Устройствен правилник на Национален център за професионално развитие (Отм. ДВ бр. 78/2006)

МТСП

Държавен вестник брой: 78

Година: 2006

Орган на издаване: МТСП

Дата на обнародване: 26.09.2006

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Националния център за професионално развитие, наричан по-нататък "центърът".

Чл. 2.
(1) Центърът е административна структура по чл.60 от Закона за администрацията към министъра на труда и социалната политика.
(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, район "Кремиковци", кв. Кремиковци.
(3) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
(4) Дейността на центъра се финансира от бюджетни средства и собствени приходи.
(5) Центърът е администратор на собствени приходи от:
1. проведено професионално обучение по външни заявки;
2. такси от ползване на материалната база;
3. издаване на учебно-методически материали;
4. предоставени услуги;
5. международни проекти, програми и фондове;
6. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
7. други източници.

Глава втора
ДЕЙНОСТИ

Чл. 3. Центърът осъществява следните дейности:
1. обучение на служители от администрацията на Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, както и на служители от централните и регионалните органи по заетостта и социалната политика, областни и общински администрации, социални партньори, неправителствени организации и др., имащи отношение към заетостта и социалната политика;
2. изпълнение на ангажименти на Министерството на труда и социалната политика по международни споразумения в областта на обучението на възрастни;
3. обучение на експерти за разработване и управление на проекти, финансирани със средства от Европейския социален фонд;
4. проучване на потребностите, разработване на анализи и прогнози за професионално обучение за възрастни;
5. разработване на учебно-методически и информационни материали съобразно предмета на дейност;
6. организиране и провеждане на курсове за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица чрез лицензирани дейности за професионално обучение в неговата структура;
7. предоставяне на материална база за провеждане на обучения, семинари, конференции, организирани от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации, международни организации;
8. други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 7.

Глава трета
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I
Директор

Чл. 4. Центърът се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на труда и социалната политика.

Чл. 5.
(1) Директорът на центъра:
1. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на центъра;
2. представлява центъра в страната и в чужбина;
3. планира, разпределя и контролира използването на финансовите средства и отговаря за материалната база;
4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в областта на професионалното обучение;
5. утвърждава периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;
6. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на центъра;
7. осъществява маркетингова политика по отношение на предлаганите услуги;
8. утвърждава годишен план за действие въз основа на: потребностите на трудовия пазар, програмите и мерките по заетостта, проучване, анализи и прогнози за пазара на квалификационни услуги;
9. създава екипи и работни групи за изпълнение на задачите;
10. предлага административна структура и длъжностно разписание за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика;
11. утвърждава поименното длъжностно разписание и длъжностните характеристики на работниците и служителите на центъра;
12. сключва договори, свързани с дейността на центъра;
13. назначава служителите, сключва трудовите договори, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения, налага дисциплинарни наказания;
14. награждава служителите за особено високи постижения при изпълнение на служебните им задължения;
15. утвърждава:
а) правилник за вътрешния ред;
б) правилник за организацията и дейността на центъра за професионално обучение;
в) система за финансово управление и контрол;
г) инструкция за деловодната дейност и документооборота;
16. изпълнява други задачи, възложени му от министъра на труда и социалната политика.
(2) Директорът осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, социални партньори, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.
(3) Директорът определя и организира осъществяването на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност за дейността на центъра.

Раздел II
Заместник-директор

Чл. 6. Учебната дейност в центъра се ръководи от заместник-директор.

Чл. 7.
(1) Заместник-директорът се назначава от директора на центъра.
(2) Заместник-директорът:
1. ръководи и представлява центъра при отсъствие на директора въз основа на изрична заповед;
2. планира, ръководи и контролира учебната дейност на центъра и определя продуктите и услугите, произведени в рамките на практическото обучение;
3. контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания;
4. контролира и отговаря за оформянето и съхраняването на учебната документация;
5. организира и ръководи рекламно-информационната дейност, свързана с професионалното обучение;
6. следи за разработването и актуализирането на учебните материали;
7. планира и организира обучението и развитието на преподавателите за осъществяване функциите на центъра;
8. ежегодно изготвя отчет за осъществяваната учебна дейност и прави предложения за конкретни мерки за подобряването й;
9. изпълнява други задачи, възложени му от директора.

Раздел III
Консултативен съвет

Чл. 8.
(1) Към директора на центъра за подпомагане на дейността му се създава Консултативен съвет, наричан по-нататък "съветът".
(2) Съветът се състои от 11 членове, в т.ч.: председател и 10 утвърдени експерти в областта на обучението за придобиване на професионална квалификация на възрастни, качеството на работната сила и пазара на труда от:
1. Министерството на труда и социалната политика - 3 представители;
2. Министерството на образованието и науката - 2 представители;
3. Националната агенция за професионално образование и обучение - 1 представител;
4. Агенцията по заетостта - 1 представител;
5. представители на академичната общност - 3 представители.
(3) Съставът на съвета се утвърждава от директора на центъра със заповед по предложения на институциите по ал. 2, т. 1 - 4, а по т. 5 - по покана на министъра на труда и социалната политика.
(4) Съветът консултира директора при вземане на решения и наблюдава дейността на центъра при спазване принципите на публичност и прозрачност.
(5) Съветът:
1. обсъжда основните насоки, плана и отчета за дейността на центъра;
2. анализира прилаганите методи и форми на обучение;
3. прави препоръки по разработването на програми и проекти за професионално обучение на възрастни в определени професионални области и учебна тематика;
4. дава предложения за подобряване на учебната дейност на центъра.
(6) Председател на съвета е директорът на центъра. Той свиква заседания на съвета не по-малко от 3 пъти годишно. На заседанията се водят протоколи. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от 2/3 от състава на съвета.
(7) Съветът приема правила за дейността си.
(8) Съветът взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(9) Организационно-техническото обезпечаване на заседанията се осигурява от центъра.

Глава четвърта
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I
Структура

Чл. 9. Центърът включва обща и специализирана администрация, организирани в два отдела.

Чл. 10. Общата численост на персонала е 15 щатни бройки, разпределени по структурни звена, съгласно приложението.

Раздел II
Обща администрация

Чл. 11. Общата администрация е структурирана в отдел "Финансово-счетоводна дейност".

Чл. 12. Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност":
1. съставя проектобюджета и извършва счетоводно отчитане на изпълнението на бюджета на центъра;
2. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета;
3. изготвя годишния финансов отчет;
4. организира и осъществява деловодната дейност, опазването и съхраняването на документацията в архивни дела, завеждането на входяща и изходяща кореспонденция;
5. разработва правилник за вътрешния ред;
6. изготвя правила за вътрешнофинансов контрол;
7. изготвя длъжностното и поименното длъжностно разписание, както и длъжностните характеристики на работещите в центъра;
8. изготвя актовете за възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;
9. изготвя други договори, свързани с дейността на центъра;
10. изготвя ценоразпис на предлаганите услуги в центъра;
11. образува, съхранява и поддържа трудовите досиета на служителите в съответствие със законовите изисквания;
12. организира и осъществява снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; отговаря за техническото обслужване на центъра;
13. администрира и контролира предоставянето на материална база на центъра при провеждане на курсове, семинари, конференции и др.;
14. осигурява транспорт от определен пункт в София до центъра и обратно за служителите и потребителите на услуги, предоставяни от центъра;
15. провежда други дейности, свързани с дейностите по т. 1 - 14.

Раздел III
Специализирана администрация

Чл. 13. Специализираната администрация е структурирана в отдел "Учебна дейност", който:
1. извършва и участва в провеждането на проучвания на потребностите от обучение на регионално и национално ниво;
2. разработва анализи, оценки и информационни справки за проведеното обучение и прави прогнозни разчети;
3. организира обучението на лицата по чл. 3, т. 1 и 3 от този правилник;
4. разработва и участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти и програми;
5. разработва учебните програми по утвърдения за центъра списък на професии за професионално обучение;
6. организира приема на обучаваните;
7. организира и провежда курсове за професионална квалификация по условията на Закона за насърчаване на заетостта за лицата по чл. 3, т. 6 от този правилник по разработени и утвърдени съгласно държавните образователни изисквания учебни планове и програми;
8. организира и провежда изпити за придобиване на квалификация по професия или част от професия, определени с учебния план на курса за обучение, при условия и по ред, съответстващ на нормативните разпоредби от Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение;
9. подготвя издаването на предвидените в Закона за професионалното образование и обучение документи на лицата, завършили курс за професионална квалификация и положили успешно изпитите;
10. подготвя и провежда обучение по заявка на работодатели;
11. отговаря за въвеждане на критерии за качество на обучението съобразно държавните образователни изисквания;
12. прави нововъведения в осъществяваното обучение и мултиплицира успешните практики на центъра;
13. изготвя и актуализира учебни материали; разработва и разпространява информационни материали.

Раздел IV
Организация на работа

Чл. 14.
(1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно.
(2) Началото и краят на работното време се определят с правилника за вътрешния ред на центъра.

Чл. 15.
(1) За образцово изпълнение на служебните си задължения, констатирано при оценяването на трудовото изпълнение, служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни награди, които се определят със заповед на директора.
(2) Общият размер на предметната награда по предходната алинея, която може да получи отделно лице, не може да надхвърля индивидуалната му основна месечна заплата.

Чл. 16. Работниците и служителите на центъра изпълняват възложените им задачи съобразно утвърдените длъжностни характеристики.

Чл. 17.
(1) В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник на входяща и изходяща поща (електронна система за управление на документооборота);
2. учебна документация в съответствие с изискванията на нормативната уредба;
3. счетоводна документация според законовите изисквания;
4. заповедна книга;
5. книга за регистриране на дарения;
6. книга за регистриране на проверките на контролните органи;
7. книга за санитарно-хигиенното състояние;
8. регистри в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
(2) Документите се изготвят и съхраняват съобразно нормативните актове и вътрешните разпоредби, утвърдени от директора.
(3) Задължителната документация се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява.

Чл. 18. Документооборотът на центъра се осъществява въз основа на инструкция за деловодната дейност и документооборота, утвърдена от директора.

Чл. 19. На молбите и жалбите се отговаря съгласно Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите.

Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 20.
(1) Бюджетът на центъра се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.
(2) Проектът на бюджет се съставя по пълна бюджетна класификация.
(3) Ценоразписът на предлаганите услуги се утвърждава от министъра на труда и социалната политика по предложение на директора на центъра , съгласувано с главния секретар на Министерството на труда и социалната политика.

Чл. 21. Със средствата от бюджета на центъра се осигурява:
1. обучение на лицата по чл. 4, т. 1, 3 и 6 от този правилник;
2. придобиване на дълготрайни материални активи, свързани с предмета на дейност на центъра;
3. издръжката на центъра и разходи за персонала;
4. други разходи, свързани с дейността на центъра.

Чл. 22. Центърът е задължен да води счетоводство и да съставя годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството на Република България и Националния сметкоплан. До 31 януари на всяка следваща година следва да се изготвят доклад и отчет за касовото изпълнение на бюджета за изтеклата календарна година, които да се представят на министъра на труда и социалната политика.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се приема на основание § 4 от заключителната разпоредба от Постановление № 135 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 56 от 2004 г.) за изменение на Постановление № 213 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика и чл.60 от Закона за администрацията.

§ 2. Директорът на центъра в срок до един месец от влизане в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики на служителите в центъра.

§ 3. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 10

Численост на персонала на Националния център
за професионално развитие - 15 щатни бройки

Директор 1
Заместник-директор 1
Обща администрация 7
в т.ч.
Отдел "Финансово-счетоводна дейност" 7
Специализирана администрация 6
в т.ч.
Отдел "Учебна дейност" 6
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив