Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект Дунав мост)

МТС

Държавен вестник брой: 92

Година: 2004

Орган на издаване: МТС

Дата на обнародване: 03.02.2006

Този договор се сключва между правителството на Република България, действащо чрез Министерството на финансите, ул. Г. С. Раковски 102, София 1040, България, представлявано от г-н Муравей Радев, министър на финансите, и чрез Министерството на транспорта и съобщенията, ул. Васил Левски 9, София 1000, България, представлявано от г-н Антони Славински, министър на транспорта и съобщенията, по-долу наричано "заемополучател", от една страна, и Европейската инвестиционна банка със седалище бул. Конрад Аденауер 100, Люксембург-Кирхберг, Велико херцогство Люксембург, представлявана от г-н Волфганг Рот, вицепрезидент, по-долу наричана "банката". Като има предвид, че:
1. Съветът на Европейските общности прие план за действие на Европейската общност за подпомагане на България в подкрепа на нейните усилия за осъществяване на политическите и икономическите реформи.
2. Съветът на управителите на Европейската инвестиционна банка отбеляза това решение и разреши отпускането на последващи заеми за инвестиционни проекти в България.
3. На 14.VII.1997 г. бе подписано рамково споразумение (по-долу наричано "рамковото споразумение"), между банката и България, отнасящо се до тази финансова операция, което се прилага и към този договор (по-долу наричан "договорът").
4. На 5 юни 2000 г. заемополучателят и правителството на Румъния подписаха споразумение за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над Дунав между двете страни (по-долу наричано "споразумението", копие от което е приложено към този договор като приложение C). Това споразумение е ратифицирано от Парламента на България и е в сила за нея и съдържа задължения както за заемополучателя, така и за правителството на Румъния. То е одобрено от Министерския съвет на Румъния и се прилага временно, преди да бъде ратифицирано от Парламента на Румъния. Споразумението предвижда създаването на смесен комитет, съставен от представители на договарящите страни, и председателстван на равнище заместник-министри. В случай че поради забавяне или пропуски в прилагането на споразумението заемополучателят не може да изпълни своите задължения по финансовия договор, свързани с изпълнението или експлоатацията на проекта, банката се консултира със заемополучателя, без да се нарушават нейните права, регламентирани с финансовия договор, преди да упражни някое от своите права, произтичащи от споразумението.
5. Като част от партньорството за присъединяване с Европейския съюз и в съответствие с това споразумение заемополучателят предлага да осъществи проект (по-долу наричан "проектът") за проектиране и строителство на нов комбиниран пътен и железопътен мост над река Дунав, чието подробно техническо описание (наричано по-долу "техническото описание") се намира в приложение A към споразумението.
6. Заемополучателят е сформирал комитет за контрол и управление, представляващ Министерският съвет, за да координира всички политически решения, свързани с развитието на проекта от страна на заемополучателя. Комитетът за контрол и управление е делегирал всички решения по изпълнението на проекта на Звеното за изпълнение и управление на проекта (както е описано по-долу в т. 6.13).
7. Заемополучателят е извършил 4 предварителни проучвания, засягащи икономическата и финансовата обосновка на проекта, както и преглед на разходите, а също и предварителен ОВОС и геотехнически проучвания, финансирани съответно от Agence Franзaise de Dеveloppement (наричана по-долу AFD) и Kreditanstalt fьr Wiederaufbau (наричано по-долу KfW), чиито условия са одобрени от банката.
8. Предполагаемата обща стойност на проекта е 180 милиона евро, която включва съпътстващите разходи, но не включва данъците и таксите.
9. Стойността на проекта се финансира, както следва:

Собствени средства на заемополучателя,
безвъзмездни помощи от Европейския съюз,
безвъзмездни помощи и заеми от AFD и KfW 110 000 000 евро
Заеми от банката 70 000 000 евро
Общо 180 000 000 евро

10. Заемополучателят възнамерява да поиска от Европейския съюз отпускането на безвъзмездна помощ за подготовката и строителството на проекта по силата на програма ISPA на обща стойност, равняваща се на 75 милиона евро.
11. За да допълни необходимото финансиране, заемополучателят е поискал от банката заеми в размер, равняващ се на 70 милиона евро.
12. По силата на чл.3 от рамковото споразумение заемополучателят се задължава да освободи от данъци лихвите и всички останали плащания, дължими на банката, както и средствата и приходите на банката, свързани със и произтичащи от дейностите, посочени в рамковото споразумение. Никоя дейност или актив на банката на територията на заемополучателя няма да представлява основание само по себе си за облагане, произтичащо от което и да е действие, предприето по смисъла на рамковото споразумение, с изключение на общо приложимите непреки данъци.
13. По силата на чл.4 от рамковото споразумение по времето на осъществяването на всяка финансова операция, извършена по смисъла на рамковото споразумение, заемополучателят се задължава да:
(а) гарантира, че:

(i) бенефициентите могат да обменят сумите, дължими към банката, произтичащи от заемите и гаранциите, свързани с койтои да е проект, необходими за срочнитеплащания, във всяка изцяло конвертируемавалута по преобладаващияпазарен обменен курс към датата на падежа на плащането в националната валута на заемополучателя; и
(ii) тези суми се превеждат свободно, незабавно и ефективно и
(b) гарантира, че:
(i) банката може да обменя във всяка напълно конвертируема валута по преобладаващия пазарен обменен курс сумите в националната валута на заемополучателя, получени от банката посредством плащанията, произтичащи от заемите и гаранциите или каквато и да е друга дейност, и че банката може свободно, незабавно и ефективно да превежда обменените суми; или по свой избор
(ii) може свободно да се разпорежда с тези суми на територията на заемополучателя.
14. След като се увери, че финансирането на проекта попада в обхвата на нейната компетентност и че съответства на целите на рамковото споразумение, и като взе предвид материята, предмет на споразумението, банката прие решение да удовлетвори искането на заемополучателя, като открие в негова полза по силата на този финансов договор (по-долу наричан "този договор") кредит в размер на равностойността на 50 000 000 евро, представляващ действително поисканото финансиране от заемополучателя, и заяви готовността си да разгледа своевременно исканията за останалата част от заема.
15. Изпълнението на този договор от името на заемополучателя е съответно делегирано при условията, предвидени в анекс I. Министерството на транспорта и съобщенията отговаря за цялостното изпълнение на този договор от името на заемополучателя. 16. Позоваванията в настоящето на "членове", "точки", "алинеи", "букви", "абзаци", "приложения" и "анекси" са позовавания съответно на членовете, точките, преамбюла, алинеите, буквите, абзаците, приложенията и анексите, включени в този договор. За това с настоящето страните се споразумяват за следното:

Член 1
Отпускане на заема

1.01. Размер на заема По силата на този договор банката открива в полза на заемополучателя кредит (по-долу наричан "кредитът"), който заемополучателят приема в размер на равностойността на 50 000 000 евро, който се използва единствено с цел да се финансират част от разходите по проекта.
1.02. Ред за отпускане на заема
А. Кредитът се усвоява от заемополучателя на не повече от 7 транша (по-долу наричани "траншовете", а всеки отделен "транша"). Всеки транш е в размер на равностойността на най-малко два милиона евро (с изключение на последния транш) и на не повече от равностойността на 20 милиона евро.
В. Изплащането на всеки транш се извършва по силата на писмено искане (по-долу наричано "искане"), отправено от заемополучателя, при спазването на условията на алинея 1.04. С всяко искане:
(a) се определя размерът на транша;
(b) се определя паричната единица, посочена от алинея 1.03, в която заемополучателят желае да бъде извършен траншът;
(c) се определя приложимият лихвен процент, ако има такъв, посочен предварително от банката на заемополучателя без ангажимент;
(d) се определя желаната дата за плащането, като се уговоря, че банката може да извърши превода до 4 календарни месеца от датата на искането, и
(e) да бъде придружено от съответните доказателства, които се изискват по смисъла на буква 1.04С. Не може да се отправя искане след 30 ноември 2008 г. При спазването на условията на буква 1.02C искането не може да се оттегля.
С. Между 10 и 15 дни преди датата на извършване на превода банката представя на заемополучателя уведомление (по-долу наричано "уведомление за превод"), с което, ако искането съответства на буква 1.02В и ако доказателствата, приложени в съответствие с буква 1.02В, абзац (е), отговарят на изискванията на банката, се:
(а) потвърждава размерът и паричната единица на транша, определени в искането;
(b) определя лихвеният процент, приложим към транша в съответствие с алинея 3.01, и
(c) се определя датата на превеждането на транша. При условие че един или повече от елементите, определени в уведомлението за превода, не отговарят на съответстващите им елементи от искането, заемополучателят може да оттегли искането, като уведоми за това банката в рамките на три работни за Люксембург дни след получаването на уведомлението за превод, като с това искането и уведомлението за превода престават да имат правно действие.
D. Плащането се извършва на посочена от заемополучателя банкова сметка, открита на името и за сметка на заемополучателя, която се посочва на банката най-малко 8 дни преди датата на плащането.
1.03. Валута на плащането
В зависимост от наличността банката изплаща всеки транш във валутата, която заемополучателят е предпочел. За валутата на плащане се приема: еврото, валутата на всяка държава - членка на банката, която не участва в третия етап на Eвропейския икономически и монетарен съюз, или всяка друга валута, търговията с която е широко разпространена на основните чуждестранни обменни пазари.
За изчисляването на сумите, които се плащат във валута, различна от еврото, банката прилага референтните обменни курсове, изчислени и публикувани от Европейската централна банка във Франкфурт или ако тези данни липсват, се прилагат преобладаващите обменни курсове на всеки финансов пазар, избран от банката, в рамките на 15 дни преди датата на плащането за деня, който банката определи.
1.04. Условия на плащането
А. Плащането на първия транш по силата на алинея 1.02 се извършва според изискванията на банката при спазването на следните условия, а именно преди датата на искането:
(a) правният съветник на заемополучателя изготвя становище във формата и със съдържанието, които отговарят на изискванията на банката относно точното изпълнение на този договор от страна на заемополучателя и съответната документация;
(b) всички необходими съгласия по контрола на обмяната (ако такива са предвидени) трябва да бъдат дадени, за да може заемополучателят да получи преводите, произтичащи от това споразумение, и да погаси заема (така, както това е определено в алинея 2.01) и да плаща лихвата и всички други суми, дължими по силата на това споразумение; тези съгласия трябва да обхващат откриването и поддържането на сметките, които заемополучателят е посочил на банката за превеждането на сумите по кредита;
(c) на банката се предоставят доказателства за представителната власт на упълномощеното лице или лица, което/които подписва/подписват исканията, както и заверен образец от подписа/подписите на това лице или лица;
(d) звеното за управление и изпълнение на проекта, посочено в алинея 6.13, се създава съобразно изискванията на банката;
(e) наема се международен консултант, който да отговаря на изискванията на банката, в съответствие с алинея 6.14, за да съдейства на Звеното за управление и изпълнение на проекта;
(f) предварителните инвестиционни проучвания, посочени в алинея 6.09, трябва да са напреднали дотолкова, че да отговарят на изискванията на банката; и
(g) банката трябва да е получила доказателство за ратификацията на споразумението от Парламента на Румъния. Ако е отправено искане за плащане на първия транш преди получаването от банката на достатъчни доказателства за това, че тези условия са спазени, приема се, че искането е било получено от банката на датата, от която условията са спазени.
В. Плащането на всеки транш, следващ първия, зависи от получаването от банката на доказателствата, посочени в буква 1.04С по-долу, на или преди датата на съответното искане. По-нататък всяко плащане от такъв характер зависи от получаването от банката на потвърждение, което отговаря на нейните изисквания, че във всеки момент заемополучателят разполага с достатъчно други средства от национални източници, гарантиращи точното завършване и изпълнение на проекта, съгласно приложение А.
С. В рамките на 90 дни от плащането на всеки транш заемополучателят трябва да представи на банката доказателства, отговарящи на изискванията на банката, с които се потвърждава, че заемополучателят е изразходвал средствата по перата, които са обект на финансиране от банката в съответствие с техническото описание (без данъците и таксите, дължими в България), на обща стойност, равна на всички плащания по предишните траншове, като се извади от последното плащане сумата от 3 000 000 евро. Към изплащането на последния транш се прилага допълнителното условие, че всички траншове, преведени преди това, трябва да са били усвоени за покриването на разходите по проекта или да са представени достатъчно доказателства, че ще се усвоят в рамките на 60 дни.
D. За изчисляването на равностойността в евро на усвоените суми банката използва обменния курс, който е валиден към 30-ия ден преди датата на искането.
Е. Ако която и да е част от доказателство, предоставено от заемополучателя, не отговаря на изискванията на банката, тя може или да предприеме действията в съответствие с последния параграф от буква 1.04А, или да преведе исканата сума със съответното намаление на размера й .
1.05. Намаляване на кредита
Ако стойността на проекта не достигне размера, посочен във въведението, банката може с уведомление до заемополучателя пропорционално да намали размера на кредита. Заемополучателят може по всяко време с уведомление до банката, изцяло или частично, да отмени всяка неизплатена част от кредита при условие, че когато заемополучателят анулира транш, предмет на известие за плащане, който не е бил отменен в съответствие с буква 1.02С, заемополучателят заплаща комисиона, която се изчислява като процент от анулираната сума, равен на половината от лихвения процент, приложим към този транш. Банката може да анулира всяка част от кредита, по отношение на която не са били извършвани плащания във всеки момент след 31 декември 2007 г., чрез известие до заемополучателя.
1.06. Отмяна и спиране на кредита Банката може чрез известие до заемополучателя да отмени изцяло или частично неизплатената част от кредита по всяко време и с незабавно действие:
(a) след настъпването на събитието, посочено в букви 10.01А или В, или
(b) при възникването на изключителни обстоятелства, които влияят неблагоприятно на достъпа на банката до националните или съответните международни капиталови пазари. Съответно, ако настъпи някое от събитията по смисъла на букви (а) или (b) по-горе и според банката то има временен характер, банката може да спре изцяло или частично изплащането на останалата част от кредита чрез известие до заемополучателя. В този случай спирането трае, докато банката не уведоми заемополучателя, че той отново може да изпрати известие за плащане по отношение на тази част. Спирането не означава удължаване на срока за намаляване на кредита по силата на алинея 1.05. Въпреки това банката няма право да отменя или спира транш, който е предмет на известие за плащане на основанията, посочени в буква (b) от тази алинея. Неизплатената част от кредита се счита за отменена, ако банката е поискала възстановяване по смисъла на член 10. Ако кредитът бъде отменен, в съответствие с буква (а) по-горе, заемополучателят дължи комисиона върху отменената част от всеки неизплатен транш, който е бил предмет на известие за плащане, при годишна лихва 0,75 %, изчислявана от датата на съответното известие за плащане до датата на отменянето. 1.07. Валута на комисионите Комисионите, дължими от заемополучателя на банката, съгласно този член 1 се изчисляват и заплащат в евро.

Член 2
Заем

2.01. Размер на заема
Заемът (по-долу наричан "заемът") се състои от общия размер на сбора на сумите, които се отпускат от банката във валутите, посочени от банката към момента на отпускането на всеки транш.
2.02. Валута на погасителните вноски Всяка погасителна вноска по смисъла на член 4 или по смисъла на член 10, в зависимост от случая се прави в паричните единици, които са били отпуснати, и в размера, който тя представлява в остатъка от заема.
2.03. Валута на лихвата и другите такси Лихвата и другите дължими такси по силата на чл.3, 4 и 10 се изчисляват и се изплащат пропорционално на валутата, в която се погасява заемът. Всяко друго плащане се извършва във валутата, определена от банката, като се отчита паричната единица, в която се извършва разходът, който се погасява с плащането.
2.04. Известие от банката След плащането на всеки транш банката представя на заемополучателя обобщено извлечение, което сочи размера, датата на плащането, погасителния план и лихвения процент на и за този транш.

Член 3
Лихва

3.01. Лихвен процент
Върху неизплатената част от всеки транш се начислява лихва, определена в известието за плащане, което се отнася към него, като този размер е равен на лихвения процент, който се начислява към датата на издаването на известието по заемите, деноминирани в съответната валута и отпускани от банката на заемополучателите й , при същите условия за погасяване и при същите лихвени условия както към въпросния транш. Лихвата се заплаща на полугодие при изплащането на дължимите суми на датите, посочени в алинея 5.03.
3.02. Лихви по просрочени суми Без да се нарушават разпоредбите на член 10 и като изключение от алинея 3.01, лихва се начислява върху всяка просрочена сума по смисъла на разпоредбите на този договор от датата на падежа до действителната дата на плащането при годишен лихвен процент, който се изчислява, както следва:
(а) върху размера на всеки транш в размер, равен на сбора от:
(i) 2,5 % и
(ii) съответния размер, определен в съответствие с алинея 3.01 и
(b) върху размера на всяка друга сумав размер, равен на сбора от:
(i) 2,5 % и
(ii) лихвения процент, определен от банкатакъм датата на падежана двадесет и пет годишните заеми в същата валута.
Тази лихва се дължи в същата валута, в която се изплаща и просрочената сума, по която тя се начислява.

Член 4
Погасяване

4.01. Обикновено погасяване
Заемополучателят погасява заема в съответствие с амортизационната таблица, предвидена в приложение В.
4.02. Доброволно предварително погасяване
А. Заемополучателят може да погаси предварително изцяло или частично всеки транш след писмено предизвестие (по-долу наричано "известие за предварително погасяване"), с което се определя размерът на сумата, която се погасява предварително ("сумата на предварителното погасяване"), както и предлаганата дата на предварителното погасяване ("дата на предварителното погасяване"), която се определя в съответствие с алинея 5.03 ("дата на плащане"). Известието за предварително погасяване се изпраща на банката най-малко един месец преди датата на предварителното погасяване. Предварителното погасяване се извършва от страна на заемополучателя след изплащането на компенсация на банката, ако такава е предвидена, в съответствие с разпоредбите на букви В и С по-долу.
В. Размерът на компенсацията се определя като разликата в лихвата, която се дължи на банката към края на всяко полугодие след последователните дати на плащане, които следват датата на предварителното погасяване, изчислена по начина, посочен в следващата буква, и намалена в съответствие с разпоредбата на буква 4.02С. Размерът на разликата в лихвата се изчислява в размер на сумата, с която:
(х) лихвата, която е била дължима през това полугодие за този транш или частта от транша, който е предмет на предварителното погасяване,
превишава
(у) лихвата, която е била дължима за същото полугодие, ако се изчисли към референтния курс, като за целта "референтният курс" означава годишният лихвен процент (намален с 15 базисни пункта), който банката определя към деня, предхождащ с един месец датата на предварителното погасяване, и представлява стандартният лихвен процент, определен от собствените източници, по заемите, които банката отпуска на своите заемополучатели, деноминирани в съответната валута на транша, и които имат същите финансови характеристики като на предварително погасявания транш, и по-специално имат същия срок за плащане на лихвата, същия остатъчен срок до падежа и същия погасителен план. Лихвеният процент, който банката определя по заемите, като следва процедурите, определени от борда на директорите на банката, е в съответствие с вътрешните правила на банката и се определя въз основа на преобладаващите условия на капиталовия пазар.
С. Така определеният размер се дисконтира към датата на предварителното погасяване, като се прилага дисконтов курс, определен в съответствие с точка (у) от буква 4.02В.
D. Банката известява заемополучателя за размера на дължимата компенсация или, в зависимост от случая, за отсъствието на компенсация. Ако до 17 ч. люксембургско време на датата на известието заемополучателят не потвърди писмено своите намерения да извърши предварителното погасяване при условията, посочени от банката, известието за предварително погасяване не произвежда своето действие. При спазване на горното заемополучателят се задължава да извърши плащането в съответствие с известието за предварително погасяване, както и да заплати дължимата лихва върху сумата на предварителното погасяване, както и всяка друга сума, която се дължи по силата на настоящата алинея 4.02.
4.03. Принудително предварително погасяване
А. Ако заемополучателят доброволно погаси предварително част или изцяло който и да е друг заем, сключен първоначално за срок повече от 5 години, банката може да поиска предварителното заплащане на такава част от размера на неизплатения към този момент заем, както тази част се отнася към общия остатъчен размер на всички такива заеми. Банката отправя своето искане до заемополучателя в рамките на 4 седмици след получаването на съответното известие по силата на буква 8.02А(а). Всяка сума, поискана от банката, се заплаща заедно с лихвата върху нея и компенсацията, ако такава е определена, изчислена в съответствие с букви 4.02В и С. Заемополучателят извършва плащането на изискуемата сума на датата, посочена от банката, която не предхожда датата на предварителното плащане на другия заем. Предварителното плащане на заем посредством нов заем със срок най-малко толкова дълъг, колкото е неизтеклият срок на предварително изплатения заем, не се приема за предварително заплащане.
В. Ако общата стойност на проекта се окаже значително по-малка от размера, посочен във въведението, банката може пропорционално на разликата да изиска предварително погасяване на заема заедно с натрупаните лихви и компенсации, ако има такива, изчислени в съответствие с букви 4.02 B и С. Предварителното плащане се извършва на датата, определена от банката, която не може да настъпи по-рано от 5 дни след датата, на която е отправено искането.
4.04. Общи условия относно предварително погасяване по силата на член 4 Предварителното погасяване се извършва във всички валути на заема пропорционално на съответните непогасени суми, освен ако заемополучателят не предпочете вместо това да плати предварително съгласно параграф 4.02 цялата непогасена сума в един транш. В случай на частично предварително погасяване във всички валути с всяка предварително изплатена сума пропорционално се намалява всяка непогасена вноска. Този член 4 не нарушава разпоредбите на член 10.

Член 5
Плащания

5.01. Място на плащането Всяка сума, която трябва да бъде заплатена от заемополучателя по силата на този договор, се плаща по съответната сметка, указана от банката на заемополучателя. Банката ще посочи сметката не по-късно от 15 дни преди датата на падежа на първото плащане на заемополучателя и го известява за всяко изменение на сметката не по-късно от 15 дни преди датата на първото плащане, към което се отнася това изменение. Този срок за уведомяване не се прилага в случаите на плащане по силата на член 10.
5.02. Изчисляване на плащанията, отнасящи се към определена част от годината Всяка дължима от заемополучателя сума по този договор, представляваща лихва, комисиона или друго, която се отнася към част от годината, се изчислява на базата на година, състояща се от 360 дни, и месец, състоящ се от 30 дни.
5.03. Дати на плащане Сумите, които съгласно този договор са дължими към съответното полугодие, се заплащат на банката на 5 декември и 5 юни всяка година. Всяко плащане, чийто падеж настъпва в почивен ден, се извършва на следващия работен ден. Работен ден означава денят, в който банките във финансовия център на страната, в чиято национална валута е дължимата сума, работят; при условие че в случай на плащане в евро работен ден означава денят, в който се обработват кредитните или трансферните нареждания в евро посредством системата за разплащане в евро, наречена Трансевропейска автоматизирана система за брутни експресни трансфери в реално време (Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System - "TARGET"). Другите дължими суми по смисъла на това споразумение се изплащат в рамките на 7 работни дни от получаването от заемополучателя на искането, отправено от банката. Дължима от заемополучателя сума се приема за платена, когато се получи от банката.

Член 6
Специфични условия

6.01. Използване на заема и други фондове Заемополучателят използва заема и средствата от другите фондове, посочени във финансовия план, описан във въведението, само за изпълнението на проекта.
6.02. Завършване на проекта Заемополучателят ще изпълни проекта в съответствие с техническото описание и ще го завърши до датата, посочена в него.
6.03. Увеличаване на стойност на проекта Ако стойността на проекта превиши предполагаемия размер, предвиден в член 9, заемополучателят финансира допълнителната стойност, без да се обръща за това към банката, така че проектът да бъде завършен в съответствие с техническото описание. Плановете за финансиране на извънредните разходи трябва да бъдат представени своевременно на банката за одобрение.
6.04. Процедура по провеждане на търг Заемополучателят се задължава да закупува стоки, да ползва услуги и да възлага работи по проекта, доколкото това е подходящо и отговаря на изискванията на банката, чрез международен търг, открит за заинтересуваните граждани на всяка страна. Основните тръжни документи се превеждат на английски език и се преглеждат от банката.
6.05. Застраховане Докато заемът не бъде изплатен, заемополучателят застрахова по съответния начин работата и имуществото, които са част от проекта, в съответствие с обичайната практика за извършването на сходна дейност в обществен интерес.
6.06. Поддръжка Докато заемът не бъде изплатен, заемополучателят гарантира, че цялото имущество, което представлява част от проекта, се поддържа, поправя, ремонтира и подновява според изискванията за поддържането му в добро работно състояние. 6.07. Разпределение на средствата Заемополучателят се задължава да разпределя годишно достатъчно бюджетни и/или други финансови ресурси, за да:
(a) се осигурят постъпленията по плана за финансиране на проекта, които не попадат в обхвата на заема;
(b) се осигури завършването на проекта в срок в съответствие с приложение D;
(c) се осигури обслужването на заема; и
(d) за да се осигури подходящото поддържане на българската част от моста, както и на прилежащата и подходната инфраструктура към него.
6.08. Осъществяване на проекта Докато заемът не бъде погасен, заемополучателят остава собственик на и владеe активите, от които се състои проектът, освен ако банката не е дала писменото си съгласие за друго, или когато това се налага, заменя и подновява тези активи, за да поддържа постоянно основната работа по проекта в съответствие с целта му. Банката може да не даде съгласието си само когато предлаганото действие накърнява интересите й като кредитор на заемополучателя или когато с това проектът престава да отговаря на изискванията на банката за предоставяне на финансиране.
6.09. Предварителни проучвания Предварителните проучвания, които вече са извършени, посредством безвъзмездното финансиране, предоставено от AFD (отнасящи се до икономическата и финансовата обосновка на проекта и преглеждането на разходите по него) и KfW (отнасящи се до предварителната оценка на въздействието върху околната среда и геотехническите проучвания), трябва да се завършат, така че да отговарят на изискванията на банката, до декември 2001 г. Тези проучвания ще се използват от МУК (както е определен по-долу в точка 6.14) и ЗИУП (както е определен по-долу в точка 6.13) при изготвянето на предварителния или подробния план на проекта в зависимост от случая.
6.10. Преглед на разходите и на финансовия план Заемополучателят приема да съдейства на МУК да представи на банката окончателния план и подробната оценка на разходите по проекта не по-късно от юни 2002 г., както е указано в графика, представляващ приложение D, неразделна част от това споразумение.
6.11. Съвместен комитет Заемополучателят се задължава да създаде съвместен комитет, предвиден в член 12 на споразумението, възможно най-бързо не по-късно от декември 2001 г.
6.12. Митнически процедури Заемополучателят предприема необходимите стъпки в сътрудничество с Румъния да ускори граничните митнически процедури, така че да се сведе до минимум закъснението по пътните и железопътните връзки между двете страни.
6.13. Техническо съдействие На специалното Звено за изпълнение и управление на проекта (наричано по-нататък ЗИУП), ръководено от мениджър по проекта, който отговаря на изискванията на банката, се възлага необходимата компетентност по координиране на изпълнението на проекта, особено по отношение на:
(i) координацията с румънската страна;
(ii) изпълнението на предварителния и на подробния план; като се отчитат резултатите от предварителните инвестиционни проучвания;
(iii) подготовката на тръжните документи; и
(iv) контрола на проекта. След своето създаване ЗИУП изготвя списък на своите задачи и го предоставя на банката за одобрение. На банката се предоставя информация по всяко време за промените в състава на ЗИУП и в списъка на неговите задачи.
6.14. Международен консултант по управление на проекта Заемополучателят се задължава да назначи Международен консултант по управление на проекта (наричан по-нататък МКУ), който да отговаря на изискванията на банката, който да подпомага ЗИУП при изпълнението на неговите задачи. Отговорностите на МКУ се състоят особено във:
(i) изработването на предварителния и подробния план;
(ii) подготовката на тръжните документи;
(iii) организирането на търговете в съответствие с най-добрата международна практика с оглед постигането на най-изгодната цена;
(iv) осъществяването на контрол. При изготвянето на предварителния или на подробния план съответно МКУ приема като изходни данни резултатите от предварителните инвестиционни проучвания, посочени по-горе, особено по отношение на изискванията за капацитет.
6.15. Оценка на въздействието върху околната среда Заемополучателят приема да разработи оценката на въздействието върху околната среда, предвидена в клауза 3 (6) на споразумението, която да отговаря на изискванията на банката.
6.16. Разпоредби относно околната среда Докато трае погасяването на заема, заемополучателят:
(a) извършва своите дейности в съответствие със законодателството, отнасящо се до околната среда, и със стандартите на Европейския съюз, отнасящи се до защитата на околната среда, със съответните им изменения и допълнения, като осигурява и изисква всички необходими разрешения от правителството, приложими към неговите дейности;
(b) извършва необходимата поддръжка и възстановяване на околната среда, както и осъществява политиките по проекта за намаляване на отражението върху околната среда в съответствие с практиката за добра експлотация и стандартите, посочени в буква (а) на тази алинея, и
(c) гарантира, че при изпълнението на проекта няма да се използват никакви материали или вещества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда, като холони, ПХБ или азбест.
6.17. Посещения
А. Заемополучателят приема, че банката може да бъде задължена да разкрие документите, отнасящи се до заемополучателя и проекта, на Сметната палата на Европейските общности (наричана оттук нататък "Сметната палата"), необходими за изпълнението на задачите на Сметната палата, в съответствие с правото на Европейския съюз.
В. Заемополучателят разрешава на лицата, определени от банката, които могат да бъдат придружавани от представители на Сметната палата, да посещават обектите, инсталациите и работите, представляващи част от проекта, и да извършват проверките, които намерят за необходимо. За тази цел заемополучателят им предоставя или им гарантира осигуряването на цялото необходимо съдействие. При осъществяването на такова посещение представителите на Сметната палата могат да изискат от заемополучателя предоставянето на документите, попадащи в предмета на буква 6.17А.

Член 7
Обезпечение

7.01. Обезпечение В случай че заемополучателят предостави на трета страна каквото и да е обезпечение за изпълнението, на което и да е от своите външни задължения или предоставя предпочитание или предимство във връзка с тях, заемополучателят информира за това банката и ако от банката бъде поискано, й предоставя равностойно обезпечение за изпълнението на своите задължения, произтичащи от това споразумение, или предоставя на банката равностойно предпочитание или предимство. Заемополучателят декларира, че понастоящем не съществуват такова обезпечение, предпочитание или предимство. Разпоредбите на тази алинея не се прилагат за обезпечението, предоставено в съответствие с отказа от право, поискан от заемополучателя на 22 юли 1994 г. и одобрен от банката на 27 юли 1994 г.

Член 8
Информация

8.01. Информация, отнасяща се до проекта Заемополучателят:
(a) гарантира, че отчетите му разкриват всички операции, свързани с финансирането и изпълнението на проекта;
(b) предоставя на банката на английски език или с превод на английски език и одобрена от МКУ и ЗИУП:
(i) до 30 юни 2001 г. и впоследствие за всяко полугодие до завършването на проекта доклад за изпълнението на проекта;
(ii) шест месеца след завършването на проекта - доклад за завършването на проекта, и
(iii) периодично всеки допълнителен документ или информацията, която банката основателно може да изиска, засягаща финансирането, изпълнението и експлоатацията на проекта;
(c) представя за одобрение от страна на банката без забава всяко съществено изменение на общите планове, графика, финансовите планове или програмата на разходите по проекта, свързани със сведенията, предоставени на банката преди подписването на този договор;
(d) информира банката своевременно за всяка ситуация, която изисква съгласието на банката по смисъла на алинеи 6.03 или 6.08; и
(e) предоставя обща информация на банката за всеки факт или събитие, които са му известни, които могат съществено да накърнят или да засегнат условията на изпълнението или действието на проекта.
8.02. Информация, отнасяща се до заемополучателя
А. Заемополучателят информира банката:
(a) незабавно за всяко решение, взето от него по каквато и да е причина, или за всеки факт, който го задължава, или за всяко искане, отправено към него за предварителното погасяване на всеки заем, който първоначално е бил предоставен за срок, по-голям от 5 години;
(b) незабавно за всяко намерение от негова страна да предостави като обезпечение който и да от своите активи в полза на трето лице;
(c) за всички споразумения, сключени след това споразумение, особено, но не изключително, тези, споменати в чл.14 и 16 от споразумението;
(d) общо за всеки факт или събитие, които могат да попречат на изпълнението на всяко задължение на заемополучателя, произтичащо от този договор, или значително да повлияят на условията на изпълнението или действието на проекта.

Член 9
Плащания и разноски

9.01. Такси, данъци и хонорари
Заемополучателят заплаща всички такси, данъци и хонорари и други плащания от всякакъв характер, включително разноските по сключването на менителнични ефекти или нотариални такси и регистрационни такси, произтичащи от изпълнението или прилагането на този договор или от всеки свързан с него документ.
Заемополучателят заплаща всички такси, данъци и хонорари и други плащания от всякакъв характер, произтичащи от учредяването на всяко обезпечение по заема. Заемополучателят заплаща всички главници, лихви, комисиони и други суми, дължими по този договор, в чистия им размер, без да удържа никакви национални или местни плащания; при условие че ако по силата на закона заемополучателят е задължен да извърши тези удържания, плащането се увеличава по такъв начин, че банката да получи чистия размер на сумата, равняваща се на дължимата.
9.02. Други плащания Заемополучателят поема всички професионални, банкови, трансферни или обменни разходи, извършени във връзка с изпълнението или прилагането на този договор или свързан с него документ и по учредяването на всяко обезпечение по заема.

Член 10
Предварително заплащане в случай на неизпълнение

10.01. Право да се иска връщане на платеното
Заемополучателят връща заема или която и да е част от него незабавно при отправено искане за това от банката:
А. Веднага:
(a) ако каквато и да е материална информация или документ, предоставени на банката от или от името на заемополучателя във връзка с преговорите по този договор или по време на действието му, се окажат неверни в която и да е тяхна част;
(b) ако заемополучателят не успее на датите на падежа да изплати която и да част от заема, да плати лихвата по него или да извърши каквото и да е друго плащане към банката от предвидените тук;
(c) ако в резултат от неизпълнение, произтичащо от това споразумение, от заемополучателя се изисква да погаси предварително който и да е заем, който първоначално му е бил отпуснат за срок от повече от 5 години;
(d) ако настъпи събитие или ситуация, което може да застраши обслужването на заема или да накърни всяко обезпечение, предоставено по него;
(e) ако някое задължение, поето от заемополучателя и посочено в точки 12 и 13 от въведението, престане да се изпълнява по отношение на всеки заем, отпуснат на който и да е заемополучател в България, от средствата на банката или на Европейския съюз;
(f) ако заемополучателят не изпълни всяко свое задължение по отношение на който и да е друг заем, отпуснат от банката от средствата на банката или от Европейския съюз;
(g) ако правото на заемополучателя да изтегли постъпленията, отпуснати безвъзмездно от Европейския съюз, посочени в точка 10 от въведението, е спряно, отменено или прекратено изцяло или частично, или
(h) ако правото на заемополучателя да изтегли постъпленията от безвъзмездните финансови помощи или заемите на KfW или AFD, посочени в точка 9 от въведението, е спряно, отменено или прекратено изцяло или частично;
(i)
(i) ако ипотекарен кредитор придобие владението или е назначен синдик, ликвидатор или администратор за която и да е част от активите на заемополучателя, или
(ii) ако каквото и да е право на запор, изпълнение, евикция или друго действие
се наложи или влезе в сила по отношение на имуществото на заемополучателя.
В. След изтичането на срока, определен с известието, предоставено от банката на заемополучателя, ако не е отстранено нарушението, според изискванията на банката:
(a) ако заемополучателят не изпълни свое задължение по този договор, различно от това, посочено в буква 10.01А, точка (b); или
(b) ако определен материален факт, посочен във въведението, значително променя или се окаже неверен, и ако промяната накърнява интересите на банката като кредитор на заемополучателя или нарушава изпълнението или работата по проекта.
10.02. Други права, произтичащи от закона
Алинея 10.01 не ограничава всяко друго право на банката, произтичащо от закона, да изиска предварителното погасяване на заема.
10.03. Вреди
В случай на искане за предварително погасяване, отправено по смисъла на алинея 10.01, заемополучателят заплаща на банката по-голямата сума от сумите, изчислени към датата на искането от:
(a) размера на сумата, изчислен в съответствие с разпоредбите на алинеи 4.02В и С, така както се прилагат към сумата, на която е настъпил падежът и която е станала ликвидна към момента, определен в известието за искане на банката, и
(b) размера на сумата, изчислен при годишен лихвен процент от 0,25 % от датата на искането към съответната дата, на която всяка вноска по исканата сума би подлежала на връщане освен към момента на отправянето на искането.
10.04. Недействителност на отказа от права
Никой пропуск или закъснение от страна на банката при упражняването на всяко от нейните права по силата на този член 10 не се приема за отказ от това право.
10.05. Ред на погасяване Сумите, получени в резултат на искане по силата на член 10, служат за погасяване първо на обезщетенията, комисионните и лихвите в този ред и след това за погасяване на дължимите вноски по ред, обратен на настъпването на техния падеж. Те се прилагат между траншовете, по преценка на банката.

Член 11
Приложимо право и компетентен съд

11.01. Приложимо право
Този договор и неговото съдържание, части и действие се определя от правото на Великото херцогство Люксембург. Мястото на изпълнение на този договор е седалището на банката.
11.02. Компетентен съд
Всички спорове, произтичащи от този договор, се разглеждат от Съда на Европейските общности ("съдът"). Страните по този договор се отказват от правото си на имунитет или от правото на възражение относно компетентността на съда. Решение на съда, издадено в съответствие с тази алинея 11.02, е окончателно и задължително за страните без ограничение или резерва.
11.03. Доказване на дължимите суми
При всяко юридическо действие, произтичащо от този договор, удостоверението на банката, отнасящо се до каквато и да е дължима сума на банката по този договор, се приема за главно доказателство по отношение на размера на сумата.

Член 12
Заключителни разпоредби

12.01. Известия
Известията и другите съобщения, отправени по силата на това споразумение, се изпращат на адресите, посочени по смисъл на
1) по-долу с изключение на тези известия до заемополучателя, които се отнасят до съдебни спорове независимо дали са висящи или бъдещи, които се изпращат на адресите, посочени по смисъл на
2) по-долу според избраното от заемополучателя местонахождение:

за банката:

1) бул. Конрад Аденауер
L-2950 Люксембург -
Кирхберг;

за заемополучателя

1) Министерство
на финансите

ул. Раковски 102
1040 София
България
на вниманието на
Управление "Външно
финансиране"
2) Българска мисия
към Европейските
общности
Авеню Мосциски 7
В-1180 Брюксел
Министерство
на транспорта
и съобщенията
ул. Васил Левски 9
1000 София
България

Всяка страна може чрез известие до другата да промени адреса си, посочен по-горе, при условие, че адресът, посочен под 2), може само да бъде променян с друг адрес в Европейския съюз.
12.02. Форма на известията
Известията и другите съобщения, за които са предвидени определени срокове в този договор или с които се определят срокове, задължителни за адресата, се предават чрез доставка на ръка, препоръчани писма, телеграми, телекси или други средства за съобщение, чрез които се доказва получаването им от адресата. Датата на отбелязването или според случая обявената дата на получаване на известието се приема за окончателна за определянето на началото на срока.
12.03. Въведение, приложения и анекси
Въведението и следните приложения съставляват част от този договор:
Приложение А - Техническо описание
Приложение В - Амортизационна таблица
Приложение С - Споразумение
Приложение D - предполагаем график за изпълнение
Приложени са следните анекси:
Анекс I - пълномощно на подписващите от страна на заемополучателя
12.04. Влизане в сила
Този договор влиза в сила при потвърждаване от банката на заемополучателя, че е получила заверено копие от ратификационния инструмент, както и на благоприятно правно становище с форма и съдържание, отговарящо на изискванията на банката. В потвърждение на горното страните по това споразумение се съгласиха този договор да бъде изготвен в 4 екземпляра на английски език, като всяка страница е парафирана от страна на заемополучателя от г-н Л. Стефанов, началник Главно управление "Външни финанси" на Министерството на финансите, и г-н Д. Зоев, директор на дирекция "Транспортна политика" на Министерството на транспорта и съобщенията, а от страна на банката от г-н Герхард Хюц, главен юрисконсулт.

Подписан за и от името
на Република
България:
Муравей Радев,
министър на финансите
Антони Славински,
министър на
транспорта и съобщенията
8 декември 2000 г., София

Подписан за и от името
на Европейската
инвестиционна банка:
Волфганг Рот,
вицепрезидентПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

България - проект за мост над Дунав

Проектът се състои от планиране, придобиване на земя, построяване и контролиране на работите, необходими за строителството на втори мост над река Дунав, разположен при Видин - Калафат, между България и Румъния, по приоритетния Коридор IV от Паневропейската транспортна мрежа за Централна и Източна Европа. Разпределянето на работата между двете страни се извършва в съответствие със споразумението, подписано от министрите на външните работи на България и Румъния, на 5 юни 2000 г. Румънските власти, в частност, осигуряват изграждането на цялата прилежаща инфраструктура от моста до точката на свързване със съществуващата инфраструктура, осигуряваща достъпа до моста на румънска територия. Описание на работите за България
1. Втори мост над Дунав и подходна естакада Построяване на пътен и железопътен мост съобразно стандарта на двойно двулентово пътно платно и единична електрическа жп линия, проектирана и изпълнена с оглед бъдещото й доизграждане до двупосочна линия. Минимална височина над най-високото водно равнище и минималнaтa чиста хоризонтална ширина между колоните - съгласно съответните правила за плаване по река Дунав. Доколкото е необходимо, се изгражда подходна естакада, подходяща както за пътната, така и за железопътната инфраструктура до точката на свързване с прилежащата инфраструктура. Техническото решение, което се взема за изграждането на моста и на подходната естакада, стандартите за проектиране, които се приемат, се съобразяват с подхода, който представлява "решението с най-ниска цена".
2. Прилежаща инфраструктура Свързване на моста и естакадата с инфраструктурата, осигуряваща достъпа по пътя на Паневропейския транспортен коридор IV. Това включва нови, ремонтирани или модернизирани пътни връзки (около 5,4 км), ремонтиране на съществуващата железопътна линия (около 12 км) и изграждане на нова електрическа линия (около 3,5 км), както и изграждане на съответните съоръжения за граничен контрол и граничната железопътна гара.
3. Проектиране, контрол, техническо съдействие и управление на проекта Предоставяне на техническо съдействие на Звеното за изпълнение и управление на проекта (ЗИУП) при управлението на проекта, включващо екологични, геотехнически и хидротехнически проучвания, икономическа и техническа обосновка на проекта, проектиране (предварително или работно според необходимостта), подготовка на тръжните документи, съдействие по време на възлагането на обществените поръчки работите за различните лотове - предмет на тръжни процедури, независим контрол по време на строителството, удостоверяване на плащанията, гарантиране на качеството и контрол на разходите. Работата и консултантските услуги, които трябва да се финансират от банката и другите донори, се съгласуват по време на изпълнението.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АМОРТИЗАЦИОННА ТАБЛИЦА

България - проект за мост над Дунав А

Дата на падежа на
погасителната вноска
Сума, която трябва да
бъде погасена, изразена
като процент от заема
1. 5 юни 2009 2,94 %
2. 5 декември 2009 2,94 %
3. 5 юни 2010 2,94 %
4. 5 декември 2010 2,94 %
5. 5 юни 2011 2,94 %
6. 5 декември 2011 2,94 %
7. 5 юни 2012 2,94 %
8. 5 декември 2012 2,94 %
9. 5 юни 2013 2,94 %
10. 5 декември 2013 2,94 %
11. 5 юни 2014 2,94 %
12. 5 декември 2014 2,94 %
13. 5 юни 2015 2,94 %
14. 5 декември 2015 2,94 %
15. 5 юни 2016 2,94 %
16. 5 декември 2016 2,94 %
17. 5 юни 2017 2,94 %
18. 5 декември 2017 2,94 %
19. 5 юни 2018 2,94 %
20. 5 декември 2018 2,94 %
21. 5 юни 2019 2,94 %
22. 5 декември 2019 2,94 %
23. 5 юни 2020 2,94 %
24. 5 декември 2020 2,94 %
25. 5 юни 2021 2,94 %
26. 5 декември 2021 2,94 %
27. 5 юни 2022 2,94 %
28. 5 декември 2022 2,94 %
29. 5 юни 2023 2,94 %
30. 5 декември 2023 2,94 %
31. 5 юни 2024 2,94 %
32. 5 декември 2024 2,94 %
33. 5 юни 2025 2,94 %
34. 5 декември 2025 2,98 %
100 %

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ D

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТА

България - проект за мост над Дунав

Очаквана дата
a) Създаване на ЗИУП в пълен състав до 12/2000
b)Изготвяне на проект на задачите
за работата на ЗИУП, придружено
от стратегия за изпълнение на
проекта
до 12/2000
c) Заявяване на 5 млн. евро принос
от ИСПА за финансиране на ЗИУП
и МУК
до 12/2000
d)Назначаване на МУК, който да
отговаря на изискванията на банката
до 04/2001
e) Изготвяне на предварителния
проект на моста
до 12/2001
f) Изготвяне на окончателния
проект и тръжната документация
за прилежащата и осигуряващата
достъпа инфраструктура
до 06/2002
g) Изготвяне на тръжната
документация за моста:
- договор проектиране/
строителство
до 06/2002
- стандартен договор или 12/2002
h) Започване строителство
по прилежащата и осигуряващата
достъпа инфраструктура
до 12/2002
i) Започване строителството на моста:
- договор проектиране/
строителство
до 12/2002
- стандартен договор или 06/2003
j) Завършване на строителните
работи
до края на 2005

МИНИСТЪРЪТ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Удостоверява с настоящето, че Антони Славински
министър на транспорта и съобщенията
и
Муравей Радев
министър на финансите

са упълномощени от правителството на Република България да проведат преговори и да подпишат Финансов договор с Европейската инвестиционна банка за кредит до 70 млн. евро на два транша, първият от които на стойност 50 млн. евро за съфинансиране на проект "Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав между Република България и Румъния в района на Видин - Калафат". София, 7 декември 2000 г.

За министър на външните работи на
Република България: В. Такев

Министерство на финансите
ул. Раковски 102
1040 София България

Министерство на транспорта и съобщенията
ул. Васил Левски 9
1000 София България

На вниманието на г-н Антони Славински, министър на транспорта и съобщенията
София, 8 декември 2000 г. JU/Ops/RS/uh JU No. 2519

Предмет: България - проект Дунав мост
Финансов договор между Европейската
инвестиционна банка и Република България,
който ще се подпише на или около 8 декември
2000 г.("Финансовият договор")

Уважаеми господа, Пишем Ви, като се позоваваме на Финансовия договор. Термините, определени във Финансовия договор, имат същите значение като това, което се използва в това писмо. Заемополучателят се задължава да участва във и да подпомогне проучване, което да предложи съпътстващи мерки за развитие на региона на Видин, с което да се анализира и оцени количествено регионалното икономическо въздействие от проекта в засегнатите области в България, Румъния и Югославия. Проучването трябва да се възложи в рамките на една година от датата на подписване на Финансовия договор. С настоящето банката Ви информира, че се задължава да положи най-добрите си усилия да привлече донори, заинтересовани от финансирането на проучването.

Искрено Ваши
Европейска инвестиционна банка
В. Рот

Подписан за и от името
на Република България:
М. Радев, А. Славински

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив