Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (Отм. ДВ бр. 61/2005)

МЗГ

Държавен вестник брой: 61

Година: 2005

Орган на издаване: МЗГ

Дата на обнародване: 05.04.2006

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и състава на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

Чл. 2.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба е юридическо лице със седалище София и е специализиран орган за ръководство, контрол, организиране и координиране на ветеринарномедицинската дейност.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.
(3) Издръжката на НВМС се формира от бюджетна субсидия и от приходи от собствена дейност съгласно чл.10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(4) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Министърът на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на НВМС съгласно чл.6, т. 11 от Устройствения правилник на МЗГ.

Чл. 3. Националната ветеринарномедицинска служба осъществява дейностите, свързани със:
1. здравеопазването на животните и опазване на хората от зоонози;
2. ветеринарно-санитарния контрол върху:
а) отглеждането и търговията с животни;
б) (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) получаването, съхранението, транспортирането, търговията, вноса и износа на сперма, ембриони и яйцеклетки от животински произход;
в) добива, преработката, съхранението, транспортирането и търговията със суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки;
3. контрола върху вноса, износа и транзита на живи животни и обектите по т. 2, буква "в";
4. (изм., ДВ, бр. 10 от 2004 г.) контрола върху вноса, производството, търговията и употребата на ветеринарномедицинските продукти (ВМП);
5. контрола върху спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
6. контрола върху биологичните продукти (сперма и ембриони) по Закона за животновъдството;
7. опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него производства;
8. издаване на лицензии, разрешителни, извършване на регистрации и други дейности, посочени в ЗВД.
9. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) диагностиката и научни изследвания в областта на ветеринарната медицина;
10. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) идентификацията на животни и регистрация на животновъдни обекти;
11. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвянето на проекти на нормативни актове по прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Чл. 4. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Раздел II
Състав и структура на НВМС

Чл. 5.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба се ръководи и представлява от генерален директор.
(2) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Генералният директор се назначава от министъра на земеделието и горите.

Чл. 6.
(1) Генералният директор:
1. организира, ръководи и контролира дейността на НВМС;
2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на НВМС;
3. ежегодно предлага на министъра на земеделието и горите за утвърждаване държавната профилактична програма (ДПП) по чл.30 ЗВД;
4. ежегодно представя на министъра на земеделието и горите проект на списък на болести по чл.31 ЗВД за внасяне и утвърждаване от Министерския съвет;
5. организира издаването на информационен бюлетин на НВМС;
6. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) предлага за утвърждаване на министъра на земеделието и горите националните мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните и ветеринарно-санитарния контрол;
7. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) осъществява правомощията по възникване, изменение, прекратяване на служебните правоотношения и реализиране на дисциплинарната отговорност на държавните служители в НВМС;
8. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) назначава директорите на поделения и ги упълномощава да сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите в съответното поделение на НВМС;
9. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) сключва и прекратява трудовите договори на служителите в главно управление (ГУ) на НВМС;
10. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) утвърждава поименното разписание на длъжностите и работните заплати на НВМС, както и длъжностните характеристики на държавните служители и работещите по трудови правоотношения в администрацията;
11. може да упълномощава други лица, които да представляват НВМС пред трети лица;
12. сключва договори, необходими за дейността на НВМС;
13. дава разрешение за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство от поделенията по утвърдени от министъра на финансите поименни списъци;
14. преразпределя при необходимост дълготрайните материални активи между поделенията на НВМС и одобрява бракуването им; 15. участва в работата на колегиума на Министерството на земеделието и горите;
16. издава наказателни постановления по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за животновъдството или упълномощава директорите на поделения за издаването им;
17. отменя незаконосъобразните заповеди и решения на директорите на поделения;
18. издава лицензии, разрешителни и други актове, посочени в ЗВД и правилника за неговото прилагане;
19. представя на министъра на държавната администрация ежегоден доклад за състоянието на НВМС;
20. осъществява и други правомощия, които са му предоставени със закон или акт на Министерския съвет или са му възложени от министъра на земеделието и горите.
(2) Генералният директор издава индивидуални административни актове.
(3) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Функциите на генералния директор в негово отсъствие се изпълняват от заместник-генералния директор, главния секретар или от друго упълномощено лице.
(4) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Правомощията на служителя на ръководна длъжност по ал. 3 не включват правото да назначава, да прекратява служебните и трудовите правоотношения и да налага дисциплинарни наказания на държавните служители и на работещите по трудово правоотношение в НВМС.

Чл. 6а. (Нов, ДВ, бр. 50 от 2003 г.)
(1) При осъществяване на правомощията си генералният директор се подпомага от заместник генерален директор.
(2) Заместник генералният директор се назначава от министъра на земеделието и горите по трудово правоотношение.

Чл. 7.
(1) Административното ръководство на НВМС се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на генералния директор.
(2) Главният секретар се назначава от генералния директор за срок 5 години.

Чл. 8.
(1) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията и следи за точното спазване на нормативните актове.
(2) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Главният секретар:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на НВМС и съгласува назначенията по трудово правоотношение в поделенията;
2. създава условия за нормална и ефективна работа в ГУ на НВМС;
3. организира контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна;
5. представя ежегоден доклад на генералния директор за състоянието на администрацията;
6. организира и координира дейността по предоставяне на информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавна власт.
(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от генералния директор с писмена заповед длъжностно лице за всеки конкретен случай.

Чл. 9.
(1) Генералният директор осъществява дейността си с помощта на администрация.
(2) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Администрацията на НВМС е организирана в главно управление (ГУ) и 33 поделения.
(3) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г., бр. 10 от 2004 г.) Общата численост на администрацията на НВМС е 2642 щатни бройки.
(4) Разпределението на щатните бройки по административни звена в НВМС е посочено в приложението.

Чл. 10. Според дейностите, които извършва, администрацията е обща и специализирана.

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Общата администрация на ГУ на НВМС е организирана в три дирекции:
1. дирекция "Финансово-стопански дейности";
2. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) дирекция "Управление на собствеността, човешки ресурси, правно-нормативно обслужване и протокол;
3. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) дирекция "Информационно обслужване и технологии".

Чл. 12.
(1) Специализираната администрация е организирана във:
1. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение към животните";
2. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) дирекция "Здравеопазване на животните";
3. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен и граничен ветеринарен контрол и ветеринарни сертификати";
4. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) дирекция "Международно сътрудничество, евроинтеграция и квалификация на кадрите";
5. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
6. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
7. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
8. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
9. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
10. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
11. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
12. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
13. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).
(2) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В състава на главната дирекция по ал. 1, т. 1 със статут на дирекции влизат следните поделения: 1. регионалните ветеринарномедицински служби в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Костинброд, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;
2. Столична инспекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол"(СИ "ДВСК") - София;
3. редакция списание "Ветеринарна сбирка" и списание "Ветеринарна медицина".
(3) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В състава на НВМС са:
1. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София;
2. (Изм., ДВ, бр. 10 от 2004 г.) Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) - София;
3. Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София.
(4) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Поделенията по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 са със статут на дирекции, имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджет и баланс.
(5) (Нова, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) Отделите и секторите в поделенията по чл. 12, ал. 2, т. 1 осъществяват дейността си под методическо ръководство на съответните дирекции в ГУ на НВМС.

Чл. 13.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба издава:
1. (доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) списание "Ветеринарна сбирка" и списание "Ветеринарна медицина" за научни и научно-приложни публикации в областта на ветеринарната медицина;
2. информационен бюлетин за текуща информация, свързана с дейността на държавните ветеринарномедицински органи.
(2) Изданията са на самоиздръжка и имат банкова сметка.
(3) Генералният директор определя със заповед редакционния съвет на изданията.
(4) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Главният редактор на изданията се назначава по трудово правоотношение от генералния директор на НВМС и се освобождава от него.

Раздел III
Дейност и организация на работата на НВМС

Чл. 14. Дирекция "Финансово-стопански дейности":
1. съставя проекта на бюджет на НВМС, включително и на поделенията;
2. осъществява финансово-счетоводно обслужване на НВМС в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове;
3. организира снабдяването на администрацията с материали и консумативи;
4. организира ремонта и поддръжката на материалната база на НВМС;
5. осигурява и контролира финансовото обезпечаване на поделенията;
6. организира завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи в НВМС;
7. осигурява транспортното обслужване на НВМС;
8. изготвя предложения за корекции в бюджета;
9. съставя месечни и тримесечни касови отчети за изпълнение на бюджета на НВМС;
10. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвя годишния баланс на НВМС;
11. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от единния сметкоплан;
12. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството и вътрешните правила;
13. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) осъществява дейност по контрол на изпълнението на сключените договори;
14. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изпълнява и други функции в съответствие с изискванията на нормативните актове или възложени със заповед на генералния директор;
15. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвя поименно разписание на длъжностите и работните заплати на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в ГУ на НВМС.

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Дирекция "Управление на собствеността, човешки ресурси, правно-нормативно обслужване и протокол":
1. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
2. участва в разработването на нормативни актове и дава становище по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване;
3. осъществява процесуалното представителство на НВМС пред съдилищата и други юрисдикции;
4. отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникването и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията;
5. изготвя съвместно с представители на други отдели длъжностни характеристики на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията;
6. организира дейността по постъпилите в НВМС предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и други организации и оказва методическа помощ при изготвяне на отговорите по тях;
7. оказва правна помощ на генералния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;
8. оказва правна помощ при издаване на наказателни постановления от генералния директор и от упълномощените от него лица;
9. участва в подготовката на актове и решаването на правните проблеми, свързани с международната дейност на НВМС;
10. участва при съставянето и сключването на договори или дава становище по тях;
11. дава указания на звената в администрацията на НВМС при констатиране на нарушения по прилагане на нормативните актове, свързани с осъществяването на ветеринарномедицинската дейност;
12. осигурява деловодното обслужване на администрацията на ГУ;
13. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) организира и отговаря за осъществяване на документооборота в ГУ на НВМС и за своевременното изпращане на заповеди или други документи от ГУ на НВМС към поделенията;
14. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) извършва следните дейности по отношение на човешките ресурси:
а) участва в актуализирането на длъжностните характеристики на държавните служители и на работещите по трудово правоотношение;
б) изготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения на държавните служители, и актовете, касаещи работещите по трудови правоотношения в НВМС;
в) изготвя документите за пенсиониране на служителите;
г) изготвя статистически справки за служителите от НВМС;
15. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвя поименно разписание на длъжностите на служителите в НВМС;
16. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) организира и контролира управлението и стопанисването на държавните имоти, предоставени за нуждите на НВМС;
17. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) съгласува придобиването и бракуването на дълготрайни материални активи и извършването на строителство и ремонти от поделенията.

Чл. 15а. (Нов, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Дирекция "Информационно обслужване и технологии":
1. формира стратегията и приоритетите за внедряване, поддръжка и експлоатация на единната информационна система на НВМС;
2. организира и контролира създаването, поддържането и развитието на информационните технологии и използването им в единна компютризирана ветеринарномедицинска информационна система на НВМС;
3. поддържа технически дейността на системата за събиране, обработка и съхранение на ветеринарномедицинска оперативна информация в ГУ;
4. осигурява съответствието на информационната система на НВМС с тази на МЗГ, съобразени с изискванията на Европейския съюз;
5. проучва информационните нужди на администрацията на НВМС и изготвя аналитични справки, анализи, прогнози и информации относно:
а) поголовията на животните и тяхното движение;
б) дейността на структурните звена на НВМС;
в) дейността на ветеринарните участъци;
г) собствениците на животни;
д) обектите с епизоотично значение;
6. организира събирането, обработката и отчитането на информацията от специализираните звена в поделенията на НВМС в страната и обектите с епизоотично значение, свързани с идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
7. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове по прилагането на ЗВД, свързани с дейността й;
8. изготвя обосновки за финансовото обезпечаване на дейностите по т. 6;
9. оказва методическа помощ на поделенията на НВМС по поддръжката и използването на хардуера и софтуера на ветеринарномедицинската компютризирана система и осигурява контролирани нива на достъп до информацията в сървърите на ГУ на НВМС;
10. контролира достоверността и своевременната актуализация на информацията за дейностите, включително и чрез проверки;
11. осъществява чрез ГИС (географска информационна система) териториално представяне и визуализиране на информацията, съхранявана в базата данни на ГУ на НВМС;
12. осигурява и поддържа връзки с утвърдените информационни системи на Европейския съюз - АNIMO и ADNS, и осъществява дейността по поддържането и функционирането им в НВМС;
13. организира и провежда обучението на служителите по компютърна грамотност;
14. внедрява и поддържа оптимален софтуер с цел повишаване на ефективността при осъществяване на дейността на НВМС.

Чл. 16.
(1) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение към животните" осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на регионалните ветеринарномедицински служби относно:
1. здравеопазването на животните, вкл. диагностичните изследвания;
2. ветеринарно-санитарния контрол на суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки;
3. граничния ветеринарномедицински контрол и карантина;
4. (доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) опазването на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и екарисажите;
5. (доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) хуманното отношение към животните и зоохигиенните параметри на животинските обекти;
6. идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
7. (доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 10 от 2004 г.) контрола върху производството, продажбата, съхранението и употребата на ветеринарномедицинските продукти, фуражи и фуражни добавки;
8. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) спазването на ветеринарномедицинските изисквания при осъществяване на развъдна дейност в животновъдството.
(2) Директорите на регионалните ветеринарномедицински служби чрез администрацията, която ръководят, и на територията на областта, за която отговарят:
1. осъществяват имунопрофилактичната, лечебно-профилактичната и лабораторнодиагностичната дейност;
2. оказват методическа помощ и контролират районните и регионалните ветеринарни лечебници, ветеринарните участъци и частно-практикуващите ветеринарни лекари;
3. (изм., ДВ, бр. 10 от 2004 г.) контролират търговията с ветеринарномедицински продукти;
4. упражняват контрол на трупосъбирането и противоепизоотичната дейност на екарисажите;
5. извършват превантивен, периодичен и постоянен държавен ветеринарно-санитарен контрол и експертиза върху животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки - от добива до реализацията им, както и при вноса и износа им;
6. организират и провеждат ветеринарно-санитарни мероприятия при ликвидиране последиците от възникнали заболявания и хранителни отравяния при хора и животни съвместно с органите на местното самоуправление;
7. (нова, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) издават разпореждане за спиране експлоатацията или отнемат разрешителното за дейност на обектите по чл.55 от Закона за ветеринарномедицинската дейност при констатирани нарушения, предвидени в същия закон;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) издават разрешителни за дейност на обектите по чл.55 ЗВД и водят регистър на същите;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) при внос, износ и транзит осъществяват денонощен граничен контрол на:
а) живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи, фуражни добавки и ВМП;
б) транспортните средства, превозващи обектите по буква "а";
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) контролират дейността на служителите, които извършват граничен ветеринарномедицински контрол, и координират действията им с другите контролни органи на ГКПП;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) участват в процедурите, свързани с изграждане и реконструкция на ГКПП;
12. (предишна т. 11, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) осигуряват снабдяването с горива, енергия, резервни части и други консумативи и материали, необходими за осъществяване на дейността на поделението;
13. (предишна т. 12, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) организират извършването на идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
14. (предишна т. 13, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) сключват договори, необходими за осъществяване на дейността на поделението;
15. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.; предишна т. 14, бр. 10 от 2004 г.) представляват звеното пред съдебните органи, във връзка със спорове относно възникване, изменение или прекратяване на трудови правоотношения.
(3) (Нова, ДВ, бр. 10 от 2004 г.) Директорът на Регионална ветеринарномедицинска служба - София, чрез администрацията, която ръководи, осъществява постоянен граничен ветеринарномедицински контрол на Аерогара София при вноса, износа и транзита на животни, суровини и продукти от животински произход, ветеринарномедицинските продукти и транспортните средства.

Чл. 17. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Дирекция "Здравеопазване на животните":
1. изготвя ежегодно проект на държавна профилактична програма и списък на заразните и паразитните болести по животните съгласно чл.30 ЗВД;
2. контролира изпълнението на мерките, предвидени в програмата и списъка по т. 1, и на одобрените от министъра на земеделието и горите програми за надзор върху заразните заболявания;
3. контролира предприетите мерки за опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози;
4. изготвя схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
5. организира извършването на дейността по идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
6. изготвя програми за опазването на околната среда от вредните въздействия на животновъдството;
7. контролира мерките, свързани с дейността на екарисажите;
8. одобрява профилактичните планове на регионалните ветеринарномедицински служби;
9. организира и контролира лечебно-профилактичната дейност в областните ветеринарни лечебници (ОВЛ), районните ветеринарни лечебници (РВЛ), ветеринарномедицинските амбулатории и клиники;
10. изготвя тримесечни отчети за прегледаните и лекувани животни в страната;
11. организира и контролира ветеринарномедицинската диагностична дейност в лаборатории в системата на НВМС;
12. организира и участва в комисии за разглеждане на заявления за извършване на ветеринарномедицинска дейност като лаборатория, извършва проверка на място за съответствие с ветеринарномедицинските изисквания, като представя на генералния директор на НВМС протокола за резултатите от проверката и предложение до министъра на земеделието и горите за утвърждаване или за мотивиран отказ относно издаване на разрешително;
13. планира доставките за лабораториите с необходимите диагностикуми и апаратура за диагностика на болестите по чл.31, ал. 1 ЗВД;
14. изготвя и изпраща ежемесечно международен и вътрешен бюлетин за обявените в страната заразни и паразитни болести от лист А, В и С на МБЕ и ежегодно на ФАО, МБЕ и СЗО;
15. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове и становища по постъпили жалби, свързани с дейността на дирекцията;
16. участва при изготвянето на нормативни актове, регулиращи ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенни параметри при отглеждане, хранене, развъждане и използване, транспортиране и лечение на животните;
17. участва в изготвянето на становища при съгласуване на проекти на нормативни актове, регулиращи ветеринарномедицинските изисквания в центровете за производство на семенен материал, яйцеклетки, ембриони, както и в люпилните, в животновъдните, дивечовите и рибовъдните стопанства, пчелините, бубарските ферми, резерватите и зоопарковете на територията на страната;
18. изготвя системата от мерки за предотвратяване и ликвидиране на последствията при стихийни бедствия и аварии в животновъдството;
19. организира и контролира провеждането на карантината на животните;
20. организира, планира и отчита:
а) научно-диагностичната дейност в областта на ветеринарната медицина;
б) участва в изготвянето и прилагането на държавната профилактична програма в частта й относно алергичната, клиничната и лабораторната диагностика съгласно чл.31, ал. 1 ЗВД, както и изработването и одобряването на плановете на НВМС по РВМС, научно-диагностичните лаборатории и звена, изпълнението и отчитането им в ежемесечни отчетни форми;
в) научноизследователската дейност на звената в системата на НВМС;
21. участва в дейността на експертния съвет по ветеринарномедицинска диагностика към Централната епизоотична комисия на НВМС и изпълнението на националната мониторингова програма относно заразните болести;
22. ежемесечно изготвя и изпраща международен и вътрешен бюлетин за обявените в страната заразни и паразитни болести от лист А, В и С на Международното бюро по епизоотии (МБЕ) и ежегодно на Световната здравна организация, МБЕ и Организацията за прехрана и земеделие;
23. води следните регистри:
а) на ветеринарномедицинските участъци;
б) за издадените лицензии и разрешителни по чл.15 и 16 ЗВД;
в) за идентификация на животни;
г) на животновъдните обекти съгласно чл.32 ЗВД;
д) на ветеринарномедицинските аптеки.

Чл. 19. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Чл. 20. (Доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен и граничен ветеринарномедицински контрол и ветеринарни сертификати":
1. (доп., ДВ, бр. 10 от 2004 г.) ръководи, организира и координира дейността на специализираните органи на ДВСК и Гранична инспекция ветеринарен контрол и карантина (ГИВКК) в страната;
2. извършва превантивен и периодичен контрол и експертиза върху животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки;
3. разрешава прилагането на биологични и химически вещества в животновъдството и на адитиви и суровини от животински произход при производството на животински продукти;
4. съгласува проекти за изграждането на обекти по чл.55 ЗВД, издава разрешително за експортна дейност на същите и води регистър на одобрените обекти;
5. организира, координира и отговаря за изпълнението на мониторинговата програма по чл. 6, ал. 1, т. 6;
6. разработва образци на бланки на ветеринарномедицински документи за страната;
7. при необходимост взема безвъзмездно проби от суровини, хранителни продукти, адитиви, фуражи и фуражни добавки за извършване на лабораторни анализи;
8. съгласува техническата документация за производство на нови видове хранителни продукти;
9. води регистър на обектите в страната, на които е издадено ветеринарномедицинско разрешително за дейност;
10. организира, координира и контролира дейността на граничните инспекции за ветеринарномедицински контрол;
11. събира, обработва и обобщава необходимата информация за провеждането на граничен ветеринарен контрол;
12. прави предложения, свързани с изграждането и реконструкцията на граничните контролно-пропускателни пунктове;
13. осъществява връзка с другите контролни органи на граничните контролно-пропускателни пунктове;
14. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове по прилагането на ЗВД;
15. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) одобрява за експорт предприятията, обект на контрол от ДВСК;
16. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвя оперативна информация по въпросите на граничния и ветеринарно-санитарния контрол;
17. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) участва в проверки в страната самостоятелно или съвместно с други органи и институции при осъществяването на контрола;
18. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изготвя справки и становища по въпросите на граничния и ветеринарно-санитарния контрол;
19. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) планира необходимите среди, диагностикуми, тестове и други, необходими за лабораториите на ДВСК;
20. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) сформира екипи за оказване помощ на място на поделенията по въпроси на граничния и ветеринарно-санитарния контрол;
21. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) оказва помощ при подготовката за акредитация на лабораториите на ДВСК и контролира дейността на специалистите по качеството в тях.

Чл. 21. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Дирекция "Международно сътрудничество, евроинтеграция и квалификация на кадрите":
1. разработва проекти, участва в двустранни преговори по сключване на ветеринарномедицински споразумения и осъществява преки връзки с ветеринарни служби в чужбина;
2. организира семинари и срещи с международно участие, изготвя преводи на официални документи, свързани с работа в чужбина, и извършва дейност по подготовка на служебни пътувания;
3. осъществява процеса на изпълнение на националната програма за приемане на достиженията на правото в ЕС в областта на ветеринарната медицина и участва в работата на междуведомствените групи по хармонизиране на българското ветеринарно законодателство с това на ЕС;
4. участва в разработване на проекти за нормативни актове по въвеждане на ветеринарното законодателство на ЕС;
5. анализира европейската политика в областта на ветеринарната медицина с цел интегрирането й в дейността на НВМС и разработва програми и мерки за прилагане на европейските норми за развитие на ветеринарномедицинската област;
6. подготвя позицията и участва в преговорите по ветеринарните аспекти на националната интеграционна политика по присъединяването на България към ЕС;
7. подпомага разработването и реализацията на проекти по програма ФАР;
8. следи информацията за прилагане на санитарното и фитосанитарното споразумение в здравеопазването и контрола на храните, издавана от Световната търговска организация;
9. участва в осъществяване на съвместна дейност с Международното бюро по епизоотиите, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие и други международни ветеринарномедицински организации;
10. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) отговаря за квалификацията на кадрите и осигуряването на програми за обучение.

Чл. 22. Столична инспекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол" - София, на територията на Столична община осъществява:
1. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) ветеринарно-санитарен контрол и извършва експертиза на суровините и хранителните продукти от животински произход в производствените предприятия, складовете, хладилниците, пазарите, борсите, тържищата, търговските обекти и заведенията за обществено хранене;
2. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на хранителни продукти и суровини от животински произход при техния внос и износ;
3. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) лабораторен контрол на хранителните продукти и суровини от животински произход, като издава документи съгласно ЗВД и правилника за неговото прилагане;
4. (отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.);
5. контрол на транспортните средства, с които се превозват обектите по чл.53, ал. 1 ЗВД;
6. (зал., ДВ, бр. 10 от 2004 г.);
7. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) регистрирането на обектите в столицата, за които е издадено ветеринарномедицинско разрешително за дейност;
8. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) съгласуване на проекти за изграждане на нови и реконструкция на стари обекти на територията на столицата;
9. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) участие в изготвяне на становища при съгласуване на проекти на нормативни актове по прилагане на ЗВД;
10. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) взаимодействие с другите контролни органи и институции, имащи отношение по безопасността на храните.

Чл. 23.
(1) (Предишен текст на чл. 23, изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Централната лаборатория за ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е специализирано научно-приложно звено в системата на НВМС, което:
1. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г., бр. 10 от 2004 г.) извършва лабораторни анализи за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители на околната среда в живи животни и продукти от животински произход;
2. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) извършва научноизследователска дейност в областта на ветеринарно-санитарната експертиза;
3. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол на суровини и хранителни продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в съответствие с приетите международни стандарти;
4. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) организира, методично ръководи, контролира и координира дейността на изпитвателните лаборатории за ветеринарно-санитарен контрол в РВМС;
5. (изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) изпълнява лабораторните анализи от Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарни лекарствени средства и замърсители от околната среда в продукти от животински произход;
6. извършва референтни анализи и арбитражни изпитвания на остатъчни количества лекарствени средства и замърсители от околната среда в живи животни, суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки, адитиви, вода и обекти от животновъдството;
7. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 10 от 2004 г.) участва в обучението на докторанти в областта на контрола върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители на околната среда в живи животни и продукти от животински произход, възложени с решение на научния съвет при НВМС.
(2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Директорът на ЦЛВСЕЕ е хабилитирано лице по ветеринарна медицина и се назначава от генералния директор на НВМС по трудово правоотношение.
(3) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Директорът представлява ЦЛВСЕЕ пред трети лица, организира и ръководи изпълнението на научната програма, на административните и стопанските задачи, сключва необходимите за дейността на ЦЛВСЕЕ договори, назначава и освобождава лицата, работещи по трудови правоотношения, отговаря за законосъобразното и целесъобразно стопанисване на имуществото и изпълнението на бюджета, изпълнява и други функции, определени с нормативен акт, заповед на генералния директор на НВМС или произтичащи от договор, по който ЦЛВСЕЕ е страна.

Чл. 24. (Доп., ДВ, бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 10 от 2004 г.) Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) е специализиран орган на НВМС за контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти, производството, вноса, износа, съхранението, търговията и употребата на ВМП, който:
1. извършва постоянен и периодичен контрол върху качеството на регистрираните ВМП, като:
а) извършва експертиза на ВМП - анализ на качествения и количествен състав, физико-химични и фармакотоксикологични свойства, безвредност и ефективност на препаратите;
б) издава разрешение за продажба и употреба на основание резултатите по буква "а";
2. извършва контрол върху суровините и технологичния процес при производството на ВМП;
3. осъществява контрол върху помещенията, съоръженията и условията, при които се произвеждат, съхраняват и продават ВМП;
4. участва в регистрацията на ВМП, като:
а) извършва оценка на документацията и експертиза на мостри на предложените за регистрация и пререгистрация ВМП и издава експертни становища за безвредността и ефективността им;
б) организира работата на комисиите по регистрация на ВМП;
5. участва в работата на комисиите по лицензиране на производители и търговци на ВМП;
6. издава сертификати за условията на производство на фармацевтичен продукт на производителите на ВМП съгласно изискванията на нормативните актове;
7. контролира информацията и рекламата на ВМП;
8. контролира търговията и употребата на ВМП и дейността на инспекторите от РВМС, на които със заповед на директора е възложен контролът на ВМП;
9. извършва научноизследователска и внедрителска дейност;
10. извършва арбитражни, съдебни и други експертизи във връзка с изясняване на качеството на ВМП, както и контролни анализи в случаите на спор между продавач и купувач;
11. контролира ефективността и безопасността на ВМП и при установяване на отклонения в качеството спира употребата им;
12. спира използването на обекти и съоръжения при нарушения на правилата на утвърдената производствена практика до отстраняването им;
13. спира производството и продажбата на ВМП, когато пряко или косвено застрашават здравето на животни и хора и разпорежда тяхното унищожаване, преработване или използването им за други цели;
14. спира продажбата на ВМП, показали отклонения от изискванията за качество, и нарежда изтеглянето им от търговската мрежа;
15. съхранява досиетата на регистрираните и предложени за регистрация ВМП;
16. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 10 от 2004 г.) организира системата за регистрация, анализ и обобщаване на нежелани реакции в резултат на приложението на ветеринарномедицински продукти с лекарствени взаимоотношения, възникнали при употребата на ветеринарномедицински продукти, и предприема съответни мерки;
17. (нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 10 от 2004 г.) приема и обработва постъпващата документация за регистрация/пререгистрация на ветеринарномедицински продукти.

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.)
(1) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София, е поделение на НВМС за научноизследователска, диагностична, експертна и внедрителска дейност в областта на здравеопазването на животните, контрола върху суровините и хранителните продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки и опазване на околната среда.
(2) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт има две териториални звена в градовете Велико Търново и Стара Загора.
(3) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:
1. извършва научноизследователска и диагностична дейност в областта на здравеопазването на животните и експертиза на суровини и продукти от животински произход, фуражи и фуражни добавки и опазване на околната среда;
2. осъществява методическо ръководство на научноизследователските и диагностичните звена на НВМС;
3. обучава докторанти и провежда следдипломни специализации на ветеринарните лекари;
4. участва в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти, провежда курсове за повишаване квалификацията на ветеринарномедицинските специалисти от системата на НВМС;
5. разработва и предлага на генералния директор на НВМС програми за профилактика и ерадикация на заболяванията по животните;
6. (изм., ДВ, бр. 10 от 2004 г.) разработва тестове, алергени, ваксини и други ветеринарномедицински продукти за нуждите на НВМС;
7. разработва методически указания и нови методики за диагностика на заболяванията по животните и експертизата на хранителните продукти;
8. провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните лаборатории в системата на НВМС и участва в международни лабораторни изпитвания за съответствието им с изискванията на Международното бюро по епизоотии;
9. анализира отчетите за извършените лабораторно-диагностични изследвания в страната за заразни, паразитни и незаразни заболявания, хранителни отравяния и замърсители на околната среда, като прави прогнози за тенденциите и предлага на генералния директор на НВМС мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
10. проучва, събира и анализира информация за състоянието и глобалните тенденции за проявите и разпространението на икономически значими заболявания по животните, съставя прогнози и планове за определяне на стратегията и тактиката в борбата срещу тях.
(4) Директорът на НДНИВМИ е хабилитирано лице по ветеринарна медицина и се назначава от генералния директор на НВМС по трудово правоотношение.
(5) Директорът представлява НДНИВМИ пред трети лица, организира и ръководи изпълнението на научната програма, на административните и стопанските задачи, сключва необходимите за дейността на НДНИВМИ договори, назначава и освобождава лицата, работещи по трудови правоотношения, отговаря за законосъобразното и целесъобразно стопанисване на имуществото и изпълнението на бюджета, изпълнява и други функции, определени с нормативен акт, заповед на генералния директор на НВМС или произтичащи от договори, по които НДНИВМИ е страна.

Чл. 26.
(1) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Към НДНИВМИ се създава научен съвет по ветеринарна медицина.
(2) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Научният съвет е орган за научно ръководство на научноизследователската и диагностичната дейност на НВМС.
(3) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Научният съвет се състои от хабилитирани научни работници от научноизследователските и диагностичните звена на НВМС, от ВУЗ, БАН и др. Компетенциите му се определят в съответствие с изискванията на чл.19 ЗНСНЗ, като съставът му се съгласува от генералния директор на НВМС.
(4) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Директорът на НДНИВМИ е по право член и председател на научния съвет. Предложения за състав на научния съвет се правят от директорите на научноизследователските звена чрез председателя на научния съвет.
(5) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Научният съвет осъществява дейността си съгласно Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ) и нормативните актове по прилагането му.
(6) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Научният съвет е с мандат 4 години. Членовете на научния съвет могат да бъдат преназначавани без ограничения на броя на мандатите.

Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Научният съвет на НДНИВМИ:
1. присъжда научни звания на научни сътрудници в съответствие с предоставените му от ВАК компетенции, когато са налице условията по чл.18, ал. 1 или ал. 2 ЗНСНЗ;
2. обсъжда и приема:
а) тематичния план за научноизследователската програма на НВМС;
б) периодичните и завършващите отчети на научноизследователските проекти;
3. обсъжда и дава становище по:
а) методичното равнище на лабораторно-диагностичната работа и резултатите от нея в страната;
б) резултатите от внедрителската дейност в НВМС;
в) дейността на секционните съвети в научноизследователските звена на НВМС;
4. разглежда и одобрява нуждите от разкриване на процедури за докторанти и научни сътрудници в отделните научноизследователски и диагностични звена на НВМС;
5. прави предложение за разкриване или закриване на научни и диагностични звена в състава на НВМС;
6. ежегодно провежда по едно разширено заседание с целия научен потенциал на НВМС за анализ на научноизследователската, диагностичната и внедрителската дейност;
7. приема годишните отчети за цялостната дейност на НДНИВМИ.

Чл. 28. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Чл. 29. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Чл. 30. (Отм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.).

Раздел IV
Организация на работата на НВМС

Чл. 31. Организацията на работата в НВМС се осъществява съгласно този правилник, вътрешни правила за работа и инструкция за документооборота, утвърдени от генералния директор на НВМС по предложение на главния секретар.

Чл. 32.
(1) Главното управление и поделенията на НВМС осъществяват своите функции в съответствие с определените в правилника функционални характеристики.
(2) Непосредственото ръководство на главните дирекции се осъществява от главен директор, а на дирекциите и поделенията - от директор.
(3) Главните директори на главна дирекция и директорите на дирекции и поделения:
1. докладват на генералния директор на НВМС или на главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от тях главна дирекция, дирекция или поделение;
2. участват в съвещания и заседания при генералния директор на НВМС или при главния секретар;
3. изготвят и подписват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководената от тях главна дирекция, дирекция или поделение;
4. разпределят задълженията и работата между служителите в съответната главна дирекция, дирекция или поделение.
(4) При отсъствие главният директор или директорът се заместват от най-старшия по длъжност служител в главната дирекция, дирекцията или поделението.

Чл. 33. Служителите в НВМС осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от генералния директор на НВМС.

Чл. 34.
(1) Документите, изпратени до НВМС от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 35.
(1) Генералният директор на НВМС възлага преписките с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един ръководител на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Служебните преписки се разпределят веднага след постъпването им в НВМС.
(4) Ръководителите на административни звена възлагат с резолюция изработването на преписките на един или повече служители, като определят отговорния от тях.

Чл. 36. Изходящите от НВМС документи се съставят в 3 екземпляра. Третият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва и датата.

Чл. 37. Техническите сътрудници на генералния директор на НВМС и на главния секретар водят отчет за образуваните преписки. В отчета се отбелязва какъв документ в кой ден е постъпил, на кого е разпределен за работа, какъв срок за изпълнение е поставен и кога е изпълнена задачата.

Чл. 38.
(1) Достъпът на външни лица в сградата на НВМС се разрешава след издаване на пропуск от охраната или след представяне на документ, разрешаващ влизането.
(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето и при кого отива. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска.

Чл. 39. Работното време на администрацията на НВМС е 8 часа дневно - от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин., с прекъсване за почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.

Чл. 40.
(1) Служителите от НВМС се командироват в чужбина от генералния директор на НВМС.
(2) В страната служителите от ГУ на НВМС и директорите на поделения се командироват от генералния директор или главния секретар на НВМС.
(3) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Командироването в страната на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в поделенията на НВМС, се извършва от директорите на съответните поделения.

Чл. 41. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г.)
(1) За образцово изпълнение на своите задължения държавните служители в НВМС имат право на отличия,парични и предметни награди в съответствие със Закона за държавния служител.
(2) Държавните служители в НВМС се награждават по решение на генералния директор на НВМС въз основа на мотивиран доклад на главния секретар, а за поделенията - въз основа на мотивиран доклад от директора на съответното поделение.
(3) Заместник генералният директор, главният секретар, главният директор, директорите от ГУ на НВМС и директорите на поделения се награждават по решение на генералния директор на НВМС.
(4) Генералният директор на НВМС утвърждава образец на почетен знак на администрацията на НВМС както и образец на пропуск за служителите, работещи в ГУ на НВМС.
(5) Като предметни награди могат да се дават печатни произведения, произведения на изобразителното или приложното изкуство и други ценни предмети, чиято стойност не надвишава четири минимални работни заплати за една календарна година.
(6) Средствата за награди са за сметка на бюджета на НВМС.

Чл. 42. Повишаването в ранг се извършва периодично на всеки 3 години въз основа на атестация на държавния служител, при която се отчитат професионалната квалификация и прослуженото време като държавен служител.

Чл. 43. (Нов, ДВ, бр. 50 от 2003 г.)
(1) Държавните служители, заемащи ръководни длъжности, експертни длъжности с ръководни функции, експертни длъжности с изпълнителски функции от отдел "ГИВКК" в НВМС, имат право на униформено облекло, което са длъжни да носят при изпълнение на служебните задължения в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Генералният директор на НВМС утвърждава правила за вътрешния ред и правила за документооборота на НВМС в четиримесечен срок от обнародването на устройствения правилник.

§ 2. Съществуващите звена в структурата на НВМС осъществяват дейността си по досегашния ред до преобразуването им съгласно този правилник.

§ 3. Правилникът се издава на основание чл.4, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с § 3 на Закона за администрацията и отменя Правилника за устройството и дейността на НВМС (обн., ДВ, бр. 31 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г. и бр. 91 от 1999 г.).

Приложение
към
чл. 9, ал. 4
(Изм., ДВ, бр. 50 от 2003 г., бр. 10 от 2004 г.)

Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Националната ветеринарномедицинска служба - 2642 щатни бройки

Генерален директор 1
Зам. генерален директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация
в т.ч.:
1. дирекция "Финансово-стопански дейности" 11
2. дирекция "Управление на собствеността, човешки ресурси, правно-нормативно обслужване и протокол 13
3. дирекция "Информационно обслужване и технологии" 5
Специализирана администрация
в т.ч.
1. Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение към животните" 4
с 28 регионални ветеринарномедицински служби в областните градове на Р България, Столична инспекция "ДВСК" - София, и редакция списание "Ветеринарна сбирка" и списание "Ветеринарна медицина" 2304
2. дирекция "Здравеопазване на животните" 15
3. дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен и граничен ветеринарен контрол и ветеринарни сертификати" 15
4. дирекция "Международно сътрудничество, евроинтеграция и квалификация на кадрите" 10
5. ЦЛВСЕЕ – София 47
6. ИКВП – София 50
7. НДНИВМИ - София - с две териториални звена (РДВМИ) във Велико Търново и в Стара Загора 165
Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив