Финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - Транзитни пътища IV" - първа фаза

МФ

Държавен вестник брой: 62

Година: 2005

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 01.08.2005

Договорът е сключен между: Република България чрез Министерството на финансите с адрес ул. Раковски 102, 1040 София, България, представлявано от г-н Милен Велчев, министър, оттук нататък наричано "заемополучателят", от една страна, и Европейската инвестиционна банка с главен офис на бул. Конрад Аденауер 100, Люксембург-Кирхберг, Велико херцогство Люксембург, представлявана от г-н Емануел Маравик - директор, и г-н Джан Доменико Спота, главен юрист, оттук нататък наричана "банката", от друга страна. Вземайки предвид, че:

1. Съветът на Европейските общности утвърди план за действие за оказване на помощ на Република България от страна на Европейския съюз в подкрепа на нейните усилия за извършване на политически и икономически реформи.
2.Бордът на управителите на Европейската инвестиционна банка се съобрази с това решение и упълномощи предоставянето на по-нататъшни заеми за инвестиционни проекти в Република България.
3. На 14 юли 1997 г. бе подписано Рамково споразумение между Република България и Европейската инвестиционна банка, регулиращо дейността на банката в Република България (по-нататък наричано "рамковото споразумение"), което важи за този финансов договор.
4.Като част от своята политика за присъединяване към Европейския съюз заемополучателят предложи да се ангажира с проект (оттук нататък наричан "проектът"), който ще бъде реализиран от Изпълнителна агенция "Пътища" (оттук нататък наричана "ИАП"), правителствена администрация в рамките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като проектът включва проектиране, надзор и работи по рехабилитация и ъпгрейдване на транзитните пътища в Република България, както е описано по-подробно в техническото описание в приложение А към този договор (оттук нататък наричано "техническото описание").
5. По оценка общата стойност на проекта възлиза на 81 милиона евро.
6. Финансирането на проекта ще се осъществи, както следва:

Еквивалент в
милиони евро
Собствени средства на заемополучателя и/или друго дългосрочно финансиране 21
Заем от банката 60
Общо:

81

7. С оглед да набере необходимото финансиране заемополучателят поиска от банката заем в размер на еквивалента на 60 милиона евро.
8. Съгласно член 3 от рамковото споразумение заемополучателят се съгласи, че лихвата и всички други плащания, дължими на банката и произтичащи от дейности, предвидени в същия рамков договор, както и активите и постъпленията на банката, свързани с такива дейности, ще бъдат освободени от данък. Никаква дейност на банката на територията на заемополучателя във връзка с каквито и да е въпроси, регламентирани в рамковия договор, няма сама по себе си да бъде причина за интерпретиране на банката или на нейните активи като обект на данък, различен от общоприложимите косвени данъци.
9.Съгласно член 4 от рамковото споразумение заемополучателят се съгласи, че през целия период на всяка финансова операция, сключена съгласно рамковото споразумение, заемополучателят трябва:
да гарантира:
(a)
(i) че бенефициентите могат да обръщат във всяка напълно конвертируема валута, при доминиращия пазарен обменен курс на датата на падежа, сумите в националната валута на заемополучателя, необходими за своевременното плащане на всички суми, дължими на банката по отношение на заеми и гаранции във връзка с всеки проект; и
(ii) че суми могат да бъдат свободно, незабавно и ефективно прехвърляеми; и
да гарантира:
(b)
(i) че банката може да обръща във всяка напълно конвертируема валута, при доминиращия пазарен обменен курс, сумите в националната валута на заемополучателя, получени от банката чрез плащания, извършени по отношение на заемите и гаранциите или някаква друга дейност, и че банката може свободно, незабавно и ефективно да прехвърля така конвертираните суми; или ако банката избере,
(ii) че тя може свободно да се разпорежда с тези суми на територията на заемополучателя.
10. Статутът на банката постановява банката да се убеди, че отпуснатите от нея средства се използват по възможно най-рационалния начин в интерес на Европейската общност и съобразно с това сроковете и условията на операциите със заеми на банката ще бъдат в съответствие със съответната политика на Европейската общност.
11. След като се убеди, че финансирането на проекта попада в обхвата на нейните функции и имайки предвид посочените обстоятелства, банката реши да удовлетвори молбата на заемополучателя относно заем в размер 60 милиона евро.
12. Заемополучателят е надлежно упълномощен при условията, предвидени в анекс I, да изпълни договора.
13. Когато по-долу става въпрос за "членове", "изложения", "алинеи", "точки", "абзаци", "приложения" и "анекси", съответно се имат предвид членове, изложения, алинеи, точки, абзаци, приложения и анекси от този договор.
Следователно с настоящото се договаря следното:

Член 1
Отпускане на средства

1.01 Размер на кредита По този договор банката отпуска в полза на заемополучателя, а заемополучателят приема кредит (по-нататък наричан "кредитът") в размер, еквивалентен на 60 милиона евро, с единствената цел да се осигури финансиране на проекта.
1.02 Процедури по отпускане на средствата
А. Кредитът ще бъде отпуснат за теглене от страна на заемополучателя до 10 транша (по-нататък наричани "траншове" или поотделно "транш"). Всеки транш ще бъде в размер най-малко на еквивалента на 5 милиона евро (с изключение на последния транш) и няма да надхвърля сума, равна на еквивалента на 10 милиона евро.
В. Отпускането на всеки транш ще се осъществява при условие, че банката получи писмено искане ("искане") от заемополучателя чрез ИАП при условията на алинея 1.04. Всяко искане трябва да:
(а) посочва размера на сумата, която се иска да бъде теглена по транша;
(b) посочва валутата, в която заемополучателят иска да бъде отпуснат траншът, която е валутата, спомената в алинея 1.03;
(c) посочва дали траншът да бъде с фиксирана лихва (такъв транш по-нататък се нарича "транш с фиксирана лихва") или с променлива лихва (такъв транш по-нататък се нарича "транш с променлива лихва");
(d) посочва приложимия лихвен процент, ако такъв съществува, предварително посочен от банката, без тя да поема ангажимент; (e) посочва предпочитаната дата за отпускане на транша, имайки предвид, че той може да бъде отпуснат от банката в срок до 4 календарни месеца от датата на искането;
(f) посочва сметката, на която трябва да бъде отпусната сумата; и
(g) бъде придружена от съответното доказателство, изисквано по алинея 1.04.
Никакви искания не могат да се правят по този член след 31 март 2008 г. Всяко искане има неотменим характер при спазване разпоредбите на точка 1.02 С.
С. Между 10 и 15 дни преди датата на отпускане на транша, ако искането е в съответствие с точка 1.02 В и при условие, че доказателството, представено по точка 1.02 В абзац (g), е приемливо за банката, банката връчва на заемополучателя чрез ИАП уведомление (наричано по-нататък "уведомление за отпускане"), което:
(a) потвърждава размера и валутата на транша, посочени в искането;
(b) посочва дали траншът ще бъде транш с постоянна лихва или транш с променлива лихва;
(c) посочва лихвения процент, приложим към транша съгласно алинея 3.01; и
(d) определя датата на отпускане на транша.
Ако един или повече от елементите, посочени в уведомлението за отпускане, не отговарят на съответния елемент в искането, заемополучателят чрез ИАП може в срок от три люксембургски работни дни след получаване на уведомлението за отпускане да отмени искането, като уведоми банката, след което искането и уведомлението за отпускане нямат действие.
1.03 Валута на отпусканите средства
При наличност банката ще предоставя всеки транш във валутата, за която заемополучателят изрази предпочитание.
Всяка валута на отпусканите траншове ще бъде:
(a) евро;
(b) валутата на някоя от страните - членове на банката, неучастваща в третия етап на Европейския икономически и валутен съюз; или
(c) всяка друга валута, която е широко разпространена като предмет на покупко-продажба на основните валутни пазари, и в случай на транш с променлива лихва е валута, която банката предоставя при финансиране с променлива лихва.
Отпускането по всички траншове с променлива лихва се извършва в не повече от общо три вида валута.
За изчисляване на сумите, които се отпускат във валута, различна от евро, банката прилага референтните обменни курсове, изчислени и публикувани от Европейската централна банка във Франкфурт, или ако няма такива, обменните курсове, преобладаващи на който и да е друг финансов пазар, избран от банката, за деня в рамките на 15 дни преди датата на отпускането, определен от банката.
1.04 Условия за отпускане на средствата
А. Отпускането на първи транш съгласно алинея 1.02 подлежи на изпълнението на следните условия преди датата на искането, така че банката да бъде удовлетворена:
(а) банката трябва да е получила от юридически съветник на заемополучателя юридическо становище относно надлежното изпълнение на този договор и относно съответната документация, което становище да бъде във форма и съдържание, приемливи за банката;
(b) следва да бъдат осигурени всички необходими съгласия за контрол върху обмена на валутата (ако има такъв), които да разрешават на заемополучателя да получава отпусканите по този договор средства и да погасява заема (така както е определено в алинея 2.01), както и да плаща лихви и всички други суми, дължими по договора; такива съгласия трябва да се разпростират и върху откриването и поддържането на сметките, по които заемополучателят инструктира банката да отпуска кредита;
(с) заемополучателят чрез ИАП трябва да е потвърдил получаването на всички необходими одобрения във връзка с придобиването на земя и крайния резултат от работите, които ще бъдат финансирани с постъпленията от въпросния транш;
(d) заемополучателят чрез ИАП трябва да е предоставил копия от одобренията по отношение на околната среда, включително потвърждение за съответствие със законодателството за опазване на природата в екологично чувствителните области във връзка с работите, които ще се финансират с постъпления от въпросния транш;
(е) компетенциите на Звеното за реализация на проекта към ИАП (по-нататък наричано "Звено за реализация на проекта") трябва да включват проекта и трябва да бъде назначен приемлив за банката международен консултант, предоставящ техническа помощ на Звеното за реализация на проекта;
(f) банката следва да е получила доказателство за правата на лицето или лицата, упълномощени да подписват искания, и заверен образец от подписа на такова лице или лица;
(g) банката трябва да е получила сертифицирани автентични копия от договор или договори за минимална обща стойност, най-малко равна на размера на първия транш по отношение на елементи, отразени в техническото описание като допустими за финансиране по кредита, който договор или договори ще бъдат изпълнени при условия, задоволителни за банката (всички разходи по тези елементи се наричат в този договор "разходи, отговарящи на изискванията");
(h) банката трябва да е получила копие от надлежно подписано споразумение за заемане на средства по заема, сключено между заемополучателя и ИАП, което трябва да бъде удовлетворително за банката.
В. Ако заемополучателят е подал искане за отпускане на средства по първия транш, преди банката да е получила задоволителни за нея доказателства, че тези условия са били изпълнени, счита се, че това искане е получено от банката на датата, на която са били изпълнени тези условия.
Отпускането на всеки последващ транш подлежи на спазването на следните условия, така че банката да бъде удовлетворена:
(a) получаване преди датата на съответното искане на писмено доказателство, че заемополучателят чрез ИАП е изразходвал по проекта разходи, отговарящи на изискванията, в размер, най-малко равен на сбора (без данъци и вносни мита) на всички суми, отпуснати преди това от банката (ако има такива) и поискания транш, минус (освен при последното отпускане на средства) 3 милиона евро;
(b) получаване в срок от сто и двадесет дни за всяко предоставяне на средства, което финансира разходи авансово, на доказателство, задоволително за банката, че съответната сума е била надлежно изразходвана по проекта;
(c) заемополучателят чрез ИАП трябва да е потвърдил получаването на всички необходими одобрения във връзка с придобиванията на земя и крайния резултат от работите, които ще се финансират с постъпления от въпросния транш;
(d) заемополучателят чрез ИАП трябва да е предоставил копия от одобренията по отношение на околната среда, включително потвърждение за съответствие със законодателството за опазване на природата в екологично чувствителните области, във връзка с работите, които ще се финансират с постъпленията от въпросния транш; и
(e) потвърждение, че заемополучателят продължава да разполага с достатъчно други средства от национални източници, даващи възможност на ИАП да гарантира своевременното завършване и реализиране на проекта в съответствие с приложение А.
С. Плащането по последния транш ще се извърши само при условие, че сборът от всички преди това отпуснати траншове (ако има такива) и последният транш са били изразходвани за проекта или че съществува задоволително за банката доказателство, че те ще бъдат изразходвани до сто и двадесет дни.
D. За изчисляване на еквивалента на изразходваните суми в евро банката ще използва обменния курс, който е бил приложим на тридесетия ден преди датата на искането.
E. Ако която и да е част от доказателствата, предоставени от заемополучателя, не е задоволителна за банката, банката може или да действа в съответствие с последното изречение на точка 1.04 А, или да отпусне сума, пропорционално по-малка от поисканата.
1.05 Анулиране на кредита
Ако се окаже, че стойността на проекта е по-малка от цифрата, посочена в изложенията, банката може да извърши пропорционално на тази разлика анулиране на кредита, като уведоми за това заемополучателя.
Заемополучателят може по всяко време да анулира изцяло или частично която и да е неотпусната част от кредита, като уведоми за това банката. При условие, че заемополучателят анулира който и да е транш, за който е имало съответното уведомление за отпускане и то не е било отменено в съответствие с точка 1.02 С, той заплаща комисиона, изчислена върху анулираната сума по твърда ставка, равна на половината от лихвения процент, приложим към този транш.
Банката може по всяко време след 31 юли 2008 г. да анулира която и да е част от кредита, която не е отпусната, като уведоми заемополучателя.
1.06 Прекратяване и спиране на кредита
Банката може, като уведоми заемополучателя, по всяко време и с незабавно действие да прекрати изцяло или частично неотпуснатата част от кредита:
(a) вследствие настъпването на което и да е събитие, посочено в точка 10.01 А или В;
(b) при възникване на изключителни обстоятелства, които засягат неблагоприятно достъпа на банката до националните или съответните международни капиталови пазари; или
(c) при положение, че банката не е удовлетворена по отношение на това, че гаранцията и ангажиментите, поети от заемополучателя в алинеи 6.14 и 8.03, са спазени.
От друга страна, ако е настъпило някое от описаните по-горе събития и по мнение на банката то е временно, банката може, като уведоми заемополучателя, да спре изцяло или частично неотпуснатата част от кредита. В такъв случай спирането продължава, докато банката не уведоми заемополучателя, че тя отново е в състояние да издаде уведомление за отпускане по отношение на тази част. Спирането не предполага каквото и да е удължаване на датата на анулирането съгласно алинея 1.05.
Банката обаче няма право да прекратява или спира на основание абзац (b) на тази алинея който и да е транш, за който е имало уведомление за отпускане.
Неотпуснатата част от кредита се счита за прекратена, ако банката изисква погасяване съгласно член 10.
Ако кредитът бъде прекратен в съответствие с абзац (a) по-горе, заемополучателят заплаща комисиона върху прекратената сума за който и да е неотпуснат транш, за който е имало уведомление за отпускане, при годишна ставка 0,75 %, изчислена от датата на съответното уведомление за отпускане до датата на прекратяването. Такава комисиона ще се изплаща в допълнение към всякаква комисиона, която се плаща съгласно член 1.05.
1.07 Валута на комисионите
Комисионите, които заемополучателят дължи на банката по член 1, се изчисляват и са платими в евро.

Член 2
Заемът

2.01 Размер на заема Заемът (по-нататък наричан "заемът") се състои от сбора на сумите във валутите, предоставени от банката така, както са нотифицирани от банката при отпускането на всеки транш.
2.02 Валута на погасяванията Всяко погасяване съгласно член 4 или, според конкретния случай, член 10 ще се осъществява във валутите, в които са били отпуснати средствата, и в пропорциите, които те представляват от общия заем.
2.03 Валута на лихвите и другите такси Лихвата и другите такси, дължими съгласно членове 3, 4 и 10, се изчисляват и са платими пропорционално във всяка валута, в която се погасява заемът. Всички други плащания ще се извършват във валутата, посочена от банката, като се има предвид валутата на разходите, които трябва да се компенсират посредством това плащане.
2.04 Уведомяване от банката След отпускане на всеки транш банката представя на заемополучателя чрез ИАП обобщено извлечение, показващо сумата, валутния състав, датата на отпускане на средствата, графика на погасяване на заема и лихвения процент на и за този транш.

Член 3
Лихва

3.01 Лихвен процент
А. Непогасеният остатък от всеки транш с фиксирана лихва се олихвява с процента, посочен в съответното уведомление за отпускане по него, като този процент ще представлява лихвения процент, приложим към датата на издаване на уведомлението за отпускане спрямо заеми, деноминирани в съответната валута и предоставяни от банката на нейни заемополучатели при същите условия за погасяване и при същите условия за изплащане на лихвите както за въпросния транш.
Лихвата върху всеки транш с фиксирана лихва се плаща в края на съответното полугодие на датите, посочени в алинея 5.03, започвайки от първата такава дата, следваща датата на отпускането на транша.
В. Непогасеният остатък от всеки транш с променлива лихва се олихвява с лихвения процент, прилаган периодично за всеки референтен период.
За целите на тази точка 3.01 В:
"лихвен процент":
(a)
(i) ще бъде лихвеният процент, определен от банката за всеки следващ референтен период в съответствие с процедурите, периодично определяни от нейния борд на директорите във връзка със заемите, отпускани от нея при променящи се лихвени проценти и финансирани извън съответните ресурси;
(ii) ще бъде, ако датата на отпускането на транш с променлива лихва не е дата на започване на референтен период и за времетраенето само на първия период за начисляване на лихва, постоянният междубанков процент, предлаган на основния междубанков пазар на съответната валута или, ако тази валута е евро, на междубанковия пазар в еврозоната, както избере от банката; и
(iii) ще бъде нотифициран като такъв от банката до заемополучателя в срок от 10 дни след датата на започване на референтния период, за който се отнася;
(b) "референтен период" означава период от три месеца, започващ на 15 март, 15 юни, 15 септември или 15 декември всяка година с изключение на първия период, приложим към транша с променлива лихва, който ще започне на датата на неговото отпускане;
(c) "съответни ресурси" означава заеми и други ресурси, деноминирани във валутите, разгледани в алинея 1.03 и набрани на такива пазари, които банката може периодично да избира за целите на изплащане на заеми в такива валути и при променлив лихвен процент.
Лихва върху всеки транш с променлива лихва се плаща на тримесечие на датите, определени в параграф 5.03, като се започне с първата такава дата, следваща датата на отпускане на такъв транш.
3.02 Лихва върху просрочените суми
При спазване на член 10 и като изключение по отношение на алинея 3.01 върху всяка просрочена сума, платима по този договор, ежедневно ще се начисляват лихви считано от датата на падежа до фактическата дата на плащането, като лихвеният процент е като равен на по-голямата от следните две стойности:
(a) сумата на (i) 0,25 % (25 базисни точки); и (ii) процента, периодично приложим по алинея 3.01 към транша, към който се отнася просрочената сума; и
(b) сумата на: (i) лихвения процент за междубанкови депозити за период от един месец, предлаган на основния междубанков пазар на съответната валута (за щатски долар на Лондонския междубанков пазар и за еврото в междубанковия пазар на еврозоната), по избор на банката; и (ii) 2 % (200 базисни единици) за година. За целите на този абзац (b) референтните периоди на лихвите са следващите периоди от един месец, започващи от датата на падежа на просрочената сума.
Такава лихва се изплаща във валутата на просрочената сума, по която се начислява лихвата.

Член 4
Погасяване

4.01 Нормално погасяване
Заемополучателят трябва да погасява заема в съответствие с графика за погасяване, даден в приложение В.
4.02 Доброволно предсрочно погасяване
А. Заемополучателят може да погаси предсрочно целия или част от всеки транш с фиксирана лихва за всяка година, като тридесет дни предварително представи писмено предизвестие (по-нататък наричано "уведомление за предсрочно погасяване"), като посочи сумата ("сума за предсрочно погасяване"), която ще бъде изплатена предсрочно, и датата, на която се предлага да бъде извършено предплащането, която трябва да бъде дата от посочените в член 5.03 (всяка една от "датите на плащане"). Предсрочното погасяване ще води до плащането от заемополучателя на компенсация, ако има такава, дължима на банката в съответствие с разпоредбите на алинеи В и С по-долу.
В. Компенсацията, дължима за предплатената сума, ще бъде в размер на неусвоената лихва, начислена от банката по отношение на всяко полугодишно приключване към следващите дати на плащане след датата на предсрочното погасяване, изчислена по начина, посочен в следващата точка, и сконтирана в съответствие с разпоредбите на алинея 4.02 С.
Сумата на дефицита (неусвоената лихва) се изчислява като сумата, с която:
(х) лихвата, която би била платима през тази половин година по отношение на транша или частта от транша, която ще бъде предплатена, превишава
(у) лихвата, която би била платима по този начин през тази половин година, ако се изчислява по референтен лихвен процент; за целите на което "референтен лихвен процент" означава годишния лихвен процент (редуциран с петнадесет базисни точки), който банката определя на датата, предхождаща с един месец датата на предсрочното погасяване, като стандартен процент за заем, котиран от банката от нейните собствени ресурси за нейните заемополучатели, определен в съответната валута на транша, имащ същите финансови характеристики като транша, който ще бъде предплатен, по-точно същата периодичност за плащане на лихвата, същия оставащ период до падежа и същия профил на погасяване.
Лихвеният процент, който банката, следвайки приетите от борда на директорите на банката процедури, определя за заеми, е в съответствие със статута на банката, определен въз основа на условията, преобладаващи на капиталовия пазар.
С. Всяка сума, изчислена по този начин, трябва да се сконтира към датата на предсрочното погасяване на база сконтов процент, равен на процента, определен в съответствие с абзац (у) на алинея 4.02 В.
D. Банката трябва да уведоми заемополучателя за компенсацията, дължима в съответствие с клаузите на точки 4.02 В и С, или според конкретния случай за липсата на компенсация до 12,00 ч. люксембургско време на работен ден в Люксембург и София. Ако до 5 ч. следобед люксембургско време на датата на съобщението заемополучателят не потвърди в писмен вид своето намерение да извърши предплащане при условията, посочени от банката, уведомлението за предсрочно погасяване няма да влезе в сила. В противен случай заемополучателят ще бъде задължен да извършва погасяването в съответствие с уведомлението за предсрочно погасяване заедно с начислената лихва върху предсрочно погасяваната сума и всякаква сума, дължима съгласно алинея 4.02.
E. Заемополучателят може предварително да плати изцяло или частично всеки транш с променлива лихва заедно с начислената лихва на датата на изтичане на всеки референтен период. Предплащането може да влезе в сила без санкции при изпращане на неотменимо уведомление за предплащане, което да се получи 30 дни предварително.
4.03 Задължително предсрочно погасяване
А. Ако заемополучателят доброволно погаси предсрочно част или цялата сума по някакъв друг заем, първоначално договорен за срок над пет години, банката може да поиска предсрочно погасяване на такава част от неизплатения заем, която се равнява на съотношението на предсрочно погасената сума към общия размер на другия заем.
Банката трябва да изпрати искането си на заемополучателя в срок четири седмици от получаване на съответното уведомление съгласно точка 8.02 (b) (i). Всички суми, поискани от банката, се изплащат заедно с начислената лихва на датата, посочена от банката, която дата не може да предхожда датата на предсрочното погасяване на другия заем.
Предсрочното погасяване на заем чрез сключване на нов заем с падеж, който е най-малко равен на неизтеклия падеж на предсрочно погасения заем, не се смята за предсрочно погасяване.
В. Ако общата стойност на проекта е значително по-малка от цифрата, заявена в изложенията, банката може да поиска предсрочно погасяване на заема, пропорционално на съответната разлика, заедно с начислената лихва и компенсация, ако има такава, изчислена в съответствие с точки 4.02 В и С. Предварителното погасяване се извършва на датата, определена от банката, която дата не трябва да бъде по-рано от пет дни преди датата на искането.
4.04 Общи разпоредби по отношение на предсрочното погасяване съгласно член 4
В случай на частично предсрочно погасяване във всяка валута всяка дължима сума се намалява пропорционално с такова погасяване.
Член 4 не обезсилва разпоредбите на член 10.

Член 5
Плащания

5.01 Място на плащането
Всички суми, които заемополучателят плаща по този договор, се заплащат по съответната сметка, съобщена на заемополучателя от банката. Банката ще посочи сметката не по-малко от петнадесет дни преди падежа на първото плащане от страна на заемополучателя и ще уведомява заемополучателя писмено за всяка промяна на сметките не по-малко от петнадесет дни преди датата на първото плащане, за което се отнася промяната.
Този срок за уведомяване не важи в случай на плащания по член 10.
5.02 Пресмятане на плащанията, отнасящи се за част от годината
Всички суми, дължими от заемополучателя по този договор, като лихви, комисиони или други, изчислени по отношение на някаква част от годината, се изчисляват:
(a) за транш с фиксирана лихва на базата на година, състояща се от 360 дни, и месец, състоящ се от 30 дни; или
(b) за транш с променлива лихва на базата на година, състояща се от 360 дни, и броя на изминалите дни.
5.03 Дати на плащане
Сумите с полугодишен падеж по този договор се изплащат на банката на 15 юни и 15 декември всяка година.
Сумите, дължими на тримесечие по този договор, се изплащат на банката на всеки 15 март, 15 юни, 15 септември и 15 декември. За целите на този договор всички посочени дати се наричат общо "дати за плащане".
Всяко плащане, дължимо на дата, която не е работен ден за главния финансов център на страната, чиято национална валута е валутата на дължимата сума, ще бъде платимо:
(a) за транш с фиксирана лихва - на най-близкия следващ работен ден;
(b) за транш с променлива лихва - на най-близкия следващ работен ден,
при условие, че ако плащането е дължимо в евро, то трябва да бъде извършено на следващия работен ден TARGET, което означава ден, в който инструкциите за кредити и трансфери в евро се обработват чрез системата за сетълмент на евро, наречена TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer - Трансевропейска автоматизирана система за брутен трансфер в реално време).
Другите суми, дължими по този договор, се изплащат в срок до десет дни след получаване от заемополучателя на искането, направено от банката.
Дължимата от заемополучателя сума ще се смята за платена, когато бъде получена от банката.

Член 6
Специални задължения

6.01 Използване на заема и други средства
Заемополучателят трябва да използва постъпленията във връзка със заема и другите средства, споменати в плана за финансирането, описан в изложенията, само за изпълнението на проекта.
6.02 Завършване на проекта
Заемополучателят се задължава да осъществи проекта чрез ИАП в съответствие с техническото описание и да го завърши за срока, посочен в него.
6.03 Увеличаване стойността на проекта
Ако стойността на проекта надхвърля ориентировъчната цифра, посочена в изложенията, заемополучателят ще си осигури средства за финансиране на допълнителната стойност, без да се обръща към банката, така че да има възможност чрез ИАП да довърши проекта в съответствие с техническото описание. Банката трябва да бъде уведомявана незабавно за плановете на заемополучателя във връзка с допълнителното финансиране.
6.04 Тръжна процедура
А. Заемополучателят чрез ИАП се задължава да закупува оборудването, да възлага услугите и да поръчва работите по проекта, така както се следва и по задоволителен за банката начин посредством международен търг, открит за участници от всички страни.
B. Заемополучателят чрез ИАП се задължава да:
(a) съхранява на определено място на територията на Република България за инспекция за период от шест години от приключването на всеки договор, финансиран със средства от заема, всички условия за плащане по самия договор, а също и всички съществени документи, отнасящи се до процедурата по възлагане и изпълнението на договора; и
(b) осигури на банката възможност да инспектира договорните документи, които изпълнителят е задължен да съхранява по своите собствени договори за доставка.
C. Окончателните лотове, определени в техническото описание, и свързаните с тях тръжни документи трябва да бъдат представени на банката в стандартно договорения формат за заключителен преглед и одобрение преди търга.
6.05 Застраховка
До момента на пълното погасяване на заема заемополучателят чрез ИАП трябва по надлежен начин да застрахова всички работи и имущество, съставляващи част от проекта в съответствие с приетата практика за подобни обекти от обществен интерес в Република България.
6.06 Поддръжка
До момента на пълното погасяване на заема заемополучателят чрез ИАП трябва да осъществява поддръжка, текущ ремонт, капитален ремонт и подновяване на цялата собственост и имущество, съставляващи част от проекта, необходими за запазването на тази собственост в добро състояние.
6.07 Действие на проекта
До момента на пълното погасяване на заема заемополучателят трябва, освен ако банката не даде своето писмено съгласие за противното, да запази правото на собственост и владение върху активите, които съставляват проекта, или чрез подходящи замени и подновяване на тези активи да запази проекта по същество в постоянно действие в съответствие с неговия първоначален вид.
Банката може да не даде своето съгласие само ако предложеното действие:
(а) е в противоречие с интересите на банката като заемодател по този договор или би провалило икономическите цели на заема; или
(b) проектът загуби своята приемливост за финансиране от банката.
6.08 Разпределение и наличност на средствата
Заемополучателят се задължава да осигури на ИАП достатъчно средства с оглед осигуряване на навременната реализация на проекта.
Заемополучателят се задължава да осигури на ИАП необходимите условия за поддръжка на пътищата, автомагистралите, мостовете, виадуктите и други подобни, включени в проекта, за времетраенето на проекта и след неговото завършване през времетраенето на заема с оглед поддържане тази инфраструктура в добро експлоатационно състояние.
6.09 Звено за реализация на проекта
Заемополучателят чрез ИАП ще поддържа Звено за реализация на проекта по начин, задоволителен за банката, което да бъде отговорно по всички въпроси, отнасящи се до управлението и реализацията на проекта.
6.10 Техническа помощ
Заемополучателят чрез ИАП се задължава да оказва приемлива за банката техническа помощ на звеното за реализация на проекта за подготовката и мониторинга на проекта. Тази помощ ще бъде осигурена от консултантска фирма с международен авторитет при условия, приемливи за банката.
6.11 Специални задължения
Заемополучателят се задължава своевременно да насочи към пътния сектор достатъчно средства, осигуряващи ежегодна поддръжка на пътната мрежа и даващи възможност за обслужване на всички задължения по дълговете в пътния сектор.
6.12 Клаузи относно околната среда
До момента на пълното погасяване на заема заемополучателят чрез ИАП следва:
(a) да изпълнява своите задължения в съответствие със законите в областта на околната среда, приложими към него, и със стандартите на Европейския съюз относно защитата на околната среда, така както те биха могли да бъдат изменяни или допълвани, или променяни, като осигурява и поддържа всички необходими правителствени оторизации, приложими към този договор;
(b) да изпълнява всички работи, свързани с поддръжка и рехабилитация, както и политиките, свързани с ограничаване на въздействието върху околната среда, които може да бъдат необходими за проекта в съответствие с добрата практика и стандартите, посочени в абзац (a) на тази алинея; и
(c) да осигури забраната за ползването на материали или вещества, които могат да имат вредно въздействие върху околната среда, като халони, РСВ или азбест.
6.13 Посещения
A. Заемополучателят потвърждава, че банката може да бъде задължена да издаде и представи пред Европейската сметна палата (наричана по-долу "Сметната палата") такива документи, отнасящи се до заемополучателя и проекта, каквито са необходими за изпълнението на задачите на Сметната палата в съответствие със законодателството на Европейския съюз.
B. Заемополучателят следва да нареди на ИАП да разрешава на лица, определени от банката, които могат да бъдат придружавани от представители на Сметната палата, да посещават обектите, инсталациите и работите, съставляващи проекта, и да извършват такива проверки, каквито те пожелаят. За тази цел заемополучателят им предоставя или осигурява да им бъде предоставено цялото необходимо съдействие. В случай на такова посещение представителите на Сметната палата могат да поискат от ИАП да им предостави документи в обхвата на предходната точка 6.13 А.
6.14 Задължения за почтеност
Заемополучателят гарантира и поема ангажимент, че не е извършвал и по негова настояща информация никое лице не е извършвало някое от следните действия и че няма да извършва и че никое лице, с негово съгласие или предварително знание, няма да извършва такива действия, а именно:
(a) предлагане, даване, получаване или уговаряне на необосновано предимство за оказване на въздействие върху действията на лице, заемащо обществена длъжност или упражняващо обществена функция или което е директор или служител на обществена международна организация, във връзка с каквато и да е процедура по възлагане или при изпълнението на какъвто и да е договор във връзка с елементите на проекта, отразени в техническото описание; или
(b) действия, които могат по неуместен начин да повлияят или целят неуместно да повлияят процеса на възлагане или реализацията на проекта във вреда на заемополучателя, включително тайно споразумение между оферентите.
Заемополучателят се ангажира да информира банката, ако предполага наличието на такъв факт или има информация, насочваща към подтикване към такова действие.

Член 7
Обезпечение

7.01 Обезпечение
Ако заемополучателят предостави на трета страна каквото и да е обезпечение за изпълнение на каквито и да е негови външни дългови задължения или каквато и да е съответна преференция или приоритет по отношение на такива задължения, той трябва да уведоми за това банката и ако банката поиска, трябва да й предостави еквивалентно обезпечение за изпълнението на задълженията му по този договор или равностойна преференция или приоритет.
Заемополучателят заявява, че понастоящем не съществува такова обезпечение, преференция или приоритет.
Разпоредбите на тази алинея не се прилагат към обезпечението, предоставено в съответствие с отмяната, поискана от заемополучателя на 22 юли 1994 г., за което банката е дала съгласието си на 27 юли 1994 г.

Член 8
Информация и посещения

8.01 Информация по отношение на проекта
Заемополучателят трябва чрез ИАП:
(а) да предоставя на банката на английски или с превод на английски:
(i) към 30 юни 2003 г., а по-нататък на полугодишни интервали до завършване на проекта, доклад за изпълнението на проекта, който ще бъде проверяван от консултантската фирма, спомената в алинея 6.10;
(ii) шест месеца след завършването на проекта доклад за завършване на проекта; и
(iii) периодично да предоставя такава допълнителна документация или информация относно финансирането, изпълнението и действието на проекта, каквато може да бъде основателно поискана от банката;
(b) да предоставя на банката незабавно за одобрение всички съществени промени в общите планове, графици или плановите разходи във връзка с проекта по отношение на уведомленията, направени до банката преди подписването на този договор; и
(c) като цяло да информира банката за всички факти или обстоятелства, известни на заемополучателя и ИАП, които могат съществено да попречат на спазването или засягат условията на изпълнение или функционирането на проекта.
8.02 Информация по отношение на заемополучателя
Заемополучателят трябва:
(а) да осигури ясно отразяване на операциите, свързани с финансирането и изпълнението на проекта, в неговите и в архивите на ИАП; и
(b) да информира банката:
(i) незабавно за всички решения, взети от него поради причина или обстоятелство, които го задължават, или за отправено към него искане да извърши предсрочно погасяване на заем, първоначално предоставен за срок, по-дълъг от пет години;
(ii) незабавно за намерение от негова страна да използва като гаранция някакви свои активи в полза на трета страна;
(iii) чрез ИАП до момента на пълното погасяване на заема и на годишна база за одобрения годишен бюджет и за изпълнението на този бюджет;
(iv) чрез ИАП до момента на пълното погасяване на заема и на годишна база за състоянието на дейността и финансите на ИАП, включително одитирания финансов отчет на ИАП (отчет за приходите и разходите, балансов отчет и отчет за паричните потоци); и
(v) по принцип за факти или обстоятелства, които биха могли да попречат на изпълнението на някое задължение, което заемополучателят и ИАП имат по този договор.
8.03 Проверка на информацията
Освен това заемополучателят се задължава да:
(a) предприеме действия, които банката би поискала основателно, за проверка и/или прекратяване на всяко действие, за което се предполага или подозира, че е от естеството, описано в алинея 6.14;
(b) информира банката за мерките за търсене на вреди от лицата, отговорни за всички загуби, които са резултат от всяко такова действие; и
(c) улесни всяка проверка, която банката може да направи във връзка с такова действие.

Член 9
Такси и разходи

9.01 Данъци, мита и възнаграждения
Заемополучателят ще плати всички данъци, мита, възнаграждения и други разноски независимо от техния характер, включително гербов налог и такси за регистрация, произтичащи от изпълнението или реализацията на този договор или подобен документ, и по осигуряването на гаранции за заема.
Заемополучателят ще изплаща главницата, лихвата, комисионите и други суми, дължими съгласно този договор, по тяхната брутна стойност без каквито и да било удръжки под формата на национални или местни данъци; в случай че заемополучателят е задължен по закон да прави подобни удръжки, брутната сума, дължима на банката, ще бъде увеличена, така че след удръжките нетната сума, получена от банката, да е еквивалентна на дължимото плащане.
9.02 Други такси
Заемополучателят поема всички професионални и банкови разходи и разходите по прехвърлянето и обмяната на валута, направени по време на сключването или изпълнението на този договор или свързан с него документ, и по осигуряване на обезпечение на заема, както и разходите на банката по алинея 8.03.

Член 10
Предсрочно погасяване в случай на неизпълнение на задълженията

10.01 Право да се изисква погасяване
Заемополучателят трябва да погаси заема или някаква част от него при поискване от банката:
(А) Незабавно:
(а) ако някаква съществена справка или документ, предоставен на банката от или от името на заемополучателя или ИАП във връзка с преговорите по този договор или по време на неговата валидност, се е оказал неверен в някакъв съществен компонент; (b) ако на падежа заемополучателят не е погасил част от заема, не е изплатил лихва върху него или не е направил друго плащане на банката, уговорено с този договор;
(c) ако в резултат на неизпълнение на задължения по заема заемополучателят трябва да извърши предварително погасяване на заем, първоначално отпуснат за срок, надхвърлящ пет години;
(d) ако настъпи събитие, което може да изложи на риск обслужването на заема или да окаже неблагоприятно влияние върху обезпеченията по същия;
(e) ако каквото и да е задължение на заемополучателя от посочените и отнасящи се до осмото и деветото изложение престане да се изпълнява по отношение на заем, отпуснат на който и да е заемоползвател в Република България от средствата на банката или на Европейския съюз;
(f) ако заемополучателят не изпълнява което и да задължение по отношение на какъвто и да е друг заем, отпуснат от банката от ресурсите на банката или на Европейския съюз;
(g)
(i) ако ипотекарен кредитор встъпи в притежание на или бъде назначен синдик, ликвидатор или администратор за каквато и да е част от активите на ИАП; или
(ii) ако запор, изпълнение, конфискация или друго действие е наложено или влязло в сила по отношение на собственост на ИАП; или
(B) при изтичане на разумен срок, посочен в официално уведомление от банката до заемополучателя, ако ситуацията не е била коригирана по задоволителен за банката начин:
(a) ако заемополучателят не спази някакво задължение по този договор освен такова, споменато в член 10.01 (А) (b); или
(b) ако настъпи съществена промяна на важно обстоятелство, посочено в изложенията, и ако промяната накърнява интересите на банката като заемодател на заемополучателя или ако влияе неблагоприятно върху реализацията или действието на проекта.
10.02 Други законни права Член 10.01 не ограничава другите законни права на банката да изисква предсрочно погасяване на заема.
10.03 Щети
А. В случай на искане по алинея 10.01, приложим за транш с фиксирана лихва, заемополучателят ще изплати на банката сума, изчислена към датата на искането, като се вземе по-голямата от следните две стойности:
(а) сумата, изчислена в съответствие с разпоредбите на член 4.02 В и С, както се прилага към сумата, която е станала дължима и платима към съответната дата, посочена в уведомлението за искане от страна на банката; и
(b) сумата, изчислена като годишен процент от 0,25 % от датата на искането към съответната дата, на която всяка вноска от исканата сума би била платима съгласно приложение В, ако не е било направено искането.
В. В случай на искане по алинея 10.01, приложимо за транш с променлива лихва, заемополучателят ще изплати на банката сума, изчислена към датата на искането, при годишна лихва 0,25 % от датата на искането до съответната дата, на която всяка вноска от исканата сума би трябвало да се плати, ако не е било направено искането.
10.04 Запазване на право
Неизпълнение или забавяне на упражняване от банката на нейните права по член 10 не трябва да се тълкува като отказ от такова право.
10.05 Използване на получените суми
Сумите, получени в резултат на искане, направено в съответствие с член 10, ще се използват, първо, за плащанията във връзка с щети, комисиони и лихви в тази последователност и, второ, за намаляване на неизплатените вноски по обратния ред на падежа им. Те могат да се използват между траншовете така, както банката намери за добре.

Член 11
Закони и компетенции

11.01 Закон
Този договор, съставянето, интерпретирането и валидността му се уреждат от законите на Великото херцогство Люксембург.
Мястото на изпълнението на договора е главният офис на банката.
11.02 Компетенция
Всички спорове във връзка с този договор ще се разглеждат от Съда на Европейските общности ("съдът").
С настоящото страните по този договор се отказват от всякакъв имунитет или право да възразяват срещу юрисдикцията на този съд.
Решението на съда, взето съгласно алинея 11.02, е окончателно и обвързващо за страните без ограничения и уговорки.
11.03 Доказателство за дължимите суми
В случай на каквито и да е юридически действия, произтичащи от този договор, сертификатът на банката по отношение на която и да е сума, дължима на банката по този договор, по презумпция се счита за доказателство за тази сума.

Член 12
Заключителни клаузи

12.01 Уведомления
Уведомленията и други съобщения във връзка с този договор ще се изпращат до адресите, посочени по-долу под 1), освен съобщенията, адресирани до заемополучателя във връзка с предстоящ или възможен съдебен спор, които ще се изпращат до адреса, посочен по-долу под 2), на който заемополучателят предпочита да ги получава.
За банката
1) 100 boulevard Konrad
Adenauer
L - 2950 Luxembourg-
Kirchberg
Grand Duchy of
Luxembourg
За заемополучателя
1) Ministry of Finance
102 Rakovsky street
1040 Sofia
Bulgaria
For the attention of the
External
Finance Department
2) Bulgarian Mission to the
European Communities
Av. Moscicki 7
1180 Brussels
копие до:
а) Road Executive Agency
3 Macedonia blvd.
1606 Sofia
Bulgaria
For the attention of the
Director General
b) Ministry of Regional
Development
and Public Works
17 - 19, Kiril i Metodii
Street
1202 Sofia
Bulgaria.
Всяка страна може с известие до другата да промени своя адрес, посочен по-горе, при условие, че адресът в 2) по-горе може да бъде променен единствено на друг адрес в рамките на Европейската общност.
Ако заемополучателят не посочи друго в писмен вид до банката, заемополучателят ще гарантира за това ръководителят на звеното за вътрешен контрол на ИАП да бъде отговорен за контактите с банката за целите на алинеи 6.14 и 8.03.
12.02 Форма на предизвестието
Предизвестията и други съобщения, за които в този договор се установяват определени срокове или които сами определят задължителните за получателя срокове, трябва да се връчват по куриер, с препоръчано писмо, с телеграма, телекс или други средства за предаване, които позволяват да бъде доказано получаването от адресата. Датата на регистрация или според случая посочената дата на получаване на съобщението е окончателна за определения срок.
12.03 Влизане в сила
Този договор влиза в сила след потвърждение от страна на банката до заемополучателя, че банката е получила сертифицирано копие от ратификационния инструмент на Народното събрание на Република България.
12.04 Изложения, приложения и анекси
Изложенията и следните приложения съставляват неразделна част от този договор:
Приложение А - техническо описание.
Приложение В - таблица за погасяването.
Към този договор е приложен следният анекс:
Анекс I: Пълномощно за подписване на договора

Като доказателство за горепосоченото страните по договора се споразумяха този договор да бъде съставен в три екземпляра в оригинал на английски език, като всяка страница бъде парафирана от името на заемополучателя от г-н Стефан Сотиров, началник дирекция "Външни финанси", и от името на банката от г-жа Река Бало, юрист, отдел "Юридически операции".

Подписано от името
на Република България:
М. Велчев,
министър на финансите

Подписано за и от
името на Европейската
инвестиционна банка:
Е. Маравик,
директор Дж. Д. Спота,
главен юрист

31 март 2003 г., Люксембург
25 април 2003 г., София

ПРИЛОЖЕНИЕ А

БЪЛГАРИЯ - ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА IV

Техническо описание Проектът обхваща проектиране, надзор и работи, свързани с рехабилитация и модернизация на първокласните транзитни пътища в Република България, включително техническо съдействие на ИАП. Проектът е разделен на следните части:

1. Описание
1.1. Схеми за рехабилитация на пътища и мостове: Рехабилитация на около 340 км първокласни транзитни пътища, които предварително са класифицирани в следните 10 лота:

Лот N Път N Работи между Вид работа Оценка на рехабилитацията в км
(еквивалентно на габарит 7,5 км)
км км
Лот 1 I-1 275.1 283.4 Ъпгрейдване 4.8
Лот 2 II-55 11.3 33.9 Рехабилитация 22.5
Лот 3 I-8 1.0 48.5 Рехабилитация 47.5
Лот 4 I-9 80.2 100.1 Рехабилитация 20.0
Лот 5 I-3/I-4/I-5 Различни Различни Рехабилитация 87.0
Лот 6 I-9 141.3 164.8 Рехабилитация 21.7
Лот 7 I-2 94.5 133.8 Рехабилитация 25.9
Лот 8 I-2/I-5 Различни Различни Рехабилитация 46.6
Лот 9 I-6 26.0 87.4 Рехабилитация 32.9
Лот 10 I-6/II-7 Различни Различни Рехабилитация 28.7

Работите в най-общия случай ще включват усилване на настилката с асфалтобетонови износващи и нивелиращи пластове, стабилизация на банкети, рехабилитация на водостоци и канавки, пътна маркировка и пътни знаци, включително успокояване на трафика и мерки за безопасност в населени места. Работите по Лот 1 ще съчетават рехабилитация, повторно очертаване на трасето и удвояване на съществуващия двулентов път до път с две двулентови платна.
1.2. Техническа помощ и ръководство на проекта Техническа помощ на Звеното за реализация на проекта в управлението на проекта, включващо анализ и обосновка на работите, преглед на проекта и тръжните документи, изготвени от местни консултанти преди обявяване на търговете, оценка на търга, контрол на качеството на работите и надзор и въвеждане на нови технологии за пътна рехабилитация, поддръжка и ремонтни работи на съоръженията. Техническата помощ ще обхваща също оценка и доклад по необходимостта от финансиране в сектора.

2. График за реализация на проекта През 2003 г. ще започне разработката на технически проект и подготовка на тръжни документи. Възлагането на договори за отделните работи и започването на строителната фаза се предвижда за втората половина на 2004 г., като се предвижда всички лотове да бъдат завършени до средата на 2007 г.

3. Стойност на проекта

10 лота за пътна рехабилитация и ъпгрейд млн. евро
 Рехабилитация/Ъпгрейд на пътища 71,84
 Техническа помощ 0,94
 Проектиране и надзор 2,82
 Лихва по време на строителството 5,40
Обща стойност на проекта: 81,00.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

БЪЛГАРИЯ - ПРОЕКТ ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА IV

График на погасяване

Дата на изплащане на дължимите вноски Суми за погасяване, изразени като процент от заема, %
1. 15 юни 2008 3,33
2. 15 декември 2008 3,33
3. 15 юни 2009 3,33
4. 15 декември 2009 3,33
5. 15 юни 2010 3,33
6. 15 декември 2010 3,33
7. 15 юни 2011 3,33
8. 15 декември 2011 3,33
9. 15 юни 2012 3,33
10. 15 декември 2012 3,33
11. 15 юни 2013 3,33
12. 15 декември 2013 3,33
13. 15 юни 2014 3,33
14. 15 декември 2014 3,33
15. 15 юни 2015 3,33
16. 15 декември 2015 3,33
17. 15 юни 2016 3,33
18. 15 декември 2016 3,33
19. 15 юни 2017 3,33
20. 15 декември 2017 3,33
21. 15 юни 2018 3,33
22. 15 декември 2018 3,33
23. 5 юни 2019 3,33
24. 15 декември 2019 3,33
25. 15 юни 2020 3,33
26. 15 декември 2020 3,33
27. 15 юни 2021 3,33
28. 15 декември 2021 3,33
29. 15 юни 2022 3,33
30. 15 декември 2022 3,43
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив