Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред

Държавен съвет на Народна република България

Държавен вестник брой: 21

Година: 1989

Орган на издаване: Държавен съвет на Народна република България

Дата на обнародване: 24.11.2003

1. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 21 от 1989 г.) По реда на този указ може да се установява трудов стаж на работници, служители и членове на ТКЗС.
(Ал. 2, доп. - ДВ, бр. 21 от 1989 г.) Трудов стаж в държавни учреждения, предприятия, ТКЗС или обществени организации може да се установява, ако се представи пред съда удостоверение от съответното предприятие, учреждение или организация, че книжата, ведомостите и пр. са загубени или унищожени.
Трудов стаж, положен в частни предприятия, заведения и пр. до влизането на този указ в сила, може да се установява, ако се представи от съответния отдел Пенсии удостоверение, че липсват писмени данни за трудовия стаж на молителя. Трудов стаж, положен след тази дата, може да се установява по реда на този указ, ако се представи удостоверение от съответния отдел Държавно обществено осигуряване, че книжата са загубени или унищожени.

2. Приравненото към трудов стаж време се установява по реда на този указ, ако в съответните законни разпоредби не е предвиден друг ред.

3. Искът за установяване на трудов стаж се предявява пред народния съд по местожителството на ищеца.
Искът се предявява срещу съответните отдели Пенсии при народните съвети.
По тези дела отделите Пенсии могат да бъдат представлявани по пълномощие на началника на отдела и от служители в отдела, които нямат юридическо образование.

4. (Ал. 1, доп. - ДВ, бр. 21 от 1989 г.) По исковете за установяване на трудов стаж свидетелски показания се допускат само при наличност на писмени доказателства, които установяват вероятността на трудовия стаж и изхождат от учреждението, предприятието, ТКЗС или организацията, където е работил ищецът, или от друго държавно учреждение, предприятие, ТКЗС или организация.
Ал. 2, доп. - ДВ, бр. 21 от 1989 г.) Документи, издадени от държавно учреждение, предприятие, ТКЗС или организация, където е работил ищецът, могат да послужат за начало на писмено доказателство по смисъла на предходната алинея, ако са съставени въз основа на книжа, ведомости и пр., водени в същото учреждение, предприятие, ТКЗС или организация по време на полагане на трудовия стаж.
Документи, издадени от частни работодатели, могат да послужат за начало на писмено доказателство, ако има достатъчна достоверност, че са съставени по време на полагане на трудовия стаж.

5. (Доп. - ДВ, бр. 21 от 1989 г.) В исковата молба трябва подробно да се посочат и следните обстоятелства: имената или фирмите, местонахождението и адресите на учрежденията, предприятията, ТКЗС, работилниците и др., в които е работил ищецът; времето, през което е работил, и продължителността на работния ден; каква конкретна работа е изпълнявал и как е бил заплащан трудът му (на месец, на ден, на парче и пр.), както и имената на лицата, с които е работил ищецът.

6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., бр. 21 от 1989 г.) По всяка искова молба, по която е представено начало на писмено доказателство, народният съд събира сведения от общинския народен съвет или кметството по местоработата на ищеца за следното: какво занятие е имал ищецът, каква работа е извършвал и в качеството на какъв за времето, което иска да му бъде признато за трудов стаж, и особено за продължителността на трудовия стаж.
Общинските народни съвети или кметствата събират тези сведения чрез своите органи и служби, като за тази цел търсят съдействието на профсъюзните и на другите обществени организации.
В едномесечен срок общинският народен съвет или кметството съобщава на съда какви доказателствени материали и сведения, вън от тези, посочени в исковата молба, са му станали известни при направените от него проверки. Към отговора до съда общинският народен съвет или кметството прилага писмените материали в оригинал, препис или извлечение, а когато сведенията са устни, посочва точно имената и адресите на лицата, от които са събрани.

7. По тези дела съдът може да постановява ищецът да се яви лично, както и да изисква от него да потвърди с декларация истинността на всички изложени в писмената молба обстоятелства или на част от тях.

8. Исковете за установяване на трудов стаж, положен до влизане на този указ в сила, могат да се предявяват най-късно до 31 декември 1962 г., освен ако книжата, ведомостите и пр. са загубени или унищожени след тази дата.

9. Членовете на трудово-производителните кооперации могат да установяват действително положения от тях трудов стаж по реда и условията на този указ само ако архивата на кооперацията е унищожена вследствие на стихийно бедствие (пожар, наводнение и др. п.). Това обстоятелство се установява с удостоверение, издадено от съответната кооперация, а ако тя е прекратена - от съответния висшестоящ кооперативен съюз.
Исковете за установяване на трудов стаж в случаите по предходната алинея, когато той е положен след 11 август 1953 г., се предявяват срещу Съвета за взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации.

10. Отменя се Указът за установяване на трудов стаж от 1957 г.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

Висящите дела за установяване на трудов стаж в съдилищата, включително и тези, които са върнати или ще бъдат върнати за ново разглеждане по реда на надзора, се разглеждат по реда на този указ.
За приложението на указа се издава наредба от Министерството на финансите, Министерството на правосъдието и Централния съвет на професионалните съюзи.
Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на правосъдието.

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net