Устройствен правилник на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация ( Отм. ДВ. бр.78/2008г.)

Министър на държавната администрация

Държавен вестник брой: 78

Година: 2008

Орган на издаване: Министър на държавната администрация

Дата на обнародване: 11.09.2008

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата и организацията на работата на Центъра за преводи и редакции към министъра на държавната администрация, наричан по-нататък "центъра".

Чл. 2. Центърът е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на държавната администрация със седалище София.

Чл. 3. Центърът:
1. организира преводи на актовете на Европейския съюз на български език;
2. организира преводи на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;
3. организира превода на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз и на различни международни организации, свързани с европейската интеграция;
4. извършва юридическа, лингвистична и терминологична редакция на преводите по т. 1, 2 и 3;
5. извършва легализация на редактираните преводи по т. 1, 2 и 3;
6. изгражда и поддържа база от данни, съдържаща редактираните преводи по т. 1, 2 и 3, както и друга информация, свързана с европейската интеграция;
7. осигурява за нуждите на държавната администрация преводи на актовете на Европейския съюз на български език, изготвя справки и предоставя друга информация, свързана с европейската интеграция.

Раздел II
Структура и функции на центъра

Чл. 4.
(1) Центърът се ръководи и се представлява от директор.
(2) Директорът се назначава от министъра на държавната администрация.
(3) При отсъствие на директора функциите му се изпълняват от определен със заповед на директора служител за всеки конкретен случай, в която се посочва обемът на правомощията по време на отсъствието му.

Чл. 5.
(1) Директорът:
1. организира осъществяването на държавната политика в областта на превода на нормативните актове на Европейския съюз за целите на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз;
2. организира извършването на превода на нормативните актове на Европейския съюз на български език;
3. организира извършването на превода на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;
4. организира извършването на превода на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз и на различни международни организации, свързани с европейската интеграция;
5. сключва договори, свързани с дейността на центъра;
6. подготвя и предлага за утвърждаване проекта на бюджет на центъра;
7. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в центъра;
8. е работодател на всички служители в центъра;
9. представя на министъра на държавната администрация ежегоден доклад за дейността и състоянието на центъра;
10. осъществява контакти с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на центъра;
11. утвърждава вътрешните правила за работа в центъра;
12. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите на центъра;
13. осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;
14. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
15. поддържа картотека на личните дела на работещите служители по трудови и по служебни правоотношения в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
16. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове;
17. привлича при необходимост извънщатни сътрудници.
(2) Директорът ръководи и организира дейността, като:
1. възлага на редакторите в центъра извършването на езикова, юридическа и терминологична редакция на преводи;
2. организира техническото съгласуване на специфичните термини в преведените актове и приемането на преводите от работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз;
3. организира изпълнението на годишните графици за превод, редакция и легализация в центъра.
(3) При изпълнение на своите функции по ал. 1, т. 1 - 4 и ал. 2 директорът работи в тясно сътрудничество и координация с дирекция "Европейска интеграция и отношение с международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет.
(4) Директорът може да създава и други структурни звена.

Чл. 6. Центърът :
1. организира преводи на актовете на Европейския съюз на български език;
2. организира преводи на българското законодателство на официалните езици на Европейския съюз;
3. организира извършването на превода на нормативни актове на държавите - членки на Европейския съюз и на различни международни организации, свързани с европейската интеграция;
4. извършва юридическа, лингвистична и терминологична редакция на преводите по т. 1, 2 и 3;
5. извършва легализация на редактираните преводи по т. 1, 2 и 3;
6. изгражда и поддържа база от данни, съдържаща легализираните преводи, както и друга информация, свързана с европейската интеграция;
7. изготвя и съставя за нуждите на преводаческата дейност справочници, пособия и речници, както и поддържа терминологична база от данни;
8. осигурява за нуждите на държавната администрация, Народното събрание, президентството и съдебната система преводи на актове на Европейския съюз на български език, изготвя справки и предоставя друга информация, свързана с европейската интеграция;
9. поддържа документационен център по въпросите на европейската интеграция;
10. провежда консултации в областта на превода и информационното обслужване за целите на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Чл. 7. Служителите в центъра могат да бъдат награждавани с отличия и/или с парични и предметни награди за образцово изпълнение на служебните си задължения в размер до 3 минимални работни заплати в рамките на една календарна година.

Раздел III
Отношения на центъра с други административни структури. Регистър и легализация на преводите

Чл. 8.
(1) При извършване на дейностите си по чл. 3, т. 1 - 4 центърът работи в тясно сътрудничество и координация с дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет.
(2) Центърът изпълнява годишния график за превод, предоставен от дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет, който се изготвя на базата на приоритетите за превод на работните групи към координационния съвет и приоритетите в хода на преговорите за членство.
(3) Центърът съгласува прилаганата към преводите на актовете на Европейския съюз терминологична редакция със съответните работни групи към координационния съвет за подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз, като:
1. след извършване на езикова, юридическа и терминологична редакция на направените преводи предава на ръководителя на съответната работна група заявените от нея преводи с цел техническото съгласуване на специфичните термини и приемане на преводите от страна на работните групи;
2. в срок, определен от центъра и ръководителя на работната група, последният се задължава да върне технически съгласуваните преводи на центъра;
3. след окончателната редакция центърът включва превода в базата от данни и изпраща копие от него на работните групи.
(4) Центърът представя редовни 6-месечни справки за направените преводи, редакции и легализации, както и за текущата си дейност на дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции" в администрацията на Министерския съвет.

Чл. 9.
(1) Центърът за преводи и редакции създава и поддържа Регистър на преводите, преминали езикова, юридическа и терминологична редакция.
(2) Всеки превод се завежда със специален регистрационен код.

Допълнителна разпоредба

§ 1. "Легализация на превод" по смисъла на правилника е превод на нормативен акт, включен в регистъра на Центъра за преводи и редакции със съответен код, който е преминал през езикова, юридическа и терминологична редакция. Този превод се използва при подготовката на Република България за членство в Европейския съюз, при водене на официалните преговори, за нуждите на законодателната дейност и други.

Заключителна разпоредба

§ 2. Устройственият правилник се издава на основание чл.4, ал. 4 от Постановление № 105 на Министерския съвет от 2001 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация в Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация (обн., ДВ, бр. 44 от 2001 г.; изм. бр. 74 и бр. 87 от 2001 г., бр. 9 от 2002 г.)

Предложи
корпоративна публикация
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив