА в областта на околната среда - благоустройствени дейности и В и К системи;
2. (доп., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) подготвя проектите за финансиране по Програма ИСПА и други международни финансови институции съгласувано с дирекция "Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт" и дирекция "Водоснабдяване и канализация" и в координация с националния ИСПА координатор и Министерството на околната среда и водите;
3. (изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) осъществява правилното административно, техническо и финансово управление на проектите по Програма ИСПА, управлявани от МРРБ, в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство, в това число:
а) (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) поддържа контакти с Делегацията на ЕК в София, с Националния ИСПА координатор, Националния фонд при Министерството на финансите, Изпълнителната агенция по ИСПА към Министерството на околната среда и водите, областните администрации, общините и ВиК дружествата по въпроси, свързани с програмирането, подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, управлявани от МРРБ и финансирани от Европейския съюз по ИСПА и международните финансови институции;
б) координира работата на звената за изпълнение на проектите по Програма ИСПА в рамките на изпълнителното звено, включително оказва методическа и административна помощ при подготовката на апликационните форми, техническите задания, заявките за търгове и тръжните досиета, както и при извършване на тръжната оценка;
в) (доп., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) организира и провежда тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК, международните финансови институции и националното законодателство;
г) изготвя и представя месечни, шестмесечни и годишни доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните органи и наблюдаващи институции;
д) изготвя и представя информация относно работата, структурата и административния капацитет на дирекцията, справки относно състоянието на проектите, управлявани от дирекцията, изискани от Националния координатор на помощта по Програма ИСПА, Националния фонд и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол;
4. разработва и поддържа интегрирана информационна система за проектите по Програма ИСПА, управлявани от дирекцията;
5. осъществява финансово управление и счетоводно отчитане в съответствие с българското законодателство на проектите по Програма ИСПА за проекти, управлявани от МРРБ;
6. (изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.) извършва плащания по договорите в рамките на проектите, финансирани по програма ИСПА или от международни финансови институции, управлявани от МРРБ;
7. изготвя необходимите документи за Националния фонд при Министерството на финансите и за други звена в Министерството на финансите във връзка с проектите по програма ИСПА за проекти, управлявани от МРРБ;
8. поддържа информационна система за финансовата отчетност на средствата от ЕК, международните финансови институции и Националния фонд съгласно техните изисквания относно проектите по Програма ИСПА за проекти, управлявани от МРРБ;
9. подготвя и представя финансова информация пред Националния фонд при Министерството на финансите, Делегацията на ЕК, Министерството на външните работи, Министерския съвет и др., осъществяващи финансов контрол във връзка с финансовото състояние на проектите по Програма ИСПА;
10. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол на проектите от компетентните национални и международни органи и организации;
11. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
12. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) прилага изискванията на ЕК по процедурата за преминаване от децентрализирана система (с предварителен контрол) за изпълнение на проектите към разширена децентрализирана система (с последващ контрол) за изпълнение на проектите, финансирани от ЕК и международните финансови институции;
13. (нова, ДВ, бр. 55 от 2005 г.) извършва подготовка за изпълнение на изискванията на ЕК за усвояване на средствата от Европейския съюз съгласно Оперативните програми за околна среда и регионално развитие.

Чл. 23. Дирекция "Държавно участие в търговските дружества":
1. подпомага министъра при изпълнението на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските дружества и в държавните предприятия;
2. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на държавното участие в търговските дружества и в държавните предприятия, като осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната отчетност и данъчното облагане;
3. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на придобиването и отчуждаването на недвижими имоти, дълготрайни материални и финансови активи на търговските дружества и държавните предприятия;
4. организира изпълнението на възложените задачи по отношение на органите на управление и контрол на търговските дружества и държавните предприятия;
5. участва в отрасловия съвет за тристранно сътрудничество;
6. организира и провежда политиката на министерството по отношение на търговските дружества и държавните предприятия, обявени в ликвидация и несъстоятелност;
7. подготвя актовете за преобразуване на търговските дружества;
8. подготвя актовете и документите по упражняване от министъра на правата на собственост на държавата в предприятията съобразно отрасловата му компетентност;
9. съставя и поддържа регистър на търговските дружества и държавните предприятия с държавно участие и осъществява координация по него с Националния статистически институт;
10. отговаря по въпросите за определяне дела на възстановените собственици по реда на чл.18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и води регистър по чл.6, ал. 9 ЗОСОИ;
11. координира и подпомага прилагането на Закона за безопасни и здравословни условия на труд в търговските дружества и в държавните предприятия от отрасъла;
12. отговаря за политиката на министерството, свързана с квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите от отрасъла;
13. организира съхраняването и носи отговорност за цялата документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване;
14. организира съхраняването и носи отговорност за документите, получени като платежни средства, и на заложните джира;
15. организира и осъществява контрол върху търговските дружества и държавните предприятия, осъществява контакти и координация с органите на държавния вътрешен финансов контрол;
16. оказва съдействие на търговските дружества и на държавните предприятия за повишаване на конкурентоспособността им и за създаване на съвместни дружества и извършване на дейност в чужбина.

Чл. 24. Дирекция "Комплексни анализи, експертизи и проекти":
1. осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), назначен от министъра, както и необходимата координация на държавната експертиза в други ведомства;
2. организира, поддържа и осигурява ползването на архива на НЕСУТРП;
3. организира експертно съдействие на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет;
4. организира комплексни анализи по инвестиционната политика на министерството;
5. организира изготвянето на комплексни схеми и оценки на проекти с национално значение, включително за последиците от тяхното реализиране в различни аспекти - социален, икономически и др.;
6. наблюдава и оценява изпълнението на проектите по т. 5;
7. организира комплексни анализи по пазарната политика на страните, към които има интерес за износ на строителни и инженерингови услуги;
8. организира комплексни анализи на условията за внос на строителни и инженерингови услуги в страната и предлага мерки по тяхното регулиране;
9. предлага на министъра за утвърждаване решенията на НЕСУТРП, както и решенията във връзка с осъществяваната от дирекцията дейност;
10. участва в подготовката на междуправителствени спогодби и извършва междуведомствена координация по откриване и реализиране на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика":
1. подпомага управлението и разпореждането с държавната собственост;
2. контролира и координира регистрацията и актуването на държавната собственост;
3. методически подпомага дейността на държавните органи по въпросите на държавната собственост, подпомага прилагането на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, както и на други законови и подзаконови актове, свързани с управлението на държавната собственост;
4. разработва проекти на нормативни актове, свързани с държавната собственост;
5. осъществява контакти и взаимодействие и координира дейността на министерствата и ведомствата, които имат задължения или отношение към проблемите на държавната собственост;
6. съставя актове за обекти - изключителна държавна собственост, и води регистър за тях;
7. организира създаването и поддържането на информационна система за обекти - държавна собственост;
8. води на отчет съставените от областните управители актове за държавна собственост и поддържа регистри за тях;
9. отписва от актовите книги актове за държавна собственост за недвижими имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
10. разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост;
11. дава становища по проекти на нормативни актове, подготвени от други ведомства, в частта, засягаща компетенциите на министерството;
12. подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти;
13. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни проекти;
14. подготвя становища и предложения за даване на съгласие при замяна, делба и прекратяване на съсобственост, както и за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти - частна държавна собственост;
15. осъществява активно взаимодействие със служби "Държавна собственост" в областните администрации по отношение на въпросите на държавната собственост, като провежда работни срещи и консултации и води кореспонденция;
16. дава методически указания, координира и осъществява взаимодействие със служби "Общинска собственост" в общините по въпроси, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост, деактуването, предоставянето за управление или безвъзмездното прехвърляне на имоти - държавна собственост, в собственост на общините;
17. дава становища по конкретни запитвания на ведомства, други юридически и физически лица по отношение на въпроси, свързани с държавната собственост;
18. подготвя анализи и справки за състоянието и развитието на държавната собственост;
19. дава становища по запитвания от други дирекции в министерството по въпроси, свързани със собствеността;
20. участва в осъществяването на международни и национални програми и проекти, свързани с въпросите на собствеността;
21. изследва европейското законодателство, имащо отношение към ефективното управление на собствеността, дава предложения и организира разработването на проекти на нормативни актове;
22. координира действията на структурите, които имат задължения или отношение по проблеми, свързани с жилищната политика;
23. разработва предложения във връзка с националната жилищна политика и нейното осъществяване;
24. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
25. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
26. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
27. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
28. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
29. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
30. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.).

Чл. 26. Дирекция "Териториално управление и децентрализация":
1. организира разработването на проучвания и анализи за тенденциите на развитие на административно-териториалното устройство и на децентрализацията на национално и местно равнище;
2. осъществява координация на дейности на териториалните органи на изпълнителната власт - области и общини, методически подпомага органите на местното самоуправление и местната администрация;
3. осъществява проучвания, изготвя концепции и предложения за развитие на процеса на децентрализация;
4. извършва анализ и прави предложения за разпределянето на публичните услуги между различните нива на управление;
5. извършва анализ и прави предложения за разпределянето на държавните приходни и разходни отговорности на ниво области и общини;
6. работи за усъвършенстване на нормативната уредба и институционалното развитие на децентрализацията на всички нива на управление;
7. изследва европейското законодателство, имащо отношение към политиката на децентрализация, следи тенденциите в него, дава предложения и организира разработването на проекти на нормативни актове, свързани с децентрализацията на държавното управление;
8. дава становища по законопроекти и по проекти на подзаконови нормативни актове, свързани с работата на местното самоуправление и териториалните органи на държавната власт, по отношение на процеса на децентрализация;
9. организира създаването и поддържането на информационна система "Добри практики" в помощ на областните администрации;
10. организира и участва в международни програми и проекти по децентрализация на държавното управление;
11. участва в осъществяването на международни програми и проекти, подпомагащи дейността на териториалните органи, както и местното и регионалното развитие;
12. съдейства за укрепване на взаимодействието между държавните и неправителствените организации на местните и регионалните власти по местно самоуправление и децентрализация, в т.ч. Националното сдружение на общините в Република България, регионалните асоциации на общините и др.;
13. координира и контролира процеса на усъвършенстване на административно-териториалното устройство на местните власти; 14. осъществява методическа помощ и съгласувателна дейност при провеждането на процедури, предвидени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
15. организира създаването и поддържането на информационна система за структурата на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на административно-териториалното устройство на страната;
16. организира разработването на принципи, критерии и показатели за категоризиране на общините, районите, кметствата и населените места, създава и поддържа информационна система за категоризацията;
17. подготвя проекти, решения и становища, свързани с административно-териториалното устройство на Република България;
18. осигурява методическа помощ на областните управители и кметовете на общини по въпросите на административно-териториалните промени;
19. координира развитието на административния капацитет на програмните териториални единици;
20. участва в разработването и координирането на регионални и местни инициативи и на мерки във връзка с осъществяването на регионални инициативи;
21. подпомага взаимодействието между местните власти, международните институции и неправителствените организации в областта на регионалното развитие;
22. участва в осъществяването на международни програми и проекти, подпомагащи усъвършенстването на административно-териториалната структура.

Чл. 27. Дирекция "Устройство на територията":
1. разработва проекти на нормативни актове в областта на устройството на територията;
2. разработва методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказва методическа помощ на общинските и областните администрации;
3. оказва методическа помощ в дейността на експертните съвети по устройство на територията към областите и общините;
4. съгласува проекти на устройствени схеми и планове и техни изменения съгласно Закона за устройство на територията;
5. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи;
6. организира разработването на Национална устройствена схема като инструмент за управление на територията за определяне на стратегическите направления на развитие в производствените зони, прилежащите територии на транспортните коридори, зоните за туризъм, крайбрежните зони и др.;
7. съгласува преписки по промяна на предназначението на земеделски земи и на земи и гори от горския фонд и представлява министерството в Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и горите;
8. възлага изработването на експериментални проекти в областта на устройството на територията;
9. подпомага провеждането на работни срещи и семинари по прилагането на нормативната уредба за устройство на територията;
10. проучва и изготвя отговори на молби и жалби на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията;
11. участва в български и международни органи и организации по устройство на територията (СЕМАТ) към Съвета на Европа, в Комитета по населените места към Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) и др., осигуряващи дейността по европейска интеграция и хармонизиране на законовите и подзаконовите нормативни актове с европейските норми и стандарти.

Чл. 28.
(1) Дирекция "Технически правила и норми":
1. организира дейността по хармонизиране на техническата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС;
2. организира дейността за въвеждане принципите на оценяване съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите.
(2) За осъществяване на функциите си по ал. 1 дирекцията:
1. организира и ръководи разработването на техническата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите, в т. ч. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и др.;
2. изработва становища за съответствието на техническите нормативни актове с правото на ЕС;
3. изработва становища за съгласуване на нормативни актове, технически правила, норми и стандарти, свързани с инвестиционния строителен процес, на други министерства, ведомства и организации;
4. изработва становища за прилагане на техническата нормативна уредба от компетенциите на министерството;
5. оказва методическо ръководство за прилагане на техническата нормативна уредба по проектиране и изпълнение на строежите;
6. извършва стилова редакция на нормативните актове от компетенциите на министерството, които се обнародват в "Държавен вестник";
7. представлява министерството и участва в работни групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за присъединяване към ЕС на Съвета по европейска интеграция при Министерския съвет;
8. представлява министерството в Националния съвет по стандартизация при Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) и в Националния съвет по акредитация при Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";
9. представлява министерството в техническите комитети по стандартизация при Българския институт по стандартизация, свързани със строителството и строителната промишленост, и участва в работни групи за разработването и въвеждането на европейски и международни стандарти като български стандарти;
10. поддържа информационен фонд на действащите нормативни актове и документи от компетенциите на министерството и регистър на издадените разрешения и съгласия за оценяване на съответствието;
11. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
12. организира и ръководи дейността по издаване на разрешения на лица за оценяване съответствието на строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 230 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2001 г.);
13. участва със свои представители в работата на комисията за издаване на разрешения по чл.32 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, в т. ч. изготвяне на доклади за оценка и нормативно и организационно осигуряване на дейността;
14. осъществява контрол върху дейността на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, и на лицата за издаване на техническо одобрение;
15. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.).

Чл. 29. (отм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.).

Чл. 30. Дирекция "Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт":
1. предлага и развива международни инициативи по изграждане на участъци от европейската пътна мрежа на територията на страната и координира изграждането на трансграничните пътни връзки;
2. разработва проекти на стратегии за изграждане и развитие на националната пътна инфраструктура;
3. съдейства за интегриране на части от националната пътна мрежа (Е-клас) по направленията на транспортните коридори и осъществява международното сътрудничество в тази област;
4. разработва предложения във връзка с инвестиционната политика за държавната пътна мрежа, финансирана с външни инвестиции;
5. координира и участва в изработването и реализацията на програми за развитие и поддържане на общинската пътна мрежа;
6. разработва и съгласува предложения във връзка с националната политика по благоустрояване на населените места, в т.ч. дейностите, свързани с топлоснабдяване, газоснабдяване, електроснабдяване, ландшафтно устройство, геозащита, битови отпадъци и енергийна ефективност;
7. провежда благоустройствената политика и съдейства за създаването, запазването и поддържането на благоустройствените системи на населените места;
8. координира и участва в разработването на нормативни актове, норми и стандарти в областта на благоустройствените дейности, като съдейства за хармонизирането им с европейското законодателство;
9. оказва методическа помощ при вземането на технологични и технически решения във връзка с дейността на търговските дружества и държавните предприятия с предмет на дейност благоустройство и инженерна инфраструктура, както и на Изпълнителна агенция "Пътища";
10. подпомага министъра при осъществяване на държавната политика, свързана с геозащитната дейност и опазването на ландшафта;
11. подпомага дирекция "Изпълнително звено - Програма ИСПА - благоустройствени дейности и ВиК системи" при планирането на проектите по Програма ИСПА в областта на благоустройството, инженерната инфраструктура и ландшафта.

Чл. 31. Дирекция "Водоснабдяване и канализация":
1. провежда държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места;
2. осъществява териториалноустройствената координация за рационално и ефективно използване на водните ресурси за питейни нужди, координира и контролира създаването на санитарно-охранителни зони около питейните водоизточници на населените места;
3. разработва стратегии за развитие на водоснабдяването и канализацията;
4. разработва проекти на нормативни актове в областта на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, предназначени за питейно водоснабдяване, и хармонизирането на българското законодателство с европейските норми и стандарти;
5. разработва и координира реализацията на инвестиционни програми за реконструкция и изграждане на обекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, предназначени за питейно водоснабдяване;
6. оказва методическа помощ при вземането на технологични и технически решения във връзка с дейността на търговските дружества и държавните предприятия с предмет на дейност водоснабдяване и канализация;
7. осигурява и координира изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на водоснабдяването и канализацията;
8. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) изготвя предложения за реконструкция и развитие на водоснабдителната и канализационната мрежа в страната със средства от предприсъединителните фондове на ЕС. Подпомага дирекция "дирекция "Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и В и К системи" при планирането на проектите по Програма ИСПА в областта на ВиК сектора;
9. осъществява и координира съвместни програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта на водоснабдяването и канализацията;
10. провежда мероприятия по предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи и организира осигуряване на водоснабдяването на населението в тези случаи;
11. (изм., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) съвместно с дирекция "Концесиониране" осъществява концесионната политика, организира дейността по предоставяне на концесии и осъществява контрол по изпълнението на концесионните договори в областта на водоснабдяването и канализацията.

Раздел VI
Организация на работата на министерството

Чл. 32.
(1) Документите, изпратени до министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 33.
(1) Служебните преписки се насочват според адресата и съдържанието им от главния секретар към кабинета на министъра, заместник-министрите или ръководителите на звена от общата администрация, като отдел "Обща канцелария" отбелязва във входящия регистър адресата на преписката.
(2) Насочването на материалите, включени за разглеждане в дневния ред на заседанията на Министерския съвет, се извършва от министъра.

Чл. 34.
(1) Министърът, заместник-министрите, главният секретар и директорите на дирекции разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция. Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от един служител се посочва отговорният от тях.
(3) Служебните преписки се разпределят за работа веднага след постъпването им в министерството.

Чл. 35.
(1) Молби и жалби, които засягат принципни въпроси от дейността на министерството, се докладват лично на министъра.
(2) На всички молби и жалби се отговаря писмено в срок един месец от получаването им, освен ако в закон е установен друг срок. В тези случаи срокът може да бъде удължаван, но за не повече от два месеца, ако се налага извършване на проверка.

Чл. 36. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в министерството съгласно Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица, се определят чрез вътрешни правила, утвърдени от главния секретар.

Чл. 37. Изходящите от министерството документи се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.

Чл. 38.
(1) За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител може да бъде награждаван с отличия и награди от органа по назначаването.
(2) (Доп., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм., бр. 55 от 2005 г.) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.

Чл. 39.
(1) Работното време на министерството е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка 30 мин. между 12 и 14 ч.
(2) За служители в отделни структурни звена с оглед спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл.42, ал. 4 от Закона за администрацията.

Приложение
към
чл. 8, ал. 3
от устройствения правилник
(Изм., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2005 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 549 щатни бройки
(Загл. изм., ДВ, бр. 90 от 2005 г.)

Политически кабинет 14
в т. ч.:
експертни и технически сътрудници 7
Инспекторат 10
Финансови контрольори 4
Звено за вътрешен одит 5
Експертен представител в Мисията на Република България към Европейските общности в Брюксел 1
Главен секретар 1
Обща администрация 89
в т. ч.:
дирекция "Административно-информационно обслужване и управление на човешките ресурси" 36
дирекция "Финансова политика, счетоводна отчетност и управление на собствеността" 20
дирекция "Правна" 15
дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност" 10
дирекция "Сигурност" 8
Специализирана администрация 425
в т. ч.:
главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" 124
главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" 63
дирекция "Стратегическо планиране на регионалната политика" 22
дирекция "Европейска интеграция и координация на международните програми" 10
главна дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" 79
дирекция "Изпълнителна агенция ИСПА - благоустройствени дейности и В и К системи" 21
дирекция "Държавно участие в търговските дружества" 11
дирекция "Комплексни анализи, експертизи и проекти" 10
дирекция "Държавна собственост и жилищна политика" 13
дирекция "Концесиониране" 13
дирекция "Териториално управление и децентрализация" 11
дирекция "Устройство на територията" 10
дирекция "Технически правила и норми" 11
дирекция "Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт" 15
дирекция "Водоснабдяване и канализация" 12
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив