Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (Отм. ДВ бр. 82/2006)

МЗГ

Държавен вестник брой: 82

Година: 2006

Орган на издаване: МЗГ

Дата на обнародване: 10.10.2006

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и състава на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

Чл. 2.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба е юридическо лице със седалище София и е специализиран орган за ръководство и контрол на ветеринарномедицинската дейност.
(2) Националната ветеринарномедицинска служба е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите.
(3) Издръжката на НВМС се формира от бюджетна субсидия и от приходи от собствена дейност съгласно чл. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
(4) Министърът на земеделието и горите осъществява контрол върху дейността на НВМС.

Чл. 3. Националната ветеринарномедицинска служба осъществява дейностите, свързани със:
1. здравеопазване на животните и опазване на хората от зоонози;
2. ветеринарно-санитарен контрол върху:
а) отглеждането и търговията с животни;
б) получаването, съхранението, транспортирането, търговията, вноса и износа на семенна течност, ембриони и яйцеклетки от животински произход;
в) добива, преработката, съхранението, транспортирането и търговията със суровини, продукти и храни от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки;
3. контрола върху вноса, износа и транзита на животни и обектите по т. 2, буква "в";
4. контрола върху производството, търговията и употребата на ветеринарномедицинските продукти (ВМП) и внесените такива; 5. контрола върху спазването на правилата за защита и хуманно отношение към животните;
6. опазването на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него дейности;
7. издаването на лицензии, разрешителни, удостоверения и други документи, посочени в ЗВМД и правилника за прилагането му; 8. диагностиката и научните изследвания в областта на ветеринарната медицина;
9. идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
10. изготвянето на проекти на нормативни актове по прилагане на ЗВМД.

Раздел II
Състав и структура на НВМС

Чл. 4.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба се ръководи и представлява от генерален директор.
(2) Генералният директор се назначава и освобождава от министъра на земеделието и горите. За генерален директор се назначава ветеринарен лекар с най-малко 10 години трудов стаж във ветеринарната администрация, ветеринарномедицинската наука и образование.

Чл. 5.
(1) Генералният директор:
1. организира, ръководи и контролира дейността на НВМС;
2. представя на министъра на земеделието и горите ежегоден доклад за дейността на НВМС;
3. ежегодно предлага за утвърждаване на министъра на земеделието и горите държавната профилактична програма (ДПП) по чл. 30 ЗВМД;
4. ежегодно представя на министъра на земеделието и горите проект на списък на болести по чл. 31, ал. 1 ЗВМД за внасяне в Министерския съвет;
5. одобрява годишните имунопрофилактични и диагностични планове на териториалните звена;
6. организира издаването на информационен бюлетин на НВМС;
7. предлага за утвърждаване на министъра на земеделието и горите националните мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните и ветеринарно-санитарния контрол; 8. осъществява правомощията по възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения и налага дисциплинарни наказания на държавните служители в НВМС;
9. назначава и освобождава директорите на специализираните структури и териториалните звена към НВМС;
10. извършва действия на управление на недвижимите имоти, предоставени на НВМС;
11. утвърждава научноизследователския план на НВМС;
12. утвърждава състава на Научния съвет на НВМС;
13. утвърждава със заповед състава на експертните съвети в НВМС.
(2) При осъществяване на правомощията си генералният директор издава заповеди.
(3) Със заповед генералният директор делегира правомощия на заместник генералния директор, главния секретар или на главния директор и определя техните функции.

Чл. 6.
(1) При осъществяване на правомощията си генералният директор се подпомага от заместник генерален директор.
(2) Заместник генералният директор се назначава и освобождава от министъра на земеделието и горите.
(3) Генералният директор със заповед определя дейностите, в които заместник генералния директор го подпомага.

Чл. 7.
(1) Административното ръководство на НВМС се осъществява от главен секретар в изпълнение на законните разпореждания на генералния директор.
(2) Главният секретар се назначава и освобождава от генералния директор. Назначава се след провеждането на конкурс съгласно чл. 10б, ал. 3 ЗДСл и чл. 7 НПКДС. Изискванията за заемане на длъжността се определят от генералния директор.
(3) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията и следи за точното спазване на нормативните актове;
2. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите от дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
3. осъществява контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. отговаря за документооборота и опазването на служебната тайна;
5. осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в НВМС;
7. представя ежегоден доклад на генералния директор за състоянието на администрацията;
8. организира и координира дейността по предоставяне на информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавна власт.
(4) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на генералния директор служител за всеки конкретен случай.

Чл. 8.
(1) Генералният директор на НВМС назначава служител по сигурността на информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на генералния директор на НВМС и ръководи регистратури за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и отговаря за получаването, обработването, съхранението и предаването на класифицирана информация. (3) Служителят по сигурността на информацията:
1. разработва военновременен план на НВМС и организира оперативната подготовка на личния състав за работа в условия на криза;
2. следи произтичащите за НВМС задължения от нормативните актове, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка в страната и организира тяхното изпълнение.

Чл. 9.
(1) Генералният директор осъществява дейността си с помощта на администрация.
(2) Администрацията по ал. 1 е структурирана в главна дирекция с 30 териториални звена, 8 дирекции и 5 специализирани структури.
(3) Общата численост на администрацията на НВМС е 2700 щатни бройки, разпределението на които е посочено в приложението.

Чл. 10. Администрацията на НВМС е организирана във:
1. обща администрация;
2. специализирана администрация.

Чл. 11. Общата администрация на НВМС включва:
1. дирекция "Финансово-стопански дейности";
2. дирекция "Правна";
3. дирекция "Информационно осигуряване".

Чл. 12.
(1) Специализираната администрация включва:
1. главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност";
2. дирекция "Здравеопазване на животните";
3. дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол";
4. дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол";
5. дирекция "Евроинтеграция и международни отношения";
6. дирекция "Наука, лабораторен контрол и обучение".
(2) В състава на главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност" се включват следните териториални звена:
1. регионалните ветеринарномедицински служби във: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Костинброд, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;
2. Столична дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол" (СД "ДВСК"); 3. редакция на списание "Ветеринарна сбирка" и списание "Ветеринарна медицина".
(3) В състава на НВМС са и следните специализирани структури:
1. Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София;
2. Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) - София;
3. Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;
4. Регионалният диагностичен ветеринарномедицински институт (РДВИ) - Стара Загора;
5. Регионалният диагностичен ветеринарномедицински институт (РДВИ) - Велико Търново.
(4) Териториалните звена и специализираните структури по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 са със статут на дирекции, имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджет и баланс.
(5) Териториалните звена по ал. 2, т. 1 и 2 и специализираните структури по ал. 3 осъществяват дейността си под методическото ръководство на дирекциите по ал. 1, т. 2 - 4 и 6 и чл. 11.
(6) Специализираните структури по ал. 3 се ръководят от директори, които се назначават от генералния директор на НВМС по служебно правоотношение и се освобождават от него.
(7) Директорите на специализираните структури по т. 1, 3 - 5 са хабилитирани лица по ветеринарна медицина.

Чл. 13.
(1) Националната ветеринарномедицинска служба издава:
1. научно списание "Ветеринарна медицина" и научно-популярно списание "Ветеринарна сбирка";
2. периодичен информационен бюлетин за текуща информация, свързана с дейността на НВМС.
(2) Списанията са на самоиздръжка с отделен банков код в системата на Единната сметка.
(3) Генералният директор определя със заповед редакционния съвет на списанията.
(4) Главният редактор на списанията и служителите в тях се назначават по трудово правоотношение от генералния директор на НВМС и се освобождават от него.

Раздел III
Функции на НВМС

Чл. 14. Дирекция "Финансово-стопански дейности":
1. разработва проект на годишен бюджет на НВМС;
2. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводство и други нормативни актове;
3. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на "Единната сметка" лимита на приходите и разходите между разпоредителите с бюджетни кредити в системата на НВМС;
4. съставя отчети за касовото изпълнение на бюджета и обобщава данните за специализираните структури и териториалните звена в НВМС;
5. организира и извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация, на активите и пасивите на НВМС по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия;
6. изготвя годишния финансов отчет на НВМС;
7. организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на НВМС, ремонта и поддръжката им;
8. осигурява транспортното обслужване на НВМС, регистрацията на МПС, застраховането, поддръжката, ремонта и годишните технически прегледи;
9. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството;
10. осигурява финансовото обезпечаване на специализираните структури и териториалните звена;
11. изготвя предложения за корекции в бюджета на НВМС;
12. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за НВМС;
13. организира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис;
14. изготвя ведомости за работната заплата на служителите в дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
15. организира извършването на инвентаризации по ред и срокове, определени в съответствие с нормативните актове.

Чл. 15. Дирекция "Правна":
1. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;
2. участва в разработването на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване;
3. осъществява процесуално представителство на НВМС пред съдилищата;
4. упражнява контрол по законосъобразност на съставените актове, предоставени за съгласуване и свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията;
5. изготвя и съгласува документации за провеждане на конкурси, подбор и назначаване на държавните служители в администрацията;
6. съгласува изготвените отговори по постъпилите в НВМС предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации, с изключение на тези, постъпили в специализираните структури и териториалните звена към НВМС;
7. оказва правна помощ на генералния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;
8. оказва правна помощ при издаване на наказателни постановления от генералния директор и дава указания на директорите на специализираните структури и териториалните звена, свързани с осъществяването на административнонаказателната дейност на НВМС;
9. участва в подготовката на актове и решаването на правни проблеми, свързани с международната дейност на НВМС;
10. изготвя или участва в изготвянето и съгласуването на проекти на договори, свързани с дейността на НВМС;
11. оказва правна помощ на администрацията на НВМС при констатиране на нарушения по прилагане на нормативните актове, свързани с осъществяването на ветеринарномедицинската дейност;
12. осигурява деловодното обслужване на дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
13. уведомява генералния директор за просрочени преписки от дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
14. съгласува длъжностните характеристики на служителите в дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
15. изготвя актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
16. изготвя документите за пенсиониране на служителите по т. 15;
17. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1;
18. организира и контролира управлението на недвижимите имоти, предоставени за управление на НВМС;
19. участва в изготвянето и съгласува документации за процедури по Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
20. води регистри на недвижимите имоти, предоставени за управление на НВМС, за проведените обществени поръчки, за делата по които страна е НВМС, за проведените конкурси за назначаване на държавни служители в НВМС и за издадените актове за обезщетения на собствениците на животни и инвентар;
21. изготвя документации за търгове по Закона за държавната собственост;
22. дава указания, свързани с провеждане на атестирането на служителите в администрацията.

Чл. 16.
(1) Дирекция "Информационно осигуряване":
1. разработва стратегията за внедряване, поддръжка и експлоатация на информационната система на НВМС;
2. проучва информационните нужди на администрацията на НВМС и изготвя аналитични справки, анализи, прогнози и информации относно:
а) дейността на специализираните структури и териториалните звена към НВМС;
б) дейността на ветеринарните участъци;
3. оказва методическа помощ на дирекциите, специализираните структури и териториалните звена към НВМС по поддръжката и използването на хардуера и софтуера на информационната компютърна система на НВМС и осигурява контролирани нива на достъп до информацията;
4. контролира достоверността и своевременната актуализация на информацията, включително и чрез проверки;
5. организира и провежда обучение за работа с информационната система;
6. внедрява и поддържа специализиран софтуер във връзка с въвеждането и използването на информационната система.
(2) Дирекция "Информационно осигуряване" подпомага генералния директор за постигане целите на дейността на НВМС, като: 1. извършва систематичен преглед на дейността на НВМС относно:
а) планирането на дейността в съответното направление;
б) постигнатите резултати;
в) съответствието на планираните и постигнатите резултати;
г) ефективността на осъществяваната дейност;
2. изготвя анализи и ги представя на генералния директор на НВМС и на структурното звено, чиято дейност е анализирана.

Чл. 17.
(1) Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност" осъществява контрол на териториалните звена относно:
1. здравеопазването на животните;
2. ветеринарно-санитарния контрол на суровини, продукти и храни от животински произход;
3. граничния ветеринарномедицински контрол;
4. опазването на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и на екарисажите;
5. хуманното отношение към животните и спазването на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти;
6. идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
7. контрола върху производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП, фуражи и фуражни добавки;
8. изпълнението на договорите с лицензираните ветеринарни лекари за извършване на мероприятията по ДПП;
9. изпълнението на одобрените имунопрофилактични и диагностични планове и на националните мониторингови програми за надзор на заразните болести по животните;
10. контрола върху дейността на частнопрактикуващите ветеринарномедицински специалисти;
11. спазването на ветеринарномедицинските изисквания при осъществяване на развъдната дейност в животновъдството.
(2) Главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност" при изпълнение на функциите по ал. 1:
1. извършва проверки по жалби от юридически и физически лица;
2. изготвя тримесечни и годишни отчети за дейността на териториалните звена на НВМС;
3. извършва комплексни проверки на дейността на териториалните звена;
4. ежегодно до края на януари разработва и представя за утвърждаване от генералния директор на НВМС график за извършване на проверките по т. 3;
5. изготвя годишния доклад по чл. 5, ал. 1, т. 2.

Чл. 18.
(1) Директорите на териториалните звена по чл. 12, ал. 2, т. 1 чрез администрацията, която ръководят:
1. организират и контролират имунопрофилактичната, лабораторно-диагностичната и лечебнопрофилактичната дейност;
2. контролират производството, съхранението, търговията и употребата на ВМП; 3. контролират събирането и обезвреждането на странични животински продукти;
4. контролират дейността на частнопрактикуващите ветеринарномедицински специалисти;
5. осъществяват ветеринарно-санитарен контрол и експертиза на обектите по чл. 53, ал. 1 ЗВМД;
6. извършват проверки на обектите по чл. 55 ЗВМД и чл. 29а от Закона за храните (ЗХ);
7. извършват проверки на транспортните средства, превозващи обектите по чл. 53, ал. 1 ЗВМД, за съответствието им с нормативно установените изисквания;
8. организират воденето на регистър на обектите, за които е издадено ветеринарномедицинско разрешително за дейност по чл. 57, т. 8 ЗВМД и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ;
9. организират взаимодействието с други контролни органи;
10. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на заразни и незаразни болести по животните и хранителни отравяния при хора и животни;
11. изготвят годишните имунопрофилактични и диагностични планове по здравеопазване на животните;
12. организират дейността по:
а) спазване на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти;
б) спазване на изискванията за хуманно отношение към животните;
13. организират граничния ветеринарномедицински контрол при внос, износ и транзит на обектите по чл. 42, ал. 1 ЗВМД;
14. контролират дейността на екарисажите;
15. организират и контролират извършването на идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
16. оказват съдействие при провеждане на процедури, свързани с изграждане и реконструкция на граничните ветеринарни съоръжения на ГКПП;
17. организират въвеждането на данните в системата TRACES.
(2) Директорите на териториалните звена по чл. 12, ал. 2 ,т. 1 и 2:
1. съгласуват след упълномощаване от генералния директор на НВМС проектите за изграждане и реконструкция на животновъдните обекти и на обектите по чл. 55 ЗВМД;
2. издават ветеринарномедицински разрешителни за дейност по чл. 57, т. 8 ЗВМД и удостоверения за регистрация по чл. 12 ЗХ; 3. издават разпореждане за спиране на експлоатацията или отнемане на издаденото по чл. 57, т. 8 ЗВМДразрешително за дейност и заповед за обезсилване на удостоверението за регистрация, издадено по чл. 12 ЗХ;
4. осигуряват снабдяването с горива, енергия, резервни части, консумативи и други материали, необходими за осъществяване на дейността на териториалното звено;
5. отговарят за законосъобразното и целесъобразното стопанисване на предоставеното на териториалното звено имущество. (3) Столичната дирекция "ДВСК" осъществява ветеринарно-санитарен контрол на територията на Столична община и граничен ветеринарномедицински контрол на Аерогара София.
(4) Директорът на СД "ДВСК" чрез администрацията, която ръководи на територията на Столична община, организира и контролира извършването на проверки на транспортните средства, които превозват суровини, продукти и храни от животински произход, и дейностите по ал. 1, т. 5, 6, 8 - 10, 13 и 16.

Чл. 19. Дирекция "Здравеопазване на животните":
1. изготвя:
а) държавната профилактична програма по чл. 30 ЗВМД;
б) списъка на заразните и паразитните болести по животните по чл. 31, ал. 1 ЗВМД;
в) програмите за надзор върху заразните болести;
2. методично ръководи дейността на териториалните звена към НВМС по изпълнение на мерките, предвидени в програмата, списъка и програмите за надзор по т. 1, буква "в";
3. разработва и предлага за утвърждаване на генералния директор на НВМС програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните и предпазване на хората от зоонози;
4. изготвя схеми за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация и ги представя за утвърждаване на генералния директор на НВМС;
5. изготвя програми за опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството;
6. методично ръководи и контролира дейността на екарисажите;
7. съгласува плановете по чл. 18, ал. 1, т. 11 и ги представя на генералния директор за утвърждаване;
8. събира и обобщава месечните отчети на териториалните звена към НВМС за извършените профилактични мероприятия при изпълнение на държавната профилактична програма и програмите по т. 1, буква "в";
9. събира и обобщава тримесечните отчети за прегледаните и лекувани животни;
10. планира и организира доставките на имунологични ВМП, необходими за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите по т. 1, буква "в";
11. изготвя необходимите документи за обявяване на болестите от лист "А" на Международното бюро по епизоотии (МБЕ);
12. регистрира по реда на чл. 27 ЗВМД констатираните на територията на страната заразни и паразитни болести;
13. изготвя и изпраща ежемесечно международен и вътрешен бюлетин за обявените в страната заразни и паразитни болести на териториалните звена към НВМС и вътрешен бюлетин на ФАО, МБЕ и СЗО;
14. изготвя становища при съгласуване на проекти на нормативни актове и отговори по постъпили запитвания, свързани с дейността й;
15. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с дейността й;
16. разработва програми за предотвратяване и ликвидиране на последствията при стихийни бедствия и аварии, които могат да нанесат или са нанесли щети на животновъдството;
17. организира и контролира провеждането на карантината на вносни животни;
18. организира, координира и методично ръководи дейността по хуманно отношение към животните в териториалните звена на НВМС;
19. контролира спазването на общите ветеринарно-санитарни изисквания към животновъдните обекти и зоохигиенните параметри при отглеждане на животни в тях;
20. методично ръководи дейностите по контрола при производство, транспортиране, съхранение и употреба на фуражни суровини, фуражни добавки, готови и медикаментозни фуражи по отношение
на тяхната безопасност;
21. съгласува заявления за внос и износ на обектите по чл. 42, ал. 1 ЗВМД;
22. изготвя годишен инспекционен план за контрол на фуражни суровини, фуражни добавки, готови и медикаментозни фуражи по отношение на тяхната безопасност;
23. организира и участва в заседанията на централната епизоотична комисия на НВМС;
24. организира и координира дейността в системата на НВМС по осъществяване на контрола при производството, търговията, съхранението и употребата на ВМП;
25. организира и участва в работата на комисиите по чл. 84 ЗВМД;
26. води регистри на:
а) издадените разрешителни за ветеринарномедицинска аптека;
б) разрешените за употреба ВМП;
в) издадените разрешителни за производство на ВМП;
г) издадените разрешителни за търговия на едро с ВМП;
д) пазарите за животни;
е) събирателните центрове за животни;
ж) ветеринарномедицинските участъци;
з) издадените лицензи и разрешителни по чл. 15 и 16 ЗВМД;
и) животновъдните обекти по чл. 32 ЗВМД;
27. ежегодно изготвя ротационна програма за профилактика на кокцидиозата по животните;
28. периодично организира и провежда съвещания по въпросите на здравеопазване и хуманно отношение към животните;
29. участва в разработване на програми за обучение по здравеопазване и хуманно отношение към животните;
30. поддържа технически дейността на системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти;
31. организира събирането, обработката и отчитането на информацията от териториалните звена на НВМС и обектите с епизоотично значение, свързани с идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти;
32. осигурява съответствието на информационната система на НВМС за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти с тази на МЗГ в съответствие с изискванията на Европейския съюз;
33. осъществява контрол за достоверността на записите в системата по т. 30;
34. изготвя аналитични справки, анализи и информации относно:
а) поголовията на животните и тяхното движение;
б) собствениците на животни;
в) обектите с епизоотично значение;
35. осигурява и поддържа връзки с утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES) и системата за спешно обявяване на болести в Европейския съюз (ADNS), и осъществява дейността по поддържането и функционирането им в НВМС.

Чл. 20. Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол":
1. методично ръководи, организира и координира осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
2. разработва образци на ветеринарномедицински документи, свързани с дейността й;
3. изготвя оперативна информация по въпросите на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
4. изготвя справки и становища по въпроси, свързани с държавния ветеринарно-санитарен контрол;
5. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
6. осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;
7. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
8. участва в срещи, семинари, конференции и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с осъществяването на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
9. организира и провежда периодични съвещания по въпроси, свързани с държавния ветеринарно-санитарен контрол;
10. оказва методична помощ на териториалните звена при осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол;
11. при необходимост взема безвъзмездно проби от суровини, продукти и храни от животински произход и адитиви за извършване на лабораторни анализи;
12. при необходимост извършва самостоятелно или съвместно с други органи проверки на предприятия за добив и преработка на суровини, продукти и храни от животински произход;
13. участва в комисии и дава становища за одобряване на предприятия за добив и преработка на суровини, продукти и храни от животински произход за експортна дейност за страни - членки на ЕС;
14. участва в комисии за оценка на проекти по програма САПАРД;
15. участва в разработването на програми за обучение на инспекторите от ДВСК и на представители на производствени предприятия за суровини, продукти и храни от животински произход;
16. извършва проверки на производствени предприятия в чужбина във връзка с вноса на суровини, продукти и храни от животински произход в Република България;
17. участва при ликвидирането на болести по животните и хранителни отравяния на хора и животни;
18. съгласува заявления за внос и износ на обектите по чл. 42, ал. 1 ЗВМД;
19. контролира спазването на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания в производствените предприятия за суровини, продукти и храни от животински произход;
20. участва в заседанията на експертния съвет по ветеринарно-санитарна експертиза;
21. участва в заседанията на експертните съвети на браншовите асоциации;
22. води регистър на обектите, на които е издадено ветеринарномедицинско разрешително за дейност по чл. 57, т. 8 ЗВМД и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ.

Чл. 21. Дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол":
1. методично ръководи, организира и координира осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;
2. разработва образци на ветеринарни сертификати за внос, образци на сертификати, съгласно изискванията и на приемащата страна, и на други ветеринарномедицински документи, свързани с дейността й;
3. изготвя оперативна информация по въпросите на граничния ветеринарномедицински контрол и ветеринарната сертификация; 4. изготвя справки и становища по въпроси, свързани с граничния ветеринарномедицински контрол;
5. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;
6. прави предложения до ръководството на НВМС във връзка с изграждането, реконструкцията и оборудването на ветеринарни съоръжения на ГКПП;
7. осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;
8. изготвя и участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;
9. участва в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол;
10. участва в работни групи по международни проекти, свързани с проектиране, изграждане, реконструкция и оборудване на гранични съоръжения;
11. участва в срещи, семинари, конференции и други мероприятия в страната и в чужбина, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;
12. организира и провежда периодични съвещания по въпроси, свързани с граничния ветеринарномедицински контрол;
13. оказва методична помощ на териториалните звена при осъществяване на граничния ветеринарномедицински контрол;
14. участва в междуведомствения съвет и в работни групи по въпросите на взаимодействие между органите за граничен контрол на ГКПП;
15. организира и контролира дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;
16. участва в разработването на програми за обучение на инспекторите, осъществяващи граничния ветеринарномедицински контрол;
17. участва в работни групи съвместно с представители на ведомствата, извършващи задължителния граничен контрол по въпросите, свързани с работата на ГКПП;
18. организира и провежда периодични съвещания с началниците на граничните инспекции в страната по възникнали проблеми в работата на ГКПП.

Чл. 22. Дирекция "Наука, лабораторен контрол и обучение":
1. организира и координира изпълнението на научноизследователската и лабораторната дейност на НВМС по здравеопазване на животните и контрол върху безопасността на суровините и храните от животински произход, фуражите и фуражните добавки; 2. събира и обобщава заявките и планира доставките на апаратура, диагностикуми, реактиви, химикали, хранителни среди и други консумативи, необходими за научноизследователската и лабораторната дейност;
3. участва в разработването на ДПП и програмите за надзор на заразните болести в частта им за лабораторно-диагностичните изследвания;
4. изготвя и контролира изпълнението на Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители на околната среда в животни, суровини, продукти и храни от животински произход;
5. унифицира и контролира прилагането на методите за диагностичните и лабораторни анализи за целите на официалния контрол;
6. организира и участва в работата на експертните съвети по диагностика и лабораторен контрол към Централната епизоотична комисия;
7. събира, обобщава и анализира информацията от диагностичните изследвания и лабораторни анализи, извършени в системата на НВМС;
8. организира и участва в комисии за проверка на лабораториите, подали заявление за регистрация;
9. разработва образци на ветеринарномедицински документи за отчитане на лабораторната дейност;
10. организира и контролира провеждането на лабораторните изпитвания и диагностичните рингтествания в страната и тези с референтните лаборатории на ЕС;
11. води регистър на лабораториите, извършващи ветеринарномедицински изследвания и анализи;
12. организира и подпомага подготовката на лабораториите за акредитация и преакредитация;
13. изготвя програми и организира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на кадрите от системата на НВМС;
14. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за извършените лабораторно-диагностични изследвания и анализи и за констатираните заболявания;
15. изготвя годишен отчет за резултатите от извършената научноизследователска и лабораторната дейност по здравеопазване на животните и контрол върху безопасносността на суровините, продуктите и храните от животински произход, фуражите и фуражните добавки;
16. организира и участва в работата на експертните съвети по диагностика и внедряване на научно-приложни разработки към НВМС;
17. участва в работата на Централната епизоотична комисия към НВМС;
18. съхранява протоколите от заседанията на Научния съвет по ветеринарна медицина на НВМС;
19. методично ръководи лабораторните изпитвания и анализи при разрешаване употребата и контрола на ВМП.

Чл. 23. Дирекция "Евроинтеграция и международни отношения":
1. осъществява изпълнението на програмата за приемане на законодателството на ЕС в областта на ветеринарната медицина; 2. участва в работата на междуведомствените групи по хармонизиране на българското ветеринарномедицинско законодателство с това на ЕС;
3. анализира европейската политика в областта на ветеринарната медицина и разработва програми и мерки за прилагане на европейските норми за развитие на ветеринарномедицинската дейност;
4. организира и участва в семинари и срещи с международно участие;
5. координира разработването и реализацията на проекти по програма ФАР;
6. осъществява съвместна дейност с Европейската комисия, ФАО, Международното бюро по епизоотии и други международни ветеринарномедицински организации;
7. разработва проекти, участва в преговори по сключване на ветеринарномедицински споразумения и осъществява връзки с ветеринарни служби в други страни;
8. изготвя преводи на официални документи, свързани с дейността на НВМС;
9. извършва дейност по подготовка на служебни пътувания в чужбина;
10. води протоколи за проведените срещи между НВМС и представители на ветеринарни служби на други страни и международни организации;
11. изпълнява и други задачи, възложени със заповед на генералния директор на НВМС.

Чл. 24. Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) е специализирана структура на НВМС за научноизследователска, внедрителска и контролна дейност, която:
1. извършва научноизследователска и лабораторна дейност за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в обекти по чл. 53, ал. 1 ЗВМД;
2. разработва, адаптира и внедрява нови методи за лабораторен контрол в съответствие с международноприети стандарти;
3. методично ръководи дейността на лабораториите в териториалните звена към НВМС за извършваните дейности по т. 1;
4. извършва лабораторни анализи по Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в обекти по чл. 53, ал. 1 ЗВМД;
5. извършва потвърдителни анализи и арбитражни изпитвания на проби от обекти по чл. 53, ал. 1 ЗВМД;
6. участва в обучение на докторанти, следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията на специалисти в областта на лабораторния контрол;
7. провежда и участва в междулабораторни ринг-тествания в страната и международни такива.

Чл. 25. Институтът за контрол на ветеринарномедицински продукти (ИКВП) е специализирана структура към НВМС, която:
1. извършва постоянен и периодичен контрол върху качеството на разрешените за употреба ВМП;
2. издава протоколи за резултатите от контрола по т. 1;
3. извършва контрол върху суровините и технологичния процес при производството на ВМП;
4. осъществява контрол върху помещенията, съоръженията и условията, при които се произвеждат, съхраняват и продават ВМП;
5. извършва оценка на документацията и експертиза на мостри на предложените за издаване и подновяване на разрешителното за употреба ВМП и издава експертни становища за безопасността и ефикасността им;
6. участва в работата на комисиите по чл. 89д и 91б ЗВМД при издаване на разрешително за производство и търговия на едро с ВМП;
7. издава сертификати за условията на производство на производителите на ВМП;
8. контролира рекламата на ВМП;
9. контролира производството, търговията, съхранението и употребата на ВМП;
10. извършва арбитражни и съдебни експертизи във връзка с изясняване на качеството на ВМП;
11. контролира ефикасността и безопасността на ВМП, обектите и съоръженията за производство и търговия на ВМП и при установяване на отклонения в качеството на ВМП или констатиране на нарушения предприема действията по чл. 100г ЗВМД;
12. предлага на генералния директор на НВМС да спре продажбата на ВМП, показали отклонения от изискванията за качество, и да разпореди на притежателя на разрешителното за употреба да ги изтегли от пазара;
13. съхранява досиетата на разрешените за употреба и предложени за издаване на разрешително за употреба ВМП;
14. поддържа система за регистрация и оценка на постъпила информация за неблагоприятни реакции при животни и хора след употреба и приложение на ВМП;
15. приема и обработва документацията за издаване или подновяване на разрешително за употреба на ВМП и за издаване на разрешително за производство и търговия на едро с ВМП.

Чл. 26.
(1) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - София, е специализирана структура на НВМС.
(2) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт:
1. извършва научноизследователска, диагностична, експертна и внедрителска дейност в областта на здравеопазването на животните и експертиза на суровини, продукти и храни от животински произход, фуражи и фуражни добавки и опазване на околната среда;
2. осъществява методическо ръководство на научноизследователските звена на НВМС;
3. обучава докторанти;
4. участва в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти;
5. разработва и предлага на генералния директор на НВМС програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните; 6. разработва тестове, алергени, ваксини и други ветеринарномедицински продукти за нуждите на НВМС;
7. разработва методически указания за диагностика на болестите по животните и експертизата на суровини, продукти и храни от животински произход, фуражи и фуражни добавки;
8. провежда междулабораторни изпитвания за професионална подготовка на диагностичните лаборатории в системата на НВМС и участва в международни лабораторни изпитвания за съответствието им с изискванията на Международното бюро по епизоотии;
9. анализира отчетите за извършените лабораторно-диагностични изследвания в страната за заразни, паразитни и незаразни болести, хранителни отравяния и замърсители от околната среда;
10. събира и анализира информация за състоянието и глобалните тенденции за проявите и разпространението на икономически значими болести по животните, съставя прогнози и планове за борбата срещу тях;
11. осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на диагностичните и изпитвателни лаборатории в НВМС;
12. извършва референтни анализи, потвърдителни и арбитражни изследвания в областта на диагностиката на болестите по животните и ветеринарно-санитарната експертиза на суровини, продукти и храни от животински произход и околната среда; 13. извършва лабораторно-диагностични изследвания, свързани с изпълнението на национални мониторингови програми за надзор на болести от лист "А" на МБЕ;
14. участва в разработването на проекти на нормативни документи;
15. разработва, адаптира и внедрява нови методи за диагностика на болестите по животните и ветеринарно-санитарна експертиза на суровини, продукти и храни от животински произход, фуражи и фуражни добавки;
16. изготвя и представя на генералния директор на НВМС междинни и заключителни отчети по изпълнението на научноизследователските задачи;
17. изготвя и представя на генералния директор на НВМС месечни, тримесечни и годишни отчети за извършената лабораторно-диагностична дейност.

Чл. 27.
(1) Регионалните диагностични ветеринарномедицински институти във Велико Търново и в Стара Загора са специализирани структури на НВМС.
(2) Регионалните диагностични ветеринарномедицински институти:
1. извършват лабораторно-диагностична дейност в областта на здравеопазването на животните и ветеринарно-санитарната експертиза на суровини, продукти и храни от животински произход, фуражи и фуражни добавки;
2. участват в изпълнението на научноизследователската програма на НВМС по здравеопазване на животните, ветеринарно-санитарна експертиза на суровини, продукти и храни от животински произход, фуражи и фуражни добавки и опазване на околната среда;
3. осъществяват методическо ръководство на диагностичните и изпитвателни лаборатории към териториалните звена за определения им от генералния директор на НВМС район;
4. участват в изпълнението на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните от определените им райони; 5. участват в организираните от НДНИВМИ междулабораторни тествания;
6. изготвят и представят на генералния директор на НВМС междинни и заключителни отчети по изпълнението на научноизследователските задачи;
7. изготвят и представят на генералния директор на НВМС месечни, тримесечни и годишни отчети за извършената лабораторно-диагностична дейност;
8. участват в Научния съвет по ветеринарна медицина към НВМС и секционните съвети в НДНИВМИ.
(3) Районите на обслужване и методично ръководство на институтите по ал. 1 се определят със заповед на генералния директор на НВМС.

Чл. 28.
(1) Директорите на специализираните структури по чл. 12, ал. 3, т. 1, 3 - 5:
1. представляват института или лабораторията пред трети лица;
2. организират и ръководят изпълнението на научната програма, на административните и стопанските задачи;
3. сключват необходимите за дейността на института или лабораторията договори;
4. отговарят за законосъобразното и целесъобразно стопанисване на имуществото и за изпълнението на бюджета;
5. изпълняват и други функции, определени с нормативен акт, заповед на генералния директор на НВМС или произтичащи от договор, по който институтът или лабораторията е страна.
(2) Директорът на ИКВП осъществява правомощията по ал. 1, т. 1, 3 - 5.

Чл. 29.
(1) Към НВМС се създава Научен съвет по ветеринарна медицина.
(2) Научният съвет е орган за научно ръководство на изследователската и диагностичната дейност на НВМС.
(3) В състава на научния съвет се включват хабилитирани научни работници от специализираните структури на НВМС, а при необходимост и от ветеринарномедицинските факултети към Тракийския университет - Стара Загора, и Лесотехническия университет - София, Българската академия на науките и други научни звена извън системата на НВМС.
(4) Компетенциите на съвета се определят в съответствие с изискванията на чл. 19 от Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ).
(5) Съставът на научния съвет се определя по предложение на директорите на специализираните структури на НВМС и се утвърждава със заповед на генералния директор.
(6) Научният съвет осъществява дейността си съгласно ЗНСНЗ и нормативните актове, издадени по прилагането му.
(7) Научният съвет е с мандат 4 години. Членовете му могат да бъдат преназначавани без ограничения на броя на мандатите. (8) Научният съвет избира председател и научен секретар за срок 4 години.

Чл. 30. Научният съвет на НВМС:
1. присъжда научни звания на научни сътрудници в съответствие с предоставените му от Висшата атестационна комисия компетенции, когато са налице условията по чл. 18, ал. 1 или 2 ЗНСНЗ;
2. обсъжда и приема:
а) тематичния план за научноизследователската програма на НВМС;
б) междинните и заключителните отчети за изпълнение на научноизследователските задачи;
3. обсъжда и дава становище по:
а) методичното равнище на лабораторно-диагностичната дейност;
б) резултатите от внедрителската дейност в НВМС;
в) научноизследователската дейност в НВМС;
4. разглежда и одобрява предложенията за откриване на процедури за докторанти и научни сътрудници в специализираните структури към НВМС;
5. прави предложения до генералния директор на НВМС за създаване, преобразуване или закриване на звена в специализираните структури към НВМС;
6. ежегодно провежда по едно разширено заседание с целия научен потенциал на НВМС за анализ на научноизследователската, диагностичната и внедрителската дейност;
7. приема годишните отчети за дейността на специализираните структури към НВМС.

Раздел IV
Организация на работата на НВМС

Чл. 31. Организацията на работата в НВМС се осъществява съгласно този правилник, вътрешни правила и инструкция за документооборота, утвърдени от генералния директор на НВМС.

Чл. 32.
(1) Дирекциите, специализираните структури и териториалните звена в НВМС осъществяват своите функции в съответствие с определените в правилника функционални характеристики.
(2) Непосредственото ръководство на главната дирекция се осъществява от главен директор, а на дирекциите, специализираните структури и териториални звена - от директор.
(3) Главният директор на главна дирекция и директорите на дирекции, специализирани структури и териториални звена към НВМС:
1. докладват на генералния директор, заместник генералния директор или главния секретар материалите по въпроси, включени във функциите на ръководената от тях главна дирекция, дирекция, специализирана структура или териториално звено;
2. участват в съвещания при генералния директор на НВМС;
3. изготвят и подписват материали, свързани с дейността на ръководената от тях дирекция, структура и звено;
4. разпределят задачите между служителите.
(4) При отсъствие главният директор или директорът се замества от определен със заповед на генералния директор служител.

Чл. 33. Служителите в НВМС осъществяват своята дейност въз основа на длъжностни характеристики.

Чл. 34.
(1) Документите, изпратени до НВМС от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува служебна преписка.

Чл. 35.
(1) Генералният директор на НВМС възлага преписките с резолюция до съответните директори. Адресатите на преписките се отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис. При възлагане на преписката на повече от един директор се посочва отговорният от тях.
(3) Преписките се разпределят веднага след постъпването им в НВМС.
(4) Директорите разпределят с резолюция преписките на един или повече служители, като определят отговорния от тях.

Чл. 36. Изходящите документи се съставят в 3 екземпляра. Третият екземпляр съдържа име, фамилия и подпис на служителя, който е изготвил документа, и на директора, като се посочва и датата.

Чл. 37. Служителите, които осъществяват деловодната дейност водят отчет на образуваните преписки. В отчета се отбелязва входящият номер на документа, в кой ден е постъпил, на кого е разпределен, какъв срок за изпълнение е поставен и кога е изпълнена задачата.

Чл. 38.
(1) Достъпът на външни лица в сградата на НВМС се разрешава след издаване на пропуск от охраната.
(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето и при кого отива. След приключване на посещението служителят, провел срещата, разписва пропуска.

Чл. 39.
(1) Работното време на администрацията на НВМС е 8 часа - от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин., с почивка от 12 ч. до 12 ч. и 30 мин.
(2) Някои категории служители в зависимост от функциите, които изпълняват, работят при ненормирано работно време при спазване на условията и реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл. 40.
(1) Служителите от НВМС се командироват в чужбина от генералния директор на НВМС по мотивирано писмено предложение на съответния директор.
(2) В страната служителите от дирекциите по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 и директорите на специализираните структури и териториалните звена към НВМС се командироват от генералния директор на НВМС.
(3) Командироването в страната на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в специализираните структури или териториалните звена към НВМС, се извършва от директора на съответната структура или звено след упълномощаване от генералния директор на НВМС.

Чл. 41.
(1) За образцово изпълнение на своите задължения държавните служители в НВМС имат право на отличия, парични и предметни награди в съответствие със Закона за държавния служител.
(2) Награждаването на държавните служители в НВМС се извършва със заповед на генералния директор, която съдържа вида отличие или награда. Генералният директор може да награди държавния служител едновременно с отличие и с предметна или парична награда.
(3) Стойността на предметната или паричната награда не може да надвишава размера на основната заплата на държавния служител.

Чл. 42. Генералният директор на НВМС утвърждава образец на почетен знак на администрацията на НВМС, както и образец на пропуск за служителите от администрацията на НВМС.

Чл. 43. Инспекторите, осъществяващи граничен ветеринарномедицински контрол, имат право на униформено облекло, което са длъжни да носят при изпълнение на служебните задължения в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Съществуващите звена в структурата на НВМС осъществяват дейността си по досегашния ред до преобразуването им съгласно този правилник.

§ 2.
(1) Досегашните териториални звена на НДНИВМИ във Велико Търново и в Стара Загора считано от 1 август 2005 г. се преобразуват в самостоятелни специализирани структури към НВМС.
(2) Трудовите правоотношения на служителите от звената по ал. 1 се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 3. Правилникът се издава на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Устройствения правилник на НВМС (обн., ДВ, бр. 16 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2003 г., бр. 10 от 2004 г.).

Приложение
към чл. 9, ал. 3

Численост на персонала в административните звена на НВМС - 2700 щатни бройки

Генерален директор 1
Заместник генерален директор 1
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация 36
в т.ч.:
1. дирекция "Финансово-стопански дейности" 13
2. дирекция "Правна" 14
3. дирекция "Информационно осигуряване" 9
Специализирана администрация 2660
в т.ч.:
1. главна дирекция "Контрол на ветеринарномедицинската дейност" 10
2. дирекция "Здравеопазване на животните" 20
3. дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен контрол" 13
4. дирекция "Граничен ветеринарномедицински контрол" 10
5. дирекция "Наука, лабораторен контрол и обучение" 10
6. дирекция "Евроинтеграция и международни отношения" 10
7. териториални звена 2304
8. НДНИВМИ 135
9. ЦЛВСЕЕ 53
10. ИКВП 53
11. РДВИ - В. Търново 21
12. РДВИ - Ст. Загора 21
Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net