В сила от 07.01.1997 г.
Обн. ДВ. бр. от 6 Декември 1996г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Декември 1997г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Декември 1997г.,
изм. ДВ. бр. от 22 Декември 1997г.,
изм. ДВ. бр. от 27 Февруари 1998г.,
изм. ДВ. бр. от 3 Август 1999г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Февруари 2003г.,
доп. ДВ. бр. от 9 Април 2004г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Април 2004г.,
изм. ДВ. бр. от 1 Март 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Май 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 12 Май 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 19 Май 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Юли 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Август 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Май 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Август 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 23 Юни 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 16 Октомври 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Ноември 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 19 Април 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 31 Май 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 21 Октомври 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 18 Май 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 4 Декември 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Юли 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 3 Юли 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда правния статут на нотариуса и на Нотариалната камара, организацията на нотариалната дейност и нотариалните такси.

Нотариус

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Нотариус е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия.
(2) Нотариус може да бъде само лице, вписано в регистъра на Нотариалната камара.
(3) Нотариусът лично извършва нотариалните и другите предвидени от закона действия.

Район на действие

Чл. 3. Районът на действие на нотариуса съвпада с района на съответния районен съд.

Нотариална камара

Чл. 4. (1) Създава се Нотариална камара. В Нотариалната камара членуват по право всички нотариуси.
(2) Нотариалната камара е юридическо лице със седалище в София.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) За подпомагане дейността на Нотариалната камара и на нотариусите в съдебния район на всеки апелативен съд се създават нотариални колегии. За София-град се създава отделна колегия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Статутът и функциите на нотариалните колегии се определят в устава на Нотариалната камара.

Регистър на Нотариалната камара

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) В Нотариалната камара се води регистър. В регистъра се вписват нотариусите, помощник-нотариусите и свързаните с тях обстоятелства, предвидени в закона.

Задължение за вписване

Чл. 6. Лице, задължено по закона да заяви обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по , или да представи документи, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, освен ако законът определя друг срок.

Публичност на регистъра на Нотариалната камара

Чл. 7. Всеки има право да преглежда регистъра на Нотариалната камара и да получава извлечение от него.

Глава втора.

НОТАРИУС

Раздел I.

Придобиване на правоспособност на нотариус

Раздел II.

Права и задължения на нотариуса

Раздел III.

Загубване и възстановяване правоспособност на нотариус

Раздел IV.

Помощник-нотариус

Раздел V.

Стажант-нотариус (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.)

Раздел V.

Стажант-нотариус

Раздел VI.

Заместване на нотариус

Раздел VII.

Служители на нотариуса

Глава трета.

НОТАРИАЛНА КАМАРА

Раздел I.

Общи положения

Раздел II.

Общо събрание на Нотариалната камара

Раздел III.

Съвет на нотариусите

Раздел IV.

Контролен съвет

Раздел V.

Дисциплинарна комисия

Глава четвърта.

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Основание

Чл. 73. (1) (Доп. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно , но не повече от удостоверения материален интерес.
(2) Държавата не отговаря за действията на нотариуса.

Глава пета.

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Дисциплинарни нарушения

Чл. 74. (1) За виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Нотариалната камара нотариусът и помощник-нотариусът носят дисциплинарна отговорност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.)

Дисциплинарни наказания

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Дисциплинарните наказания са:
1. порицание;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.) глоба от 1000 до 5000 лв.;
3. предупреждение за лишаване от правоспособност;
4. лишаване от правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години.
(2) Глобата по ал. 1, т. 2 се събира в полза на Нотариалната камара.

Погасяване на дисциплинарната отговорност

Чл. 76. (1) (Предишен текст на чл. 76, изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарната отговорност се погасява с 6-месечна давност от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който органът по е узнал за нарушението. В случай, че узнаването е станало по повод на подадена жалба или сигнал, органът по е длъжен в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство, ако прецени, че е налице дисциплинарно нарушение.

Образуване на дисциплинарно производство

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното производство се образува по предложение на министъра на правосъдието или служебно по решение на Съвета на нотариусите.
(2) Органът, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство, уведомява нотариуса, който може да даде обяснения в 7-дневен срок от уведомяването.
(3) Съветът на нотариусите изпраща материалите на председателя на дисциплинарната комисия след изтичане на срока по ал. 2.
(4) Председателят на дисциплинарната комисия определя председател и двама членове на дисциплинарния състав, на които възлага разглеждането на дисциплинарното дело.

Разглеждане на дисциплинарно дело

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Председателят на състава насрочва заседание и поканва за участие нотариуса, представител на Съвета на нотариусите и представител на министъра на правосъдието, когато дисциплинарното производство е образувано по негово искане. Нотариусът може да ползва адвокатска защита.
(2) Заседанията на дисциплинарната комисия са закрити.
(3) В дисциплинарното производство се допускат всички доказателства от значение за делото.

Постановяване на решението

Чл. 79. (1) По дисциплинарното дело комисията се произнася с мотивирано решение.
(2) Решението се постановява след тайно съвещание с мнозинство от членовете на състава.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Решението за налагане на дисциплинарно наказание по се взема с мнозинство от две трети от членовете на дисциплинарната комисия. При липса на квалифицирано мнозинство решението се взема по реда на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарната комисия разглежда и решава дисциплинарното дело в едномесечен срок от възлагането.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Решението по ал. 2 се съобщава на нотариуса, на Съвета на нотариусите и на министъра на правосъдието по реда на . Министърът на правосъдието определя със заповед служебното лице, което да удостоверява връчването или получаването на съобщението.

Обжалване и влизане в сила на решението

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) Решението на дисциплинарната комисия може да се обжалва от нотариуса, от Съвета на нотариусите и от министъра на правосъдието пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщението.
(2) Министърът на правосъдието може да обжалва решението на дисциплинарната комисия и когато дисциплинарното производство е образувано служебно по решение на Съвета на нотариусите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Върховният касационен съд разглежда жалбата по същество в състав от трима съдии.

Заличаване на дисциплинарното наказание

Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:
1. една година - за наказанието по
2. две години, считано от плащането или принудителното събиране на глобата по ;
3. три години, считано от налагане на наказанието по ;
4. пет години, считано от изтичане на срока на наказанието по .

Глава пета "а".

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА НОТАРИУСА (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

Форма на контрол

Чл. 80б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Министърът на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара. Министърът на правосъдието възлага на инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по и на инспектор-нотариуси по извършването на съвместни проверки.
(2) Проверка на дейността по ал. 1 се назначава със заповед на министъра на правосъдието по служебен почин, по повод на сигнал или жалба на заинтересувано лице, както и по предложение на Съвета на нотариусите. Заповедта не подлежи на обжалване.
(3) За констатациите от проверките по ал. 2 се съставя протокол, като копие от него се изпраща и на Съвета на нотариусите.

Статут на инспектор-нотариусите

Чл. 80в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.)
(2) За инспектор-нотариуси се предлагат членове на Нотариалната камара с повече от 10 години общ юридически стаж, от който три години като нотариус.
(3) Инспектор-нотариусите по ал. 2 се избират от общото събрание на съответната нотариална колегия за срок три години. Решението се взема с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Общият брой на инспектор-нотариусите не може да бъде по-малък от 10.
(4) След избора по ал. 3 Съветът на нотариусите изготвя списъка на инспектор-нотариусите и го представя на министъра на правосъдието.

Глава шеста.

НОТАРИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА НОТАРИУСИ

Общо правило

Чл. 81. Лице, което не е нотариус, може да изпълнява нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон.

Органи на съдебната власт

Чл. 82. (1) Когато в района няма нотариус, нотариалните действия се извършват от съдията по вписванията при районния съд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Когато има нотариус, съдията по вписванията извършва нотариалните действия само по наличните в архива на службата по вписванията документи и книжа, както и нотариалните действия при заместване на нотариус.

Органи на местната администрация

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

Български дипломатически и консулски представители

Чл. 84. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на и ако документът е съставен на български език, могат:
1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;
2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;
3. да съставят нотариални завещания на български граждани.
(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

Глава седма.

НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

Раздел I.

Общи положения

Раздел II.

Видове нотариални такси

Раздел III.

Удостоверяван материален интерес

Допълнителни разпоредби

§ 1. "" по смисъла на този закон е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 118 от 1997 г.) се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на от Закона за местните данъци и такси.

Преходни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.) Заварените от този закон лица, изпълняващи нотариални функции в районните съдилища, продължават да ги изпълняват по досегашния ред, но не по-късно от 1 октомври 1998 г.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието назначава съдиите по вписванията.
§ 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара се състои от лицата по , които отговарят на изискванията по и са се кандидатирали за нотариуси в срока и по реда на § 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието свиква общото събрание в 3-месечен срок от влизане в сила на закона при следния дневен ред:
1. приемане на устав на Нотариалната камара;
2. избор на нейните органи;
3. определяне размерите на застрахователната сума по ;
4. определяне размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
5. приемане на бюджета до края на текущата година.
(3) Общото събрание може да реши включването и на други въпроси в дневния ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Въз основа на резултатите от първия конкурс вписването в регистъра по и заповедите по се извършва от "Инспекторат" при Министерството на правосъдието. След провеждането на първото общо събрание на Нотариалната камара и избора на нейните органи от нотариусите регистърът се представя на Съвета на нотариусите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара, след провеждане на конкурса по , се свиква от министъра на правосъдието в едномесечен срок от вписването на не по-малко от 2/3 от лицата, издържали конкурса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Органите на Нотариалната камара, избрани по реда на ал. 2, т. 2, изпълняват функциите си до провеждането на общото събрание съгласно ал. 5.
§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието отменя издадените заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на нотариуси, некласирани на конкурса по .
§ 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 24 от 1998 г.) При провеждането на първия конкурс по в състава на комисията вместо представител на Нотариалната камара като член участва окръжен съдия, определен от председателя на Върховния касационен съд.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първият конкурс се организира и финансира от Министерството на правосъдието.
§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Навсякъде в закона думите "министърът на правосъдието", "министъра на правосъдието" и "Министерството на правосъдието" се заменят съответно с "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция", "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" и "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция".
§ 9. Висящите нотариални производства след изтичането на една година от влизането на закона в сила се довършват от съдиите по вписванията.
§ 10. До обнародването на тарифата по нотариалните действия се таксуват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби

§ 11. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. - Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 93 от 1995 г. - Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В след думата "съдия-изпълнителите" се поставя запетая и се добавя "съдиите по вписванията".
2. В думата "нотариусите" се заменя със "съдиите по вписванията и нотариусите" и се създава второ изречение: "Инспектори на нотариусите могат да бъдат и други нотариуси с най-малко 10-годишен стаж на нотариус, посочени от Нотариалната камара."
3. В и думата "нотариусите" се заменя със "съдиите по вписванията".
4. В думата "нотариуси" се заменя със "съдии по вписванията".
5. В думата "нотариус" се заменя със "съдия по вписванията".
6. В след думата "нотариус" се поставя запетая и се добавя "съдия по вписванията или помощник-нотариус".
7. Глава дванадесета се изменя така:
"Глава дванадесета
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
Чл. 158
(2) Съдията по вписванията извършва нотариалните действия по вписванията, отбелязванията и по тяхното заличаване, по даването на справки по книгите за вписване, както и други действия, предвидени от закона.
(3) В районните съдилища, където няма съдия по вписванията, функциите му се изпълняват от районния съдия.
(4) Министърът на правосъдието може да възложи на съдия-изпълнител от същия съд да изпълнява функции и на съдия по вписванията.
Чл. 159.
Чл. 160
(2) Съдията по вписванията се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на съответния окръжен съд.
(3) В службите по вписванията с повече от един съдия по вписванията министърът на правосъдието назначава един от тях за ръководител по реда на старшинството.
Чл. 161
Чл. 162
8. се изменя така:
"Чл. 166. Съдебен кандидат, който е прослужил шест месеца, може да бъде назначен да изпълнява за срок до един месец длъжността съдия-изпълнител, а по искане на нотариус -длъжността стажант-нотариус до изтичане на предвидения по чл. 164, ал. 1 срок. При назначаване за срок над един месец е необходимо писменото съгласие на съдебния кандидат."
9. В думата "нотариус" се заменя със "съдия по вписванията".
10. В чл. 190, чл. 191, ал. 2 и навсякъде думата "нотариусите" се заменя със "съдиите по вписванията".
11. В думите "нотариалните служби" се заменят със "службите по вписванията".
§ 12. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37 и 44 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В думата "нотариусът" се заменя със "съдията по вписванията".
2. В думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
3. В думите "нотариус" и "нотариусът" се заменят съответно със "съдия по вписванията" и "съдията по вписванията".
4. В думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
5. В думата "нотариата" се заменя със "службата по вписванията".
6. В думата "нотариата" се заменя със "службата по вписвания".
7. В се правят следните изменения и допълнения:
а) буква "г" се изменя така:
"г) нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;"
б) създава се нова буква "д":
"д) приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа, и";
в) досегашната буква "д" става буква "е".
8. В се изменя така:
"466. Нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижими имоти и удостоверяване на право на собственост върху такива имоти се извършват от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват от съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът."
9. В думите "до нотариуса" се заличават.
10. В думата "сделки" се заменя с "нотариални актове".
11. се изменя така:
"470. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия."
12. В се изменя така:
"473. Отказите на нотариусите и на съдиите по вписванията да извършат нотариално действие могат да се обжалват пред окръжния съд в 7-дневен срок от отказа."
13. се отменя.
14. В се правят следните изменения и допълнения:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
"474. За извършване на нотариален акт се изготвя проект на акта в два или повече еднообразни екземпляра. Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, се определят по образец, установен от министъра на правосъдието. Всички екземпляри на проекта трябва да бъдат изготвени чисто и четливо, да са написани на ръка с черно или синьо мастило или да са напечатани.";
б) в ал. 5 думите "познати на нотариуса свидетели" се заменят със "свидетели с установена самоличност".
15. В буква "е" се изменя така:
"е) работещите в нотариалната кантора лица и служителите в службата по вписванията."
16. В се създава ал. 3:
"Ако частният документ е на чужд език и не подлежи на вписване, прилага се съответно чл. 478."
17. В думата "нотариата" се заменя с "нотариуса".
18. Създават се :
"488а. При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. За съставяне на констативния протокол, доколкото няма особени правила, нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 476. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се подрежда в нарочна книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис.
488б. При приемане за съхранение от нотариуса на документи и книжа се съставя приемателен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се завежда в специален регистър, а другият се предава на молителя, заверен като препис. За връщане на предадените за съхранение документи и книжа се съставя предавателен протокол, който се подписва от молителя, съответно от неговите наследници или от нарочен пълномощник, след което се завежда в регистъра."
§ 13. В (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г.) се създава четвърто изречение: "За съставяне на нотариалното завещание нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 474, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс."
§ 14. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37 и 100 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В се отменят.
2. В буква "в" се изменя така:
"в) за извършване на действия и услуги от съдия-изпълнители и от съдии по вписванията; ".
3. В се отменя.
§ 15. В (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г. и бр. 60 от 1992 г.) думите "както и за издаване и вписване на нотариални актове на жилищностроителните кооперации и на членовете им" се заличават.
§ 16. В (обн., ДВ, бр. 90 от 1993 г.; изм., бр. 57 от 1995 г., бр. 16 и 56 от 1996 г.) след думите "Закона за адвокатурата" се добавя "и Закона за нотариусите".
§ 17. В (обн., ДВ, бр. 132 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 104 от 1952 г., бр. 60 от 1953 г., бр. 15 от 1954 г., бр. 64 от 1955 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 91 от 1960 г., бр. 105 от 1962 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 52 от 1965 г., бр. 16 и 52 от 1966 г., бр. 15 и 100 от 1967 г., бр. 69 от 1968 г., бр. 60 от 1970 г., бр. 101 от 1972 г., бр. 53 от 1973 г.; попр., бр. 54 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 7 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 79 от 1985 г., бр. 33 от 1988 г., бр. 4 от 1989 г., бр. 10 и 30 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; попр., бр. 30 от 1991 г.; изм., бр. 82 от 1991 г., бр. 19 и 62 от 1992 г., бр. 23 от 1993 г., бр. 38 и 83 от 1994 г., бр. 53 и 59 от 1995 г., бр. 28, 33, 58 и 59 от 1996 г.) след думите "на едноличния търговец" се поставя запетая и се добавя "на нотариуса".
§ 18. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 от 1995 г., бр. 57 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В думата "Нотариусът" се заменя със "Съдията по вписванията".
2. В думата "нотариата" се заменя със "службата по вписванията".
3. В думите "държавни такси" се заменят с "нотариални такси".
§ 19. В Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
2. В думите "нотариалната служба" се заменят със "службата по вписванията".
§ 20. В Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
2. В думите "нотариалната служба" се заменят със "службата по вписванията".
§ 21. В чл. 31, ал. 4 и чл. 104, т. 2 от Закона за териториалното и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г. и бр. 63 от 1995 г.) думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
§ 22. В (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г.; бр. 12 и 56 от 1993 г. и бр. 83 от 1996 г.) думата "нотариусите" се заменя със "съдиите по вписванията".
§ 23. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83 и 86 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В думата "нотариата" се заменя със "службата по вписванията".
2. В думите "нотариата" и "нотариусът" се заменят съответно със "службата по вписванията" и "съдията по вписванията".
§ 24. В (обн., ДВ, бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г.) думите "Нотариалните служби" се заменят със "Службите по вписванията" и след думите "едномесечен срок" се добавя "от деня на вписването им, съответно".
§ 25. В Закона за събиране на държавните вземания (ДВ, бр. 26 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В думата "нотариуса" се заменя със "съдията по вписванията".
2. В чл. 60 думата "нотариата" се заменя със "службата по вписванията".
§ 26. (ДВ, бр. 80 от 1991 г.) след думата "нотариус" се поставя запетая и се добавя "съдия по вписванията или помощник-нотариус".
§ 27. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.
§ 28. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 37-о Народно събрание на 21 ноември 1996 г. и е подпечатан с държавния печат.
(ОБН. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г., В СИЛА ОТ 22.12.1997 Г.)
§ 1. Заглавието на закона се изменя така: "Закон за нотариусите и нотариалната дейност".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)
§ 46. Навсякъде в закона думите "министърът на правосъдието и правната евроинтеграция", "министъра на правосъдието и правната евроинтеграция" и "Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция" се заменят съответно с "министърът на правосъдието", "министъра на правосъдието" и "Министерството на правосъдието".
§ 47. Навсякъде в закона думите "стажант-нотариус", "или стажант-нотариус", "стажант-нотариуса", "стажант-нотариусите", "и на стажант-нотариусите" и "и на стажант-нотариуса" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)
§ 48. Органите на Нотариалната камара извършват дейността си до следващото редовно изборно общо събрание.
§ 49. Заварените стажант-нотариуси довършват стажа си и полагат теоретико-практически изпит по досегашния ред, като при прослужени 3 месеца имат право да се явят на теоретико-практически изпит.
§ 50. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да изпълнят изискванията на , като прекратяват договорните отношения с помощник-нотариусите с 30-дневно предизвестие.
(2) В случаите по ал. 1 нотариусът уведомява Съвета на нотариусите. За заличаването на помощник-нотариусите се прилага съответно .
§ 51. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да приведат нотариалните си кантори в съответствие с изискванията на .

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)
§ 23. влиза в сила от 1 септември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 88. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за Върховния административен съд" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, и - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , и, както и , , , , , и - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. , който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. , който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.)
§ 73. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на - относно заличаването на думите "и правоспособност", който влиза в сила от 3 август 2002 г. и и, които влизат в сила от 1 март 2007 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2006 Г.)
§ 4. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 61. влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. ;
3. относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с - и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с -;
4. ;
5. ;
6. ,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 46. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г.) в чл. 83 след думата "вписване" се добавя "подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите".
§ 48. влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на , , , и , които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)
§ 18. влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 91. (1) влиза в сила от 1 януари 2010 г.
(2) До 1 януари 2010 г. Министерският съвет приема акта по

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)
§ 4. За плащанията по сделки, извършени преди влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.
§ 5. влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)
§ 16. влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на , който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2012 Г.)
§ 16. влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)
§ 7. Документите по , представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е страна, или на (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)
§ 117. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)
§ 117. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г.)
§ 14. Подадените преди влизането в сила на този касационни жалби, частни жалби по и жалби срещу решения на Върховния касационен съд по от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се разглеждат при досегашните условия и ред.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net