Устройствен правилник на Национален център за професионално развитие ( Отм. ДВ. бр.58/2008г.)

МТСП

Държавен вестник брой: 58

Година: 2008

Орган на издаване: МТСП

Дата на обнародване: 27.06.2008

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Националния център за професионално развитие, наричан по-нататък "центърът".

Чл. 2.
(1) Центърът е административна структура по чл.60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Кремиковци.
(3) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
(4) Дейността на центъра се финансира от бюджетни средства и собствени приходи.
(5) Центърът е администратор на собствени приходи от:
1. проведено обучение по външни заявки, като финансирането е за сметка на обучаваните или на администрациите по чл. 3, т. 1;
2. такси от участие в учебни дейности извън тези по чл. 3, т. 1;
3. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;
4. постъпления от продажба на продукти и услуги, произвеждани по време на професионалното обучение;
5. международни проекти, програми и фондове;
6. целеви дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
7. други източници, свързани с предмета на дейност.

Глава втора
ДЕЙНОСТИ

Чл. 3. Центърът осъществява следните дейности:
1. обучение на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, както и на служители от централната и териториалната администрация, социални партньори, неправителствени организации по теми от областите, посочени в чл.3, ал. 1 от Устройствения правилник на МТСП;
2. изпълнение на ангажименти на Министерството на труда и социалната политика по международни споразумения в областта на обучението на възрастни;
3. обучение на експерти за разработване и управление на проекти, финансирани със средства от Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС;
4. проучване, анализ и прогнозиране на потребностите от професионално обучение за възрастни;
5. извършване на наблюдение и оценка на програми за обучение;
6. извършване на рекламно-информационна и издателска дейност;
7. организиране и провеждане на курсове за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;
8. предоставяне на материална база за провеждане на обучения, семинари, конференции, организирани от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации, международни организации;
9. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 8.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I
Директор

Чл. 4.
(1) Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на труда и социалната политика.
(2) При отсъствие директорът се замества от началник на отдел, определен с писмена заповед за всеки отделен случай.

Чл. 5.
(1) Директорът:
1. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра в страната и в чужбина;
3. планира, разпределя и контролира използването на финансовите средства и отговаря за материалната база;
4. организира, координира и контролира изпълнението на програми за обучение на лицата по чл. 3, т. 1;
5. организира, координира и контролира изпълнението на програми за професионално обучение;
6. утвърждава периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
7. организира разработването на тригодишни стратегии за развитие на центъра и на годишни планове за работа;
8. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика за одобрение плана по т. 7 и отчет за дейността на центъра;
9. утвърждава:
а) годишен план за работа на центъра;
б) състав и правила за работа на Координационния съвет по раздел II;
в) правилник за вътрешния ред;
г) система за финансово управление и контрол;
д) инструкция за деловодната дейност и документооборота;
10. осъществява маркетингова политика по отношение на предлаганите услуги;
11. представя на Координационния съвет за обсъждане 3-годишната стратегия за развитие и годишния план за работа;
12. създава екипи и работни групи за изпълнение на дейностите;
13. предлага административна структура и длъжностно разписание на центъра за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика;
14. утвърждава поименното длъжностно разписание и длъжностните характеристики на служителите на центъра;
15. сключва договори, свързани с дейността на центъра;
16. назначава служителите, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения със служителите, налага дисциплинарни наказания;
17. командирова служителите със заповед в страната и в чужбина;
18. награждава служителите за особено високи постижения при изпълнение на служебните им задължения по ред и в размер, уредени в чл. 13;
19. изпълнява други задачи, свързани с дейността на центъра, възложени му от министъра на труда и социалната политика.
(2) Директорът осъществява контакти и сътрудничество с държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.
(3) Директорът определя и организира осъществяването на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност за дейността на центъра.
(4) При необходимост директорът информира другите обучителни институции на държавната администрация за обученията и координира работата с тях.

Раздел II
Координационен съвет

Чл. 6.
(1) За подпомагане дейността на центъра се създава Координационен съвет, наричан по-нататък "съветът".
(2) Съветът се състои от 9 членове, в т. ч.: председател и 8 експерти в областта на обучението на възрастни от:
1. Министерството на труда и социалната политика - 2 представители;
2. Министерството на образованието и науката - 1 представител;
3. Министерството на държавната администрация - 1 представител;
4. Националната агенция за професионално образование и обучение - 1 представител;
5. Институт по публична администрация и европейска интеграция - 1 представител;
6. Агенция по заетостта - 1 представител;
7. Академичната общност - 1 представител.
(3) Съставът на съвета се утвърждава от директора на центъра със заповед по предложения на институциите по ал. 2, т. 1 - 6, а по т. 7 - по покана на министъра на труда и социалната политика.
(4) Съветът обсъжда и предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика на тригодишна стратегия за развитие на центъра.
(5) Съветът:
1. обсъжда годишния план за работа на центъра и отчета за изпълнението му;
2. прави препоръки за развитието на програми за обучение на служителите на МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика;
3. прави препоръки по разработването на програми и проекти за професионално обучение на възрастни;
4. дава предложения за подобряване на учебната дейност на центъра.
(6) Съветът подпомага директора в процеса на взаимна информираност и координация между институциите при обучението на служителите от администрацията на изпълнителната власт.
(7) Председател на съвета е директорът на центъра. Той свиква заседания на съвета не по-малко от 2 пъти годишно. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от състава на съвета. На заседанията се водят протоколи.
(8) Мандатът на членовете на съвета е три години.
(9) Членовете на съвета изпълняват функциите си и след изтичане на своя мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
(10) Мандатът на член на съвета се прекратява предсрочно от директора:
1. по искане на инсттуциите по чл. 8, ал. 2;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при неучастие без основателни причини в две последователни заседания на съвета.
(11) При предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета на негово място за остатъка от мандата се определя друго лице по реда на чл. 8, ал. 3.
(12) Съветът приема правила за дейността си.
(13) Съветът взема решения с обикновено мнозинство от състава на съвета.
(14) Организационно-техническото обезпечаване на заседанията на съвета се осигурява от администрацията на центъра.

Глава четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I
Структура

Чл. 7. Центърът включва обща и специализирана администрация, организиранa в три отдела.

Чл. 8. Общата численост на персонала е 14 щатни бройки, разпределени по структурни звена съгласно приложението.

Раздел II
Обща администрация

Чл. 9. Общата администрация е структурирана в отдел "Административно-стопанска и финансова дейност".

Чл. 10. Отдел "Административно-стопанска и финансова дейност":
1. съставя проектобюджета и извършва счетоводно отчитане на изпълнението на бюджета на центъра;
2. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета;
3. изготвя годишния финансов отчет;
4. организира и осъществява деловодната дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, завеждането на входяща и изходяща кореспонденция;
5. разработва правилник за вътрешния ред;
6. изготвя правила за вътрешнофинансов контрол;
7. изготвя длъжностното и поименното длъжностно разписание, както и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
8. изготвя актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
9. образува, съхранява и поддържа трудовите досиета на служителите в съответствие със законовите изисквания;
10. осъществява дейности по управление на човешките ресурси, включително атестиране и обучение на служителите от центъра;
11. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на центъра;
12. изготвя ценоразпис на предлаганите услуги в центъра;
13. организира и осъществява снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; отговаря за техническото обслужване на центъра;
14. администрира и контролира предоставянето на материална база на центъра при провеждане на курсове, семинари, конференции и др.;
15. осигурява транспорт от определен пункт в София до центъра и обратно за служителите и потребителите на услуги, предоставяни от центъра;
16. администрира и контролира експлоатацията на информационната система и отговаря за нейната сигурност;
17. води регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни;
18. провежда други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 15.

Раздел III
Специализирана администрация

Чл. 11. Специализираната администрация е структурирана в два отдела.
(1) Отдел "Учебно-методическа дейност" осъществява дейности по чл. 3, т. 1 и 3 от този правилник, като:
1. извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучение на регионално и национално ниво;
2. разработва анализи, прогнози, мониторинг, оценки, информационни справки за обученията;
3. разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти и програми;
4. организира и провежда обучение на лицата по чл. 3, т. 1 и 3 от този правилник;
5. изготвя и съхранява учебната документация;
6. организира и ръководи рекламно-информационната дейност на центъра;
7. следи за разработването и актуализирането на учебните материали;
8. разработва тригодишните стратегии за развитието на центъра и годишните планове за работа в сътрудничество с другите отдели;
9. поддържа база данни за преминалите обучения и регистър за издадените удостоверения.
(2) Отдел "Професионално обучение" осъществява дейности по чл. 3, т. 4 и 7 от този правилник, като:
1. разработва учебните програми по професиите, включени в предмета на лицензията на центъра;
2. организира приема на обучаваните;
3. организира и провежда курсове за професионална квалификация при условията на Закона за насърчаване на заетостта и на Закона за професионалното образование и обучение за лицата по чл. 3, т. 7 от този правилник по разработени и утвърдени съгласно държавните образователни изисквания учебни планове и програми;
4. организира и провежда изпити за придобиване на квалификация по професия или част от професия, определени с учебния план на курса за обучение, при условия и по ред, съответстващ на нормативните разпоредби от Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение;
5. подготвя издаването на предвидените в Закона за професионалното образование и обучение документи на лицата, завършили курс за професионална квалификация и положили успешно изпитите;
6. подготвя и провежда обучение по заявка на работодатели;
7. отговаря за въвеждане на критерии за качество на обучението съобразно държавните образователни изисквания;
8. прави нововъведения в осъществяваното обучение и мултиплицира успешните практики на центъра;
9. изготвя и актуализира учебни материали; разработва и разпространява информационни материали.

Раздел IV
Организация на работа

Чл. 12.
(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. с обедна почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.

Чл. 13.
(1) За образцово изпълнение на служебните си задължения, констатирано при оценяването на трудовото изпълнение, служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни награди, които се определят със заповед на директора.
(2) Общият размер на предметните награди по предходната алинея, която може да получи отделно лице, не може да надхвърля основната му месечна заплата.

Чл. 14. Работниците и служителите на центъра изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.

Чл. 15.
(1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник на входяща и изходяща поща (електронна система за управление на документооборота);
2. учебна документация в съответствие с изискванията на нормативната уредба;
3. счетоводна документация според законовите изисквания;
4. заповедна книга;
5. книга за регистриране на дарения;
6. книга за регистриране на проверките на контролните органи;
7. книга за санитарно-хигиенното състояние;
8. регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Документите се изготвят и съхраняват съобразно нормативните актове и вътрешните разпоредби, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява.

Чл. 16. Документооборотът на центъра се осъществява въз основа на инструкция за деловодната дейност и документооборота, утвърдена от директора.

Чл. 17. На молбите и жалбите се отговаря съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 18.
(1) Бюджетът на центъра се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.
(2) Проектът на бюджет се съставя по единната бюджетна класификация на държавния бюджет и в програмен формат.
(3) Ценоразписът на предлаганите услуги се утвърждава от министъра на труда и социалната политика по предложение на директора на центъра, съгласувано с главния секретар на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 19. Със средствата от бюджета на центъра се осигурява:
1. рекламно-информационна и издателска дейност, свързана с дейността на центъра;
2. проучвания на потребностите от професионално обучение;
3. придобиване на дълготрайни материални активи, свързани с предмета на дейност на центъра;
4. издръжката на центъра и разходи за персонала;
5. други разходи, свързани с дейността на центъра.

Чл. 20. Центърът е задължен да води счетоводство и да съставя годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството на Република България и Националния сметкоплан. В срока, определен от министъра на труда и социалната политика, следва да се изготвят доклад и отчет за касовото изпълнение на бюджета за изтеклата календарна година, отчет за степента на изпълнение на програмите, както и доклад и финансов отчет за изтеклата година, които да се представят на министъра на труда и социалната политика.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Националния център за професионално развитие (ДВ, бр. 71 от 2004 г.).

§ 2. Устройственият правилник се приема на основание чл.60 от Закона за администрацията и § 5 от заключителните разпоредби на Постановление № 90 от 2006 г. на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.

§ 3. Директорът на центъра в срок до един месец от влизане в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра.

§ 4. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение
към чл. 8

Численост на персонала на Националния център за професионално развитие - 14 щатни бройки

Директор 1
Обща администрация 5
в т. ч.
Отдел "Административно-стопанска и финансова дейност"
Специализирана администрация 8
в т. ч.
Отдел "Учебно-методическа дейност"
4
Отдел "Професионално обучение" 4
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив