Обн. ДВ. бр. от 16 Ноември 2004г.,
изм. ДВ. бр. от 18 Октомври 2005г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В думите "Неразделна част от предложението по ал. 1 са" се заменят със "За обосноваване на основните параметри по предложението към него се прилагат:".
§ 2. Създават се чл. 46б и 46в:
" (1) При прекратяване на концесионен договор концесионерът или негов правоприемник е длъжен да предаде обекта на концесия на комисия, назначена от упълномощен министър, а в случаите, когато няма такъв - от министъра, сключил концесионния договор. За предаването и приемането на обекта се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от упълномощен представител на концесионера или на неговия правоприемник.
(2) Когато към датата на прекратяване на концесионния договор юридическото лице на концесионера е прекратено без правоприемник, комисията по ал. 1 съставя констативен протокол.
(3) Срокът за предаване и/или приемане на обекта на концесия се определя с решението на Министерския съвет за прекратяване на концесионния договор. В случаите, когато концесионният договор се прекратява на друго основание, срокът е 30 дни от датата на прекратяването му.
(4) В състава на комисията по ал. 1 се включват представители на Министерския съвет, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите, на юридическото лице, което по закон управлява обекта на концесия, и други по преценка на съответния министър.
(5) От датата на протокола обектът на концесия се управлява съгласно действащото законодателство.
Array
(2) В случаите по ал. 1 от датата на подписване на протокола физическата охрана на находището на съответното подземно богатство се извършва от областния управител по ал. 1."
§ 3. В се създава т. 7:
"7. финансиране на дейностите по физическа охрана в случаите по ."
§ 4. В се създава ал. 5:
"(5) Предоставянето на средства за финансиране по се извършва след писмено мотивирано искане от страна на съответния областен управител до министъра на финансите чрез министъра на държавната администрация."
§ 5. Глава девета се изменя така:
"Глава девета
НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР И АРХИВ
Array
Чл. 52
(2) В регистъра се въвеждат и поддържат данните по от Закона за концесиите.
(3) Регистърът се създава и поддържа по начин, който гарантира защита на данните в системата срещу заличаване, неправомерно изменение и ползване.
(4) Архивът към регистъра съдържа на хартиен носител досие за всяка вписана концесия с документите по от Закона за концесиите.
Чл. 53
(2) Регистърът се състои от две части:
1. за концесиите, предоставени от държавата;
2. за концесиите, предоставени от общините.
Чл. 54
1. данните по от Закона за концесиите за откриване на партида за съответната концесия;
2. оригинален екземпляр от концесионния договор и приложенията към него;
3. документите по от Закона за концесиите.
(2) В случаите, когато влизането в сила на концесионния договор е поставено в зависимост от изпълнението на определени условия или друг модалитет, органите по ал. 1 изпращат информация и документи, които удостоверяват влизането в сила на договора.
(3) При промяна на вписано обстоятелство, включително при прекратяване на концесионен договор, съответните данни и документи се изпращат в срока и по реда на ал. 1. Анексите към вписани концесионни договори и приложенията към тях също се изпращат в оригинал.
(4) Данните по ал. 1 и 3 се предоставят по образци и се изпращат едновременно на хартиен носител и в електронен вид.
(5) Министърът на държавната администрация изпраща получените данни и документи по ал. 1 - 3 на длъжностни лица от администрацията на Министерския съвет, които в съответствие с длъжностните си характеристики водят регистъра и поддържат архива към него.
(6) Образците по ал. 4 се утвърждават от министъра на държавната администрация.
Array
1. откриват партида с идентификационен номер, по която се извършват и всички последващи вписвания;
2. откриват досие на вписаната концесия, към което прилагат всички документи, предоставени във връзка със съответните вписвания.
(2) При констатиране на несъответствие между данните в образеца и предоставените документи по длъжностните лица извършват съответните корекции в образеца. В тези случаи действията по ал. 1 се извършват в 20-дневен срок от получаването на данните и документите.
(3) При констатиране на непълноти в предоставените данни или документи длъжностните лица по уведомяват съответния орган.
(4) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 органът изпраща липсващите данни и/или предоставя липсващите документи.
(5) В случаите по ал. 3 действията по ал. 1 се извършват в 14-дневен срок от получаването на данните или документите по ал. 3.
Array
(2) Когато предоставените документи доказват прекратяване на съответната концесия, длъжностните лица по закриват партидата, без да заличават направените по нея вписвания.
Array
1. откриват и поддържат партида за всяка концесия, като вписват и данните по от Закона за концесиите;
2. поддържат архива към регистъра с досиетата на вписаните концесии;
3. съставят удостоверения за липса на регистрация по от Закона за концесиите по образец, утвърден от министъра на държавната администрация;
4. предоставят информацията, за която министър-председателят или упълномощено от него длъжностно лице е приел решение за предоставяне по от Закона за достъп до обществена информация;
5. изпълняват и други функции, свързани с водене на регистъра и поддържане на архива към него.
Чл. 58
1. първа част - буква "Д" - за концесия, предоставена от държавата, или буква "О" - за концесия, предоставена от община;
2. втора част - пореден номер на партидата в съответната част на регистъра.
Array
(2) Предоставянето на данни от регистъра и на информация от архива към него се извършва от длъжностните лица по след решение на лицето по .
(3) Достъпът до данните от регистъра се осъществява и чрез страницата на Министерския съвет в интернет.
Чл. 60
(2) До закриване на партидата на съответната концесия досието към нея се съхранява от длъжностните лица по .
(3) След закриване на партидата на съответната концесия досието към нея се предава по опис в архива на Министерския съвет, където се съхранява 10 години.
(4) С изтичането на срока по ал. 3 досието на съответната концесия се предава за постоянно съхраняване в Държавния архивен фонд.
Чл. 61
§ 6. Националният концесионен регистър по изменената глава девета се закрива в срока по от преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 80 от 2004 г.), като архивът към него се предава към новосъздадения архив по .
§ 7. В от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 209 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 4 и 26 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44, 74 и 87 от 2001 г., бр. 81 от 2002 г., бр. 20 и 75 от 2003 г. и бр. 21, 24 и 33 от 2004 г.), т. 11 се изменя така:
"11. извършва дейностите по глава девета от , приет с Постановление № 240 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г., бр. 48 от 2000 г., бр. 27 от 2002 г. и бр. 13 от 2004 г.)."
§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net