В сила от 07.04.1998 г.
Обн. ДВ. бр. от 7 Април 1998г.,
попр. ДВ. бр. от 21 Април 1998г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Март 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Септември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Ноември 2005г.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В накрая се поставя запетая и се добавя "когато ползването на обекта е пряко свързано с извършването на дейността".
§ 2. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "откриване на процедура по" се заличават.
2. Алинеи 2, 3, 4 и 5 се изменят, както следва:
"(2) Молбата трябва да бъде мотивирана, да съдържа представяне на търговеца и на извършваната от него стопанска дейност, както и на инвестиционните му намерения. Всеки министър, председател на комитет или ръководител на централно ведомство може да одобрява конкретни изисквания за съдържанието на молбата по ал. 1 или образец за подаване, които трябва да са на разположение на интересуващите се лица.
(3) Съответният министър, председател на комитет или ръководител на централно ведомство в срок до един месец преценява съдържащото се в молбата предложение, като може да го съгласува с другите заинтересувани министерства и ведомства. Непроизнасянето на заинтересуваните министерства или ведомства в определения срок се счита за съгласуване без забележки.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 лицето, подало молбата, има право да получи информация за становището по повод молбата му, което не подлежи на обжалване.
(5) Подаването на молба не създава права или привилегии за лицата, подали молба във връзка с предоставянето на концесия."
§ 3. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) В случаите на предоставяне на концесия във връзка с приватизация органът по ал. 1 извършва действията по тази глава и внася в Министерския съвет предложение за приемане на решение по чл. 7 от Закона за концесиите."
§ 4. Създава се :
"Чл. 5а. (1) Когато концесията е за обект и дейност по чл. 3, т. 3, подготвителните действия се извършват съгласувано, а предложенията по чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите се правят едновременно от компетентните министри, ако са различни. В тези случаи с решението по.чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите Министерският съвет определя министъра, който ще сключи концесионния договор.
(2) При възможност за многофункционално използване на обекта на концесия или за предоставяне на повече от една концесия при разпределяне на ползването върху един обект подготвителните действия задължително се съгласуват със заинтересуваните министерства и ведомства. В тези случаи концесията се предоставя при условия, чрез които се запазва възможността за нормално експлоатиране на обекта за различни дейности и при повече от една концесия върху него.
(3) Когато концесията е за хидромелиоративни съоръжения и системи, за водоснабдителни съоръжения и системи, за хидротехнически съоръжения и за водноелектрически централи, задължително се изисква съгласие на Министерството на околната среда и водите по отношение на използваните води, а когато концесията е за минерални води, задължително се изисква съгласие на Министерството на здравеопазването."
§ 5. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите "финансов, икономически" се заменят с "финансово-икономически" и се създава изречение второ:
"Изготвянето на анализите се възлага и анализите се приемат от съответния орган по ал. 1 по ред, установен от него."
2. Създава се ал. 4:
"(4) Извършителите на анализите нямат право да консултират по какъвто и да е начин други лица извън възложителя по отношение на концесията."
§ 6. се изменя така:
"Чл. 8. (1) Предложението пред Министерския съвет съдържа предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесията.
(2) Неразделна част от предложението по ал. 1 са:
1. правен анализ на концесията;
2. финансово-икономически анализ на концесията;
3. социален анализ на концесията;
4. екологичен анализ на концесията;
5. други анализи съобразно предмета на концесията.
(3) Правният анализ се изготвя от правоспособен юрист и в зависимост от предмета на концесията съдържа:
1. определяне на правното основание за концесиониране на обекта или дейността;
2. правни характеристики и индивидуализация на обекта като предмет на концесия и уточняване на конкретните обекти, свързани с осъществяване на дейността, подлежаща на концесиониране, включително анализ на принадлежащата инфраструктура и принадлежности, когато има такива;
3. установяване и анализ на съществуващи права или фактически отношения на ползване на обекта, на части от него или от прилежащата инфраструктура; представяне на ползвателя и на основанията за ползването;
4. определяне на правата и задълженията на концесионера и на концедента; конкретизиране на правата на концесионера върху плодовете, приращенията и подобренията на вещите, свързани с предмета на концесия;
5. установяване на наличие или липса на права на трети лица, имащи отношение към ползването на обекта или осъществяването на дейността, включително на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни тежести на имоти на трети лица;
6. установяване на наличие или липса на особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.;
7. установяване и квалифициране на правомерността на придобити или осъществявани права върху обекта;
8. препоръчителни условия и приоритети в зависимост от обекта или дейността с оглед на евентуално провеждане на конкурс;
9. предложение за вида на гаранциите за изпълнение на задълженията на концесионера;
10. други елементи с оглед на характера и особеностите на обекта или дейността.
(4) Финансово-икономическият анализ се основава на правния анализ и в зависимост от предмета на концесията съдържа:
1. описание и характеристики на обекта или дейността, определяне на техническите параметри и граници;
2. описание на технологията, свързана с ползването на обекта или с извършването на дейността;
3. технически изисквания и нива, необходими за осъществяване на дейността или във връзка с ползването на обекта, включително оборудване, гарантиращо спазване на изискванията по опазване на околната среда;
4. минимална задължителна инвестиционна, работна и рекултивационна програма във връзка с осъществяването на концесията по години, включително индивидуализиране и оценяване на задължителните подобрения;
5. предложение за гаранции и форми на контрол от страна на концедента за изпълнение на минималната работна, инвестиционна и рекултивационна програма;
6. определяне и обосновка на срока на концесията;
7. определяне и анализ на разходите по години - инвестиционни, експлоатационни, ликвидационни, рекултивационни и други, свързани с ползването на обекта или с извършването на дейността;
8. определяне и анализ на очакваните приходи по години в резултат на ползването на обекта или извършването на дейността; принципи, начин и особености на ценообразуването на дадения пазар;
9. предварителна оценка и предложение за вида, размера и начина на плащане на концесионното възнаграждение;
10. предложение за други финансови условия, свързани с контрола и управлението на концесията от страна на концедента;
11. анализ и изводи за ефективността на проекта, в т. ч. бюджетната, на основата на дисконтираните парични потоци за предлагания срок на концесията, нетната настояща стойност, вътрешната норма на възвръщаемост, срока на откупуване и оценка на риска;
12. анализ относно правото на обезщетение на концесионера за направените подобрения при прекратяване на концесията и предложение за размера му;
13. предложение за вида, размера и начина на плащане на депозита за участие в конкурса или търга.
(5) Социалният анализ разглежда възможностите за осигуряване на работни места и квалификация на специалисти във връзка с концесията, отражението й върху демографията на района и очаквания социален ефект.
(6) Екологичният анализ се изготвя от експерти, лицензирани от Министерството на околната среда и водите, и в зависимост от предмета на концесията съдържа:
1. обща характеристика на обекта или дейността - предмет на концесията: местонахожение; описание на обекта или дейността; технически параметри и граници; свързана с ползването на обекта или с извършване на дейността технология; инфраструктура; етапи на концесията;
2. описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които се очаква да бъдат обект на въздействие в резултат от предоставянето на концесията: атмосферен въздух; повърхностни и подземни води; геоложка основа, релеф и почви; растителен и животински свят, включително защитени територии; ландшафт; санитарно-хигиенни условия; културно наследство; за действащите обекти - предмет на концесия, се описват и условията на съществуващата околна среда - обект на въздействие;
3. прогноза за предполагаемото въздействие върху засегнатите в резултат на предоставянето на концесията компоненти и фактори на околната среда;
4. мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта или дейността върху компонентите на околната среда;
5. план за действие при аварийни ситуации; мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване (ликвидиране) на аварийни изпускания на замърсяващи вещества;
6. план за собствен мониторинг за наблюдение на засегнатите в резултат на осъществяване на концесията компоненти на околната среда;
7. заключение за допустимото замърсяване на околната среда в съответствие с действащите в страната норми и стандарти.
(7) Органите, възлагащи анализите, могат да поставят допълнителни изисквания към съдържанието на анализите.
(8) При техническа сложност на проекта или при наличие на изградени съоръжения, инфраструктура, принадлежности и др. се изготвя отделен технически анализ. Когато предмет на концесия е обект, който ще бъде изграден от концесионера с негови средства, се изготвя подробно описание с определени основни строително-технически и икономически параметри.
(9) При определяне за концесионер без търг или конкурс на търговец, който към момента на изготвяне на анализите ползва обекта или извършва дейността, подлежащи на концесиониране, концесионерът е длъжен да предостави необходимите данни и документи за изготвяне на анализите и отговаря за пълнотата и верността на предоставените от него изходни данни.
(10) Анализите се датират и подписват от извършителите. Към анализите се прилагат копия от документи, легитимиращи собствеността, техническа документация, карти, чертежи, инвентарни описи и други документи, послужили при изготвянето на анализите, както и надлежно предоставените изходни данни, заверени от издалите ги органи."
§ 7. се изменя така:
"Чл. 9. (1) Предложението за предоставяне на концесия и проектът на решение по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите преди внасянето за разглеждане от Министерския съвет се съгласуват със заинтересуваните министерства и ведомства и със съответния областен управител. Заедно с предложението задължително се съгласуват, както следва: финансово-икономическият анализ - с Министерството на финансите, социалният анализ - с Министерството на труда и социалната политика, екологичният анализ - с Министерството на околната среда и водите или със съответните регионални инспекции по околната среда и водите, съобразно компетентността им по Закона за опазване на околната среда. Анализите или части от документацията могат да се съгласуват и с други заинтересувани органи. Съгласувателните становища се представят в двуседмичен срок.
(2) Към предложението за предоставяне на концесия за заседанието на Министерския съвет се прилагат и:
1. проект на решение на Министерския съвет по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите заедно със съгласувателните становища;
2. проект на концесионен договор - когато предложението е за провеждане на търг или в случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс;
3. предложение за състава на тръжната, съответно конкурсната, комисия;
4. акт за държавна собственост - когато концесията е за съществуващ обект, който съобразно естеството си подлежи на актуване по реда на Закона за държавната собственост."
§ 8. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "Закона за концесиите" се добавя "по анализите и по проектите на решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите и на концесионния договор".
2. В ал. 3 думите "проектите на решения" се заменят с "проектите по ал. 1".
§ 9. В се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 11.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 10. В се създават ал. 3 и 4:
"(3) когато предложението е за предоставяне на концесия по реда на § 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Министерският съвет приема решение по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на приватизиращото се предприятие без търг или конкурс в 3-месечен срок от внасяне на предложението.
(4) Когато предложението е за предоставяне на концесия по реда на § 5б от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Министерският съвет приема решение по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия на търговското дружество без търг или конкурс в 3-месечен срок от внасяне на предложението."
§ 11. В заглавието на глава четвърта след думата "организиране" се добавя" и провеждане".
§ 12. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се създава изречение второ: "В определени със закон случаи концесионерът се определя без търг или конкурс."
2. Създава се ал. 4:
"(4) При предоставяне на концесия в случаите по § 5а и 5б от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия концесионер по право е търговското дружество, ползващо обекта или извършващо дейността, подлежащи на концесиониране."
§ 13. се отменя.
§ 14. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "на Народното събрание" се заличават, а след думата "конкурса" се добавя "или търга".
2. В ал. 2 думите "чл. 7, ал. 1" се заменят с "чл. 7, ал. 2".
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) За членове на комисията се назначават представители на съответните министерства и ведомства. В комисията задължително се включва представител на Министерството на финансите. При необходимост в комисията се включват представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната."
§ 15. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя "и датата, до която се приемат заявления за участие в конкурса или търга;".
2. Създава се нова т. 5:
"5. одобрява образец на декларацията за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;".
3. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
"6. при необходимост комисията може да привлече експерти при спазване на изискванията за опазване тайната на сведенията; комисията определя размера на възнагражденията на привлечените експерти;".
4. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 16. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. изисквания относно съдържанието на комплексния план или относно разработките по условията на конкурса;"
б) точки 5 и 6 се изменят така:
"5. в случаите на провеждане на търг - проект на концесионен договор;
6. изисквания във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за концесиите;"
в) създават се т. 7 и 8:
"7. размера на депозита и начина на плащането му в съответствие с решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите;
8. други изисквания."
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Към конкурсните книжа се предоставят два плика - голям и малък, а към тръжните за таен търг - един плик. Пликовете са еднакви за всички кандидати и не се допуска подмяната им с други."
3. Алинея 3 се отменя.
§ 17. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
"2. цената на конкурсните или тръжните книжа, мястото, срока, реда и начина на закупуването им и за подаване на заявленията по чл. 12, ал. 1 от Закона за концесиите;"
б) създава се т. 4:
"4. начина за съобщаване на решението на комисията за допускане до участие в конкурса или търга."
2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Когато се обявява конкурс, в съобщението по ал. 1 се публикуват и конкурсните условия, подредени по реда на приоритета им.
(4) Когато се обявява търг, в съобщението по ал. 1 се публикува изискването за представяне към заявлението на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите."
§ 18. Създава се :
"Чл. 19а. (1) Конкурсните или тръжните книжа се получават по двустранно подписан опис след заплащане на определената им цена и след подписване на декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.
(2) Декларацията за опазване тайната на сведенията се подписва в два екземпляра от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца в присъствието на лице, определено от председателя на комисията. Единият екземпляр се задържа към описа на конкурсните или тръжните книжа, а другият се прилага от заявителя към заявлението за участие в конкурса или търга съгласно чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите.
(3) Заявления за участие в конкурса или търга се приемат до посочените в съобщението дата и час. Подадените заявления се завеждат в деловодството на съответното министерство или ведомство и се предават срещу подпис на член на конкурсната, съответно тръжната, комисия. Комисията води регистър, в който се описват заявленията и приложените към тях документи по поредността на подаването им."
§ 19. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
"(1) Комисията разглежда подадените в срока заявления и проверява изпълнението на изискванията на Закона за концесиите и на специфичните изисквания относно заявленията и приложенията към тях. По всяко заявление се прави отделен протокол, в който комисията се произнася по спазването на определените изисквания или по необходимостта от даване на срок за отстраняване на допуснати нередовности. При наличие на нередовности комисията посочва каква нередовност е констатирана и уведомява съответния заявител за необходимостта от отстраняването й в 7-дневен срок. Срокът за отстраняване тече от датата на писменото уведомление на заявителя, което се прави по надлежния ред или с подпис на заявителя върху съобщението.
(2) Разглеждането на заявленията по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от изтичането на посочения в съобщението краен срок за подаване на заявления, съответно на срока, даден за отстраняване на допуснати нередовности. Комисията допуска до конкурс или търг всички лица, представили редовни документи в съответствие с чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите. В случаите на присъствен конкурс комисията определя реда за явяване на допуснатите участници и ги уведомява за определените им ден и час на явяване по реда на чл. 19, ал. 2, т. 4."
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея след думите "до конкурс" се добавя "или търг".
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
"(4) Решението на комисията по ал. 3 се съобщава на всички подали заявления лица по реда, определен в съобщението по чл. 19, ал. 2, т. 4, и може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Министерския съвет, който приема окончателно решение в 14-дневен срок от сезирането му."
5. Създава се ал. 5:
"(5) Когато в определения за подаване на заявления срок не постъпи нито едно или постъпи само едно заявление, в 7 - дневен срок от последната дата за подаване на заявления комисията може да вземе решение за удължаване на срока за подаване на заявления, което се обнародва."
§ 20. В се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 1, 2 и 3.
§ 21. В се създава ал. 2:
"(2) В случай че комисията е взела решение за удължаване на срока за подаване на предложения, пликът с постъпилото предложение не се отваря и се съхранява до изтичане на удължения срок, а участникът се уведомява писмено."
§ 22. В се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса. Неявилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до 1 час след определеното време или веднага след изслушването на участниците, които са се явили."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
3. В ал. 4 се създава изречение второ:
"Разясненията на участниците не могат да представляват допълнения или изменения на депозираните предложения."
4. Създава се ал. 5:
"(5) При повече предложения, по-голяма сложност или обем на документацията конкурсът започва на датата, за която е обявен, продължава в следващите дни по определен от комисията регламент и график и приключва с изслушване на всички участници."
§ 23. В се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "на заседанието по чл. 22, ал. 1." и се създава изречение второ:
"По изключение, при повече предложения или при по-голяма сложност или обем на документацията, председателят на комисията определя срок до 7 дни за запознаване на комисията с всички предложения."
2. В ал. 2 след думите "Комисията не може да иска" се добавя "и да приема за разглеждане".
§ 24. се отменя.
§ 25. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) При провеждане на таен търг всеки участник представя предложението си относно концесионното възнаграждение запечатано в плика, предоставен му с тръжните книжа."
2. В ал. 3 в началото се добавя "На следващия работен ден".
§ 26. В се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) На датата и в часа, обявени за провеждане на явен търг, председателят проверява и отбелязва в протокол присъствието на допуснатите участници и на членовете на комисията. Ако се констатира присъствие само на един участник, комисията взема решение за провеждане на търга или за удължаване на срока за подаване на предложения съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за концесиите. Присъстващият участник се уведомява за решението на комисията. Решението за удължаване на срока се обнародва, а тръжната процедура се провежда на датата, на която изтича удълженият срок."
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят устно своите предложения пред комисията в наддаване с останалите участници."
4. Създава се ал. 5:
"(5) Председателят на комисията обявява приключването на търга, като за резултатите от него веднага се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в търга."
§ 27. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "14" се заменя със "7" и накрая се добавя "или конкурса".
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
"Комисията може да изрази становище, че не се предлага спечелил търга или конкурса участник."
§ 28. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя "или търга".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Депозитът на спечелилия конкурса или търга участник, както и депозитите на участниците, които са нарушили обявените изисквания за провеждане на конкурса или търга, се задържат."
§ 29. В се изменят така:
"(1) Упълномощеният министър и определеният за спечелил конкурса или търга участник сключват договор за концесия в едномесечен срок от влизането в сила на решението по чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиите.
(2) При сключването на договора определеният за спечелил конкурса участник е обвързан с направеното предложение относно конкурсните изисквания."
§ 30. се изменя така:
"Чл. 35. (1) Министерският съвет може да приеме решение за провеждане на нов търг или конкурс за същия обект или дейност при несключване на договор в срок до 1 месец от влизането в сила на решението по чл. 18, ал. 3 от Закона за концесиите поради:
1. отказ от страна на спечелилия търга или конкурса участник да сключи договора; в този случай се прилага чл. 19, ал. 3 от Закона за концесиите;
2. настъпване на обстоятелства, препятстващи сключването на договора при обявените условия.
(2) С решението по ал. 1 се правят необходимите изменения и допълнения на решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите.
(3) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник"."
§ 31. се изменя така:
"Чл. 36. (1) В случаите по чл. 35, ал. 1, т. 1 Министерският съвет може да приеме решение да предложи на втория в класирането участник да сключи концесионния договор при условията на спечелилия конкурса участник.
(2) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и подлежи на обжалване по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за концесиите."
§ 32. се изменя така:
"Чл. 37. (1) Когато има концесионер, определен без търг или конкурс по реда на § 5а от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите при условие за влизане в сила от момента на прехвърлянето на правото на собственост по приватизационния договор.
(2) Концесионният договор с концесионер, определен без търг или конкурс по реда на § 56 от допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите и влиза в сила от момент, посочен в договора.
(3) Определеният без търг или конкурс концесионер представя комплексен план за осъществяване на концесията в случаите, когато това е посочено в решението по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите."
§ 33. В се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Концесионният договор се сключва в писмена форма в 3 еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един за Националния концесионен регистър в Министерския съвет."
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 2 и се изменя така:
"(2) Когато за обекта на концесия съобразно естеството му е издаден акт за държавна собственост, на компетентния орган по чл. 69 или чл. 70 от Закона за държавната собственост се изпраща уведомление и извлечение от Националния концесионен регистър за съответно отбелязване на концесионния договор."
§ 34. В се изменя така:
"(1) Във всеки концесионен договор изрично се определя датата на влизането му в сила."
§ 35. В заглавието на глава седма след думата "изпълнение" се поставя запетая и се добавя "контрол".
§ 36. В се изменя така:
"(2) При необходимост концесионерът може да отправи искане за оказване на съдействие по осъществяване на концесията към министъра - страна по концесионния договор. В зависимост от естеството на проблемите министърът може да поиска съдействие от други държавни и общински органи и институции."
§ 37. В се отменя.
§ 38. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "в нотариалните служби" се заменят с "в Националния концесионен регистър" и се създава изречение второ:
"Към досието на концесията се прилага копие от анекса."
2. В ал. 2 думата "съществени" се заличава.
§ 39. се отменя.
§ 40. В след думите "При прекратяването " се добавя "по чл. 22, ал. 4 от Закона за концесиите".
§ 41. се изменя така:
"Чл. 46. Контролът по цялостното изпълнение на концесионния договор, включително на задълженията на концесионера, се осъществява от сключилия договора министър, освен ако изрично Министерският съвет не е определил друг орган."
§ 42. Заглавието на глава осма се изменя така:
"Финансиране на дейността по концесиите".
§ 43. се изменя така:
"Чл. 47. (1) Сметките на фонд "Покриване на разходите по концесиите" се откриват в Българската народна банка и се обслужват от специализираното звено към Министерството на финансите.
(2) Средствата в левове и във валута от предоставянето и осъществяването на концесии постъпват по набирателна сметка на съответния орган, сключил концесионния договор и/или осъществяващ контрола по изпълнението му.
(3) Министерствата, комитетите и централните ведомства внасят постъпилите средства по ал. 2, както следва:
1. осемдесет и пет на сто - по сметка за приходите на централния републикански бюджет в Българската народна банка, а за валутните постъпления - по съответната валутна сметка на централния републикански бюджет в Българската народна банка;
2. петнадесет на сто - по сметките в левове и във валута на фонд "Покриване на разходите по концесиите".
(4) Средствата по ал. 2 се внасят от съответното министерство, комитет или централно ведомство при условия и по ред, определени от министъра на финансите."
§ 44. се изменя така:
"Чл. 48. (1) Средствата по фонд "Покриване на разходите по концесиите" се набират от:
1. петнадесет на сто от постъпленията от предоставянето и осъществяването на концесии;
2. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, рекламна и издателска дейност, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в конкурс или търг и др. подобни;
3. платените неустойки по поети, но неизпълнени задължения, включени в концесионните договори;
4. помощ и дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;
5. приходи от лихви;
6. еднократна вноска от централния републикански бюджет за 1998 г. в размер до сумата, предвидена в Закона за държавния бюджет.
(2) Средствата по фонд "Покриване на разходите по концесиите" се разходват за:
1. заплащане на правни, финансово-икономически, социални, екологични и други анализи, изготвяне на проектодоговори и документация за предоставяне на концесии, възложени от съответните министерства, комитети и централни ведомства;
2. заплащане на извършена техническа работа и проектометодики във връзка с предварителната подготовка на обектите и дейностите за предоставяне на концесии;
3. заплащане на консултантски услуги и експертизи, възложени от съответните министерства, комитети и централни ведомства;
4. заплащане на обезщетенията в полза на трети лица в случаите по чл. 45, ал. 2;
5. изграждане на национален концесионен регистър, архив към него и информационно осигуряване на дейностите по предоставяне на концесиите;
6. средства за осъществяване контрол по концесиите;
7. разходи по обслужване дейността на фонда;
8. други мероприятия и дейности, създаващи условия за предоставяне и осъществяване на концесии, включително за оползотворяване на предоставена чуждестранна техническа помощ, придобиване, ремонт и поддръжка на материални активи, обучение на служители и специалисти, публикации и реклама."
§ 45. се изменя така:
"Чл. 49. (1) Министерствата, комитетите и централните ведомства ползват средствата от фонда в съответствие с утвърдената от Министерския съвет разходна част по ред, определен от министъра на финансите.
(2) За внесените във фонда и изразходвани от него средства, министрите, председателите на комитети и ръководителите на централни ведомства изготвят отчети в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет.
(3) Когато до 1 януари на съответната година приходната и разходната част на фонда не са утвърдени от Министерския съвет, разходи от него могат да се извършват само с разрешение на министъра на финансите.
(4) За извършените чрез набирателните сметки плащания по ал. 1 и за събраните и разпределени приходи по чл. 47 министерствата, комитетите и централните ведомства изготвят и представят в Министерството на финансите отчет по пълна бюджетна класификация в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет.
(5) Оперативната работа по отчитане на постъпилите средства от концесиите и обслужването на фонда се осъществява от специализирано звено на Министерството на финансите."
§ 46. се изменя така:
"Чл. 50. (1) Министрите, председателите на комитети и ръководителите на централни ведомства изготвят проект за своята част от приходите и разходите на фонд "Покриване на разходите по концесиите" и го представят в Министерството на финансите в определения от министъра на финансите срок за изготвяне на проектобюджета.
(2) Проектът по ал. 1 се придружава с доклад и разчети, обосноваващи отделните приходи и разходи.
(3) Министърът на финансите изготвя проект за приходите и разходите на фонд "Покриване на разходите по концесиите" и го внася в Министерския съвет за утвърждаване, както следва:
1. обобщен проект за приходите и разходите по пълна бюджетна класификация;
2. по отделните държавни органи и бюджетни организации.
(4) Министерският съвет утвърждава разходите на фонда по отделните държавни органи и бюджетни организации, които се усвояват, както следва:
1. при постъпили приходи във фонда по чл. 47, ал. 3, т. 2 от отделно ведомство - до 50 на сто от тях се превеждат за утвърдените разходи на съответното ведомство по чл. 47, ал. 2;
2. при липса на приходи от отделно ведомство - разходите за това ведомство се извършват само при наличие на средства във фонд "Покриване на разходите по концесиите".
(5) Министърът на финансите извършва промени през текущата година по видове разходи и/или по отделни държавни органи и бюджетни организации по тяхно предложение, когато те не водят до промяна на общите утвърдени разходи на фонда или са за сметка на допълнителни приходи.
(6) Неизразходваните средства по фонда в края на отчетната година са преходен остатък и се ползват през следващата година.
(7) Министърът на финансите определя реда за организация и работа на фонда."
§ 47. В заглавието на глава девета накрая се добавя "и архив".
§ 48. Навсякъде в глава девета думите "регистърът за концесиите" се заменят с "Националния(т) концесионен регистър".
§ 49. В се изменя така:
"(1) Към Министерския съвет се създава Национален концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии на територията на Република България за обекти по чл. 4 и за дейности по чл. 5 от Закона за концесиите, както и за предоставени концесии по реда на Закона за общинската собственост."
§ 50. се изменя така:
"Чл. 52. Дейността по водене на Националния концесионен регистър и на архива към него се извършва от специализирано звено в структурата на Министерския съвет."
§ 51. се изменя така:
"Чл. 53. (1) Вписването на данни за сключените концесионни договори се извършва по образец, утвърден от министър-председателя.
(2) Вписването и поддържането на данните в Националния концесионен регистър и в архива към него осигуряват:
1. идентифициране на всеки отделен концесионен договор, на неговия предмет и срок на действие;
2. своевременно и оперативно актуализиране и поддържане на данните в тях;
3. целево извличане на информация за анализ и съпоставка на обстоятелствата по вписания договор.
(3) Националният концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:
1. идентификационен номер на вписването;
2. номерата и датите на решенията на Министерския съвет по чл. 7, ал. 1 и чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия, номерата и датите на всички следващи решения на Министерския съвет по отношение на концесията;
3. предмета на концесията и последващи промени; данни за местонахождението на обекта;
4. срока на концесията и последващи промени;
5. датата на сключване и влизане в сила на концесионния договор;
6. наименованието, седалището, адреса на управление, представителството, данни по регистрация и други данни за концесионера в страната и в чужбина, както и настъпилите промени;
7. министъра, сключил договора за концесия, и органа, който осъществява контрол по изпълнението на договора за концесия;
8. датата, акта и основанието за прекратяване на договора за концесия;
9. забележки по вписаните обстоятелства;
10. датата на всяко вписване и имената на длъжностното лице, направило записа;
11. ключови данни за осъществяване на връзка с други национални или ведомствени регистри и/или бази данни, съдържащи информация от значение за сключените договори.
(4) В Националния концесионен регистър не се допуска унищожаване или заличаване на записите. В регистрите не се допускат изтривания и зачертавания. Поправките се извършват по реда на вписването."
§ 52. В се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. копия от предложението по чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите, от решенията на Министерския съвет по чл. 7, ал. 1 и по чл. 18, ал. 2 от Закона за концесиите;".
2. Точка 3 се изменя така:
"3. оригинални документи или надлежно заверени копия на документи, имащи отношение към концесията."
§ 53. В след думите "въз основа на" се добавя "представени оригинални документи или".
§ 54. Създава се чл. 56а:
"Чл. 56а. (1) Преди сключване на договор за предоставяне на концесия по реда на Закона за общинската собственост кметът на общината задължително изисква удостоверение от Националния концесионен регистър за липсата на регистрация на предоставена концесия за същия обект.
(2) Кметовете на общини в 7-дневен срок от сключването на договор за предоставяне на концесия по реда на Закона за общинската собственост уведомяват за това звеното за водене на Националния концесионен регистър и архив в Министерския съвет и представят на длъжностното лице по чл. 55 необходимите данни и копия от договорите и документацията по концесиите."
§ 55. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В се изменя така:
"(3) Министрите, председателите на комитети и ръководителите на централни ведомства внасят заявленията, придружени със становище по правомерността на заявените права, липсата на нарушения на лицензионните условия, договорите и други изисквания, при които са предоставени или осъществявани придобитите права, както и проект на решение на Министерския съвет по § 3, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите."
2. В се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Министерският съвет се произнася с решение по привеждане на заявените права в съответствие със Закона за концесиите. Решението съдържа съответните данни по чл. 7, ал. 1 от Закона за концесиите, упълномощава министъра, който да сключи концесионния договор, и определя органа, който ще осъществява контрол по концесията.";
б) създават се ал. 3 и 4:
"(3) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник". Концесионният договор се сключва в двумесечен срок от обнародването на решението.
(4) При отказ от страна на заявителя да подпише договора в срока по ал. 3 решението по ал. 1 прекратява действието си, а заварените права се погасяват независимо от срока, за който са придобити, освен ако в нормативен акт се урежда друго."
3. се изменя така:
"§ 4. (1) Искане за предоставяне на концесия без търг или конкурс в случаите по § 3б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите се подава чрез съответното министерство, което прави предложение по чл. 6, ал. 3 от Закона за концесиите до Министерския съвет.
(2) Когато участващото в дружеството предложител лице по § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите не е в процедура по ликвидация и/или не бъде ликвидирано преди произнасянето на Министерския съвет, при решение за предоставяне на концесия по този ред Министерският съвет задължително се произнася за отнемане правото на ползване на обекта или на извършване на дейността от досегашния ползвател и за начина на осъществяване на стопанска дейност."
4. Създава се нов :
"§ 6. Указания по прилагането на правилника дава Министерският съвет, а по прилагането на глава осма от него - министърът на финансите."
5. Досегашният § 6 става .
Приложение към § 56
(Ново - ДВ, бр. 39 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)
Министрите съобразно отрасловата им компетентност създават необходимата организация, осигуряват финансирането и правят предложения за предоставяне на концесии по реда на от Правилника за прилагане на Закона за концесиите за обектите по и за дейностите по , както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.) Министърът на земеделието и горите:
а) за горите по ;
б) за хидромелиоративните съоръжения и системи по от Закона за концесиите;
в) за биологичните ресурси от континенталния шелф и в изключителната икономическа зона във връзка с тяхното проучване, разработване, добив и използване по от Закона за концесиите.
2. Министърът на околната среда и водите:
а) за водите по от Закона за концесиите;
б) за парковете с национално значение по от Закона за концесиите;
в) за природните резервати по от Закона за концесиите.
3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.) Министърът на икономиката и енергетиката:
а) за подземните природни богатства по от Закона за концесиите с изключение на строителните материали и скалнооблицовъчните материали;
б) за минералните и енергийните ресурси на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона по от Закона за концесиите;
в) за дейностите по от Закона за концесиите;
4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
а) за нерудни подземни природни богатства по от Закона за концесиите, които се използват като суровини в строителната индустрия, като декоративно-облицовъчни и строителни материали;
б) за крайбрежната плажна ивица по от Закона за концесиите;
в) за водоснабдителните съоръжения и системи по от Закона за концесиите;
г) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.) за републиканските пътища.
5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.) Министърът на транспорта и съобщенията:
а) за пристанищата за обществен транспорт и за гражданските летища по от Закона за концесиите;
б) (изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.) обектите на железопътната инфраструктура, включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им;
в) (отм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.)
6. Министърът на културата - за археологическите резервати по от Закона за концесиите и за парковете с национално значение с културно-историческа стойност по от Закона за концесиите.
7. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2002 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Резултати | Архив