Национална програма за статистическите изследвания през 2007 г.

Държавен вестник брой: 38

Година: 2007

Орган на издаване:

Дата на обнародване: 14.05.2007

ВЪВЕДЕНИЕ

Проектът на Национална програма за статистически изследвания през 2007 г. е разработен в съответствие с глава трета от Закона за статистиката.
Приоритетните направления в дейността на Националния статистически институт (НСИ) за 2007 г. са:
- Производство и разпространение на статистическа информация съгласно нормативната база на ЕС, както и прилагане на изискванията относно статистическата инфраструктура;
- Внедряване на Кодекса за дейността на Европейската статистика;
- Повишаване качеството на статистическата информация и засилване на доверието към статистиката;
- Намаляване натоварването на респондентите;
- Техническо и технологично обновяване на статистическата дейност чрез доизграждане на ИСИС.
Проектът включва плана за статистически изследвания на НСИ и изследвания с междуведомствено значение.
Изследванията, включени в проекта на програма, осигуряват подробни данни за характеризиране на явленията и процесите в икономиката, демографията, социалната област и околната среда с различни показатели, периодичност, териториална и класификационна агрегация и други разрези. Освен това са включени и дейностите по Интегрираната статистическа информационна система, статистическата инфраструктура и задачите, произтичащи от поети международни задължения.
Характеристиките на статистическите изследвания и дейности осигуряват информация, необходима за взаимодействието между трите страни в статистическата дейност - потребители на статистически продукти и услуги, органи на статистиката и респондентите.
Разпространението на информацията се извършва съгласно Правилника за разпространение на статистически информационни продукти и услуги и Календар за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. В приложение № 1 "Списък на стандартните статистически показатели за 2007 г." към правилника (www.nsi.bg/LegalBasis/LegalBasis.htm) е представена подробна информация. Каталогът на статистическите издания 2007 представя подробно издаваните от НСИ печатни и електронни публикации.
Програмата ще се финансира от бюджетите на институциите, отговорни за провеждане на изследванията, от Многонационална програма ФАР 2004, по споразумения с Евростат и по други грантове. Предвижда се финансирането за текущи разходи на НСИ за 2007 г. да бъде 19 126 726 лв. и 2 798 700 лв. за капиталови разходи. То включва субсидии от централния републикански бюджет и собствени приходи на НСИ - 17 882 021 лв., и финансиране по Многонационална програма ФАР 2004 за статистиката на България - 1 244 705 лв., от които по проекти за събиране на данни - 413 678 лв., и техническа помощ и експертизи по поръчка - 831 027 лв. Проектите за събиране на данни от № 161 до 176 за 378 526 лв. ще бъдат изпълнявани от НСИ, проект № 271 за 35 152 лв. - от Министерството на земеделието и горите. Сумата за техническа помощ и експертизи по поръчка е разпределена пропорционално по бюджетите на всички изследвания, предвидени за реализиране от НСИ. Изследванията от № 179 до 184 се провеждат по грантове с европейската комисия и в колона "Бюджет" е посочено само предвиденото национално съфинансиране.

I. ПЛАН ЗА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НСИ ПРЕЗ 2007 Г.

№ по ред

Тема на изследването

Предмет и обект на изследването

Начин на провеждане на изследването

Източници и форма на събиране на данните

Орган/ органи, провеждащи изследването

Задължения по предоставяне на:

Бюджет на изследването (в лв.)

Данни от респондентите

Статистическа информация от органите на статистиката

Срок

Форма и вид на предоставяне

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. ПОСТОЯННО ПРОВЕЖДАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С УСТАНОВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

1.1. Национални сметки и баланси

1.

Годишни разработки на БВП - производствен метод, метод на доходите, метод на крайното използване Компоненти на производствената сметка, сметка "формиране на дохода" и крайното използване на БВП; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително Предварителни данни 2006 - 14-та седмица; Ревизирани годишни данни 2005 - 32-ра седмица; Информационна и аналитична справка; "Основни макроикономически показатели"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат - ЕСС-95; Интернет 61322

1а.

Изчисляване на брутен национален доход (БНД) по пазарни цени, съгласно Директива 89/130 на ЕК* Подготовка на БНД, БВП по пазарни цени - производствен метод, метод на разходите, метод на доходите Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително 38-ма седмица Стандартен табличен формат, Доклад 3919

2.

Годишни разработки на нефинансови сметки по институционални сектори за 2005 г. Нефинансови национални сметки; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително Ревизирани годишни данни 2005 - 32-ра седмица; Ревизирани данни на база таблици "Ресурс-Използване" - 52-ра седмица "Основни макроикономически показатели"; въпросник на Евростат - ЕСС-95 39535

3.

Таблици "Ресурс-Използване". Балансиране на таблиците с данни за 2003 г. и разработване на таблици за 2004 г. Компоненти на производствената сметка, сметка "формиране на дохода" и крайното използване на БВП Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително 3 години след изтичане на отчетния период Таблици "Ресурс-Използване 2002" - на технически носител; 111537

4.

Съставяне на интегрирани таблици по институционални сектори - 2005 г. Интегрирани сметки; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително Ревизирани годишни данни - 32-ра седмица; Ревизирани данни на база годишните матрици "Ресурс-Използване" - 52-ра седмица "Основни макроикономически показатели"; въпросник на Евростат - ЕСС-95 30128

5.

Разработване на тримесечни сметки за БВП - производствен метод, метод на доходите, метод на крайното използване Компоненти на производствената сметка, сметка "формиране на дохода" и крайното използване на БВП; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително ІV тр. 2006 г. - 14-та седмица; І тр. на 2007 г. - 25-та седмица; ІІ тр. - 38-ма седмица; ІІІ тр. - 51-ва седмица; Информационна и аналитична справка; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат - ЕСС-95; Интернет 52563

6.

Разработване на Баланси на финансовите активи и пасиви Pазработване на годишни ФНС за наличностите по финансови инструменти и институционални сектори за 2005 г. - консолидирани и неконсолидирани; NUTS 0 Годишно Статистически и счетоводни отчети, БНБ, МФ и административни данни НСИ, БНБ, МФ съгласно Меморандум за сътрудничество за разработване на ФНС Задължително 52-ра седмица "Основни макроикономически показатели" с данни за ФНС за 2004 г.; въпросник на Евростат - ЕСС-95; Интернет 41774

7.

Провеждане на обща ревизия на националните сметки за периода от 1995 г. БВП - производствен метод, метод на крайното използване, стойностен метод; нефинансови сметки по институционални сектори; NUTS 0 БВП - годишни и тримесечни данни; Нефинансови сметки - годишни данни Статистическа, счетоводна и административна информация НСИ БВП - годишни и тримесечни данни - декември 2007; Нефинансови сметки по институционални сектори - декември 2007 Информационна и аналитична справка; "Основни макроикономически показатели"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат - ЕСС-95 8837

8.

Производителност на труда Индекси на изменение и равнище на производителността на труда; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Нефинансови предприятия Счетоводни отчети НСИ Задължително 40-та седмица Таблици на национално равнище в разрез по НКИД и форма на собственост 8399

9.

Баланс на дълготрайните материални активи и потребление на основен капитал Равнище (бруто и нето) на активите, движение на активите (придобити и излезли), изхабяване на видовете активи според действителния им живот; NUTS 0 Изчерпателно - по вид активи и дейности Годишно Предприятия - пазарни и непазарни производители Статистически и счетоводни отчети НСИ Задължително 44-та седмица Аналитични таблици 8399

10.

Разработване на Финансови национални сметки за трансакциите за активите и пасивите Pазработване на годишни ФНС за трансакциите по финансови инструменти и институционални сектори за 2005 г. - консолидирани и неконсолидирани; NUTS 0 Годишно Статистически и счетоводни отчети, БНБ, МФ и административни данни НСИ, БНБ, МФ съгласно Меморандум за сътрудничество за разработване на ФНС Задължително 48-ма седмица "Основни макроикономически показатели" с данни за ФНС за 2004 г.; въпросник на Евростат - ЕСС-95; Интернет 27104

11.

Разработване на Финансови национални сметки за преоценките и другите изменения в активите и пасивите Pазработване на годишни ФНС за преоценките и другите изменения в активите и пасивите по финансови инструменти и институционални сектори за 2005 г. - консолидирани и неконсолидирани; NUTS 0 Годишно Статистически и счетоводни отчети, БНБ, МФ и административни данни НСИ, БНБ, МФ съгласно Меморандум за сътрудничество за разработване на ФНС Задължително 52-ра седмица Въпросник на Евростат - ЕСС-95 15846

12.

Разработване на годишна сметка за данъците и социалните осигуровки за държавно управление Разработване на годишна сметка за данъците и социалните осигуровки за държавно управление за 2006 г.; NUTS 0 Годишно Статистически отчети, административни файлове НСИ Задължително 40-та седмица Въпросник на Евростат - ЕСС-95 3360

13

Разработване на тримесечни национални сметки за сектор "Държавно управление" - основни показатели Разработване на тримесечни национални сметки за данъците, социалните осигуровки и помощи за сектор "Държавно управление"; NUTS 0 Тримесечно Статистически отчети, административни файлове НСИ Задължително ІV тр. на 2006 г. - 15-та седмица І тр. на 2007 г. - 26-та седмица ІІ тр. - 39-та седмица ІІІ тр. - 52-ра седмица Въпросник на Евростат - ЕСС-95 11926

14.

Наличности, постъпления и разходи на суровини, материали, ел. енергия, горива и вторични суровини Наличности и потребление на основни групи суровини и материали Извадково - Полугодишно Нефинансови предприятия; Отчет за наличности, постъпления и разходи на суровини, материали, ел. енергия, горива и вторични суровини НСИ Задължително Полугодишно - 29-та седмица; Полугодишно - 40-та седмица; Таблици за материалните баланси 151543
Изчерпателно - Годишно Електронен и печатен формуляр - Отчет за наличности, постъпления и разходи на суровини, материали, ел. енергия, горива и вторични суровини Годишно - 13-та седмица Годишно - 48-ма седмица

15.

Ресурси и реализация Формиране на ресурсите от местно производство и внос и реализацията им на вътрешния пазар и за износ Извадково - Полугодишно Изчерпателно - Годишно Нефинансови предприятия; Отчет за ресурсите и реализацията НСИ Задължително Полугодишно - 29-та седмица; Годишно - 13-та седмица Полугодишно - 40-та седмица; Годишно - 48-ма седмица Таблици за материалните баланси 56532

16.

Потребление на горива и енергия Крайно енергийно и неенергийно потребление Извадково Годишно Нефинансови предприятия; Отчет за разхода на горива и енергия НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици за енергийния баланс 54305

17.

Баланс на енергопреобразуващ процес Преобразуване на енергийните ресурси по видове процеси Изчерпателно Годишно Нефинансови предприятия; Баланс на енергопреобразуващ процес НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици за енергийния баланс 11935

18.

Производство на електроенергия и топлоенергия Вложени горива за производство на електроенергия и топлоенергия, производство и мощности на работилите през годината съоръжения Изчерпателно Годишно Нефинансови предприятия; Отчет за производството на електроенергия и топлоенергия НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици за енергийния баланс 18330

19.

Национални материални баланси Наличности в доставчиците и потребителите в началото и края на отчетния период, ресурси, вътрешно потребление по дейности, износ - в натура; NUTS 0 Полугодишно Годишно Таблици от статистически наблюдения НСИ Полугодишно - 40-та седмица; Годишно - 48-ма седмица Баланси по продукти; Динамични редове; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 25519

20.

Натурално-стойностни баланси Наличности в доставчиците и потребителите в началото и края на отчетния период, ресурси, вътрешно потребление по дейности, износ - в стойност Годишно Таблици от статистически наблюдения НСИ 52-ра седмица Баланси по продукти в натура и стойност 2800

21.

Общ енергиен баланс Ресурси, преобразуване и крайно потребление на енергийни продукти; NUTS 0 Годишно Таблици от статистически наблюдения НСИ 48-ма седмица "Енергийни баланси 2005" - на технически носител; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 22327

1.2. Структурни статистически изследвания
1.2.1. Единен годишен отчет

22.

Годишен отчет на нефинансовите предприятия за 2006 г. (съставящи баланс) Основни макроикономически показатели - бруто продукция, междинно потребление, добавена стойност; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Нефинансовите предприятия; Годишен отчет (в частта за счетоводни справки) - електронен въпросник и печатен формуляр НСИ Задължително 14-та седмица 48-ма седмица Таблици; технически носители; БД "Икономика"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 2067701

23.

Годишен отчет на нетърговските организации Дейността на нетърговските организации; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Фондации, асоциации, съюзи, сдружeния и др.; Годишен отчет (в частта за финансови справки, статистическа справка за членовете и доброволните сътрудници) - електронен въпросник и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 44-та седмица Компютърни таблици; "Статистически годишник"; 96257

24.

Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс за 2006 г. Дейността на предприятията, несъставящи баланс; приходи и разходи по видове, заети лица и средства за работна заплата, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи; NUTS 0 и NUTS 3 Изчерпателно Годишно Нефинансови предприятия несъставящи баланс; Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс за 2006 г. - електронен въпросник и печатен формуляр НСИ и Данъчната администрация Задължително 16-та седмица 48-ма седмица Таблици; файлове с агрегирани данни; БД "Икономика"; "Статистически годишник" 792383

25.

Годишен отчет на финансовите и застрахователните посредници Дейността на финансовите и застрахователни предприятия-посредници; имуществото, приходите, разходите и резултатите от дейността; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови и застрахователни посредници; Годишен отчет (в частта за финансови справки) НСИ Задължително 13-та седмица 44-та седмица Компютърни таблици 13939

26.

Cтруктурни бизнес статистики за видовете финансови посредници Данни по структурни и счетоводни показатели за търговските банки, застрахователните предприятия и пенсионните фондове; NUTS 0 Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ, БНБ, Агенция за финансов надзор Задължително 13-та седмица за застрахователните институции и пенсионните фондове; 40-та седмица за кредитните институции 44-та седмица - за кредитните институции; 52-ра седмица - за застрахователните институции и пенсионните фондове Технически носител; информационни справки за Евростат 7391

27.

Годишен отчет на застрахователите Дейността на застрахователни дружества; имуществото, приходите, разходите и резултатите от дейността; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови предприятия - застрахователни дружества; Годишен отчет (в частта за финансови справки и Статистически формуляр за застрахователите) - електронен въпросник НСИ Задължително 13-та седмица 36-та седмица Компютърни таблици; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; 19801

28.

Годишен отчет на пенсионните дружества и фондове Дейността на пенсионните дружества и фондове, приходите, разходите и имуществото; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови предприятия - пенсионни дружества и фондове; Годишен отчет (в частта за финансови справки) - електронен въпросник НСИ Задължително 13-та седмица 36-та седмица Компютърни таблици; въпросници на международни организации; 13550

29.

Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия Дейността на специализираните инвестиционни предприятия; имуществото, приходите, разходите и резултатите от дейността; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови предприятия - специализирани инвестиционни предприятия; Годишен отчет (в частта за финансови справки) - електронен въпросник и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 36-та седмица Компютърни таблици; "Статистически годишник" 14531

30.

Годишни данни за търговските банки Имущество на търговските банки; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови предприятия - Търговски банки - справка за дълготрайните активи - електронен въпросник НСИ Задължително 26-та седмица 40-та седмица Компютърни таблици; въпросници на международни организации; 8399

31.

Годишен отчет на бюджетните предприятия Имущество, приходи и разходи; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Бюджетни предприятия - данни на технически носител от МФ МФ, НСИ Задължително На касова основа - 13-та седмица; На начислена основа - 39-та седмица 44-та седмица Компютърни таблици 2800

32.

Годишен отчет на здравноосигурителните дружества Дейността на здравноосигурителните дружества, стойността на приходите, разходите, активите и пасивите; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Финансови предприятия - здравноосигурителни дружества; Годишен отчет (в частта за финансови справки) - електронен въпросник НСИ Задължително 13-та седмица 41-ва седмица Компютърни таблици 9575

1.2.2. Статистически изследвания по икономически дейности

33.

Справка за дейността на предприятията Приходи, разходи по видове, материални запаси; NUTS 0 Извадково Тримесечно Нефинансови предприятия; Справка за дейността на предприятията през 2007 г. НСИ Задължително 30 дни след отчетното тримесечие IV тр. на 2006 г. - 9-та седмица на 2007 г.; I тр. на 2007 г. - 22-ра седмица; II тр. - 35-та седмица; III тр. - 48-ма седмица Таблици, технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации 300454

34.

Отчет за основни показатели на предприятията Финансов резултат, вземания и задължения; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Предприятията от обществения сектор; Отчет за основни показатели на предприятията НСИ Задължително 30 дни след отчетното тримесечие IV тр. на 2006 г. - 9-та седмица на 2007 г.; I тр. на 2007 г. - 22-ра седмица; II тр. - 35-та седмица; III тр. - 48-ма седмица Таблици, технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации 364966

35.

Дейност на застрахователните и презастрахователни предприятия Застрахователни премии и обезщетения; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Финансови предприятия - застрахователни дружества; Отчет за дейността на застрахователните и презастрахователни предприятия - електронен въпросник НСИ Задължително - ІV тр. на 2006 г. - 6-та седмица; І тр. на 2007 г. - 17 -та седмица; ІІ тр. - 30-та седмица; ІІІ тр. 43-та седмица ІV тр. на 2006 г. - 10-та седмица; І тр. на 2007 г. - 22-ра седмица; ІІ тр. - 35-та седмица; ІІІ тр. 48-ма седмица Компютърни таблици 18065

36.

Чуждестранни преки инвестиции Измененията в чуждестранното участие в капитала и резервите на предприятията с чуждестранни инвестиции; NUTS 0 Извадково Тримесечно Предприятията от нефинансовия сектор с чуждестранно участие; Отчет за чуждестранни преки инвестиции НСИ Задължително 30 дни след отчетния период ІV тр. на 2006 г. - 9-та седмица; І тр. на 2007 г. - 22-ра седмица; ІІ тр. - 35-та седмица; ІІІ тр. - 48-ма седмица Таблици на национално равнище; въпросници на международни организации; Интернет 57184
Обем на чуждестранните преки инвестиции в реалния сектор, в т.ч. собствен капитал, взаимни задължения; доход от чуждестранни инвестиции; нетен размер на чуждестранните преки инвестиции, постъпили в страната; NUTS 0; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Предприятията от нефинансовия сектор с чуждестранно участие; Справка за чуждестранни преки инвестиции към 31.12.2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици на национално равнище; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 71628

37.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА - общо и в т.ч. за сгради и строителни съоръжения; за машини, оборудване и транспортни средства; NUTS 0 Извадково Тримесечно Предприятия-инвеститори от нефинансов и финансов сектор, организации от държавното управление, сектор нетърговски организации; Отчет за разходите за придобиване на ДМА НСИ Задължително 30 дни след отчетния период ІV тр. на 2006 г. - 9-та седмица; І тр. на 2007 г. - 22-ра седмица; ІІ тр. - 35-та седмица; ІІІ тр. - 48-ма седмица Таблици на национално равнище; "Статистически известия"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 88995
Разходите за придобиване на ДМА и придобити ДМА - общо (NUTS 0, NUTS 2 и NUTS 3) и по видове: сгради - жилищни и нежилищни; строителни съоръжения и конструкции; машини, оборудване и транспортни средства и други Изчерпателно Годишно Предприятия-инвеститори от нефинансов и финансов сектор, организации от държавното управление, сектор нетърговски организации Справка за разходите за придобиване на ДМА за 2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици на национално равнище; БД "Икономика"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 123974

38.

Производство и продажби на промишлени продукти по пълната номенклатура ПРОДПРОМ Производство и продажби на промишлени продукти ; NUTS 0, NUTS2 и NUTS 3 Извадково Годишно Нефинансови предприятия Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2006 г. - Excel файлове НСИ Задължително до 30.03.2007 г. 48-ма седмица Технически носители; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; 203390
Производство на мляко и млечни продукти без сладолед НСИ, МЗГ

39.

Експериментално наблюдение на предприятията от стоманодобива Информация за инвестициите и капацитета на производство на чугун и стомана; NUTS 0 Експеримен-та лно Годишно Предприятия от 27.1(производство на чугун, стомана и феросплави); чугуно- и стоманолеярните; Excel файлове НСИ Задължително до 28.02.2007 г. 22-ра седмица Файлове 18124

40.

Продажби на едро и дребно по групи стоки Продажби по основни групи стоки по цени на реализация в търговията на едро и на дребно; NUTS 0 Извадково Годишно Нефинансови предприятия, съставящи баланс - към год. отчет, предприятия, несъставящи баланс - извадка от 5000 отч. единици Производители и търговци, извършващи продажби на дребно на собствена продукция и стоки и продажби на едро на купени готови стоки; Справка за продажбите и търговските обекти през 2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително Нефинансови предприятия, съставящи баланс -13-та седмица; Предприятия, несъставящи баланс - 22-ра седмица 48-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 103135

41.

Търговски обекти на дребно Брой, вид, форма на организация, стокова специализация на обектите за продажби на дребно; NUTS 0, NUTS 3 Изчерпателно Годишно Производители и търговци, извършващи продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски обекти; Справка за продажбите и търговските обекти през 2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително Нефинансови предприятия, съставящи баланс - 13-та седмица; Предприятия, несъставящи баланс - 16-та седмица 48-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически годишник"; "Статистически справочник" 70218

42.

Приходи в строителните предприятия по видове строителство Приходи от строително-монтажни работи, общо и по видове; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Нефинансови предприятия; Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 48-ма седмица Таблици; Технически носители; "Статистически годишник", въпросници на международни организации 35620

43.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради Издадени разрешителни за строеж по видове сгради: брой на разрешителните, сградите и жилищата; разгърната застроена площ; NUTS 3 Изчерпателно Тримесечно Областни и общински администрации; Отчет за издадени разрешителни за строеж на нови сгради 2007 г. НСИ Задължително 20 дни след отчетния период ІV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; І тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица Таблици; технически носители; "Статистически известия" ; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 26035

44.

Железопътен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа - общо и по видове превози; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Железопътен превозвач "БДЖ-ЕАД"; Отчет за работата на жп транспорта - електронен формуляр НСИ Задължително ХІІ.2006 г. - 2-ра седмица; и седмици: 7, 11, 16, 20, 24, 29, 33, 37, 42, 46, 50 ХІІ.2006 г. - 4-та седмица; и седмици: 8, 12, 16, 21, 25, 29, 34, 38, 43, 47, 51 Въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 2464
Превозени товари и пътници и извършена работа - общо и по видове превози и пратки; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Железопътен превозвач "БДЖ-ЕАД" (годишно и "Булмаркет-ДМ", "Българска железопътна компания -АД") Статистически отчет за работата на жп транспорта - електронен формуляр НСИ Задължително IV тр. на 2006 г. - 6-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр. - 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 6369

45.

Видове превозени товари в железопътния транспорт Вид на товарите по Националната номенклатура на товарите в транспорта - ННТТ - 176 позиции; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Железопътен превозвач "БДЖ-ЕАД"; Отчет за превозените товари и пътници от жп транспорта. Видове превозени товари. Жп произшествия по вид - електронен формуляр НСИ Задължително 24-та седмица 27-ма седмица Обобщени данни 4479

46.

Товарен автомобилен транспорт Превозени товари и извършена работа - общо и по видове превози и товари; пробег на товарните автомобили; NUTS 3 Извадково Ежеседмично - 52 седмици в годината Товарни автомобили и влекачи с общо тегло 6 и над 6 тона; Изследване на товарния автомобилен транспорт - хартиен въпросник НСИ Задължително седем дни след отчетния период III тр. на 2006 г. - 5-та седмица; IV тр. на 2006 г. - 27-ма седмица; I тр. на 2007 г. -31-ва седмица; II тр. - 44-та седмица Таблици; файлове; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 286505

47.

Пътнически автобусен транспорт Превозени пътници и извършена работа - общо и по видове превози; автобусен парк; пробег на автобусите; брутен и нетен размер на приходите и годишни справки за наличността на автобусите и поддържаните автобусни линии; NUTS 0 Извадково Тримесечно Предприятия; Справка за автобусните превози НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 3-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 46397

48.

Морски транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от морския транспорт; наличност, капацитет и възрастов състав на морските кораби; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Предприятия; Отчет за дейността на морския транспорт НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 3-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 3319

49.

Речен транспорт Превозени товари и пътници и извършена работа от речния транспорт; наличност, капацитет и възрастов състав на речните плавателни съдове; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Предприятия; Отчет за дейността на речния транспорт НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 3-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. -21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 5282

50.

Градски електротранспорт Превозени пътници и извършена работа; пробег; брутен и нетен размер на приходите от превоз на пътници; наличност на тролейбуси и мотриси - списъчен брой и пътнически места; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Предприятия за градски електро-транспорт; Отчет за работата на тролейбусите/трамваи-те, метрото НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 3-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. -21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 8443

51.

Магистрален нефтопродуктопровод Транспортиран суров нефт и нефтопродукти; товарен капацитет и дължина на магистралния нефтопродуктопровод; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно "Лукойл Нефтохим" Бургас; "Продуктопроводи ЛНХБ -Бургас"; Отчет за дейността на магистралния нефтопродуктопровод НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Обобщени данни 1969

52.

Магистрален газопровод Транспортна работа и приходи от дейността на магистралния газопровод; преминал газ; дължина на газопровода; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно "Булгаргаз" ЕАД; Отчет за дейността на магистралния газопровод НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 16-та седмица; II тр.- 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Обобщени данни 1682

53.

Пощенски услуги Универсални пощенски услуги - вътрешен и международен трафик; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно "Български пощи" ЕАД; Отчет за дейността на пощенските съобщения НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 17-та седмица; II тр. - 30-та седмица; III тр. - 43-та седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 2732

54.

Куриерски услуги Неуниверсални пощенски услуги - вътрешен и международен трафик; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Оператори на пощенски услуги; Изследване на неуниверсални пощенски услуги - хартиен въпронсик НСИ Задължително 11-та седмица 27-ма седмица Таблици и файлове с агрегирани данни; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 8411

55.

Далекосъобщения Вътрешен и международен телефонен, телеграфен и телексен трафик чрез стационарната далекосъобщителна мрежа, приходи по видове, далекосъобщителни услуги; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно "БТК" ЕАД; Отчет за дейността на далекосъобщенията НСИ Задължително - IV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 17-та седмица; II тр. - 30-та седмица; III тр. - 43-та седмица IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; I тр. на 2007 г. -21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 2733

56.

Състояние на средствата за пощенските съобщения Специфични показатели за състоянието на средствата за пощенските съобщения; NUTS 0, NUTS 3 Изчерпателно Годишно "Български пощи" ЕАД; Отчет за състоянието на средствата за пощенските съобщения НСИ Задължително 8-ма седмица 19-та седмица Обобщени данни 2243

57.

Състояние на средствата за далекосъобщенията Специфични показатели за състоянието на средствата за далекосъобщенията; NUTS 0 Изчерпателно Годишно "БТК" ЕАД; Отчет за състоянието на средствата за далекосъобщенията НСИ Задължително 8-ма седмица 19-та седмица Обобщени данни 2802

58.

Икономически сметки за селското стопанство Ресурси и използване на селскостопанската продукция, разходи за селскостопанска дейност (междинно потребление), второстепенни неселскостопански дейности (неотделими); NUTS 0 Извадково Тримесечно Селскостопански предприятия от статистическия регистър и земеделски стопанства на домакинствата. Икономически сметки за селското стопанство - анкетна карта НСИ Задължително - за юридическите лица, доброволно - за земеделските стопанства на домакинствата; IV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 17-та седмица; II тр. - 30-та седмица; III тр. - 43-та седмица 9-та седмица - втора оценка за 2006 г.; 44-та седмица - окончателни данни за 2005 г. и предварителни данни за 2006 г; 51-ва седмица - първа оценка за 2007 г. Файлове и таблици с данни за разработване на икономическите сметки за селското стопанство; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Стандартни таблици за изпращане на данни в Евростат 233308

59.

Производство, улов и продажби на вътрешния пазар на сладководни видове риби и животни, вкл. генофонд Улов на сладководна риба, производство на зарибителен материал и генофонд, количества и средни цени на продажбите на вътрешния пазар Изчерпателно Годишно Предприятия от статистическия регистър, извършващи сладководно рибовъдство; Отчет за рибовъдство НСИ Задължително 8-ма седмица 13-та седмица Файлове и таблици с данни 8492

60.

Производство, улов и продажби на вътрешния пазар на черноморска и океанска риба, соленоводни животни и продукти от тях Улов на черноморска и океанска риба, ракообразни и други аквакултури, производство на зарибителен материал, количества и средни цени на продажбите на вътрешния пазар Изчерпателно Годишно Предприятия от статистическия регистър, извършващи черноморски и океански улов или експлоатация на рибни развъдници и стопанства; Отчет за рибовъдство НСИ Задължително 8-ма седмица 13-та седмица Файлове и таблици с данни 831

61.

Годишен отчет на селскостопанските предприятия Ресурси и използване на селскостопанската продукция; разходи за производство на някои специфични култури; движение на животните и продукция от отглеждането им; междинно потребление в селското стопанство; второстепенни неселскостопански дейности (неотделими); NUTS 0, NUTS 3 Изчерпателно Годишно Предприятия от статистическия регистър, чиято основна или второстепенна дейност е селскостопанска; Годишен отчет за селскостопанските предприятия НСИ Задължително 18-та седмица 23-та седмица Файлове и таблици с данни 139472

62.

Годишен отчет на предприятията, извършващи горскостопанска дейност Ресурси и използване на продукция от горското стопанство, горскостопански услуги, неотделими негорски дейности, разходи за извършената дейност, финансови показатели; NUTS 0, NUTS 3 Изчерпателно Годишно Предприятия от Статистическия регистър, извършващи горскостопанска дейност; Годишен отчет на предприятията, извършващи горскостопанска дейност през 2006 г. НСИ Задължително 19-та седмица 24-та седмица Файлове и таблици с данни 31671

63.

Приходи и разходи на селскостопанските предприятия Постъпления от продажби и направени разходи по елементи; NUTS 0 Изчерпателно Тримесечно Предприятия от статистическия регистър, съставящи счетоводен баланс, чиято основна дейност е селскостопанска; Отчет за приходите и разходите на селскостопанските предприятия НСИ Задължително ІV тр. на 2006 г. - 5-та седмица; І тр. на 2007 г. - 18-та седмица; ІІ тр. - 31-ва седмица; ІІІ тр. - 44-та седмица ІV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; І тр. на 2007 г. - 20-та седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица Файлове и таблици с данни 104925

64.

Продукти на горското стопанство, дърводобива и услугите, свързани с него Производство и продажби на продукти от горското стопанство и дърводобива в натура и стойност, второстепенни негорскостопански дейности (неотделими); NUTS 0, NUTS 3 Изчерпателно Тримесечно Предприятия и фирми от статистическия регистър, извършващи горскостопанска дейност и услуги, свързани с нея; Горско стопанство, дърводобив - хартиен въпросник НСИ Задължително ІV тр. на 2006 г. - 4-та седмица; І тр. на 2007 г. - 16-та седмица; ІІ тр. - 29-та седмица; ІІІ тр. - 42-ра седмица ІV тр. на 2006 г. - 7-ма седмица; І тр. на 2007 г. - 20-та седмица; ІІ тр. - 33-та седмица; ІІІ тр. - 46-та седмица Файлове и таблици с данни; въпросници на международни организации 44546

65.

Наблюдение на дохода в сектор "домакинства" в селското стопанство Доходи на членовете на земеделските стопанства на домакинствата, получени от дейности извън собственото земеделско стопанство; NUTS 0 Извадково Годишно Земеделски стопанства на домакинствата; Доход в сектор "домакинства"-анкетна карта. НСИ Доброволно 22-ра седмица 51-ва седмица Файлове и таблици с данни; интернет 68430

66.

Регионални икономически сметки за селското стопанство Сметка "Производство", сметка "Формиране на дохода" и сметка "Доход на предприятието", разработени съгласно методологията на ЕВРОСТАТ EAA 97, Rev. 1.1.; NUTS2 Годишно Селскостопански предприятия от статистическия регистър и земеделски стопанства на домакинствата - анкетна карта НСИ Окончателни данни за 2005 г. - 44-та седмица Файлове и таблици с данни; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; Интернет; въпросници на международни организации, Стандартни таблици за изпращане на данни в Евростат 11688

67.

Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) Разходи за НИРД по видове и източници на финансиране и персонал, зает с НИРД по категории, степен на заетост и области на науката; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Предприятия, научни институти, академии, висши училища, университетски болници и други юрид. лица, които през отчетната година са извършвали НИРД, независимо от вида на основната си дейност; Справка за НИРД през 2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 14-та седмица 48-ма седмица Таблици; файлове; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; въпросник на Евростат 35092

68.

Иновационна дейност Иновационна дейност на предприятията - разходи за иновации, иновационно сътрудничество, източници на информация, резултати; NUTS0 Изчерпателно Годишно Предприятия; Справка за иновационната дейност на предприятията през периода 2004-2006 г. - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 14-та седмица 52-ра седмица Таблици и компютърни файлове във формат, определен от Евростат 148032

69.

Средства за подслон и места за настаняване Дейности по настаняването - материална база, реализирани нощувки и приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване; NUTS 0; NUTS 3 Изчерпателно Тримесечно Хотели и други средства за подслон и места за настаняване; Средства за подслон и места за настаняване - хартиен въпросник НСИ Задължително - Годишни за 2006 г. - 4-та седмица; І тр. на 2007 г. -16-та седмица; ІІ тр.- 29-та седмица; ІІІ тр. - 43-та седмица Годишни за 2006 г. - 11-та седмица; І тр. на 2007 г. -21-ва седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица Таблици; "Туризъм"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 70927

70.

Изследване на пътуванията и разходите за туризъм на българските граждани (продължава от 2006 г.) Пътувания на българите в страната и чужбина и разходи за туризъм; NUTS 0 Анкетно, извадково, еднократно Наблюдение на 12 000 лица НСИ Доброволно 5-та седмица - окончателни данни Таблици; въпросници на Евростат 11534

71.

Сателитни сметки за туризма - пилотни данни Приложение на системата на Сателитните сметки за туризма в съответствие с препоръките на Евростат и Световната Организация за Туризъм (СОТ) Извадково Годишно НСИ и административни източници (БНБ, ДАТ) НСИ Задължително 44-та седмица 51-ва седмица и продължава и през 2008 г. Таблици с пилотни данни 6719

72.

Заети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд Списъчен брой на 31.12., средногодишен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, по граждански договор; работещи собственици; начислени средства за работна заплата, отработени човекодни и часове; NUTS 0 NUTS 3 Изчерпателно Годишно Предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори; Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд - електронен и печатен формуляр НСИ Задължително 13-та седмица 48-та седмица Таблици на национално равнище; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет; 511588

73.

Наблюдение на структурата на заплатите и разходи на работодателите за труд Данни за структура на работната заплата на наетите лица по пол, възраст, образование и професии към м. октомври 2006 г; годишните разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти; общ брой платени и отработени часове от наетите на пълно и непълно работно време Извадково на четири години Предприятия, фирми и организации от всички институционални сектори; Наблюдение на структурата на заплатите 2006 - електронен и печатен въпросник НСИ Задължително 31.05.2007 30.06.2008 г. Съгласно техническия формат за предоставяне на данните на Евростат, дефинирани в Регулации 1738/2005 и 1737/2005 на ЕС; 580496

1.3. Демографски и социални статистически изследвания
1.3.1. Население и демографски процеси

74.

Регистрация и обработка на данните за ражданията Брой на родените деца и признаци, които ги характеризират; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3 и LAU 1 Изчерпателно Месечно и годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл и копие на "Съобщение за раждане" - образец 1 НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО" Задължително - седмици: 3, 8, 12, 16, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 47, 51 IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 20-та седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на Eвростат и международни организации ; Интернет; 53445

75.

Регистрация и обработка на данните за умиранията Умрели лица, причини за смъртта и признаци, с които се характеризират умрелите; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Месечно и годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл и копие на "Съобщение за смърт" - образец 3 НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО" Задължително - седмици: 3, 8, 12, 16, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 47, 51 IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 20-та седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на Евростат и международни организации ; Интернет; 54027

76.

Регистрация и обработка на данните за сключените бракове Сключени бракове и характеристики на лицата; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3 Изчерпателно Месечно и годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл и "Съобщение за граждански брак" НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО" Задължително - седмици: 3, 8, 12, 16, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 47, 51 IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 20-та седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на Евростат и международни организации; Интернет; 27705

77.

Регистрация и обработка на данните за прекратените бракове Разтрогнати бракове и характеристики на лицата; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3 Изчерпателно Месечно и годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Местна администрация; Компютърен файл и копие на "Съобщение за прекратен граждански брак" НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО" Задължително - седмици: 3, 8, 12, 16, 20, 25, 29, 33, 38, 42, 47, 51 IV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 20-та седмица; I тр. на 2007 г. - 21-ва седмица; II тр. - 34-та седмица; III тр. - 47-ма седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на Евростат и международни организации; Интернет; 26332

78.

Регистрация и обработка на данните за промяна на настоящ адрес (вътрешна миграция) Мигрирали лица между населените места на страната; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Месечно и годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО" Задължително Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 20-та седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически годишник"; въпросници на Евростат и международни организации; 42774

79.

Движение на населението през границите на страната (гранична статистика) и пребиваващи чужди граждани в страната Излизащи и влизащи български граждани от и в страната. Постоянно пребиваващи чужди граждани в страната (Външна миграция); NUTS 0 ; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Дирекция КИАД; Агенция по заетостта; ДАБ; Компютърни файлове НСИ, МРРБ, МВР, МТСП, ДАБ Задължително 14-та седмица Годишни за 2006 г. - 20-та седмица Компютърни таблици; "Население и демографски процеси"; въпросник на Евростат 33320

80.

Регистрация и обработка на данни за промяна на гражданство Регистрация на събитията за промяна на гражданството на лицата; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО"; МП Задължително месечно Годишни за 2006 - 20-та седмица Компютърни таблици - БД 3528

81.

Регистрация и обработка на данни за даване, промяна и изтриване на ЕГН Регистрация на събитията, свързани с ЕГН на лицата; Изчерпателно Месечно Годишно Национален регистър ЕСГРАОН - дирекция "ГРАО"; Компютърен файл НСИ, МРРБ - ГД "ГРАО"; Задължително месечно Не се представя 4759

82.

Брой и структури на населението Население и демографски структури; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Годишно НСИ; Компютърни файлове НСИ Задължително Предварителни годишни данни за 2006 г. - 13-та седмица; Окончателни годишни данни за 2006 г. - 22-ра седмица Информационна и аналитична справка (предварителни данни); Компютърни таблици; "Население"; "Население и демографски процеси"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросник на Евростат и международни организации; Интернет 45400

1.3.2. Доходи, разходи и потребление на домакинствата

83.

Изучаване на домакинските бюджети Парични доходи и парични разходи на домакинствата; Общи доходи и общи разходи на домакинствата; Потребление на основни хранителни продукти от домакинствата; NUTS 0, NUTS 2 - годишно Извадково Месечно Наблюдаваните 3000 домакинства; Попълване на дневници от домакинствата и провеждане на интервю НСИ Доброволно Седмици: 3, 7, 11, 16, 20, 24, 29,33, 37, 42, 46, 50 Таблици с данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата; "Бюджети на домакинствата в Република България през 2006 г. - основни данни" и електронна публикация "Бюджети на домакинствата в Република България през 2006 година"; "Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 1992-2006 г." - електронна публикация; "Доходи, разходи и потребление на домакинствата в Република България през периода 2001 - 2006 година"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на Евростат и други международни организации; Интернет - месечни и годишни данни 2166193

1.3.3. Социални дейности и социална инфраструктура

84.

Детски градини Предучилищно образование - записани деца, групи, персонал и др.; NUTS 0, NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Годишно Всички видове общински и частни детски градини; Отчет за детската градина НСИ Задължително 49-та седмица 13-та седмица Таблици; "Образование в Р България"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 42020

85.

Основно и средно образование Начално, прогимназиално и гимназиално - записани ученици, новоприети, завършили, паралелки, учители, учащи по специалности, персонал; NUTS 0, NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Годишно Всички видове и профили училища общообразователни, специални и професионални училища; Отчет за училищата на 01.10.; Сведение за паралелката НСИ Задължително 41-ва седмица 13-та седмица "Образование в Р България"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 105448

86.

Висше образование (степени "бакалавър", "магистър" и "специалист") Висше образование - записани студенти, новоприети, завършили по пол, възраст и специалности, преподаватели по пол, възраст и научни звания, персонал по категории. Мобилност на студентите; NUTS 0, NUTS 2 Изчерпателно Годишно Всички държавни и частни университети, специализирани висши институти и колежи; Висше образование - електронен формуляр НСИ Задължително 49-та седмица 13-та седмица "Образование в Р България"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 41526

87.

Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа Дейност на домовете - възпитаници по състав, персонал; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Всички домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи; Отчет за домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа НСИ Задължително 51-ва седмица 9-та седмица Таблици; "Статистически годишник" 11409

88.

Докторанти Висше образование степен "доктор" - записани докторанти, новоприети, завършили по групи специалности, пол и възраст. Мобилност на докторантите; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Всички образователни институции, подготвящи докторанти; Отчет за докторантите по състояние към 31.12. - електронен формуляр НСИ Задължително 5-та седмица 13-та седмица "Образование в Р България"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 18152

89.

Продължаващо професионално обучение в центровете за професионално обучение (ЦПО) и в професионалните гимназии и колежи Обучение на лица на 16 и повече години за придобиване на професионална квалификация - записани курсисти и придобили професионална квалификация по пол,възраст и специалности; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Всички образователни институции, които издават свидетелство за професионална квалификация; Отчет за професионалното обучение - електронен формуляр НСИ Задължително 5-та седмица 13-та седмица "Образование в Р България"; въпросници на международни организации 19657

90.

Издателска дейност 10569
а) Книги Издадени книги и брошури, годишен и еднократен тираж, издателства; NUTS 0; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - технически носител НСИ Задължително 27-ма седмица "Книгоиздаване и печат" - на технически носител; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет
б) Вестници и списания Издадени вестници, списания, бюлетини и периодични сборници, годишен и еднократен тираж; NUTS 0; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - технически носител НСИ Задължително 27-ма седмица "Книгоиздаване и печат" - на технически носител; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; интернет

91.

Библиотеки Библиотечен фонд (налични, набавени и отчислени книги, периодични издания и други библиотечни материали на 1.01. - 31.12.), читатели, зает библиотечен фонд, библиотекари. Приходи и разходи на библиотеките; NUTS 3 Извадково Годишно Видове библиотеки, народна, регионални, читалищни, училищни, към предпр. и учреждения, библиотеки към висши училища и специални библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. Отчет за дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. броя НСИ Задължително - 8-ма седмица 16-та седмица Таблици; "Статистически годишник", "Статистически справочник", интернет 1680

92.

Кина Вид на киното - места, екрани, филми по националност, брой филми, прожекции, екранодни, зрители, приходи от билети; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Всички кина; Отчет за дейността на кината НСИ Задължително - 7-ма седмица 16 - та седмица Таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 13369

93.

Филмово производство

Вид на произведените филми - пълнометражни, късометражни и среднометражни, филми за киномрежата, телевизионни и видео филми; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Националния филмов център и всички частни продуценти; Отчет за филмовото производство НСИ Задължително - 12-та седмица 18 - та седмица Таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник";"Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 2185

94.

Радиопрограмна дейност Радиопредавания - по произход и функция, обща продължителност, приходи и разходи; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Българското национално радио и лицензираните частни радиостанции; Радио - хартиен въпросник НСИ Задължително - 14-та седмица 22 - ра седмица Таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 11699

95.

Телевизионна програмна дейност Телевизионни предавания - по произход и функция, приходи и разходи; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Българската национална телевизия, и лицензираните частни телевизионни станции; Телевизия - хартиен въпросник НСИ Задължително - 14-та седмица 22 - ра седмица Таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник";"Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 10836

96.

Система на здравни сметки Приложение на системата на здравни сметки в съответствие с препоръките на Евростат Изчерпателно Годишно НСИ и административни източници (НЦЗИ, МЗ, НЗОК) НСИ Задължително 39-та седмица 44-та седмица Таблици 15678

97.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения - леглови фонд и персонал Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения по видове, леглови фонд, персонал в заведенията и практикуващи медицински специалисти, съгласно методологията на Евростат и ОИСР; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Всички лечебни и здравни заведения; Отчет за легловия фонд и медицинския персонал НСИ, РЦЗ и други административни източници (НЗОК, други ведомства) Задължително - 9-та седмица от лечебни и здравни заведения и 16-та седмица от административ-ните източници 26-та седмица Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 34509

98.

Дейност на специализираните институции за предоставяне на социални услуги Места, леглови фонд (капацитет и заети в края на годината) и настанени лица в различните видове специализирани институции за предоставяне на социални услуги; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общински администрации и доставчици на социални услуги по Регистъра на Агенцията за социално подпомагане; Социални услуги - хартиен въпросник НСИ Задължително 12-та седмица 24-та седмица Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически годишник"; Интернет 28297

99.

Домове за медико-социални грижи за деца Дейност на домовете за медико-социални грижи за деца - персонал, леглови фонд, настанени деца по възраст и статус, заболявания на децата; NUTS 0; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Домовете за медико-социални грижи за деца; Отчет за домовете за медико-социални грижи за деца НСИ Задължително 6-та седмица 21-ва седмица Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; Интернет 4083

100.

Детски ясли Детски ясли - персонал, места, обслужени деца, дейност на яслите, заболявания на децата; NUTS 0, LAU 1 Изчерпателно Годишно Детските ясли; Отчет за детските ясли (дневни и седмични) НСИ Задължително 6-та седмица 21-ва седмица Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; Интернет 5794

101.

Смъртност по причини Смъртност по причини, съгласно Международната класификация на болестите, 10-та ревизия - разработка по Европейски съкратен списък (хармонизиран списък на Евростат ) за разпространение на данни за умиранията по причини Годишно Статистическа разработка на първичните данни за умиранията по причини НСИ Данни от БД "Население" 31-ва седмица Таблици 9239

102.

Мъртвораждания по причини Мъртвораждания по причини, съгласно Международната класификация на болестите 10-та ревизия; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Здравни заведения, общински управления; "ГРАО" "Съобщение за раждане" - образец 1 НСИ Задължително - 20-та седмица 27-ма седмица Таблици; "Население"; въпросници на международни организации 4487

103.

Умирания по причини Умирания по причини, съгласно Международната класификация на болестите по демографски категории; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Здравни заведения, общински управления "ГРАО" "Съобщение за смърт" - образец 3 НСИ Задължително - 20-та седмица 27-ма седмица Таблици; "Население"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет; 21903

104.

Жилищен фонд Брой и структури на жилищния фонд - жилища по форма на собственост, брой на стаите, благоустроеност, етажност на сградата, в която се намират, полезна площ и конструктивна система. Жилищни сгради по конструкция, етажност и периоди на построяване; LAU1 Изчерпателно Годишно НСИ; Компютърни файлове НСИ Задължително 27-ма седмица Таблици; "Жилищен фонд" - на технически носител; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 7153

105.

Жилищни сгради Брой и структури на новопостроените и съборени сгради - по конструкция, по етажност, форма на собственост, площ и брой на жилищата; NUTS 3 Изчерпателно Тримесечно Общините; Карта за жилищна сграда - електронен формуляр НСИ Задължително - IV тр. на 2006 - 4-та седмица; I тр. на 2007 г. - 17-та седмица; II тр. - 30-та седмица; III тр. - 43-та седмица Годишни данни за 2006 г. -10-та седмица; Предварителни данни за 2007 г. : I тр. на 2007 г. - 23-та седмица; II тр. - 36-та седмица; III тр. - 49-та седмица Таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; 44927

106.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица Наказана престъпност - престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица с влезли в сила присъди; NUTS 0 ; NUTS 3; LAU 1 Изчерпателно Тримесечно Следствие, прокуратура, съд и МВР; Карта за обвиняемо лице - хартиен въпросник НСИ, МВР, МО, Прокуратура на Република България, Национална следствена служба, Окръжна следствена служба Задължително - седмици: 4, 8, 12, 17, 21, 26, 30, 34, 39, 43, 47, 52 ІV тр. на 2006 г. - 17-та седмица; Годишни за 2006 г. - 22-ра седмица; I тр. на 2007 г. - 26-та седмица; II тр. - 40-та седмица; III тр. - 51-ва седмица Таблици; "Престъпления и осъдени лица" - на технически носител; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 109402

1.3.4. Състояние на околната среда и разходи за опазване и възстановяване

107.

Сателитни сметки за околната среда в частта за въздуха Годишни разработки на сметки за въздуха по институционални сектори и съставяне на интегрирани таблици Изчерпателно Годишно Статистически отчети, административни файлове с данни НСИ Задължително 48-ма седмица Файлове с данни; въпросник на Евростат 15678

108.

Източници на емисии Източници на емисии: процеси за добив на електроенергия и топлоенергия; производствени процеси; вид и работа на пречиствателните съоръжения; LAU 2 Изчерпателно Годишно Стопански субекти - емисионни източници, Отчет за източниците на емисии НСИ Задължително - 11-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 64154
1. Необходимите данни за емисии на вредни вещества, изчислявани от Изпълнителната агенция по околната среда по изходни данни на НСИ: - изгорени горива за битови нужди; - изгорени горива от пътен и др. транспорт; - количества третирани и депонирани отпадъци в т.ч. битови, промишлени и опасни;
2. Представяне на данните за източниците на емисии на национално, локално ниво - области, общини и населени места и статистически единици (стационарни източници): - по 11 групи източници (според съответното ниво по SNAP); - по отрасли (според съответното ниво по SNAP); - по подгрупи (според съответното ниво по SNAP); - по замърсители; - по горивни инсталации/агрегати; - по вид на използвано гориво; по количество използвано гориво; - по топлинна/електрическа мощност; - по производствени процеси; - по проектна мощност; - по произведена продукция; - по комини (при налична информация); пречиствателни съоръжения. 3. Емисии на вредни вещества от селското стопанство и природата

109.

Отпадъци от дейността Образуване, отстраняване и третиране на производствени отпадъци, несъдържащи вредни замърсители, по вид; LAU 2 Извадково Годишно Стопански субекти, генериращи производствени отпадъци; Отчет за отпадъците от дейността НСИ Задължително - 11-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 71629

110.

Битови отпадъци Депонирани отпадъци по произход (битови и други отпадъци); характеристика на депата; обслужени от депата населени места; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Общински администрации; Отчет за битовите отпадъци - електронен формуляр НСИ Задължително - 8-ма седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 30109

111.

Извършена работа по контрола в съответствие с изискванията за предотвратяване на замърсяването на морските води и р. Дунав Контрол на морските води и р. Дунав: контролна дейност, събрани твърди и течни отпадъци, приети сантинни води и баласт, почистени разливи; NUTS 0 Изчерпателно Годишно Държавна инспекция по корабоплаване; фирми, ведомства, извършващи дейности по събиране на отпадъци; Морски води - електронен формуляр НСИ Задължително - 5-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 1765

112.

Регистрирани шумови нива Разпределение на наблюдаваните пунктове за регистриране на шума по градове и шумови нива; измервания на шумови нива; LAU 2 Изчерпателно Годишно Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене; Отчет за регистрираните шумови нива - електронен въпросник НСИ Задължително - 14-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 1012

113.

Защитени територии и обекти Защитени територии и обекти по вид; NUTS 0 Изчерпателно Годишно МОСВ; Отчет за защитените територии и обекти - електронен въпросник НСИ Задължително - 14-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет 1012

114.

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда Разходи за придобиване и поддържане на ДМА и НДМА - общо и от тях с екологично предназначение, източници на средства за финансиране на тези разходи, екологични глоби и санкции - общо и по вид; LAU 2 Изчерпателно Годишно Стопански субекти, извършили екологични разходи; Отчет за разходите за опазване и възстановяване на околната среда НСИ Задължително - 13-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 54763

115.

Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение Наличност и движение на ДМА с екологично предназначение; въведени в действие ДМА с екологично предназначение по обекти; LAU 2 Изчерпателно Годишно Стопански субекти с налични дълготрайни активи с екологично предназначение; Отчет за ДМА с екологично предназначение НСИ Задължително - 13-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 41176

116.

Наложени санкции и глоби Наложени санкции и глоби по нормативни документи, свързани с опазването на околната среда; NUTS 0 Изчерпателно Годишно МОСВ, МЗГ; Отчет за наложените санкции и глоби - електронен въпросник НСИ Задължително - 18-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни 840

117.

Управление на дейностите по опазване на околната среда Фонд на предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда; NUTS 0 Изчерпателно Годишно МОСВ; Управление на дейностите по опазване на околната среда - електронен въпросник НСИ Задължително - 26-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни 224

118.

Водопотребление Водоснабдяване, водоползване, водопотребление; използване на минералната вода по предназначение; отпадъчни води; производствени пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на отпадъчни води; LAU 2 Изчерпателно Годишно Стопански субекти, снабдяващи се с над 36 хил. куб. м вода годишно; Отчет за водопотреблението НСИ Задължително - 11-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 76579

119.

Водоснабдяване Основни показатели за водовземането, водоснабдяването, консумацията на води и отпадъчни води; пречиствателни станции; основни показатели за водоснабдени/канализирани населени места; NUTS 3; LAU 2 Изчерпателно Годишно ЕАД "Напоителни системи" и ВиК-дружества; Отчет за водоснабдяването - електронен формуляр НСИ Задължително - 8-ма седмица 48-ма седмица Файлове с данни; "Околна среда"; "Статистически годишник"; Интернет 33696

120.

Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци Приходи и разходи за битови отпадъци; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Общински администрации; Разходи за битови отпадъци - хартиен въпросник НСИ Задължително - 15-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни 11170

121.

Производство на опаковани стоки и опаковки Потребителски или първични опаковки, групови или вторични опаковки, транспортни опаковки или третични опаковки, използвани за опаковане на реализираната продукция. Произведени и реализирани от производителя опаковки; NUTS 0 Извадково Годишно Стопански субекти, които произвеждат опаковани стоки; осъществяват пакетиране на стоки срещу възнаграждение; пакетират стоки за собствена реализация; произвеждат опаковки и прибори за еднократна употреба; Отчет за производство на опаковани стоки и опаковки НСИ Задължително - 11-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни 43287

122.

Отпадъци от селското, горското и рибното стопанство Образуване, отстраняване и третиране на отпадъци на територията на стопанството; NUTS 0 Извадково Годишно Стопански субекти, генериращи отпадъци от селското, горското и рибното стопанство. Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство НСИ Задължително - 19-та седмица 48-ма седмица Файлове с данни 35034

1.4. Регионално развитие

123.

Характеристика на състоянието на регионите Събиране, обобщаване, анализ и разпространение на данни за социално-демографските и стопански процеси в административно-териториалните единици; LAU 1 Извадково Изчерпателно Предприятия, ведомства, домакинства; Статистически формуляри; Анкетни карти НСИ Задължително 52-ра седмица Таблици и файлове; Аналитичен материал; "Районите, областите и общините в Р България" - на технически носител; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации 543948

124.

Брутен вътрешен продукт на регионално ниво Годишен брутен продукт за целите на регионалното развитие и регионалната политика; NUTS 3 Изчерпателно Годишно Статистически и счетоводни отчети, административни файлове НСИ Задължително Ревизирани годишни данни за 2005 г. - 33-та седмица "Основни макроикономически показатели"; "Статистически годишник"; Файлове; "Районите, областите и общините в Р България" - на технически носител; въпросници на международни организации; Интернет 3070

125.

Местни органи на управление Структура и състав на местните органи на управление и местната администрация; NUTS 3, LAU 1 Изчерпателно Годишно Общини и кметства; Структура и обща численост на персонала в областната, общинската администрация, общинския съвет и кметствата - електронен формуляр НСИ Задължително - 16- та седмица 26-та седмица Компютърни таблици; "Местни органи на управление в Р България" - на технически носител; Интернет 31351

126.

Създаване, внедряване и информационно осигуряване на система от показатели за изготвянето, наблюдението и оценката на изпълнението и актуализацията на стратегическите, планови, програмни и нормативни документи за регионално развитие Система от показатели за Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие, Регионални и общински планове за развитие, Национална оперативна програма за регионално развитие; NUTS 3; LAU 1 Текущо Институции, отговорни за регионалното планиране НСИ, АИАП, МРРБ Задължително 23-та седмица (за ниво NUTS 3) и 52-ра седмица (за ниво LAU 1) Стандартизирани показатели 8679

127.

Разработване на система за обработка на цифрова картна информация Географска мрежа от териториални единици на различни административно-териториални нива; Създаване на цифрови модели на градовете; Разработване и прилагане на инструментариум за привързване на резултатите от преброяването към създадените цифрови модели на градовете; NUTS 0, NUTS 2, NUTS 3, LAU 1, LAU 2 НСИ, ТСБ, МЗГ, Агенцията по кадастър - картни основи НСИ Доброволно Текущо Компютърни цифрови картни основи 52458

1.5. Текуща статистическа информация

128.

Основни краткосрочни показатели Продажби в промишлеността, строителството, търговията и транспорта, запаси и поръчки в промишлеността, отработено време в строителството; NUTS 0 Извадково Месечно Нефинансови предприятия; Основни краткосрочни показатели - електронен и хартиен въпросник НСИ Задължително - 18-то число на месеца, следващ отчетния месец Седмици: 2, 6, 10, 15, 19, 23, 28, 32, 37, 41, 45 и 50 Таблици и файлове; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 767857
Продажби на едро и дребно; NUTS 0 Тримесечно Търговия ; Основни краткосрочни показатели - електронен и хартиен въпросник Задължително - 18-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие Седмици: 6, 19, 32, 45 31302

129.

Наблюдение на потребителите Краткосрочни икономически показатели, касаещи финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата и други; NUTS 0 Извадково Тримесечно Лица на 16 и повече години; Наблюдение на потребителите - анкетна карта НСИ Доброволно Седмици: 6, 19, 32 и 45 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; интернет 70105

130.

Ключови показатели за България Основни икономически показатели за България Тримесечно Статистическа информация от регулярни изследвания НСИ, БНБ Седмици: 14, 26, 39 и 52 Аналитична справка; Интернет 10639

131.

Цени на производител на вътрешния пазар в промишлеността Изчисляване на индекси на цени на производител на вътрешния пазар; NUTS 0 Извадково Месечно Нефинансови предприятия; Въпросник за цените на производител на промишлените продукти на вътрешния пазар НСИ Задължително - 20-то число на отчетния месец Седмици: 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48 и 52 Файлове; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; интернет; 112974

132.

Цени на производител на международния пазар в промишлеността Изчисляване на индекси на цени на производител на международния пазар; NUTS 0 Извадково Месечно Нефинансови предприятия; Въпросник за цените на производител на промишлените продукти на международния пазар НСИ Задължително - 20-то число на отчетния месец Седмици: 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 39, 44, 48 и 52 Файлове; 72079

133.

Производство и продажби на промишлена продукция в натурално изражение Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти; NUTS 0 и NUTS 3 Извадково Месечно Нефинансови предприятия; Производство и продажби - хартиен въпросник НСИ Задължително - 10-то число на месеца, следващ отчетния период Седмици: 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45 и 50 Файлове; 283996

134.

Преминали границата български граждани Пътувания на български граждани зад граница; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Българи, преминали границата; Технически носител НСИ, МВР Задължително Годишни данни за 2006 г. - 11-та седмица, І-во шестмес.2007 г. - 31-ва седмица; деветмесечие - 44-та седмица Таблици; "Туризъм"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; интернет 11974

135.

Влезли в страната чужди граждани Пътувания на чужди граждани в страната; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Чужденци, преминали границата; Технически носител НСИ, МВР Задължително Годишни данни за 2006 г. - 11-та седмица, І-во шестмес. 2007 г. - 31-ва седмица; деветмесечие - 44-та седмица Таблици; "Туризъм"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; интернет 11974

136.

Индекс на потребителските цени Месечното изменение на потребителските цени на стоките и услугите; NUTS 0 Извадково Месечно Магазини, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене; фирми, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени; Тетрадка на регистратора на цени в магазините НСИ Доброволно. Задължително - за респондентите, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени - седмици: 52-ра на 2006 г., 5,9,13,18,22,26 31,35,39,44,48,52 9 работни дни след края на отчетния период - седмици: 3, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 41, 46, 50 Електронни таблици; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет; въпросник на Евростат 778010
Тримесечно 9 работни дни след края на отчетния период - седмици: 3, 15, 28, 41 Електронни таблици; "Статистически известия"; въпросници на международни организации 28745

137.

Пазарни цени на жилища Изменение на цените на жилищата на свободния пазар; NUTS 0 Извадково Тримесечно Фирми за недвижими имоти; Анкетен лист за пазарни цени на жилищата НСИ Задължително - седмици: 1, 14, 27, 40 Седмици: 4, 17, 30, 43 Електронни таблици; "Статистически годишник"; въпросници на международни организации; Интернет 23922

138.

Наблюдение на цените на производител в селското стопанство Цени на селскостопанските продукти на "изхода на земеделското стопанство"; NUTS 0 Извадково Тримесечно Селскостопански, преработващи и търговски предприятия от статистическия регистър и земеделските стопанства на домакинствата; Въпросник за цени на производител на селскостопански продукти НСИ Задължително - за юридическите лица; ІV тр. 2006 г. - 2-ра седмица; І тр. 2007 г. - 15-та седмица; ІІ тр. - 28-ма седмица; ІІІ тр. - 41-ва седмица; ІV тр. 2006 г. - 8-ма седмица; І тр. 2007 г. - 21-ва седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица Файлове и таблици с данни; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет, Стандартни таблици за изпращане на данни в Евростат 106309

139.

Наблюдение на цените на средствата за производство в селското стопанство Цени на вложените средства за производство (междинно потребление) в селското стопанство на "входа на земеделското стопанство"; NUTS 0 Извадково Тримесечно Селскостопански, промишлени и търговски предприятия от статистическия регистър; Въпросници за цени на продуктите, влагани в селското стопанство НСИ Задължително VІ тр. на 2006 г. - 3-та седмица; І тр. на 2007 г. - 16-та седмица; ІI тр. - 29-та седмица; III тр. - 42-ра седмица ІV тр. на 2006 г. 9-та седмица; І тр. на 2007 г. - 22 - ра седмица; IІ тр. - 35-та седмица; III тр. - 48-ма седмица Файлове и таблици с данни; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; интернет 80723

140.

Наблюдение на цените на производител на пресните плодове и зеленчуци и изчисляване на индекси за изменение на техните цени Цени на селскостопанските продукти на "изхода на земеделското стопанство"; NUTS 0 Извадково Тримесечно Селскостопански, преработващи и търговски предприятия от статистическия регистър; Въпросник за определяне на характеристиките на плодовете и зеленчуците; Въпросник за цените на плодовете и зеленчуците НСИ Задължително ІV тр. 2006 г. - 2-ра седмица; І тр. 2007 г. - 15-та седмица; ІІ тр. - 28-ма седмица; ІІІ тр. - 41-ва седмица ІV тр. 2006 г. - 8-ма седмица; І тр. 2007 г. - 21-ва седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица Файлове и таблици с данни; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; интернет 78144

141.

Цени на производител на транспортните и съобщителни услуги Изчисляване на индексите на цените на производител на транспортните и съобщителни услуги NUTS 0 Извадково Месечно Предприятия; Въпросник за цените на производител на услугите в транспорта и съобщенията НСИ Задължително - 25-то число на отчетния месец Седмици: 6, 10, 14, 19, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 49 Файлове; въпросник на Евростат 14838

142.

Производство и доставки на твърди горива Производство, внос, износ и доставки на въглища и кокс; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Нефинансови предприятия; Отчет за твърдите горива НСИ Задължително - седмици: 50-та на 2006 г. 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50 на 2007 г. Седмици: 5, 9, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 52 Въпросници на международни организации 16505

143.

Производство и доставки на нефт и нефтени продукти Производство, внос, износ и доставки на нефт и нефтени продукти; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Нефинансови предприятия; Отчет за нефта и нефтените продукти НСИ Задължително - седмици: 50-та на 2006 г. 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50 на 2007 г. Седмици: 5, 9, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 52 Въпросници на международни организации 17462

144.

Производство и доставки на природен газ Производство, внос, износ и доставки на природен газ; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Нефинансови предприятия; Отчет за природния газ НСИ Задължително - седмици: 50-та на 2006 г. 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50 на 2007 г. Седмици: 5, 9, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 52 Въпросници на международни организации 2296

145.

Производство и доставки на електроенергия Брутно и нетно производство на електроенергия и изразходвани горива за нейното производство; NUTS 0 Изчерпателно Месечно Нефинансови предприятия; Отчет за електроенергията НСИ Задължително - седмици: 50-та на 2006 г. 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50 на 2007 г. Седмици: 5, 9, 14, 18, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 52 Въпросници на международни организации 15305

146.

Дейност на атомната централа Производство и капацитет на атомната централа; NUTS 0 Месечно АЕЦ; Отчет за АЕЦ НСИ Задължително - седмици: 50-та на 2006 г. 2, 6, 10, 15, 19, 24, 28, 32, 37, 41, 45, 50 на 2007 г. Седмици: 5, 9, 13, 18, 22, 26, 31, 35, 40, 44, 48, 52 Въпросници на международни организации 672

147.

Цени на доставената електроенергия на потребители в индустрията и домакинствата Средни цени на електроенергията по стандартни групи потребители; NUTS 0 Изчерпателно за януари и за юли НЕК и Електроразпределител-ните дружества; Отчет за цените на електроенергията за краен потребител НСИ Задължително - седмици: 8 и 33 Седмици: 9 и 35 Таблици за Евростат 4821

148.

Цени на природния газ, доставен на индустриални потребители и други средни и малки потребители Средни цени на природния газ по стандартни групи потребители; NUTS 0 Изчерпателно за януари и за юли Газоразпределителни дружества; Отчет за цените на природния газ за краен потребител НСИ Задължително - седмици: 8 и 33 Седмици: 9 и 35 Таблици за Евростат 2731

149.

Търговия с трети страни - внос и износ на стоки Внос, износ на стоки - количество, стойност, страни, вид транспорт, условия на търговия, статистическа процедура; NUTS 0 Изчерпателно Месечно ЕАД Статистически формуляр (за сделки, при които не се попълва ЕАД) НСИ, Агенция "Митници" Задължително Седмици: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 41, 46,50 Таблици - Интернет; "Външна търговия на Р България"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 61065

150.

Търговия със страни от ЕС Пристигания и изпращания на стоки - количество, стойност, страна партньор, вид транспорт, статистическа процедура; NUTS 0 Фирми над прага за наблюдение Месечно Интрастат декларации, статистистически формуляр за някои специфични движения НСИ, НАП Задължително Седмици: 15,19 , 23, 27, 32, 37, 41, 45, 49 Таблици - Интернет; "Външна търговия на Р България"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; 125064

151.

Индекси на цени Изменение на цените на стоките; NUTS 0 Стоки представители, групи по SITC-2 знака Тримесечно Масиви с данни от текущите наблюдения НСИ Задължително IV тр. на 2006 г. - 10-та седмица; I тр. на 2007 г. - 25-та седмица; IІ тр. - 38-ма седмица; III тр. - 51-ва седмица "Външна търговия на Р България"; Интернет 16286

152.

Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд Средносписъчен (списъчен) брой наети лица по трудово и служебно правоотношение, граждански договор, договор за управление и контрол, работещи собственици, наети на непълно работно време; лица, наети извън утвърдената численост; наети лица по програмите за временна заетост, движение - приети, напуснали и съкратени; начислени средства за работна заплата; свободни работни места в края на тримесечието; NUTS 3 Изчерпателно - обществения сектор Извадково - частния сектор Тримесечно Предприятия, фирми и ораганизации от всички институционални сектори; Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд - печатен и електронен въпросник НСИ Задължително - ІV тр. на 2006 г. - 3-та седмица; І тр. на 2007 г. - 16-та седмица; ІІ тр. - 29-та седмица; ІІІ тр. - 42-ра седмица ІV тр. на 2006 г. -6-та седмица; І тр. на 2007 г. - 19-та седмица; ІІ тр. - 32-ра седмица; ІІІ тр. - 45-та седмица Таблици на национално равнище; "Статистически известия"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет; въпросник на Евростат 924483

153.

Наблюдение на работната сила Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - Обикновени домакинства Лица на 15 и повече навършени години; NUTS 0, NUTS 2 Извадково Текущо (непрекъснато) с тримесечни резултати Домакинства Лица на 15 и повече навършени години; Анкетна карта за наблюдение на работната сила - карта за домакинствата, карта за лицата НСИ Доброволно ІV тр. на 2006 г. - 8-ма седмица; І тр. на 2007 г. -21-ва седмица; ІІ тр. - 34-та седмица; ІІІ тр. - 47-ма седмица; Компютърни таблици; "Заетост и безработица - годишни данни 2006"; "Заетост и безработица - основни данни" - брой 3, 4 за 2006 г., брой 1, 2 за 2007 г., eлектронна публикация "Заетост и безработица" - брой 3, 4 за 2006 г., брой 1, 2 за 2007 г., "Работната сила в Република България и Европейския съюз"; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международ-ни организации; интернет; въпросник на Евростат 1059382

2. ДРУГИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
2.1. Статистически изследвания по конкретен повод

154.

Внедряване на стандарт за документиране на съдържанието на статистическия продукт Декларативни метаданни за документиране на качеството на статистическите данни и метаданни Еднократно НСИ 31.12.2007 г. Декларация за съдържанието и качеството на статистическите продукти - Интранет 3024

155.

Удовлетвореност на потребителите от съдържанието и качеството на статистическите продукти Разработка на проект за електронен въпросник Еднократно НСИ 15.10.2007 г. Проект на въпросник 2464

156.

Текущо поддържане на Електронен речник на статистическите термини Осигурява нормалното функциониране и текущото поддържане на цялостната дейност, свързана с експлоатацията на "Електронния речник на статистическите термини" в Интранет мрежата на НСИ. Текущо НСИ 52-ра седмица Софтуерно приложение 14222

157.

Анализ на натовареността на респондентите Натовареност на респондентите; методи и подходи за оценяване на натовареността на респодентите; количествени показатели за оценка на натовареността; сравнителен анализ на натовареността на респондентите Годишно Статистическа информация НСИ 50-та седмица Методическа разработка и аналитична справка; Интернет 11198

158.

България 2006 - социално-икономическо развитие Анализ на социално-демографското и икономическото развитие на България през 2006 г. Годишно Статистическа информация НСИ 33-та седмица "България 2006 - социално-икономическо развитие" - на технически носител 22677

159.

Подготовка на първа част на Инвентаризация на източниците на данни и използваните методи в рамките на Евростат за изчисляване на паритети на покупателната способност Разработване на детайлно описание и изясняване на източниците и методите, използвани в процеса по предоставяне в Евростат на основната информация, изисквана от всяка страна, участник в Програмата за европейски сравнения. Еднократно в съответствие с графика НСИ Задължително Съгласно графика - 31.12.2007 г. Електронна версия, заредена в база данни на Евростат CIRCA в секция с ограничен достъп само за страните - партньори по ПЕС 56888

2.2. Статистически изследвания по поети от Република България международни задължения

160.

Хармонизиран индекс на потребителските цени** Месечно изменение на потребителските цени съгласно програмата на проект на ЕВРОСТАТ NUTS 0 Извадково Месечно Магазини, ателиета за услуги, заведения за обществено хранене, фирми, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени НСИ Проект на Евростат по МН програма ФАР Доброволно Задължително за респондентите, които предоставят стоки и услуги с тарифни цени Съгласно графика на Евростат за 2007 г.; седмици: 3, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 33, 37, 41, 46, 50 Електронни таблици по формат на Евростат; въпросник на Евростат; Интернет 7951

161.

Подобряване на обхвата и навремеността на тримесечните национални сметки** 1. Сезонно изглаждане на тримесечните оценки на компонентите на БВП; 2. Съкращаване на сроковете за разработване на тримесечни сметки, покриване на индикаторите във въпросник ЕСС'95 от трансмисионната програма на Евростат, вкл. внедряване на нови регулации в областта на НС Текущо НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. Доклад; 39158

162.

Статистика на научната и развойна дейност** Изготвяне на доклад за качеството на статистическите данни за научноизследователската и развойна дейност Еднократно НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат - до януари 2007 г. Доклад 2655

163.

Развитие на методологията и качеството на информацията в областта на статистиката на водите** Основната цел на проекта е осигуряване на информация и подобряване на качеството на статистическите данни за водните ресурси, водовземането, водоползването и отпадъчните води, докладвани чрез Обединения въпросник на Евростат и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Годишно Стопански субекти, ползватели на вода, независимо от формата им на собственост; ЕАД "Напоителни системи" и ВиК дружества; Статистически формуляри НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. Доклад 51245

164.

Подобряване на методологията и качеството на информацията в областта на статистиката на отпадъците** Основна цел на проекта е осигуряване на информация и подобряване на качеството на статистическите данни за отпадъците Извадково Годишно Стопански субекти, генериращи производствени отпадъци; Статистически формуляр НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. Доклад Файлове с данни 80169

165.

Структурна бизнес статистика** Подобряване на равнището на съответствие на СБС, чрез осигуряване на липсващите нива на детайлизация в сектори от С до F на NACE Rev.1 Изчерпателно Годишно Годишен отчет, статистически справки и приложения към него НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат - до юли 2007 г. Съгласно техническия формат за предоставяне на данните на Евростат, дефиниран в Регулация 2702/98 ЕС 16108

166.

Подобряване на бизнес регистъра** Подобряване качеството и обхвата на бизнес регистъра - изследване и изграждане на местни еди-ници, дефинирани в Регла-мент № 696/93 на ЕС Извадково Статистически формуляри НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. Резултатите от изследването ще бъдат предоставени в окончателен доклад на Евростат 7494

167.

Професионално обучение в предприятията** Продължаващо и първоначално професионално обучение организирано от предприятия, фирми и организации за техните служители; NUTS 0 Еднократно Извадково Предприятия НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително 25-та седмица Файлове с данни; "Професионално обучение на заетите в предприятията" - на книжно тяло; Интернет; Евростат - файлове в EDAMIS формат; окончателен доклад за резултатите от наблюдението; доклад за качеството на данните 10073

168

Подобряване качеството на данните в краткосрочната бизнес статистика в съответствие със STS Регулацията** Подобряване на качеството на някои от основните краткосрочни показатели, подобряване навремеността на индекса на производството в строителството; Продготовка за внедряване на Регламент 1158/2005, променящ Регламент 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика Извадково Статистически формуляри НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат - до октомври 2007 г. Данните се предоставят на Евростат в GESMES/ТS формат 18710

169.

Статистика на транспорта** Товарен автомобилен транспорт: превозени товари и извършена работа - общо и по видове превози и товари; пробег на товарните автомобили; NUTS 3 Железопътен транспорт: превозени товари и пътници и извършена работа - общо и по видове превози и пратки; NUTS 2 Товарен транспорт: Извадково Ежеседмично; Железопътен транспорт: Изчерпателно, Месечно, Тримесечно, Годишно Товарни автомобили и влекачи с общо тегло 6 и над 6 тона; Железопътен превозвач "БДЖ-ЕАД", Национална компания "Железопътна инфраструктура" Статистически формуляр НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат - юни 2007 г. Таблици; Файлове съгласно техническия формат за предоставяне на данните на Евростат 39456

170.

Подобряване качеството на статистиката на безработицата** Експериментиране на възможностите за получаване на месечни оценки за коефициента на безработица В съответствие с програмата на проекта НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат до декември 2007 г. Доклад за изпълнение на дейностите по проекта 8923

171.

Наблюдение на разходите на работодателите за труд и структура на работната заплата** 1. Анализ на данните от наблюдението на разходите на работодателите за труд през 2004 г.; 2. Подготовка на наблюдението за структурата на работната заплата с данни за 2006 г. В съответствие с програмата на проекта Предприятия НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат продължава и през 2007 г. Електронни таблици по формат на Евростат 3678

172.

Статистика на предприятията под чуждестранен контрол** Формиране на показатели по структурна бизнес статистика, съгласно изискванията на Евростат Изчерпателно Годишно Годишен отчет, статистически справки и приложения към него НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат продължава до юли 2007 г. Електронни таблици във формат, определен от Евростат 10581

173.

Внедряване на методология на изследването на здравното състояние на населението чрез здравно интервю** Пилотно изследване на здравното състояние на населението чрез здравно интервю В съответствие с програмата на проекта Домакинства, Анкетна карта НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Доброволно Съгласно графика на Евростат за 2007 г. и продължава 8279

174.

Развитие и подобряване на качеството на статистиката на умиранията по причини** Подобряване на качеството по сертифициране и кодиране на причините за смърт В съответствие с програмата на проекта НСИ, Национален регистър ЕСГРАОН-ТДС НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат продължава до декември 2007 г. Доклад 28760

175.

Внедряване на вълновия подход при наблюдението на работната сила** Експериментиране на възможностите за получаване на средногодишни данни по някои показатели от наблюдението на работната сила чрез използване на подизвадки В съответствие с програмата на проекта, вкл. пробни наблюдения Домакинства. Лица на 15 и повече навършени години Анкетни карти НСИ Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Доброволно Съгласно графика на Евростат продължава до декември 2007 г. Доклад за изпълнение на дейностите по проекта; Проект на инструментариум 22122

176.

Програма за европейски сравнения - подготовка на национални статистически данни, необходими за изчисляване на паритети на покупателната способност, в съответствие с програмата на Евростат за работа през 2007 г.** Международно сравнение на равнища на цени и реален БВП на човек от населението, съгласно програмата на Евростат NUTS 0 Ежегодно, в съответствие с международния график на Евростат Специализирани наблюдения и регулярни разработки, провеждани от статистическите отдели и структурните поделения на НСИ и ТСБ; административна информация Евростат, ОИСР, ИКЕ на ООН, НСИ, СТСБ и местни външни експерти; Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. След официалното публикуване на резултатите от международните организации, отговорни за ПЕС. Публикации на Евростат, ОИСР, НСИ; Интернет 31115

176а.

Наблюдения на потребителски цени на стоки и услуги - представители Индивидуални цени на дребно на потребителски стоки и услуги -представители; NUTS 0 Два пъти годишно (еднократни) Специализирани регулярни наблюдения Евростат, страна-лидер на Група Юг, НСИ, СТСБ Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на паритетите на покупателната способност - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност

176б.

Наблюдение на цени на избрани машини и съоръжения за изчисляване на паритети на покупателната способност Средногодишни цени на инвестиционни стоки -представители за дълготрайна употреба; NUTS 0 През 1 година По договор с външен консултантски екип Евростат, НСИ и местни външни експерти Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на паритетите на покупателната способност - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност

176в.

Наблюдение за остойностяване на избрани строителни обекти за изчисляване на паритети на покупателната способност Средногодишни цени на количествените сметки за условни строителни обекти - представители; NUTS 0 През 1 година По договор с външен консултантски екип Евростат, НСИ и местни външни експерти Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на паритетите на покупателната способност - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност

176г.

Подготовка на статистическа информация за заплати по професии и длъжности в непазарните услуги и държавната администрация, ИПЦ-COICOP, пространствени ценови коефициенти, жилищни услуги Национална статистическа информация, необходима за изчисляване на ППС; NUTS 0 Годишно Специализирани разработки; административна информация Евростат, НСИ, НОИ, НАП; всички общини и всички министерства Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на паритетите на покупателната способност - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност

177.

Сравнение на месечните наемни цени за жилища между София и Брюксел, необходими за изчисляване на корекционни коефициенти за изравняване покупателната способност на функционерите на ЕС** Среден месечен наем за определени типове жилища и степен на благоустроеност в избрани райони на София BG 211 Годишно Анкетиране на агенции за недвижими имоти Анкетьори от Евростат, НСИ Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на корекционни коефициенти за актуализиране на доходите на функционерите на ЕС - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност

178.

Използван БВП по детайлизирани групи разходи, използвани като тегла при изчисляването на паритетите на покупателната способност БВП по елементарни групи разходи на крайно използване; NUTS 0 Годишно Специализирана годишна разработка НСИ, Евростат, ОИСР Задължително 30.12.2007 г. За ползване само от Евростат при изчисляване на паритетите на покупателната способност - в съответствие с европейските норми на конфиденциалност 3080

179.

Подобрение на статистиката на структурата на заплатата и разходите за труд** Среден годишен брой на наетите лица и средна годишна брутна заплата по професии, икономически дейности, пол и пълно/непълно работно време за периода 1996-2005 г. В съответствие с програмата на проекта От провежданите текущи и годишни наблюдения на заплатите и разходите за труд НСИ по Грант 2006 на Евростат Задължително Съгласно графика на Евростат Електронни таблици по формат на Евростат 14614

180.

Бизнеснаблюдение в промишлеността** Бизнестенденции в предприятия от промишлеността; NUTS 0 Извадково Месечно Предприятия; Бизнеснаблюдение в промишлеността - хартиен въпросник НСИ; по Грант на ЕК Доброволно Седмици: 4, 9, 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48 и 52 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 95604

181.

Бизнеснаблюдение в строителството** Бизнестенденции в предприятия от строителството; NUTS 0 Извадково Месечно Предприятия; Бизнеснаблюдение в строителството - хартиен въпросник НСИ; по Грант на ЕК Доброволно Седмици: 4, 9, 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48 и 52 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 49925

182.

Бизнеснаблюдение в търговията** Бизнестенденции в предприятия от търговията; NUTS 0 Извадково Месечно Предприятия; Бизнеснаблюдение в търговията - хартиен въпросник НСИ; по Грант на ЕК Доброволно седмици: 4, 9, 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48 и 52 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 71715

183.

Бизнеснаблюдение в сектора на услугите** Бизнестенденции в предприятия от транспорта и други дейности от сектора на услугите; NUTS 0 Извадково Месечно Предприятия; Бизнеснаблюдение в сектора на услугите - хартиен въпросник НСИ; по Грант на ЕК Доброволно Седмици: 4, 9, 13, 17, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48 и 52 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 60842

184.

Бизнеснаблюдение на инвестиционната активност в промишлеността ** Инвестиционни намерения; насоки на инвестиране; фактори, влияещи върху инвестиционните решения; NUTS 0 Извадково Двукратно: м.април и м.ноември Предприятия; Бизнеснаблюдение на инвестиционната активност в промишлеността - хартиен въпросник НСИ; по Грант на ЕК Доброволно Седмици: 20 и 51 Таблици; технически носители; "Статистически известия"; въпросници на международни организации; Интернет 51909

185.

Наблюдение за отпадъците в селското стопанство** Образуване, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците на територията на стопанството; NUTS 0 Извадково Годишно Стопански субекти, осъществяващи селскостопанска дейност; Статистически формуляр НСИ, Пилотно изследване за прилагане на Регулация 2150/2002 ЕК за статистика на отпадъците по Грант на ЕК Задължително Съгласно графика на Евростат за 2007 - 16-та седмица (продължава от 2006 г.) Доклад; Файлове с данни

186.

Текущо поддържане на данните и метаданните за страната в Специалния стандарт за разпространение на данни (SDDS) на МВФ Предоставяне на данни и метаданни за Електронния бюлетин на МВФ и за Националната страница на сайта на БНБ. Текущо БНБ - координатор НСИ, МФ 31.12.2007 г. Таблици с данни и метаданни 14222

187.

Структурни показатели за оценка на Лисабонската стратегия в годишния доклад на Европейската комисия Координация на дейностите по осигуряване на данни за определените структурни показатели съгласно програмата на Евростат Текущо НСИ, МФ, БНБ 31.12.2007 г. Доклад 2016

188.

Съгласуване на дейностите по подготовка на данни за европоказателите Подготовка на данни за европоказателите, които България ще предоставя на Евростат след присъединяването си към ЕС. Текущо НСИ, МФ, БНБ 31.12.2007 г. Доклад 2800

3. ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ИНФРАСТРУКТУРА
3.1. ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

189.

Информационна система "Обработка на статистическо изследване" - компонент "Събиране и първично редактиране на данни" Организиране и координиране на дейността по изграждане на Информационна система "Обработка на статистическо изследване - събиране и първично редактиране на данни" Еднократно Документация по организацията на събирането на данни и първичното редактиране на данни от изпълнителя. Фирма -изпълнител със съдействието на НСИ. Продължава през 2008 г. Техническо задание, проект на системата, прототип на информационната система 41154

190.

ИСИС - въвеждане в експлоатация и поддръжка на компонента "Планиране и проектиране на статистическо изследване" Организиране и координиране на дейността по въвеждане в експлоатация и поддръжка на Информационна система "Планиране и проектиране на статистическо изследване" (ППСИ) Текущо Документацията на метаданните за статистическите изследвания НСИ 31.12.2007 - продължава през 2008 г. База данни на ИС ППСИ 70550

191.

ИСИС - разработване на ТЗ за изграждане на ИСИС Дефиниране на етапите за изграждане на ИСИС с детайлна характеристика на компонентите, принципите и правилата за интегриране на компонентите в ИСИС НСИ НСИ със съдействието на външни експерти 52-ра седмица Техническо задание 35555

192.

ИСИС - Изграждане на модел на метаданни в ИСИС Изграждането на модел на метаданни в ИСИС - дефиниране на информационните обекти в ИСИС и техните характеристики; дефиниране на връзките между тях и на основните правила за управление на тези връзки НСИ НСИ 52-ра седмица - продължава през 2008 г. Доклад 34267

193.

Преглед на статистическия инструментариум за 2008 г. Паралелна подготовка на списъка на статистическия инструментариум за изследванията от НПСИ 2008 чрез традиционната процедура и чрез средствата на ИС ППСИ и анализ на резултатите Годишно Базата данни на ИС ППСИ, НПСИ 2008 и статистическия инструментариум за изследванията през 2008 г. НСИ Задължително 31.12.2007 г. Аналитичен доклад за резултатите от паралелната подготовка на списъка и колекцията на статистическия инструментариум за 2008 година 11086

194.

Списък на стандартните статистически изходи и календар за разпространението им по изследванията през 2008 г. Паралелна подготовка на списък на стандартни статистически изходи и календар за разпространението им по изследванията през 2008 чрез традиционната процедура и чрез средствата на ИС ППСИ Годишно Базата данни на ИС ППСИ, НПСИ 2008 и списък на стандартните статистически изходи и календар за разпространението им по изследванията за 2008 г. НСИ Задължително 31.12.2007 г. Таблици със стандартни статистически изходи - Интернет 10415

3.2. Статистически регистри

195.

Регистър на статистическите единици (РСЕ) Всички субекти с икономическа дейност на територията на страната Текущо Административни регистри и статистически изследвания НСИ Задължително Текущо Национална база данни на РСУ; 71110

196.

Изследване състоянието на ново предприятие Всички субекти с икономическа дейност на територията на страната Текущо Справка за предприятието - електронен и хартиен въпросник НСИ Задължително Текущо 14222

197.

Изследване състоянието на предприятията Основни характеристики на предприятието като статистическа единица Годишно Нефинансови и финансови предприятия; нетърговски организации Справка за предприятието през 2006 г. - електронен и хартиен въпросник НСИ Задължително - 13-та седмица 49-та седмица Информационен масив за актуализация на НБД на регистър ЕКПОУ`96 110485

198.

Демография на предприятията Новородени, умрели и оцелели предприятия Годишно Регистър на статистическите единици и административни регистри НСИ Задължително 52-ра седмица Статистически таблици 28444

199.

Техническо задание на Статистически регистър на жилищните сгради и жилищата (продължава от 2006 г.) Разработване на вариант на техническо задание Текущо НСИ 52-ра седмица Техническо задание - вариант 6663

200.

Общ регистър на търговците Стопански структури осъществяващи външнотърговски стокообмен Текущо Търговски регистър, Регистър по ДДС, Декларантски регистър, Статистически регистър НСИ Текущо Определяне на задължените лица 14166

3.3.Статистически класификации

201.

Актуализиране и поддържане на българската част от Европейската класификация на териториалните единици за статистически цели (Евростат - NUTS) Териториалните и административно-териториалните единици в Република България; единиците за планови и статистически цели Съгласно НПИР "Държавен вестник"; други официални документи; ЕКАТТЕ НСИ Текущо Национална част от номенклатурата на Евростат 3528

202.

Прилагане и поддържане на статистически класификации Практика и проблеми на използването на статистическите класификации По зададени въпроси; чрез други статистически изследвания Европейски и международни класификации, нормативни документи НСИ Текущо Методологични материали за общо ползване; становища; указания 12766

203.

Макроикономически класификации -ра зработване на нови версии на НКИД и НКПИД Подготвяне на българските варианти на класификациите Еднократно Утвърдените европейски класификации NACE, CPA НСИ 31.12.2007 г. Национална класификация на икономическите дейности Интернет 86549

204.

Социални класификации - изготвяне на Национална класификация на областите на образование и обучение Подготвяне на българските варианти на класификациите Еднократно Утвърденото от Евростат Методическо ръководство "Области на образованието и обучението" НСИ съвместно с МОН 30.06.2007 г. Национална класификация на областите на образование и обучение Интернет 15322

205.

Поддържане на Информационна система "Статистически класификации" Статистическите класификации, които се използват в статистическата практика Текущо Национални и ведомствени класификации, поддържани и използвани от НСИ и други органи на статистиката НСИ със съдействието на външен изпълнител 31.12.2007 г. Национална база данни на ИС "Статистически класификации" 38411

3.4. Бази данни

206.

База данни "Демография" Поддържане на базата данни. Изчисляване на броя, структурите и териториално разпределение на населението и демографските събития. Текущо НСИ компютърни файлове НСИ 31.12.2007 г. и продължава База данни 36171

207.

ИС "Демография"- Внедряване и Експлоатация Внедряване и функциониране на ИС "Демография. Редактиране на първичните файлове за демографските събития и поддържане на регистри за демографските процеси и населението. Приложение на средства за аналитична обработка на данни (OLAP). Брой, структури и териториално разпределение на населението. Текущо НСИ База данни НСИ 31.12.2007 г. и продължава База данни 72412

208.

База данни "Икономика" Микро-, макро- и метаданни, обхващащи цялостния цикъл на икономическата статистика Текущо НСИ компютърни файлове НСИ База данни 14222

209.

Външна търговия 2007 Трансформиране на данните по изискванията на Европейската база данни COMEXT Месечно Статистически масиви с данни НСИ Седмици:8, 12 , 17, 21, 26, 30, 35, 39, 44, 48, 52 Националните външнотърговски данни за база данни CОMEXT на ЕС; 4871

210.

БД "Външна търговия 2006" на НСИ Зареждане на БД на НСИ с данни за обслужване на потребители Месечно Статистически масиви с данни НСИ Седмици:8, 12 , 17, 21, 26, 30, 35, 39, 44, 48, 52 БД за отделите потребители в НСИ и обслужване на външни потребители 4087

211.

База данни "Външна търговия" с клиентски софтуер и портал за Интернет Изграждане на нова база данни Еднократно НСИ компютърни файлове Външен изпълнител и НСИ 31.12.2007 г. База данни 4143

212.

База данни ООН и ФАО Трансформиране на данните по изискванията на статистически отдел на ООН Годишно Статистически масиви с данни НСИ 31-ва седмица Националните външнотърговски данни за база данни "COMTRADE" на ООН 2520

3.5. Разпространение на статистическа информация

213.

Съставителство и редакционна обработка на статистически печатни и електронни издания съгласно Издателския план на НСИ за 2007 г. Резултати от статистическите изследвания на НСИ по основни бизнеспоказатели, икономически, демографски и социални показатели на национално и регионално ниво и административни данни Текущо Статистически и административни данни НСИ и други органи на статистиката Задължително Съобразно Издателския план на НСИ за 2007 г. и Календара за предоставяне на резултатите от статистическите изследвания за 2007 г. Печатни и електронни издания на НСИ; Информация, предоставяна чрез сайта на НСИ в Интернет 88293

214.

Предоставяне на статистически продукти и услуги - разпространение на статистически печатни и електронни публикации; разпространение на информация чрез сайта на НСИ в Интернет Резултати от статистическите изследвания на НСИ по основни икономически, демографски и социални показатели на национално и регионално ниво и административна информация Текущо Статистически и административни данни НСИ и други органи на статистиката Задължително Съобразно Издателския план на НСИ за 2007 г. и Календара за предоставяне на резултатите от статистическите изследвания за 2007 г. Печатни и електронни издания на НСИ; Информация, предоставяна чрез сайта на НСИ в Интернет 74134

215.

Организация и участие на работата по разработването на корпоративен дизайн на продуктите на НСИ - публикации, интернет сайт и др. Разработване на проект на корпоративен дизаин на информационни продукти на НСИ - публикации, интернет сайт и др. Текущо НСИ и външни изпълнители Продължава през 2008 г. Проекти за корпоративен дизаин на статистически информационни продукти на НСИ - публикации, интернет сайт и др. 5599

216.

Предоставяне на статистически продукти и услуги на министерства и централни ведомства съгласно сключени споразумения и на потребители по заявка; връзки с обществеността Резултати от статистическите изследвания на НСИ по основни икономически, демографски и социални показатели на национално и регионално ниво и административна информация Текущо Статистически и административни данни НСИ и други органи на статистиката Съобразно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания и подадените заявки Статистически справки и таблици на технически и хартиен носител 136944

217.

Изграждане на автоматизирана информационно-търсеща система в библиотеката на НСИ и предоставяне на информационни услуги в библиотеката на НСИ Автоматизирано обслужване на потребителите в библиотеката на НСИ Текущо Консултации с библиотеки от страната и чужбина и доставчици на специализирани софтуерни продукти и внедряване на съвременни библиотечни информационни технологии НСИ 31.12.2007 г. и продължава през следващите години Достъп чрез Интернет до бази данни: електронен каталог на книгите и списанията; дигитален фонд от редки и ценни статистически издания. Статистическа информация на хартиен и технически носител 28444

3.6. Административни регистри и използване на административни данни за статистически цели

218.

Проучване на административните регистри като източник на информация за статистически цели Всички регистри и информационни системи, поддържани от администрацията и неправителствени организациии Анкета Анкета за регистрите и информационните системи - електронен формуляр НСИ Данни от респондентите 52-ра седмица Актуализация на базата данни и описанията за ИСИС 14222

219.

Поддържане на регионалните бази данни за правните единици Всички субекти с дейност на територията на страната Данни от регистър БУЛСТАТ ТСБ Текущо Регионални бази данни 79232

220.

Осигуряване и обработка на данни от административни регистри и информационни системи Субекти, вписани в регистрите на държавната администрация Съгласно споразумение Национални регистри и информационни системи НСИ Данни от регистри и информационни системи Текущо Файлове 33259

221.

Поддръжка и експлоатация на Регистър на земедел-ските стопани и лицата, упражняващи свободни професии Физическите лица, извършващи стопанска дейност без регистрация по ТЗ Съгласно Закона за статистиката Данни от НОИ, МЗГ, БУЛСТАТ, НЗОК, НАП НСИ Текущо Национална база данни 2240

222.

Изграждане на Регистър на населените места и поддържане на ЕКАТТЕ Административно-териториалните единици (Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България) Административни актове НСИ 52-ра седмица Национална база данни; ЕКАТТЕ 21333

223.

Интегрирана статистика на социалната защита - основен модул Социалните дейности в обхвата на ESSPROS Данни от административни източници Данни от информационните системи на АСП, НОИ, НАП, АЗ, НЗОК, МОН, МЗ и за касовото изпълнение на бюджета на Р България НСИ 30.04.2007 30.06.2007 г. Технически носител в предоставения от Евростат формат 28444

3.7. Задачи, произтичащи от отговорностите на органите на статистиката по Плана за изпълнение на Стратегията за електронно правителство - индикативни услуги

224.

Изпращане на статистически данни до НСИ По електронен път НСИ Текущо 14222

3.8. Други

225.

Поддържане и администриране на Националната статистическа информационна система и корпоративната мрежа на НСИ Техниката, комуникационното оборудване и системния и базов софтуер на Националната статистическа информационна система и корпоративната мрежа на НСИ Ежедневна и периодична дейност според вътрешни графици НСИ, наети външни организации Текущо; продължава и през 2008 г. 120083

226.

Поддържане и съпровождане на хардуер и системния софтуер в НСИ Техническите средства и системен софтуер в системата на НСИ Ежедневна и периодична дейност според вътрешни графици НСИ, наети външни организации Текущо; продължава и през 2008 г. 96916

227.

Разработване и въвеждане в експлоатация на подсистема за информационното осигуряване за ранно предупреждение, планиране и управление на страната при кризи Проект за Интегрирана геореферирана информационна система - статистически слоеве; Еднократно Специализирани периодически статистически изследвания, административни източници Външен изпълнител със съдействието на НСИ, МЗГ, МРРБ, МТ, МО, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА) По отделна план-програма (продължение от 2003 г. и продължава през 2008 г.) Разрботване на вход и изход на системата и интегриране с други информационни системи; Зареждане на централната база данни 22201
Събиране на информация за нуждите на ранното предупраждение за кризи и кризисното планиране в страната, в това число за превозните възможности на транспортните фирми по региони за нуждите на МТ и държавните и общински органи при бедствия, аварии и катастрофи Годишно - Специализирано статистическо наблюдение; Държавна и местна администрация, държавни предприятия със специфична дейност, ЕАД "БДЖ", ЕАД "Железопътна инфраструктура" и застрахователни дружества и транспортни фирми от автомобилния транспорт по списък, съгласуван с МТ; Справка за специализирано статистическо изследване за ранно предупреждение при кризи и кризисно планиране НСИ, МЗГ, МРРБ, МТ, МО, МВР, МДПБА Задължително - 12-та седмица Справки и публикация в страницата на НСИ в Интернет 26809
Програмно осигуряване за извличане на данни от статистически бази данни Програмиране НСИ, МЗГ, МРРБ, МТ, МДПБА Данни за и от базите данни - задължително - 30.05.2007 г. Приложен програмен продукт 2800

228.

Информационна система за осигуряване на съвместимостта на Национална кодификационна система на въоръжението, бойните припаси и материални средства за отбрана с националните класификации и номенклатури, разработвани и поддържани в НСИ - продължение от 2005 г. Годишно НСИ Продължава и през 2007 г. 8399

229.

Специализирана информационна система за управление, статистика, класификации и регистри за специални субекти - продължение от 2006 г. Съгласно ПМС № 252 от 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) - по отделен план НСИ По отделна план-програма 43338

II. СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ НА СТАТИСТИКАТА ПРЕЗ 2007 Г.

1. ПОСТОЯННО ПРОВЕЖДАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С УСТАНОВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ
1.1. Национални сметки и баланси

230.

Тримесечни финансови сметки за сектор "Държавно управление" Набиране на необходими допълнителни данни за финансовите операции, финансовите активи и пасивите на сектор ДУ и неговите подсектори Текущо Тримесечно Резидентни институционални единици (разпоредители с бюджетни средства и техни контрагенти); Статистически форми БНБ Задължително 30 дни след края на съответното тримесечие 90 дни след края на съответното тримесечие Статистически таблици и статистически динамични редове Бюджет на БНБ

231.

Тримесечни финансови сметки за нефинансовите институционални сектори Набиране на данни за операциите, активите и пасивите на нефинансовите институционални сектори по финансови инструменти и контрагенти Текущо Тримесечно Репрезентатив- но Резидентни институционални единици от нефинансовите институционални сектори; Статистически форми БНБ Задължително 30 дни след края на съответното тримесечие 90 дни след края на съответното тримесечие Статистически таблици и статистически динамични редове Бюджет на БНБ

232.

Тримесечни финансови сметки за "небанковия финансов сектор" Набиране на данни за операциите, активите и пасивите на небанковите финансови институции по институционални подсектори по финансови инструменти и контрагенти Текущо Тримесечно и месечно Резидентни институционални единици от сектор "Финансови предприятия"; Статистически форми БНБ Задължително 15 дни след края на съответното тримесечие, респективно 15 дни след края на съответния месец 90 дни след края на съответното тримесечие, респективно 30 дни след края на съответния месец Статистически таблици и статистически динамични редове Бюджет на БНБ

1.2.Структурни статистически изследвания
1.2.2. Статистически изследвания по икономически дейности

233.

Гражданското въздухоплаване в Република България

Отчет за превозите; Превози от начални и крайни пунктове

Изчерпателно Месечно; Тримесечно; Годишно

Авиационни оператори

МТ - ГД "ГВА"

Задължително

52-ра седмица

Публикация; информационни справки за Евростат

Бюджет на ГД "ГВА"- 22 000

Обем на превозите през летищата

Месечно

Летищна администрация

Информация за превозите по етап на полета (форма І-А1)

Месечно

Летищна администрация на летище, обслужващо повече от 150 000 пътника годишно

Информация за превозите по начален и краен пункт на полета (форма І-В1)

Месечно

Летищна администрация на летище, обслужващо повече от 150 000 пътника годишно

Информация за превозите през летищата (форма І-С1)

Месечно

Летищна администрация на летище, обслужващо повече от 15 000 пътника годишно

Финансови данни

Годишно

Авиационни оператори

Парк ВС и персонал

Годишно

Авиационни оператори

Финансови данни по летища

Годишно

Летищна администрация

Финансови данни по маршрутни средства

Годишно

ДП "РВД"

Данни за движението по трасета

Годишно

ДП "РВД"

Въпросник за дейностите в авиацията с общо предназначение

Годишно

Авиационни оператори

234.

Дейност на морските и речните пристанища

Пристанищен трафик

Тримесечно

Пристанищата на Репщблика България

Изпълнител-на агенция "Пристанищ-на администра-ция"

Задължително

Седмици: 20-та ; 33-та ; 46-та и 11-та на 2008 г.

Отчетни статистически таблици на електронен носител, съгласно Наредба 919

Бюджет на ИА "При-станищна админи-страция" - 27 500

235.

Пътнотранспортни произшествия в Република България

Пътнотранспортни произшествия

Изчерпателно Годишно

МВР - Пътна полиция

МВР - Пътна полиция

Задължително

23-та седмица

"Пътнотранспортни произ-шествия в Република България" - на технически носител; въпросници на международни организации

Бюджет на МВР

236.

Наличност на МПС по вид и региони

Наличност на МПС

Изчерпателно Годишно

МВР - Пътна полиция

МВР - Пътна полиция

Задължително

6-та седмица

Агрегирани статистически таблици

Бюджет на МВР

237.

Републиканска пътна мрежа

Състояние на републиканската пътна мрежа; Дължина на пътищата

Изчерпателно Годишно

Областни пътни управления

Фонд "Републикан-ска пътна инфраструк-тура"

Задължително

7-ма седмица

Таблици и файлове; въпросници на международни организации

Бюджет на Фонд "Ре-публикан-ска пътна инфра-структура"

238.

Оценка на добива и прогноза за производството на пшеница и ечемик - реколта 2007 г.

Площи, засети с пшеница и ечемик през стопанската 2006/2007 г., изследване на добива преди жътва и прогноза за производството; NUTS 0

Извадково Годишно

Директно наблюдение на терена; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

15.07.2007 г.

Публикация; Таблици и файлове; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ;

Бюджет на МЗГ - 23 700

239.

Наблюдение на заетостта и използването на територията на страната през 2007 г.

Анкета на заетостта и използването на територията на страната през 2007 г. (БАНСИК`2007) ; NUTS 0 и NUTS 2

Извадково Годишно

Директно наблюдение на терена; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

15.10.2007 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 70 400

240.

Статистическа информация за земеделските култури - реколта 2007 г.

Действително получени добиви от земеделски култури - реколта 2007 г. и прогноза за засети площи за следващата стопанска година; NUTS 0 и NUTS 2

Извадково Годишно

Интервю със земеделски производители; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

15.12.2007 г. - предварителни резултати 31.01.2008 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 70 400

241.

Статистически наблюдения за свинете, птиците, ЕРД и ДРД - 01.05.2007 г., 01.11.2007 г.

Данни за броя на животните, производство на основни животински продукти; NUTS 0 - към 01.05.2007 г. и NUTS 0 и NUTS 2 - към 01.11.2007 г.

Извадково Полугодишно

Интервю със земеделски производители; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

31.08.2007 г. 28.02. 2008 г. - предварителни резултати; 30.09.2007 г. и 15.04. 2008 г. - окончателни резултати

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ;

Бюджет на МЗГ - 330 000

242.

Дейност на кланиците и производство на месо през 2006 г.

Данни за броя на закланите животни в кланиците и количеството месо по видове - за 2006 г.; NUTS 0 и NUTS 3

Изчерпателно Годишно

Интервю; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

30.06.2007 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 15 000

243.

Дейност на млекопреработвател-ните предприятия и производство на млечни продукти през 2006 г.

Данни за количеството преработено мляко и производството на млечни продукти за 2006 г.; NUTS 0 и NUTS 3

Изчерпателно Годишно

Интервю; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

30.06.2007 г.

Таблици и файлове;Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ;

Бюджет на МЗГ - 15 000

244.

Дейност на кланиците и производство на месо по месеци за 2007 г.

Данни за броя на закланите животни в кланиците и количеството месо по видове през 2007 г. - NUTS 0

Извадково Месечно

Интервю; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

31.05.2007 г. 31.08.2007 г. 30.11.2007 г. 28.02.2008 г.

Въпросници на международни организации; Интернет -страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 49 000

245.

Дейност на млекопреработвателните предприятия и производство на млечни продукти по месеци за 2007 г.

Данни за количеството преработено мляко и производството на млечни продукти за 2007 г.; NUTS 0

Извадково Месечно

Интервю; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

15.05.2007 г. 15.08.2007 г. 15.11.2007 г. 15.02.2008 г.

Въпросници на международни организации; Интернет - страница на МЗГ;

Бюджет на МЗГ - 63 000

246.

Дейност на люпилните в България по месеци за 2007 г.

Данни за броя на заложените яйца за инкубация и реализирани еднодневни пилета; NUTS 0

Извадково Месечно

Интервю; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

15.05.2007 г. 15.08.2007 г. 15.11.2007 г. 15.02.2008 г.

Въпросници на международни организации; Интернет - страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 25 000

247.

Статистически наблюдения за производството и преработката на плодове и зеленчуци - реколта 2006 г.

Анкета за производството на плодове- реколта 2006 г.; Анкета за производството на зеленчуци - реколта 2007 г. ; NUTS 0 и NUTS 2; Анкета за преработката на плодове и зеленчуци през 2006 г.

Извадково Еднократно Годишно

Интервю с производители и преработватели; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

Предварителни данни: 30.04.2007 г. - плодове; 31.01.2008 г. - зеленцчуци. Окончателни данни: 31.05.2007 г. - плодове; 31.03.2008 г. - зеленчуци; 31.07.2007 г. - преработватели

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ;

Бюджет на МЗГ - 92 000

248.

Статистическо наблюдение за производството на грозде и вино - реколта 2006 г.

Анкета за производството на грозде и вино; национално ниво и NUTS 2

Извадково Еднократно Годишно

Интервю с производители; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

30.04.2007 г. - предварителни данни 30.06.2007 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 44 300

249.

Статистическо наблю-дение за структура на земеделските стопан-ства през стопанската 2006/2007 г.

Анкета за структурата на земеделските стопанства; национално ниво и NUTS 2

Извадково Еднократно На всеки две години

Интервю с производители; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

31.05.2008 г. - предварителни данни 30.09.2008 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 240 000

250.

Статистическо наблюдение за структурата на насаждения с определени овощни видове през 2007 г.

Анкета за сортова и възрастова структура и гъстота на насажденията от определени овощни видове; NUTS 0 и NUTS 2

Изчерпателно Еднократно На всеки пет години

Интервю с производители; Анкетна карта

МЗГ

Задължително

30.09.2007 г. - предварителни данни 31.01.2008 г.

Таблици и файлове; Публикация; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 152 500

251.

Система за земеделска счетоводна информация - данни за 2006 и 2007 г.

Събиране на счетоводна и друга информация от земеделски стопанства, определени чрез извадка на база информация за типологията на стопанствата от преброяването. Счетоводни данни за 2006 г. за стопанствата, които водят счетоводство, и текущо за 2007 г. за стопанствата, които не водят счетоводство

Извадково Целогодишно

Формуляри за стопанства, които водят счетоводство; формуляри за стопанства, които не водят счетоводство

МЗГ

Задължително

Резултати за 2006 г. - 31.03.2008 г. Резултати за 2007 г. - 31.03.2009 г.

Таблици и файлове; Публикация; въпросници на международни организации; Интернет-страница на МЗГ

Бюджет на МЗГ - 275 000

1.3.2. Доходи, разходи и потребление на домакинствата

252.

Пенсии

Пенсии по вид и териториален признак; NUTS 3

Изчерпателно Годишно

НОИ

НОИ, НСИ

Задължително - 26-та седмица

40-та седмица

Компютърни таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации

3290

253.

Депозити на населението

Депозити на населението по вид; NUTS 0

Изчерпателно Годишно

Банки

БНБ, НСИ

Задължително - 26-та седмица

40-та седмица

Компютърни таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации;

3290

254.

Изплатени обезщетения и помощи на населението

Вид и териториален признак на изплатените обезщетения и помощи; NUTS 3

Изчерпателно Годишно

НОИ, Агенция за социално подпомагане

МТСП, НОИ, НСИ

Задължително - 26-та седмица

40-та седмица

Компютърни таблици; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации

3290

1.3.3. Социални дейности и социална инфраструктура

255.

Дейност на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни; LAU 1

Изчерпателно Годишно

Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; детски педагогически стаи; Противо-обществени прояви - хартиен въпросник

НСИ, Централна комисия за борба срещу противо-обществените прояви на малолетните и непълно-летните към МС, МВР

Задължително - 4-та седмица

13-та седмица

Таблици; "Статистически известия"; "Статистически годишник"; интернет

16159

256.

Лечебни заведения за извънболнична помощ

Персонал Дейност Ресурси

Изчерпателно Годишно

Всички лечебни заведения за извънболнична помощ; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

6 месеца след края на отчетния период

"Здравеопазване"; "Статистически справочник"; Световна Здравна Организация - Статистическа база данни Здраве за всички; Интернет

Бюджет на НЦЗИ

257.

Лечебни заведения за болнична помощ

Структурни звена Персонал Дейност Ресурси

Изчерпателно Годишно

Всички лечебни заведения за болнична помощ; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

6 месеца след края на отчетния период

"Здравеопазване"; "Статистически справочник"; Световна Здравна Организация - Статистическа база данни Здраве за всички; интернет

Бюджет на НЦЗИ

258.

Психиатрични заведения

Структурни звена Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

Психиатрични болници, диспансери, кабинети и отделения Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

259.

Кожно-венерологични заведения

Структурни звена Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

КВ диспансери, кабинети и отделения; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

260.

Центрове за спешна медицинска помощ

Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

Центрове за спешна медицинска помощ и филиали за спешна медицинска помощ; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

4 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"; Интернет

Бюджет на НЦЗИ

261.

Онкологични заведения

Структурни звена Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

Онкологични диспансери, кабинети и отделения; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

262.

Пневмофтизиатрични заведения

Структурни звена Персонал Дейност Ресурси

Изчерпателно Годишно

Пневмофтизиатрични болници, диспансери, кабинети и отделения; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

263.

Центрове за трансфузионна хематология

Структурни звена Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

Центрове за трансфузионна хематология, кабинети и отделения; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

4 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

264.

Центрове за хемодиализа

Структурни звена Персонал Дейност

Изчерпателно Годишно

Центрове за хемодиализа; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

265.

Регистрирани заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания

Заболеваемост и болестност от активна туберкулоза

Изчерпателно Годишно

Специализираните лечебни заведения; Статистически формуляр

НЦЗИ, Районни центрове по здравеопазване (РЦЗ)

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

266.

Регистрирани заболявания от венерически болести, трихофития

Заболеваемост и болестност от кожно-венерологични заболявания

Изчерпателно Годишно

Специализираните лечебни заведения; Статистически формуляр

НЦЗИ, РЦЗ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"

Бюджет на НЦЗИ

267.

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания

Заболеваемост и болестност от злокачествени новообразувания

Изчерпателно Годишно

Специализираните лечебни заведения; Статистически формуляр

НЦЗИ, РЦЗ

Задължително

5 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"

Бюджет на НЦЗИ

268.

Регистрирани заразни заболявания

Брой на регистрираните заразни заболявания

Изчерпателно Годишно

Районни ХЕИ; Статистически формуляр

НЦЗИ

Задължително

3 месеца след края на отчетния период

Таблици; "Здравеопазване"; "Статистически справочник"; Световна Здравна Организация - Статистическа база данни Здраве за всички; интернет

Бюджет на НЦЗИ

1.5. Текуща статистическа информация

269.

Трудови злополуки 2005 г. Трудови злополуки, станали с наетите лица; организационно- техническите и материални причини за условията на труд; NUTS 3 Изчерпателно Текущо НОИ НОИ, НСИ Задължително 31-ва седмица Таблици на национално равнище; "Статистически годишник"; "Статистически справочник"; въпросници на международни организации 1050

2. ДРУГИ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
2.2 Статистически изследвания по поети от Република България международни задължения

270.

Актуализация на БД "REGIO" на Евростат Данни съгласно показателите на Евростат за 2001/2002 г. По заявка на Евростат НСИ Задължително Съобразно сроковете на Евростат Таблици 17470

271.

Подобряване на земеделския регистър** МЗГ; Проект за събиране на данни по програма ФАР 2004 35152

3. ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ИНФРАСТРУКТУРА
3.6. Административни регистри, използване на административни данни за статистически цели, класификации и бази данни

272.

Регистър на разрешенията на външнотърговските сделки Външнотърговски сделки за внос/износ на стоки, подлежащи на разрешение съгл. ПМС № 233/2000 г. Въвеждане, износ и реекспорт на: 1. Барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско предназначение. Тринитротолуол /TNT/. 2. Гладкоцевно оръжие, оръжие използващо само боеприпаси с периферно възпламеняване, и пневматично оръжие за ловни и спортни цели и непригодени за напълно автоматична стрелба, газови и сигнални пистолети и револвери и боеприпаси за тях. Изчерпателно Годишно Удостоверения за внасяне/изнасяне на стоки съгласно Поста-новление № 233 на МС от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 58 и 112 от 2001 г. и бр. 28 от 2002 г.) МИЕ Задължително февруари Файлове Бюджет на МИЕ

273.

Регистър на издадените лицензии на фирми за дейности с прекурсори на психотропни и упойващи вещества Данни за лицензираните фирми Изчерпателно Годишно Лицензии за дейности с прекурсори, издавани съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и съг-ласно Наредбата за контрол на прекурсорите по наркотични вещества, приета с Постановле-ние № 116 на Минис-терския съвет от 2004 г. (ДВ бр. 50 от 2004 г.) МИЕ Задължително февруари Файлове Бюджет на МИЕ

274.

Регистър на издадените удостоверения на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки Производители на спирт, дестилати и спиртни напитки: данни за фирмата производител; данни за отговорните лица по производството; данни за производствените обекти, данни за произвежданите асортименти, издадени актове за извършени нарушения, нерегистрирани производители, данни за спиртни напитки с географски указания, съгласно Наредбата за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им, приета с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Изчерпателно Годишно Удостоверения за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, издавани съгл. Закона за виното и спиртните напитки и Наредбата за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата налич-ност и контрола върху регистрираните лица и дейността им, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 81 от 2004 г.) МИЕ Задължително февруари Таблици Бюджет на МИЕ

275.

Регистър на издадените лицензии на търговците с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и скрап (ООЧЦМС) Данни за лицензираните търговци с ООЧЦМС Изчерпателно Годишно Лицензи за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издадени съгл. Закона за управление на отпадъците, реда за извършване на ТДОЧЦМ, съгласно ПМС № 316 от 2004 г. (ДВ, бр. 105 от 2004 г.) МИЕ Задължително февруари Файлове Бюджет на МИЕ

276.

Регистър на издадените лизензии за производство на компактдискове и матрици /стампери/ за производство на компактдискове Данни за лицензираните производители Изчерпателно Годишно Лиценз за производство на компактдискове и матрици (стампери) за производство на компактдискове МИЕ Задължително февруари Файлове Бюджет на МИЕ

277.

База данни "Политика на пазара на труда" Базата данни "Политика на пазара на труда" ще включва детайлна информация за действията, свързани с интервенциите на трудовия пазар в областта на пасивната и активна политики Текущо АЗ, НОИ МТСП - водещ изпълнител, АЗ, НОИ, НСИ 31.12.2007 г. и продължава База данни, аналитичен доклад Бюджет на АЗ и НОИ

3.7. Задачи, произтичащи от отговорностите на органите на статистиката по Плана за изпълнение на Стратегията за електронно правителство - информационна среда

278.

Изграждане и поддържане на информационна среда на "е-правителство"

Развитие на регистри, номенклатури

НСИ, МИЕ

Текущо

14222

3.8. Други

279.

Регистър на специализираните статистически единици (РССЕ)

Организиране и координиране на дейността по изграждането на РССЕ

Еднократно

РСЕ , СБД на регистър БУЛСТАТ, други административни регистри и специализирани статистически изследвания

Външен изпълнител със съдействието на НСИ

Задължително

30.12.2007 г.

Специализирана база данни; Информационни справки по заявка

6664

19126726

* БНПпц следва да бъде дефиниран по начин, който е съгласуван с действащата Европейска система за интегрирани икономически сметки - ЕСС.
БНПпц се изчислява, като към БВП по пазарни цени се прибави компенсацията на наетия персонал и доходът от собственост и предприемачество, получени от останал свят, и се намали с кореспондиращите потоци, платени към останал свят.
БВПпц представлява крайния резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. БВПпц се представя в съответствие с ЕСС 95 от три гледни точки:
1. От страна на производството:
БВПпц е разлика между производството на продукти и услуги и междинното потребление плюс ДДС на продуктите и нето данъците върху вноса (без ДДС).
2. От страна на разходите:
БВПпц е сума от крайното потребление на домакинствата, нетърговските организации и държавното управление на икономическата територия на страната, бруто капиталообразуване в основен капитал, изменението на запасите и разликата между износа и вноса на стоки и услуги.
3. От страна на доходите:
БНПпц е сумата от компенсация на наетия персонал, бруто опериращия излишък за икономиката и данъците върху производството и вноса, минус субсидиите.
България следва да установи БНПпц в контекста на процедурите в системата от национални сметки.
Преди 22 септември всяка година България следва да предостави на ЕК (Евростат) в контекста на процедурите в системата от национални сметки данни за БНПпц и неговите компоненти в съответствие с ЕСС 95 дефинициите, посочени по-горе. България следва също да предостави необходимата информация, за да се установи начинът, по който се изчисляват агрегираните данни за БНПпц. Предоставяната информация обхваща предходната година, както и промени в данните за предходните финансови години. В рамките на 18 месеца от нотифицирането на настоящата директива България предоставя на ЕК инвентарен списък на използваните процедури и базисни статистически данни за изчисляване на БНПпц и неговите компоненти. Когато предава информация за брутния национален продукт по пазарни цени, България информира ЕК за всякакви промени в използваните процедури и базисни статистически данни.
** Изследванията се провеждат по договор за проекти по Многонационална програма ФАР 2004, споразумения с Евростат и други грантове.
*** След влизането в сила на Регулация 1059/2003 на Европейския парламент в Класификацията на териториалните единици за статистически цели NUTS се включват само нивата NUTS 0, NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3. Нивата от предишната версия NUTS 4 и NUTS 5 вече са извън Класификацията NUTS и сe наричат съответно LAU 1 и LAU 2 (от Local Administrative Units), като за тях се запазват принципите на кодиране, използвани в NUTS.
NUTS 0 България
NUTS 2 Райони за планиране
NUTS 3 Области
LAU 1 Общини
LAU 2 Населени места

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив