Обн. ДВ. бр. от 9 Май 2000г.,
изм. ДВ. бр. от 19 Март 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Юли 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Януари 2003г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Май 2004г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Май 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Септември 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Декември 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Март 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Август 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 31 Октомври 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 24 Ноември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Март 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Август 2010г.,
доп. ДВ. бр. от 18 Май 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 26 Март 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Август 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Февруари 2015г.,
доп. ДВ. бр. от 6 Март 2015г.

Допълнителни разпоредби

Предмет

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) Предмет на този закон е създаването на публичен регистър за деклариране на имущество, доходи и разходи на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности.

Обхват

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина:
1. президентът и вицепрезидентът;
2. народните представители;
3. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. председателите и съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд;
6. главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура;
7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) директорът на Националната следствена служба и неговите заместници;
8. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
9. областните управители и заместник-областните управители;
10. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата;
11. председателят и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;
12. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
13. (нова - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
13а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;
14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят и членовете на Съвета за електронни медии;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителните директори на изпълнителните агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
19. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) омбудсманът и заместник-омбудсманът;
20. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията;
21. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) органите на управление на Националния осигурителен институт;
22. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят на Националната здравноосигурителна каса и директорите на районните здравноосигурителни каси;
23. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) генералните директори на Българската национална телевизия, на Българското национално радио и на Българската телеграфна агенция;
24. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.; доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) директорите и заместник-директорите на службите за сигурност и на службите за обществен ред по смисъла на , председателят и заместник-председателите на Държавна агенция "Национална сигурност", главните директори, директорите на дирекции и на териториални дирекции на агенцията;
25. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници" и директорите на дирекции в Централното митническо управление;
26. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) изпълнителният директор, заместник-директорите и главният секретар на Националната агенция за приходите и директорите на дирекции в централното управление и директорите на териториалните дирекции;
26а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните й звена;
27. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговите заместници, директорите на главните дирекции и техните заместници, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници;
28. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) членовете на политическите кабинети;
29. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети;
30. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) главният секретар на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, главните секретари в администрацията на изпълнителната власт;
31. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.)
32. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейския парламент от Република България;
33. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на Европейската комисия от Република България и българските граждани, заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
34. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;
35. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) ръководителите на задграничните представителства на Република България;
36. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) българските граждани, които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;
37. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) членовете на управителния съвет и на надзорния съвет на Българската банка за развитие;
38. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.) членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания и на Българския енергиен холдинг;
39. (нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 31 - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) други лица, за които това е предвидено в закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) Ръководителите на ведомствата, които назначават и освобождават лицата по ал. 1, са длъжни в 14-дневен срок от издаване на съответния акт да уведомят за това Сметната палата. За лицата по ал. 1, т. 33, 34 и 36 уведомлението се извършва от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и доходите и на своите съпрузи (съпруги) и ненавършилите пълнолетие деца.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Списъкът на имената на лицата по ал. 1 се публикува на на Сметната палата.

Предмет на деклариране

Чл. 3. (1) Лицата по декларират в публичния регистър следното имущество и доходи:
1. недвижимо имущество;
2. моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
3. парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна валута;
4. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;
5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2013 г., в сила от 13.08.2013 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) доходи извън тези за заеманата длъжност от лицата по , получени през предходната календарна година, когато са над 2000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На деклариране подлежат дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на лицата по с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността, за:
1. обучение;
2. пътуване извън страната;
3. други плащания с единична цена над 500 лв.

Периодичност на декларирането

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по декларират:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) имуществото по в срок до един месец от встъпването им в длъжност и от освобождаването им от длъжност;
2. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи по през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по подават декларация по образец утвърден от председателя на Сметната палата, на хартиен и електронен носител, както и изрично писмено съгласие за предоставяне на данни от декларацията, когато такова съгласие е необходимо по силата на закон. Декларация, подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е подадена в съответствие със .
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При промяна на заеманата длъжност от лице, което остава като задължено лице по , не се подава декларация по ал. 1, т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по , не се подава декларация по ал. 1, т. 2, за което се уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по не декларират имуществото и доходите на своите съпрузи (съпруги) при фактическа раздяла, както и в случаите, когато двамата съпрузи не живеят заедно и нямат общо домакинство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по могат да правят промени в подадените от тях декларации до 31 май на текущата година.
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При деклариране на имуществото по , ако то е придобито по време на заеманата длъжност по , се посочват също правните основания и произходът на средствата, с които е станало придобиването им.

Отговорен орган

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Публичният регистър за лицата по се създава към председателя на Сметната палата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се съхраняват 10 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Декларациите се унищожават след изтичане на срока по ал. 2 от комисия, назначена със заповед на председателя на Сметната палата.

Обществен достъп до декларациите

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър по .
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на Сметната палата в Интернет при спазване на
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В двумесечен срок от изтичане на сроковете по председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет:
1. декларациите на лицата по ;
2. имената на лицата по , които не са подали декларации.
(4) (Отм., нова - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Достъпът до данните от публичния регистър по се осъществява и по реда на .
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата по имат право на достъп до регистъра по относно личните си декларации.

Проверка на подадените декларации (Загл. изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите по Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.
(2) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
(3) Органите и институциите по ал. 2 са длъжни в двумесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.
(4) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 2. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 2 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.
(5) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях, включително в случаите на несъответствие между декларираните факти и получената информация по в размер до 10 000 лв. В останалите случаи проверката приключва със заключение за несъответствие.
(6) В едномесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 председателят на Сметната палата публикува на страницата на Сметната палата в Интернет заключението по ал. 5 и списък на органите и институциите, които не са изпълнили задължението си по ал. 3.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите на неподаване на декларация от лицата по , както и когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". В 14-дневен срок след приключване на проверката или ревизията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща резултатите на председателя на Сметната палата и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(8) В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на страницата на Сметната палата в Интернет.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице по , което не подаде декларация съответно уведомление в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 2500 до 5000 лв.
(3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата.
(3) Наказателно постановление относно съставен акт за установено нарушение, извършено от председателя на Сметната палата, се издава от упълномощен член на Сметната палата.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Приложение № 1 към
(Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Приложение № 2 към
(Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Приложение № 3 към
(Ново - ДВ, бр. 38 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Заключителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив