Анекс за изменение на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд между правителството на Република България и Европейската комисия

МФ

Държавен вестник брой: 56

Година: 2004

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 29.06.2004

Настоящият анекс е в изменение на Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд, подписан между Европейската общност и Република България.

Член 1
Промяна на
член 4 "Искане на средства от Комисията"

Параграф 1 се променя, както следва:
"§ 1. Предварителното финансиране като процент от общия бюджет на Финансовия меморандум, който ще се управлява по децентрализиран начин, ще бъде преведено от Комисията към Националния фонд след подписването на Финансовия меморандум, ако са изпълнени условията, включени в член 13 (банкови сметки). Предварителното финансиране не може да надвишава 20 % от общия бюджет на програмата."

Параграф 2 се променя, както следва:
"§ 2. Сумата на предварителното финансиране и последващите трансфери, както и критичните точки ще бъдат уточнени във Финансовия меморандум. Без изрично предварително упълномощаване от Комисията никакво искане за трансфер не може да бъде направено, ако цялата сума на средствата, депозирана в Националния фонд, Централното звено за финансиране и договориране и Изпълнителните агенции, надхвърля процента, определен във Финансовия меморандум, от общия бюджет в сила за програмата, която ще се управлява децентрализирано."

Параграф 3 се променя, както следва:
"§ 3. Искането за предварителното финансиране и последващите трансфери, след като се удостовери и одобри от Националния ръководител, се представя на Комисията за одобрение и трансфер. Искането за последващи трансфери трябва да бъде придружено от:
(i) декларация за разходите, показваща натрупаната сума, договорена и платена, с разбивка по подпрограми и проекти, както и подпроекти (където е необходимо) - като така се показва връзката между примерния бюджет (т. е. Финансовия меморандум) и действително направените разходи и плащания въз основа на финансовите отчети, представени от ИА/ЦЗФД; в края трябва да има таблица, показваща връзката между ИА/ЦЗФД, като трябва да се приложи и проектът, управляван от тях;
(ii) съответния финансов отчет (Персей), посочващ договорите, които са в сила, и направените плащания;
(iii) банково извлечение, съответстващо на откритите сметки от НФ и ИА/ЦЗФД; натрупваната лихва по банковите сметки също трябва да се заявява;
(iv) посочените по чл. 9 периодични отчети;
(v) писмена декларация от Националния ръководител (НР), с която се удостоверява, че информацията, съдържаща се в искането за постъпления на средства, е вярна и че изпълнението на подкрепата от ФАР напредва със задоволителен темп и в съответствие с целите, изложени във Финансовия меморандум."

Параграф 6 се променя, както следва:
"§ 6. По изключение Националният ръководител има възможност да поиска по-голяма сума, отколкото е предвидено във Финансовия меморандум, което може да бъде илюстрирано с предвиждането за паричния поток, на базата на списък с поетите ангажименти (включително сключените договори и договорите, които ще бъдат сключени в бъдеще) от изпълнителните агенции, така че изискванията за паричния поток за съответния период ще надхвърлят посочения процент."

Параграф 8 се променя, както следва:
"§ 8. Националният фонд следи всички трансфери на средства, които са получени за прилагането на индивидуалните програми, финансирани от Програма ФАР, подпрограмите, проектите и подпроектите (там, където е необходимо)."

Член 2
Промяна на
Член 8 "Финансов контрол"

Параграф 1 се променя, както следва:
"§ 1. Вътрешният одит се извършва от Агенцията за държавния вътрешен финансов контрол, като се отчита степента на съответствие с правото и принципите за ефективност, ефикасност и икономичност. Независимият външен одит се извършва от Сметната палата. Всяка година план за одита и резюме със заключенията от проведените одити трябва да се изпращат на Комисията. Докладите от одитите трябва да са на разположение на Комисията."

Член 3
Промяна на
Член 14 "Обществени поръчки"

Параграф 1 се променя, както следва:
"§ 1. Всички договори, необходими за прилагането на Финансовия меморандум, се възлагат, като се използват процедурите и стандартните документи, определени и последно публикувани от Европейската комисия за извършването на външни дейности. В изключителни случаи (например засягащи националната сигурност), както е предвидено в член 164 на Финансов регламент № 1605/25.VI.2002 г., вътрешноправните разпоредби за обществени поръчки могат да бъдат използвани за даден Финансов меморандум."

Параграф 2 се променя, както следва:
"§ 2. За всеки отделен случай Комисията може да одобрява отклонение от стандартните документи, определени и последно публикувани от Европейската комисия за извършването на външни дейности, както е предвидено във Финансов регламент №1605/ 25.VI.2002 г., правилата на ФАР и уточнено във Финансовия меморандум."

Член 4

Всички други клаузи и условия на оригиналния Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд остават непроменени.

Член 5
Брой на екземплярите

Анексът за изменение на този Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд е съставен в два еднообразни екземпляра на български и на английски език.

Член 6
Влизане в сила

Анексът за изменение на този Меморандум за разбирателство за създаване на Национален фонд влиза в сила, след като е подписан от двете страни.
От страна на
правителството на
Република България:
Милен Велчев,
министър на финансите,
национален координатор
на помощта

Кирил Ананиев,
заместник-министър на финансите,
национален ръководител

От страна на
Европейската
общност:
Димитрис Куркулас,
ръководител на делегацията

Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив