В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр. от 28 Ноември 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Февруари 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 6 Февруари 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 16 Октомври 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 6 Април 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 12 Октомври 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Януари 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 15 Ноември 2013г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 13 Февруари 2015г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Февруари 2015г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 28 Юли 2015г.

Част първа.

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ

Глава трета.

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Част втора.

ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Глава четвърта.

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Глава пета.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Част втора.

ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Глава четвърта.

МЕРКИ, КОИТО ОБХВАЩАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА

Глава пета.

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Част трета.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Глава шеста.

КОНТРОЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ МЕРКИ И НА МЕРКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ

Глава седма.

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПАЗАРНИ МЕРКИ И ПО МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ

Глава осма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) "" е производство на земеделски продукти и храни, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.
2. "" са изплащания на определена субсидия на износителя на продукта с цел компенсиране на разликите между техните цени на световните пазари и вътрешния пазар на Европейския съюз.
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" са наименование за произход и географско указание по смисъла на чл. 5 от .
4. "" е всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на краве мляко директно от производителя на краен потребител, както и всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на млечни продукти от краве мляко директно от производителя на друго лице, с изключение на членовете на домакинството на производителя.
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" е всяка продажба на произведеното в стопанството на производителя непреработено мляко на одобрен изкупвач на краве мляко или първи изкупвач на мляко, различно от краве.
6. "" са продуктите на растениевъдството, животновъдството и риболова, както и продукти след първоначална преработка, пряко свързани с тези продукти, включени в Анекс I на Д.
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, която се изразява в покупка на земеделски продукти с определено качество и в определени количества, с цел стабилизиране пазарите на земеделските продукти и гарантиране доходите на производителите.
8. "" е периодът от 1 април на текущата календарна година до 31 март на следващата календарна година.
9. "" е екзотермичен и термофилен процес на биологично разграждане на биоразградими отпадъци в присъствието на кислород и при контролирани условия под действието на микро- и макроорганизми с цел произвеждане на компост.
10. "" са материалните и правните действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали обявеното качество отговаря на изискванията за качество на плодовете и зеленчуците.
11. "" е всяко лице, което не е одобрен изкупвач, както и съпруг или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство с производителя на краве мляко, негово дете или роднина, живеещи при него.
12. "" е част от националната млечна квота и се използва при преразпределение на индивидуални млечни квоти и преструктуриране на производството на краве мляко.
13. "" е гарантирано общо количество краве мляко, предоставено на страната за един квотен период, състоящо се от национална квота за директни продажби и национална квота за доставки.
14. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" са програми, с които организации на производители на пресни плодове и зеленчуци кандидатстват за съфинансиране на инвестиции, свързани с тяхната дейност, от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
15. "" е всяка информация за количеството, качеството, разфасовката и/или цените на предлаганите на пазарите, внасяните и/или изнасяните земеделски и преработени продукти.
16. "" включва увеличаване на броя на лозите на хектар; промяна на формировката; използване на наклонени терени, в т.ч. направа на тераси, на мелиоративни съоръжения, на огради за защита срещу диви животни; комасация на лозарските стопанства и други.
17. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" са земеделски продукти извън Приложение I към , които са "преработени продукти" по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква "а" от .
18. "" са характеристиките на продукта, които определят неговото качество (първо, второ, екстра и други) и са регламентирани със стандартите на Европейския съюз.
19. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
20. "" е всяко физическо или юридическо лице, което излага или предлага за продажба, доставя или реализира по друг начин за своя или за чужда сметка, пресни плодове и зеленчуци.
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) "" е система за класифициране на кланични трупове от говеда, свине и овце според вида на животното, общия външен вид на мускулна структура (конформация), мастното покритие, теглото и процента на постното месо.
22. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" е физическо или юридическо лице, търговец по смисъла на , което има регистрирани стационарни обекти и/или специализирани транспортни средства съответно по реда на и/или и извършва дейност по изкупуване директно от производителите на сурово мляко, различно от краве.
23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "" е всяка държава, която не е държава - членка на Европейския съюз.
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "" е продукт, получен от глюкозата или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 на сто фруктоза, по смисъла на т. 3, Раздел А, част 2, Приложение II от на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.).
25. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "" е общото количество продукт, получен от глюкоза или от нейните полимери със съдържание на фруктоза най-малко 10 на сто от масата на сухото вещество, независимо от съдържанието на фруктоза над тази граница, по смисъла на т. 1, на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти.
26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "" е квотата, определена в приложение XII от на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "" е периодът от 1 октомври до 30 септември на следващата година по смисъла на на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "" е рафинерия по смисъла на т. 6, Раздел Б, част 2, Приложение II от на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
29. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "" е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и соя.
30. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "" са складовете на зърнопреработвателните предприятия, публичните складове за зърно и зърнохранилищата, лицензирани, съответно регистрирани по реда на отменения , както и другите обекти за съхранение на зърно с вместимост над 200 тона.
31. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните упражнява контрола за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение по до получаване на разрешения от контролиращи лица по реда на и.
§ 3. (1) При изменение или отмяна на посочен в този закон регламент разпоредбите на закона се прилагат съобразно регламента или регламентите, които го изменят или заменят.
(2) При приемане на регламенти по прилагане на посочен в този закон регламент законът се прилага съобразно прилагащите регламенти.
§ 4. (1) Наредбите, издадени на основание на разпоредбите, отменени с , и , както и наредбата по отменените с и от Закона за подпомагане на земеделските производители, запазват действието си до приемане на съответните наредби по този закон.
(2) Одобренията и разрешенията, издадени на основание на разпоредбите, отменени с , и , запазват своето действие до изтичане срока на тяхната валидност.
§ 5. В (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. - се отменят.
2. В се отменя.
3. В думите "съгласно одобрената програма по приетия от Министерския съвет годишен доклад" се заличават.
4. - се отменят.
5. В се създава ал. 4:
"(4) Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Агенцията за държавни вземания."
6. В се отменят.
7. В от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.) думите "чл. 7ж, ал. 3, т. 4" се заличават.
§ 6. В (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51 и 55 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. - се отменят.
2. Създава се :
"Чл. 14а. Когато националните регистри по чл. 14 се ползват за разпределение на тарифни или производствени квоти, регионалните служби по чл. 14, ал. 1 включват в тях данни за производствения капацитет на производствените обекти."
3. и се отменят.
4. и се отменят.
5. В преходните и заключителните разпоредби на (ДВ, бр. 31 от 2006 г.):
а) се отменя;
б) в думите "§ 15 относно чл. 6к, ал. 6 и чл. 6о" се заличават.
§ 7. (В сила от 28.11.2007 г.) В (ДВ, бр. 88 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
2. В след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
3. В заключителните разпоредби:
а) наименованието се изменя така: "Преходни и заключителни разпоредби";
б) създава се :
"§ 3а. (1) Вносителите на земеделски и захарни продукти, с изключение на вносителите, които осъществяват внос въз основа на издадени по реда на чл. 10б - 10д от Закона за подпомагане на земеделските производители лицензии, предоставят банкова гаранция в полза на Министерството на земеделието и горите по образец съгласно приложение № 6, за вноса на земеделските и захарните продукти, осъществяван до 31 декември 2006 г.
(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед земеделските и захарните продукти, за които се изисква банкова гаранция при поставяне под режим на внос или под режим на активно усъвършенстване по системата с възстановяване на стоки. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Агенция "Митници" разрешава вдигането на стоките, включени в заповедта по ал. 2, след представяне на банковата гаранция.
(4) Банковата гаранция се освобождава на 1 януари 2008 г. и при условие, че вносителят няма установени свръхзапаси.
(5) Банковата гаранция обезпечава внасянето на дължимата по чл. 20 вноска за установени свръхзапаси.
(6) Размерът на банковата гаранция се определя по реда на чл. 20, ал. 2 или 3.";
в) се отменя;
г) създава се :
"Приложение № 6 към § 3а, ал. 1
Array
§ 8. В (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30 и 31 от 2006 г.) се отменя.
§ 9. В (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. - се отменят.
2. В :
а) в ал. 1 думата "Класификаторите" се заменя с "Кланиците";
б) алинея 2 се отменя.
3. и се отменят.
§ 10. В (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се :
"Служебно заличаване
Чл. 57а. (1) Регистрация на географско означение на земеделски продукт или храна се заличава служебно, когато географското означение на земеделския продукт или храна се впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
(2) Министерството на земеделието и горите уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Заличаването се извършва в едномесечен срок от уведомяването."
2. от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 43 от 2005 г.) се отменя.
§ 11. В (обн., ДВ., бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65 и 82 от 2006 г.) се създава :
"Чл. 4а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
(2) Министърът на земеделието и горите уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.
(3) Министърът на земеделието и горите поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.
(5) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и горите."
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на , който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 ноември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1860/2004 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 994/98
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1291/2000 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1043/2005 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/1999 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2092/91 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 509/2006 НА СЪВЕТА
Р от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 824/2000 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1255/1999 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2771/1999 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 214/2001 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3730/87 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3149/92 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/96 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1535/2003 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1788/2003 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2004 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4045/89 НА СЪВЕТА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)
§ 28. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
.........................................................................................
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието " и "министъра/ът на земеделието и продоволствието.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 26 от 2010 Г.)
§ 64. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2010 Г.)
§ 21. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването издават наредбата по в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 30. влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)
§ 67. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредбата по за прилагане на националната програма по в срок до 1 декември 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните издава наредбите по , и в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(3) Министерският съвет издава наредбата по в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(4) Директорът на Агенция "Митници" и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издават инструкцията по в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 68. . (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53 и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)
§ 44. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "Министерството на икономиката" и "министъра на икономиката".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)
§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на Министерският съвет издава постановление по .
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава наредбата по от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив