Визова спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция

Държавен вестник брой: 43

Година: 2007

Орган на издаване:

Дата на обнародване: 01.06.2007

ПреамбюлПравителството на Република България и правителството на Република Турция (наричани по-нататък "договарящи страни"),
ръководени от желанието си да улеснят на взаимноизгодна основа пътуванията на своите граждани и по този начин да съдействат за развитието на добросъседски и приятелски отношения между двете страни,
се договориха да опростят процедурите по издаването на визи по следния начин на основата на реципрочност:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
1. Гражданите на договарящите страни могат да влизат, преминават транзит или пребивават за определен период от време на територията на другата договаряща страна с валидни паспорти или други заместващи ги документи за пътуване.
2. Към спогодбата се прилага списък на паспортите и другите заместващи ги документи.
3. Двете договарящи страни ще си разменят образци на паспорти и на другите заместващи ги документи, посочени в приложението, преди влизане на спогодбата в сила, а така също и при тяхната подмяна с предварително уведомяване.

Член 2
1. Гражданите на всяка от договарящите страни, които пребивават или преминават транзит през територията на другата договаряща страна, са длъжни да спазват нормативните актове на приемащата страна.
2. Компетентните органи на всяка от договарящите страни информират своите граждани за реда и условията за влизане, транзитно преминаване и престой на територията на другата договаряща страна в съответствие с разпоредбите на тази спогодба.
3. За тази цел компетентните органи на двете договарящи страни си обменят необходимата информация.

ОФИЦИАЛНИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

Член 3
1. Всяка от договарящите страни предварително уведомява писмено по дипломатически път другата договаряща страна за назначаването на работа в нейните дипломатически или консулски представителства, намиращи се на територията на другата страна, на лица, притежатели на дипломатически паспорти.
Ако приемащата страна не изпрати по дипломатически път писмен отказ в срок от тридесет дни от датата на получаване на уведомлението, посочените лица влизат и пребивават на територията на приемащата страна без визи за срока на служебния си
престой, без да е необходимо друго разрешение.
2. При условие, че притежават валиден дипломатически паспорт, официалните представители на едната от договарящите страни в международни организации, в които членуват и двете страни, намиращи се на територията на другата договаряща страна, влизат без виза и остават там без необходимост от други формалности за срока на служебния им престой.
3. При условие, че притежават валиден дипломатически паспорт, членовете на делегации на една от договарящите страни, които участват в двустранни или международни срещи на територията на другата договаряща страна, влизат без визи и остават без други формалности за срока на тези срещи.
4. Тези разпоредби се отнасят и за членовете на семействата на лицата, посочени в т. 1 и 2, ако притежават валиден дипломатически паспорт.
5. При условие, че притежават валиден дипломатически паспорт гражданите на договарящите страни, които не са посочени в горните точки, влизат без визи в другата договаряща страна и остават до тридесет дни независимо от повода на пътуването.

Член 4 (Изм., ДВ, бр. 106 от 2004 г. - в сила от 15.09.2004 г.)
Гражданите на всяка от договарящите страни, притежатели на валидни служебни паспорти, ще бъдат освободени от изискването да притежават виза при влизане във или преминаване през територията на другата договаряща страна, където могат да останат за срок не по-голям от 30 дни.

Член 5
Гражданите на всяка от договарящите страни, притежаващи валидни служебни паспорти, които са назначени на работа в дипломатическите, консулските и други техни официални представителства, както и в представителства на международни организации, намиращи се на територията на другата договаряща страна, получават безплатни многократни входни визи, валидни за срока на служебния им престой.

Член 6
1. Договарящите страни издават визи на бизнесмени на другата договаряща страна в срок до 48 часа с право на престой до тридесет дни при представяне на покана (телефакс, телекс, писмо, телеграма и др.), посочващи целта на пътуването, независимо от вида на паспорта, който притежават.
2. На представители на фирми и на търговски банки на една от договарящите страни, поддържащи постоянни контакти с другата договаряща страна, се издават многократни входни визи с валидност една година и право на престой до тридесет дни при всяко влизане, при представяне на документ, издаден от търговската палата или от Асоциацията на търговските банки, на които са членове.

Член 7
Договарящите страни издават веднага съгласно предварително разменени списъци на основата на реципрочност многократни входни визи с валидност една година на шофьори на камиони и автобуси и на техните помощници.

Член 8
1. На гражданите на договарящите страни, които ще посещават другата договаряща страна с цел участие в конгреси, научни или културни конференции, симпозиуми, спортни състезания и други подобни дейности, се издават входни визи в най-кратък срок.
2. Гражданите, посочени в т. 1 на този член, представят в дипломатическите или консулските представителства на договарящата страна, в която са направили постъпки, покана, изпратена от съответните организатори, държавни учреждения и обществени организации на приемащата страна, от ООН или от други международни организации, на които двете страни са членки.
3. Престоят на лицата, посочени в т. 1 на този член, се определя от времетраенето на проявите, указани в поканата.

Член 9
1. Договарящите страни ще издават визи на журналисти, желаещи да посетят другата договаряща страна, в срок до 48 часа с право на престой до петнадесет дни при условие, че се посочи събитието, което ще бъде отразявано, и се представят журналистически карти.
2. При условие на реципрочност на радио- и телевизионните екипи на договарящите страни, извън постоянно акредитираните в една от страните, се издават многократни входни, визи, валидни за една година, с право на престой до петнадесет дни.
3. При влизане и напускане на територията на приемащата страна лицата, посочени в т. 1 и 2 на този член, декларират професионалната си техника и оборудване, които носят със себе си.

ЧАСТНИ ПЪТУВАНИЯ

Член 10
На гражданите на договарящите страни, които колективно или индивидуално посещават с туристическа цел или частно другата договаряща страна, се издават входни визи в срок от седем дни с право на престой до тридесет дни.

Член 11
На гражданите на всяка от договарящите страни, които желаят да посетят свои близки, пребиваващи в другата договаряща страна за срок, по-голям от тридесет дни, се издават входни визи в срок до седем дни при представяне на покана, заверена съгласно законодателството на приемащата страна.

Член 12
1. При извънредни обстоятелства и по хуманитарни съображения (природни бедствия, смърт, болести и др.) на гражданите на всяка от договарящите страни, които желаят да посетят свои близки (майка, баща, деца, братя, сестри), пребиваващи на територията на другата договаряща страна, се издават незабавно входни визи при представяне на документ, доказващ необходимостта от пътуването.
2. По същия начин се издават визи и на придружителите на лицата, посочени в т. 1 на този член, в случай, че не могат да пътуват самостоятелно.

ТРАНЗИТНИ ПЪТУВАНИЯ

Член 13
Гражданите на всяка от договарящите страни, преминаващи транзит през територията на другата договаряща страна, трябва да бъдат снабдени с документ, потвърждаващ заплащането на такса за транзитно преминаване. Този документ, под формата на марка или бандерол, се издава от дипломатическите и консулските представителства на договарящите страни или на техните гранични контролно-пропускателни пунктове по цени, еднакви на всички места.

Член 14
Освен при извънредни обстоятелства срокът на транзитните преминавания през територията на всяка от договарящите страни се определя в съответствие с националното законодателство на съответната страна. За Република България този срок е 30 часа, а за Република Турция - 96 часа.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15
В случаите, непредвидени в тази спогодба, гражданите на всяка от договарящите страни влизат и пребивават на територията на другата договаряща страна с визи, които се издават съгласно законодателството на приемащата страна.

Член 16
Всяка договаряща страна в съответствие със своето законодателство си запазва правото да не разреши влизането или да прекрати пребиваването на своя територия на граждани на другата договаряща страна, които тя счита за нежелани.

Член 17
Терминът "членове на семейство", който се използва в тази спогодба, обхваща съпрузи, непълнолетни деца и неомъжени дъщери до 25 години.

Член 18
1. В случаите, когато граждани на едната договаряща страна загубят паспорта си на територията на другата договаряща страна, компетентните власти, по искане на заинтересувания гражданин, издават безплатно документ, удостоверяващ изгубването. В тези случаи съответните дипломатически или консулски представителства издават нов документ за пътуване.
2. Посочените в този член лица могат да напуснат територията на приемащата страна съгласно изискванията на нейното национално законодателство.

Член 19
Разрешението за престой може да се продължава от компетентните органи на приемащата страна съгласно нейното национално законодателство.

Член 20
1. Договарящите страни могат да извършват изменения и допълнения на тази спогодба по взаимно съгласие, получено по дипломатически път.
2. С цел да улеснят още повече пътуванията на своите граждани договарящите страни редовно ще си разменят информация и ще провеждат консултации по въпроси, свързани с приложението и усъвършенстването на тази спогодба.

Член 21
1. Всяка от договарящите страни може при извънредни обстоятелства да спре действието на тази спогодба или временно да ограничи влизането на своя територия, като уведоми по дипломатически път другата договаряща страна.
2. В случай на спиране или на въвеждане, прилагане или отменяне на ограничения за влизане договарящите страни се уведомяват по дипломатически път предварително, но във всички случаи не по-късно от 24 часа от момента на приемане на решението по този въпрос.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22
Тази спогодба влиза в сила седем дни след датата на размяната на вербалните ноти, с които договарящите страни взаимно се уведомяват за одобряването й от техните правителства.
Тази спогодба се сключва за неопределен срок.
Действието й може да се прекрати след изтичането на деветдесет дни от деня, в който една от договарящите страни уведоми писмено другата договаряща страна за нейното денонсиране.
Сключена в София на 10 март 1993 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български, турски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила и валидност. В случай на различие в тълкуването на българския и турския текст меродавен ще бъде английският текст.

СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВИЗОВАТА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, СКЛЮЧЕНА В СОФИЯ НА 10 МАРТ 1993 Г.

(Обн., ДВ, БР. 43 от 2007 г., в сила от 10.05.2007 Г.)

Ръководени от желанието за развитие на добрите съседски отношения между Република България и Република Турция, наричани по-нататък "договарящи страни",
Вземайки предвид настъпилите промени в областта на визовия режим между двете държави,
Убедени в необходимостта да улеснят пътуванията на гражданите на двете страни,
Договарящите страни се споразумяха да внесат частични промени в съществуващия визов режим между тях, установен с Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция от 1993 г., по следния начин:
1. Гражданите на Република България, притежаващи валидни обикновени паспорти, могат да влизат, пребивават, преминават транзит и напускат територията на Република Турция без визи за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото им влизане, през всички гранично-контролни пропускателни пунктове, открити за международни пътнически превози.
2. Гражданите на Република Турция, притежаващи валидни обикновени паспорти и визи, издадени от държавите - членки по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген или на Европейския съюз, или разрешения за пребиваване, издадени от държавите - членки по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген или на Европейския съюз, Швейцария и Лихтенщайн, могат да влязат на територията на Република България и преминат транзит без визи за срок до 5 дни, когато транзитното преминаване е от Република Турция към държавата, издала визата или разрешението за пребиваване, както и при транзитни преминавания от тази държава към Република Турция.
3. Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават многократни визи за краткосрочно пребиваване с право на престой до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане, с валидност до 1 година на граждани на Република Турция, представители на деловите среди, които поддържат трайни търговско-икономически отношения с български физически или юридически лица и които имат значителен принос в развитието на двустранните икономически и търговски отношения.
4. Тази спогодба влиза в сила от датата на получаване на последната нота, с която договарящите страни взаимно се уведомяват, че са изпълнили вътрешноправните си процедури, необходими за влизането й в сила.
5. Действието на тази спогодба се прекратява след изтичане на 90 дни от датата на получаване по дипломатически път на писмено уведомление от едната договаряща страна до другата за нейното прекратяване.
6. Тази спогодба е неразделна част от Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция, сключена в София на 10 март 1993 г.
Съставена в София на 23 март 2007 г. в два оригинална екземпляра, всеки един от които на български, турски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен ще бъде текстът на английски език.

Приложение
към визовата спогодба

I. За Република България:
1. Обикновен задграничен паспорт
2. Служебен паспорт
3. Дипломатически паспорт
4. Моряшки паспорт
5. Пътен лист (пасаван) за завръщане в Република България
II. За Република Турция:
А. Паспорти
1. Дипломатически паспорт
2. Специален паспорт
3. Служебен паспорт
4. Обикновен паспорт (индивидуален или групов)
5. Паспорт, издаван на чужденци
Б. Документи
1. Пасаван, административно писмо и удостоверение за преминаване на границата
2. Моряшки документ, документи за служители и екипаж на сухопътните и въздушните превозни средства
3. Други документи (пътен документ за завръщане в Република Турция)

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив