Наредба № 22 от 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента

МЗ

Държавен вестник брой: 40

Година: 2001

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 22.04.2004

Раздел I
Общи положения

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)
(1) Тази наредба урежда условията и реда за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в лечебните и здравните заведения.
(2) Тази наредба не се прилага при оказване на медицинска помощ по реда на Наредбата за достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (приета с ПМС No 206 от 1999 г.,ДВ,бр.101 от 1999 г.) и при условията на чл.3а от Закона за народното здраве (ЗНЗ), както и от лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на здравеопазването.

Раздел II
Медицинска помощ по избор на гражданите

Чл.2. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)
(1) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от здравни заведения, се заплаща по тарифи съгласно приложението
(2) Медицинската помощ поо избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ извън случаите по чл.9, ал.2 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.
(3) медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за болнична помощ, диспансери или от лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.
(4) В случаите по ал.3 гражданите имат право на предпочитан от тях лекар или лекарски екипи.
(5) Не се заплаща медицинската помощ в случаите, когато е настъпило усложнение на състоянието в хода на лечението по избор, както и в резултат на възникнала вътреболнична инфекция.
(6) По реда на ал.1, 2 и 3 се заплащат и профилактичните прегледи, изследвания и имунизации извън задължителните по чл.22, т.3 и чл.30, ал.2 от Закона за народното здраве.
Чл.2а. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Стойността на лекарствата, необходими за лечението на пациента, закупени от бюджета на Министерството на здравеопазването по централни доставки, не се включва в цената по чл. 2, ал.1, 2 и 3 и не се заплаща от пациента.

Раздел III
Платени здравни услуги

Чл.3. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Периодичните прегледи на професионални спортисти, провеждани съгласно чл.53, ал.1 ЗНЗ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Чл.4. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Допълнително поисканите услуги, извън оказваната медицинска помощ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Чл.5. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) За издаване на медицински документ от здравно заведение, удостоверяващ здравословното състояние на лицето, се заплаща такса съгласно приложението.

Раздел IV
Ред за плащане

Чл.6. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)
(1) Таксите по чл.2, ал.1 и чл.5 се заплащат предварително в касата на здравното заведение. На името на лицето се издава фактура за заплатената такса.
(2) Начинът на заплащане на медицинската помощ в лечебните заведения за извънболнична или болнична помощ и в лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието се определя от съответното лечебно заведение.
(3) Лечебното заведение е длъжно да постави на общодостъпни места в сградата на лечебното заведение информация относно:
1. цената на медицинските услуги;
2. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;
3. начина на заплащане на медицинската помощ.

Чл.7. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)
(1) Лекарят приел, пациент по реда на чл.2, ал.2 и 3, е длъжен да го уведоми и да му разясни информацията по чл.6, ал.3, както и да го уведоми за медицинската помощ, която ще му бъде оказана.
(2) При постъпване в лечебното заведение за болнична помощ се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението.
(3) Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението. В този случай се издава фактура за цялата стойност на лечението в четири екземпляра - за болния, за касата, за счетоводството на лечебното заведение за болнична помощ и за история на заболяването.
(4) Надвишените авансово платени суми се възстановяват от лечебното заведение ори изписване на болния.

Чл.8.
(1) (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Изънболничните медицински услуги се извършват след предварителното им заплащане в касата на лечебното заведение, за което се издава фактура в три екземпляра - за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение.
(2) Номерът на фактурата по ал.1 се записва в съответните журнали.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Здравни заведения" са хигиенно-епидемиологичните инспекции и националните центрове за опазване на общественото здраве.
2. "Усложнение на състоянието в хода на лечението" е влошаване на общото здравословно състояние, възникнало по обективни причини и за което пациентът не е допринесъл с поведението си.
3. "Допълнително поискани услуги" са подобрени битови условия и обслужване, свързани с престоя на пациента в лечебното заведение, ние, извън оказваната медицинска помощ, като самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор и др.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (отм., пред. § 1,изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Застрахователните организации, сключили договори за медицински застраховки с български граждани, заплащат лечението на застрахованите съгласно тази наредба.

§ 3. (изм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)
(1) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от здравните заведения и Министерството на здравеопазването като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от лечебни заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения и от съответните министерства, в системата на които има лечебни заведения.
(3) Получените приходи по реда на тази наредба от лечебните заведения по чл.101, 102 и 103 от Закона за лечебните заведения постъпват в съответните лечебни заведения.
§ 4. (нов,ДВ,бр.29 от 1998 г.; изм.,бр.40 от 2001 г.) Лицата, които работят в лечебни заведения, имат право да получават медицинска помощ освен по реда на чл.26, ал.1, 2, 3 и 4 ЗНЗ и в лечебното заведение, в което работят, срещу представяне на съответен документ.
§ 5. (нов,ДВ,бр.29 от 1998 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Министерство на здравеопазването, районните центрове по здравеопазване и ръководителите на здравните заведения.
§ 6. (пред. § 4,ДВ,бр.29 от 1998 г.) Тази наредба се издава на основание чл.26, ал.5, чл.53, ал.2 и във връзка с § 11 от Закона за народното здраве.
§ 7. (нов,ДВ,бр.40 от 2001 г.) Когато е започнало стационарно лечение преди влизане в сила на тази наредба и е необходимо продължаването му, пациентите заплащат медицинската помощ по досега действащите тарифи.

Приложение No 1
към чл. 2, ал.1
(изм.,ДВ,бр.29 от 1998 г.; отм.,бр.40 от 2001 г.)

Приложение No 2
към чл. 2, ал.1, т.1
(отм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)

Приложение No 3
към чл. 2 ал.1, чл.4 и § 1
(отм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)

Приложение No 4
към чл. 4 и § 1
(отм.,ДВ,бр.40 от 2001 г.)

Приложение
към чл. 2, ал.1

Код на
излед-
ването

Изследване

Цена
(лв.)

1

Преглед в амбулатория

4,50

2

Вторичен преглед в амбулатория

2,00

3

Медицински документ - дубликат

3,00

4

Медицински документ, изискващ преглед

7,50

5

Медицински документ, неизискващ преглед

3,00

6

Международен сертификат за имунизации

5,00

7

Извършване на имунизация

1,50

8

Медицинска консултация по хранене и диетика (първичен преглед)

10,00

9

Медицинска консултация по хранене и диетика (вторичен преглед)

5,00

10

Разработване на индивидуални хранителни режими

10,00

11

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)

1,80

12

Мускулна инжекция

1,17

13

Венозна инжекция

1,80

14

Вземане на намазки за микробиологично изследване

1,17

15

Епикутанен тест - за всяка проба

1,17

16

Тестове с натриване, скарифициране, надраскване

1,17

17

Интракутанен тест, до 20 броя за всеки тест

2,34

18

Оцветяване на препарат по Грам за гонококция

3,00

19

Диференциално броене на левкоцити и морфология на еритроцити в периферна кръв (визуално-микроскопско изследване)

3.00

20

Имунофенотипизиране на кръвни клетки с проточно цитометрия (минимален панел - разширен панел)

100,50-
300,00

21

Електрофореза или неапаратна хроматография

5,25

22

Седимент - ориентировъчно изследване

1,20

23

Индивидуални белтъци (Иг Г, Иг А, Иг М) трансферин, церулоплазмин, С-реактивен протеин, хаптоглобин, тропонин, миоглобин, феритин, гликиран хемоглобин, С-терминален пропептид на проколаген I и др.) - за всеки показател по

5,25

24

Молекулярно-биологична диагностика (ДНК анализ) - за всеки показател по

22,50

25

Количествено определяне на протеинови антигени и на антитела в серум или плазма (напр. Ig G, Ig A, Ig M, C3, C4) за един тест по - чрез имунодифузия в гел чрез тубидиметрия чрез лазерна нефелометрия - за всяко по

3,00

26

Доказване на алерген - специфични имуноглобулини най-малко за 4 алергена

7,50

27

До 10 алергена - за всеки след 4-тия по

9,00

28

До 15 алергена -за всеки след 10-ия по

4,50

29

Имуноензимен метод (ELISA)

13,50

30

Радиоимунологичен метод

15,00

31

Количествено определяне на протеинови антигени и на антитела в други телесни течности (ликвор, ексудат, трансудат, урина, слюнка) - албумин, алфа-2 макроглобулин, CRP, ревматоиден фактор, фактор, церулоплазмин, комплементни фракции, имуноглобулини и др.
за един тест по

6.00

32

Определяне на лимфоцитните популации и субпопулации с флоуцитометричен метод - основен панел

37,50

33

Определяне на лимфоцитни популации и субпопулации с флоуцитометричен метод - разширен панел

75,00

34

Имунофенотипизиране на левкози и лимфоми

82,50

35

Изследване спонтанната индуцирана трансформационна активност на лимфоцитите чрез реакция бластна трансформация

6,00

36

Биологичен тест за определяне цитотоксичната активност на естествените клетки - убийци (NK) срещу еритробластоидна клетъчна линия К562

12,00

37

Количествено определяне серумните нива на цитокини и рецептори за цитокини (IL-2, TNF-алфа, SIL - 2R) чрез ELISA на всеки по

30,00

38

Определяне на фагоцитарна активност с флоуцитометричен метод

22,50

39

ДНК плоидност и клетъчен цикъл

28,50

40

Активация ня левкоцити (флоуцитометрично)

27,00

41

Количествен тест на КУМБС

4,50

42

Количествен микрофлокулационена кордиолипин - тест (VDRL)

4,00

43

Доказване на трепонема - антитела с TPHA

5,80

44

Доказване на трепонема - антитела FTA - Abs тест

9,90

45

Доказване на HIV антитела по ЕLISA

10,00

46

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антигени (HBs-Ag), антитела (IgM-anti-HBc, Anti-Hbc, Anti-HBs) по ELISA

9,90

47

Качествено доказване на хепатит С-вирусни антитела по ELISA

11,70

48

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антигени (HBe-Ag) или антитела (Anti-Hbe) по ELISA

11,70

49

Количествено определяне на антитела (напр. реакция на Видал, реакция на лизиране, хемаглутинационен тест, реакция на свързване на комплемента, реакция за задръжка на хемаглутинацията и други подобни), за всяко

8,775

50

Количествено определяне на антитела с имунна преципитация

8,775

51

Количествено определяне на антитела с имунологичен метод

11,70

52

Качествено определяне на антитела по ELISA

22,50

53

Качествено определяне на антитела с индиректна имунофлуоресценция за всеки клас антитела по

13,80

54

Количествено определяне на антитела с индиректна имунофлуоресценция за всеки клас антитела по

19,50

55

Доказване на антитела в серум и от болни чрез ВНР, РСК, РЗХА, за всяка по

11,70

56

Трихомонасна култура

4,10

57

Вземане и приготвяне на намазка за паразитологично изследване

1,20

58

Изследване на нативен препарат за паразити

3,15

59

Насочено паразитологично изследване на оригинален материал от болен след обогатяване и обработка

6,00

60

Културелно изследване за паразити, за всеки вид паразит по

6,00

61

Диференцирано оцветяване за доказване на паразити

7,50

62

Инокулиране на оригинален материал от болен на клетъчни култури или опитни животни

10,50

63

Доказване на паразити с имунофлуоресценция

12,30

64

Доказване на паразитни антигени с имунологичен метод

12,30

65

Определяне на антипаразитни антитела с индиректна имунофлуоресценция, за всеки отделен изотип антитела по

12,30

66

Определяне на антипаразитни антитела с аглутинационен тест (пасивна хемаглутинация, директна аглутинация, латекс-аглутинация и др.)

8,70

67

Определяне на антипаразитни антитела с имуноензимен метод, за всеки отделен изотип антитела по

9,75

68

Сейбин-Фелдман тест за токсоплазма

10,50

69

Определяне на атнипаразитни антитела и паразитни антигени с полиакрил-амидил електрофореза и Westerblotting

37,50

70

Доказване на дрожди и гъбички с флуоресцентен микроскоп

11,70

71

Гъбична култура след подготовка с микроскопска проверка

6,45

72

Микологично диференциране чрез биохимични методи, всеки биохимичен тест по

2,40

73

Микологично диференциране чрез субкултури

4,80

74

Микологично диференциране с поливалентни или моновалентни серуми, за серум по

1,80

75

Проверка за чувствителност на чиста гъбична култура, на всеки химиотерапевтик по

1,80

76

Тест на Ouchterloni - бактериологична или преминаваща електрофореза

5,85

77

Бактериологично доказване на антигени с имунопреципитация

5,85

78

Бактериологично доказаване на антигени с имунологичен метод

9,90

79

Доказване на бактерии с флуоресцентен микроскоп

9,90

80

Определяне брой микроорганизми в клинични материали

4,65

81

Качествено доказване на антимикробни биологично активни вещества в телесни течности

2,25

82

Изследване с култура след подготовка в най-малко три хранителни среди

5,85

83

Изследване с култура след подготовка в най-малко пет хранителни среди

7,50

84

Изследване с култура на трудни за култивиране микроорганизми (анаеробни, актиномицети, кампилбактер, йерсинии, микоплазми), на щам по

9,90

85

Микробиологично диференциране чрезбиохимичен анализ, на тест по

1,80

86

Бактериологично диференциране чрез моно- или поливалентни серуми, на серум по

1,80

87

Бактериологично диференциране чрез субкултури и др. биохимични методи с най-малко четири реакции, на щам по

2,40

88

Бактириологично диференциране чрез субкултури и др. биохимични или културни методи (напр. цветна редица с най-малко осем реакции), на щам по

4,05

89

Бактериологично диференциране ма микобактерии и анаероби чрез субкултури и други биохимични и културни методи

9,90

90

Проверка за чувствителност на чиста култура със стандартизиран аградифузионен тест или друг метод към най-малко четирима химиотерапевтици, на причинител по

7,50

91

Проверка за чувствителност на чиста култура със стандартизиран аградифузионен тест или друг метод към най-малко осем хемотерапевтици, на причинител по

11,70

92

Определяне на минимална потискаща концентрация (МПК) на бактерии, на проба общо

23,40

93

Добавка на МБК при използване на субкултури, на проба по

4,65

94

Проверка за чувствителност на трудни за култивиране бактерии в чиста култура, на щам и на химиотерапевтик по

7,50

95

Бактериологично или серологично изследване ин виво с последващи култури, на изследван материал по

15,75

96

Сложно бактериологично изследване ин виво (напр. микобактерии), вкл. последващи култури и др.

39,00

97

Хемокултура - аеробнаи анаеробна

2,00

98

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация

9,00

99

Вирусологичноизследване на материали от болни за изолация и идентификация на вируса причинител с имунологични методи

15,00

100

Изработка на един парафинов блок от инструментален или хирургичен материал за целите на биопсичното изследване

7,50

101

Само за изготвяне на хистологичен препарат за готов парафинов блок

3,00

102

Изработка на хирургичен материал за целите на биопсичното изследване със серийни срезове

9,90

103

Хистохимично изследване

11,70

104

Имунохистологично изследване

37,50

105

Електронно-микроскопско диагностично изследване

33,00

106

Консултация на готови хистологични препарати

6,45

197

Цитологична оценка на намазка от порцио и цервикс за ракова диагностика

6,90

108

Цитологично изследване на материал, получен чрез аспирация или пункция

6,90

109

Имуноцитохимично изследване

37,50

110

Определяне на общ холестерол

2,70

111

Определяне на HDL-холестерол (директен)

3,20

112

Определяне на LDL-холестерол (директен)

3,20

113

Определяне на триглицериди

2,70

114

Определяне на ANo A 1

3,20

115

Определяне на ANo B

3,20

116

Определяне на пикочна киселина

2,50

117

Определяне на фибриноген

3,00

118

GOT

2,70

119

GPT

2,70

120

GGT

2,70

121

CPK (креатин-фосфатаза)

2,70

122

Креатинин

2,70

123

Протромбиново време

2,80

124

СУЕ

1,80

125

Хематокрит

1,00

126

Определяне на глюкоза (мокра химия)

2,70

127

Определяне на глюкоза (експресен метод)

6,00

128

ЕКГ с 12 отвеждания

5,00

129

Работна ЕКГ проба (велоергометрия)

20,00

130

24-часов ЕКГ запис (холтер)

22,00

131

FT4

14,00

132

TSH

10,00

133

Кортизол

12,00

134

Инсулин

11,00

135

Адреналин (урина)

9,00

136

Норадреналин (урина)

9,00

137

Общ холестерол

1,40

138

ЛВП - холестерол

2,20

139

Триглицериди

1,90

140

Глюкоза

1,20

141

Креатинин

1,40

142

Пикочна киселина

1,50

143

Калий

1,90

144

Калций

1,30

145

Преглед, изследване и експертно-диагностично заключение за лъчево увреждане

40,00

146

Консултации за прекъсване на бременност при неблагоприятни екологични въздействия

15,00

147

Хромозомен анализ на периферна кръв

25,00

148

Скринингов анализ чрез микроядрен тест

15,00

149

Хромозомен анализ чрез сесрински хроматиден обмен

25,00

150

Целотелесни измервания на инкорпорирани гама-излъчващи радионуклиди. Оценка на дозовото натоварване

200,00

151

Гама-излючващи радионуклиди в урина

160,00

152

Естествен уран в урината

120,00

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив