Втори протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Р

Министерство на външните работи

Държавен вестник брой: 97

Година: 2007

Орган на издаване: Министерство на външните работи

Дата на обнародване: 24.11.2007


Втори протокол за поправка на Договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан в Люксембург на 25 април 2005 г.


като имат предвид грешки, установени в оригиналния текст на всички езикови версии с изключение на чешката, в подписания в Люксембург на 25 април 2005 г. Договор за присъединяване към Европейския съюз, на който правителството на Италианската република е депозитар;
като имат предвид, че тези грешки бяха доведени до знанието на държавите, подписали договора, чрез писмо от 22 декември 2006 г. от юридическия съветник на Съвета на Европейския съюз до постоянните представители на държавите-Членки и на ръководителите на мисиите на присъединяващите се към Европейския съюз държави;
като имат предвид, че Република България направи възражение относно поправките, съдържащи се в дял II на предложението за поправка на българската езикова версия на договора;
като имат предвид, че останалите подписали държави не са направили допълнителни възражения относно предложените в това писмо поправки преди изтичането на крайния срок, посочен в него;
гореспоменатите грешки, с изключение на съдържащите се в дял II от българската езикова версия, бяха поправени на този ден в Министерството на външните работи на Италианската република според условията, посочени в приложението.
В доказателство на което бе съставен този втори протокол, копие от който ще се адресира до правителствата на държавите, подписали гореспоменатия договор.
Съставено в Рим на тридесети април две хиляди и седма година.
 
Приложение

ПРОТОКОЛ ЗА ПОПРАВКА НА ДОГОВОРА МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ - ЧленКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ, ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОДПИСАН В ЛЮКСЕМБУРГ НА 25 АПРИЛ 2005 Г.
(Док. 7411/05 и 7411/05 ADD 1, 29.4.2005 г.)
(Специално издание на български език, 21.6.2005 г.)
1. Договор за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Член 1, параграф 3
(Страница АА2005/TR/bg 16) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 17) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 10; притурка, том I, стр. 14)
В края на първото изречение се добавя думата "Протокол".
2. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Член 11
(Страница АА2005/P/bg 16) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 32) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 15; притурка, том I, стр. 20)
вместо: "статута"
да се чете: "Устава"
3. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Член 27
(Страница АА2005/P/bg 31) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 37) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 17; притурка, том I, стр. 24)
3.1. Параграф 1
вместо: "Tръжните процедури, договарянето на изпълнението и плащанията ..."
да се чете: "Тръжните процедури, договарянето, изпълнението и плащанията ..."
3.2. Параграф 2
вместо: "приключването"
да се чете: "сключването"
4. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз, Дял III, Финансови разпоредби
Член 33, параграф 1(*1)
(Страница АА2005/P/bg 43) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 40) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 20; притурка, том I, стр. 28)
вместо: "1. Без да се засягат бъдещи решения по политиката, общо определените бюджетни ангажименти за структурни дейности, които се предоставят на България и Румъния през тригодишния период 2007 - 2009 г., са, както следва:
 
(милиона EUR, по цени за 2004 г.)      

2007 г. 2008 г. 2009 г.
България -
759 1002
Румъния
1399 1972 2603

да се чете: "1. Без да се засягат бъдещи решения по политиката, общо определените бюджетни ангажименти за структурни дейности, които се предоставят на България и Румъния през тригодишния период 2007 - 2009 г., са, както следва:

(милиона EUR, по цени за 2004 г.)


 2007 г. 2008 г. 2009 г.
България 539
759
1002
Румъния 1399
1972
2603

5. Приложение II към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Точка 8
(Страница АА2005/P/Приложение II/bg 14) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 53) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 29; притурка, том I, стр. 38)

вместо: "Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно запазването на правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за проучване на исканията за издаване на виза (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2)"
да се чете: "Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. за запазването на изпълнителни правомощия на Съвета във връзка с някои подробни разпоредби и практически процедури за разглеждане на молби за визи (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2)"
6. Приложение III към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
2. Земеделие, точка 5, Приложение I, заглавието над таблицата
(Страница АА2005/P/Приложение III/bg 18) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 64) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 36; притурка, том I, стр. 45)
вместо: "Проценти на гарантирания праг на държава-членка или на специфичен район с цел установяване на групи производители"
да се чете: "Проценти на гарантирания праг на държава-членка или на специфичен район с цел признаване на групи производители"
7. Приложение VI към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
4. Земеделие
Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство
буква в)
(Страница АА2005/P/Приложение VI/bg 16) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 109) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 68; притурка, том I, стр. 77)
вместо: "проектирането"
да се чете: "определянето"
8. Приложение VI към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
5. Транспортна политика
Точка 3, второ изречение
(Страница АА2005/P/Приложение VI/bg 24) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 112) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 70; притурка, том I, стр. 79)
вместо: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България."
да се чете: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, само ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България."
9. Приложение VI към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
5. Транспортна политика
Точка 3, Програма за обновяване на пътища, Таблица 1, № 20, колона 4
(Страница АА2005/P/Приложение VI/bg 27) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 114) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 72; притурка, том I, стр. 81)
вместо: "119"
да се чете: "19"
10. Приложение VI към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
10. Околна среда, А. Качество на въздуха, параграф 1, буква б), второ тире
(Страница АА2005/P/Приложение VI/bg 38) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 119) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 75; притурка, том I, стр. 84)
вместо: "по-голяма от 25 000 тона годишно"
да се чете: "по-малка или равна на 25 000 тона годишно"
11. Приложение VII към Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
6. Транспортна политика, параграф 2
(Страница АА2005/P/Приложение VII/bg 41) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 152) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 99; притурка, том I, стр. 108)
вместо: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния."
да се чете: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, само ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния."
12. Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз
Член 38, първи параграф
(Страница АА2005/ACT/bg 56) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 216) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 141; притурка, том I, стр. 154)
вместо: "Ако има сериозни недостатъци или какъвто и да било неизбежен риск от настъпването на такива в България или Румъния при транспонирането, състоянието на изпълнение или прилагането на рамковите решения или други съответни ангажименти, инструменти за сътрудничество и решения, отнасящи се до взаимното признаване в областта на наказателното право по смисъла на дял VI от Договора за ЕО и ..."
да се чете: "Ако има сериозни недостатъци или какъвто и да било неизбежен риск от настъпването на такива в България или Румъния при транспонирането, състоянието на изпълнение или прилагането на рамковите решения или други съответни ангажименти, инструменти за сътрудничество и решения, отнасящи се до взаимното признаване в областта на наказателното право по смисъла на дял VI от Договора за ЕС и ..."
13. Приложение II към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Точка 8
(Страница АА2005/ACT/Приложение II/bg 13) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 228) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 150; притурка, том I, стр. 164)
вместо: "Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. относно запазването на правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за проучване на исканията за издаване на виза (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2)"
да се чете: "Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. за запазването на изпълнителни правомощия на Съвета във връзка с някои подробни разпоредби и практически процедури за разглеждане на молби за визи (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2)"
14. Приложение III към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
1. Дружествено право, параграф 2, буква a), "к)"
(Страница АА2005/ACT/Приложение III/bg 5) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 232) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 153; притурка, том I, стр. 167)
вместо: "заявление"
да се чете: "заявка"
15. Приложение III към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
2. Земеделие, Приложение III, заглавието над таблицата
(Страница АА2005/ACT/Приложение III/bg 19) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 239) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 156; притурка, том I, стр. 170)
вместо: "Проценти на гарантирания праг на държава-Членка или на специфичен район с цел установяване на групи производители"
да се чете: "Проценти на гарантирания праг на държава-Членка или на специфичен район с цел признаване на групи производители"
16. Приложение III към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
3. Транспортна политика, точка a), 12
(Страница АА2005/ACT/Приложение III/bg 66) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 261) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 172; притурка, том I, стр. 186)
вместо: "12. Чрез дерогация от параграф 3, удостоверения, издадени на автомобилни превозвачи в Румъния, преди датата на присъединяване, се считат за еквивалентни на сертификатите, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, ако са издадени на международни и вътрешни превозвачи на товари и пътници съгласно Заповед № 761 на министъра на транспорта от 21 декември 1999 г. за назначаване, обучение и професионално лицензиране на лицата, управляващи постоянно и ефективно пътнотранспортната дейност след 28 януари 2000 г."
да се чете: "12. Чрез дерогация от параграф 3, удостоверения, издадени на автомобилни превозвачи в Румъния, преди датата на присъединяване, се считат за еквивалентни на сертификатите, издадени в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, ако са издадени на международни и вътрешни автомобилни превозвачи на товари и пътници съгласно Заповед № 761 на министъра на транспорта от 21 декември 1999 г. за назначаване, обучение и професионално лицензиране на лицата, управляващи постоянно и ефективно пътнотранспортната дейност след 28 януари 2000 г."
17. Приложение VI към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
4. Земеделие
Б. Ветеринарно и фитосанитарно законодателство, буква в)
(Страница АА2005/ACT/Приложение VI/bg 17) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 283) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 189; притурка, том I, стр. 203)
вместо: "проектирането"
да се чете: "определянето"
18. Приложение VI към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
5. Транспортна политика, точка 3, второ изречение
(Страница АА2005/ACT/Приложение VI/bg 25) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 286) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 192; притурка, том I, стр. 206)
вместо: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България."
да се чете: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, само ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България."
19. Приложение VI към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
10. Околна среда
А. Качество на въздуха, точка 1, буква б), второ тире
(Страница АА2005/ACT/Приложение VI/bg 39) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 292) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 196; притурка, том I, стр. 210)
вместо: "по-голяма от 25 000 тона годишно"
да се чете: "по-малка или равна на 25 000 тона годишно"
20. Приложение VII към Акта относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
6. Транспортна политика, точка 2, второ изречение
(Страница АА2005/ACT/Приложение VII/bg 40) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 325) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 219; притурка, том I, стр. 233)
вместо: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния."
да се чете: "Чрез дерогация от Член 3, параграф 1 на Директива 96/53/ЕО, превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 и 3.5.1 на приложение I на директивата, могат да използват до 31 декември 2013 г. тези части от пътната мрежа в Румъния, които не са обновени, само ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в Румъния."
21. Вместо: "достиженията на правото на ЕС от Шенген"
да се чете: "достиженията на правото от Шенген"
21.1. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Член 32, параграф 1
(Страница АА2005/Р/bg 41) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 39) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 20; притурка, том I, стр. 27)
21.2. Договор за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Съдържание
В. Акт относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Част 5, приложение II(*2)
(Страница АА2005/NDX/bg 6) (Съдържанието на Специално издание на български език, 21.6.2005 г.)
21.3. Акт относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Член 32, параграф 3
(Страница АА2005/ACT/bg 50) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 215) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 140; притурка, том I, стр. 152)
22. Вместо: "вносни/те митни сборове"
да се чете: "вносни/те сборове"
22.1. Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Приложение V
4. Митнически съюз, Митнически процедури
- Параграф 13, второ изречение
(Страница АА2005/Р/Приложение V/bg 22) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 100) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 62; притурка, том I, стр. 70)
- Параграф 15, второ тире
(Страница АА2005/Р/Приложение V/bg 23) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 101) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 62; притурка, том I, стр. 71)
- Параграф 16, второ тире
(Страница АА2005/Р/Приложение V/bg 25) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 101) (ДВ, бр. 103 от 2006 г., стр. 62; притурка, том I, стр. 71)
22.2. Акт относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз
Приложение V
4. Митнически съюз, Митнически процедури
- Параграф 13, второ изречение
(Страница АА2005/ACT/Приложение V/bg 21) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 275) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 182; притурка, том I, стр. 196)
- Параграф 15, второ тире
(Страница АА2005/ACT/Приложение V/bg 22) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 275) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 183; притурка, том I, стр. 197)
- Параграф 16, второ тире
(Страница АА2005/ACT/Приложение V/bg 23) (Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 276) (ДВ, бр. 104 от 2006 г., стр. 183; притурка, том I, стр. 197)
23. Вместо: "валутни резерви"
да се чете: "чуждестранни резервни активи"
23.1. Протокол за Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка към Договора за Европейски съюз
- Член 30, Заглавието
(Страница 11992 М/bg 187) (притурка, том IV, стр. 335)
- Член 30.4, първо изречение
(Страница 11992 М/bg 188) (притурка, том IV, стр. 335)
- Член 31, заглавие
(Страница 11992 М/bg 188) (притурка, том IV, стр. 335)
- Член 31.2, първо изречение
(Страница 11992 М/bg 189) (притурка, том IV, стр. 335)
- Член 49.1, първо изречение
(Страница 11992 М/bg 199) (притурка, том IV, стр. 339)
- Член 49.2, второ изречение
(Страница 11992 М/bg 199) (притурка, том IV, стр. 339)
24. Вместо: "резерви в чуждестранна валута"
да се чете: "чуждестранни резервни активи"
24.1. Протокол за Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка към Договора за Европейски съюз
- Член 30.1, първо изречение
(Страница 11992 М/bg 187) (притурка, том IV, стр. 335)
- Член 10 б
(Страница 11992 М/bg 227) (притурка, том IV, стр. 349)
25. Вместо: "разширен състав"
да се чете: "голям състав"
25.1. Договор от Ница за изменение на Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
- Член 221, второ изречение
(Страница 12001 С/bg 33) (притурка, том IV, стр. 542)
- Член 137, второ изречение
(Страница 12001 С/bg 47) (притурка, том IV, стр. 548)
- Член 32, второ изречение
(Страница 12001 С/bg 59) (притурка, том IV, стр. 552)
25.2. Протокол относно статута на Съда на Европейските общности, приложен към Договора от Ница за изменение на договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
- Член 16, параграф 2, на две места
(Страница 12001 С/bg 82) (притурка, том IV, стр. 561)
- Член 16, параграф 3
(Страница 12001 С/bg 82) (притурка, том IV, стр. 561)
- Член 17, параграф 3
(Страница 12001 С/bg 82) (притурка, том IV, стр. 561)
- Член 50, параграф 3
(Страница 12001 С/bg 93) (притурка, том IV, стр. 565)
26. Протокол относно статута на Съда на Европейските общности, приложен към Договора от Ница за изменение на договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
Член 41
(Страница 12001 С/bg 90) (притурка, том IV, стр. 564)
вместо: "Ако ответната страна, след като е била надлежно призована, не представи писмената си защита, тя служебно губи делото. В срок от един месец от съобщаването на това решение срещу него може да се подаде възражение. Възражението не спира изпълнението на решението, освен ако Съдът не реши друго."
да се чете: "Ако ответната страна, след като е била надлежно призована, не представи писмената си защита, решението се постановява в нейно отсъствие. В срок от един месец от съобщаването на това решение срещу него може да се подаде възражение. Възражението не спира изпълнението на решението, освен ако Съдът не реши друго."
27. Договор от Амстердам за изменение на Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
Член 35 (предишен К.7) , параграф 4
(Страница 11997 D/bg 217) (притурка, том IV, стр. 451)
вместо: "4. Всяка държава-Членка, независимо дали е направила декларация по смисъла на параграф 2, има право да представи становища по делата или писмени възражения пред Съда на Европейските общности по делата, с които той е сезиран по реда на параграф 1."
да се чете: "4. Всяка държава-Членка, независимо дали е направила декларация по смисъла на параграф 2, има право да представи изявления по делата или писмени бележки пред Съда на Европейските общности по делата, с които той е сезиран по реда на параграф 1."
28. Договор от Ница за изменение на Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
28.1. Член 225, параграф 2, второ изречение
(Страница 12002 С/bg 35) (притурка, том IV, стр. 543)
вместо: "обжалване"
да се чете: "преразглеждане"
28.2. Член 225 а, трето изречение in fine
(Страница 12002 С/bg 35) (притурка, том IV, стр. 543)
вместо: "по същество"
да се чете: "и по фактически въпроси"
29. Протокол относно Статута на Съда на Европейските общности, приложен към Договора от Ница за изменение на Договора за Европейски съюз, Договорите за създаване на Европейските общности и на някои свързани с тях актове
29.1. Член 20, параграф 2
(Страница 12001 С/bg 84) (притурка, том IV, стр. 562)
вместо: "Писменото производство се състои в съобщаване на страните и на институциите на Общностите, чиито решения се оспорват, на молбите, изявленията, защитите и бележките и на отговорите - ако има такива, както и на всички документи в подкрепа или на техни заверени копия."
да се чете: "Писменото производство се състои в съобщаване на страните и на институциите на Общностите, чиито решения се оспорват, на исковите молби, изявленията, защитите и бележките и на репликите - ако има такива, както и на всички документи в подкрепа или на техни заверени преписи."
29.2. Член 21
(Страница 12001 С/bg 85) (притурка, том IV, стр. 562)
вместо: "Дело се завежда пред Съда с писмена искова молба, адресирана до секретаря. В исковата молба се посочва името на ищеца и неговият постоянен адрес, както и качеството на подписалия молбата, името/имената на страната/страните, срещу която/които е заведена молбата, предметът на спора, формата на исканото нареждане и кратко изложение на правните аргументи, на които се основава исковата молба.
Молбата се придружава, по целесъобразност, от мярката, чието обявяване за недействителна се иска или, при обстоятелствата по Член 232 от Договора за ЕС и Член 148 от Договора за Евратом, от писмените доказателства относно датата, на която институцията е трябвало да действа в съответствие с този Член. Ако документите не са представени с исковата молба, секретарят иска от съответната страна да ги представи в разумен срок, но правата на страната не се погасяват, дори и документите да бъдат представени след изтичането на срока за образуване на дело."
да се чете: "Дело се завежда пред Съда с писмена искова молба, адресирана до секретаря. В исковата молба се посочва името на ищеца и неговият постоянен адрес, както и качеството на подписалия молбата, името/имената на страната/страните, срещу която/които е заведена молбата, предметът на спора, исканията на страните и кратко изложение на правните аргументи, на които се основава исковата молба.
Молбата се придружава, по целесъобразност, от мярката, чиято отмяна се иска или, при обстоятелствата по Член 232 от Договора за ЕО и Член 148 от Договора за Евратом, от писмените доказателства относно датата, на която институцията е трябвало да действа в съответствие с този Член. Ако документите не са представени с исковата молба, секретарят иска от съответната страна да ги представи в разумен срок, но правата на страната не се погасяват, дори и документите да бъдат представени след изтичането на срока за образуване на дело."
29.3. Член 22
(Страница 12001 С/bg 85 и 86) (притурка, том IV, стр. 562)
вместо: "В случаите, визирани от Член 18 от Договора за Евратом, Съдът се сезира с жалба, адресирана до секретаря. В жалбата се посочват името и постоянният адрес на жалбоподателя и данни за подписалото я лице, данни за решението, което се обжалва, имената на ответниците, предметът на спора, доказателствата и кратко изложение на основанията за обжалване.
Жалбата се придружава от заверен препис на оспорваното решение на Арбитражната комисия.
Ако Съдът отхвърли жалбата, решението на Арбитражната комисия се превръща в окончателно.
Ако Съдът отмени решението на Арбитражната комисия и когато това е подходящо, въпросът може да бъде преразгледан от Арбитражната комисия по инициатива на една от страните по делото. Последната е обвързана от всяко решение на Съда по правни въпроси."
да се чете: "В случаите, визирани от Член 18 от Договора за Евратом, Съдът се сезира с жалба, адресирана до секретаря. В жалбата се посочват името и постоянният адрес на жалбоподателя и данни за подписалото я лице, данни за решението, което се обжалва, имената на ответниците, предметът на спора, исканията на страните и кратко изложение на основанията за обжалване.
Жалбата се придружава от заверен препис на оспорваното решение на Арбитражния комитет.
Ако Съдът отхвърли жалбата, решението на Арбитражния комитет става окончателно.
Ако Съдът отмени решението на Арбитражния комитет и когато това е подходящо, въпросът може да бъде преразгледан от Арбитражния комитет по инициатива на една от страните по делото. Последният е обвързан от всяко решение на Съда по правни въпроси."
29.4. Член 23, параграф 2
(Страница 12001 С/bg 86) (притурка, том IV, стр. 562)
вместо: "становище"
да се чете: "изявление"
29.5. Член 24, параграф 1
(Страница 12001 С/bg 87) (притурка, том IV, стр. 563)
вместо: "разкрият"
да се чете: "предоставят"
29.6. Член 39, параграф 1
(Страница 12001 С/bg 90) (притурка, том IV, стр. 564)
вместо: "Член 256 от Договора за Европейски съюз"
да се чете: "Член 256 от Договора за ЕО".
29.7. Член 40, параграф 4
(Страница 12001 С/bg 91) (притурка, том IV, стр. 564)
вместо: "твърденията"
да се чете: "исканията"
29.8. Член 45, параграф 1
(Страница 12001 С/bg 91) (притурка, том IV, стр. 564)
вместо: "отсрочки по съображения за отдалеченост"
да се чете: "Сроковете поради отдалеченост"
29.9. Член 55, параграф 1
(Страница 12001 С/bg 95) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "материалноправни въпроси"
да се чете: "спор по същество"
29.10. Член 56, параграф 1
(Страница 12001 С/bg 95) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "материалноправни въпроси"
да се чете: "спор по същество"
29.11. Член 56, параграф 2
(Страница 12001 С/bg 95) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "Жалбата може да бъде подадена от всяка страна, чиито тези са изцяло или частично отхвърлени. Въпреки това встъпилите страни, различни от държавите-Членки и институциите на Съюза, могат да обжалват само ако решението на Първоинстанционния съд пряко ги засяга."
да се чете: "Жалбата може да бъде подадена от всяка страна, чиито искания са изцяло или частично отхвърлени. Въпреки това встъпилите страни, различни от държавите-Членки и институциите на Общностите, могат да обжалват само ако решението на Първоинстанционния съд пряко ги засяга."
29.12. Член 56, параграф 3
(Страница 12001 С/bg 95) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "С изключение на делата, свързани със спор между Общностите и техните служители, жалба могат да подават и държавите-Членки и институциите, които не са встъпили в производството пред Първоинстанционния съд. Тези държави-Членки и институции са в същото положение като държавите-Членки и институциите, които са встъпили в производството на първа инстанция."
да се чете: "С изключение на делата, свързани със спор между Общностите и техните служители, жалба могат да подават и държавите-Членки и институциите на Общностите, които не са встъпили в производството пред Първоинстанционния съд. Тези държави-Членки и институции са в същото положение като държавите-Членки и институциите, които са встъпили в производството на първа инстанция."
29.13. Член 59
(Страница 12001 С/bg 97) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "устна процедура"
да се чете: "устно производство"
29.14. Член 61, параграф 1 и параграф 3
(Страница 12001 С/bg 97) (притурка, том IV, стр. 566)
вместо: "обоснована"
да се чете: "основателна"
30. Вместо: "евро"
да се чете: "EUR"
30.1. Приложение II към Акта за присъединяване 2003 година
=== TTL: IT_DIAL 12 0;(Страница АА2003/ACT/Annex II-12/bg 99) (притурка, том VI, стр. 35)
30.2. Приложение II към Акта за присъединяване от 2003 година
В. Визова политика, 18. Сътрудничество в областта на правосъдието и на вътрешните работи
(Страница АА2003/ACT/Annex II-18/bg 229) (притурка, том VI, стр. 185)
30.3. Приложение II към Акта за присъединяване от 2003 година
В. Визова политика, 18. Сътрудничество в областта на правосъдието и на вътрешните работи
(Страница АА2003/ACT/Annex II-18/bg 318) (притурка, том VI, стр. 216)
30.4. Протокол № 5 към Договора за създаване на Конституция за Европа
Член 4
(Страница Constitution/P5/bg 3) (притурка, том VI, стр. 567)
31. Договор за създаване на Конституция за Европа
31.1. Член I-21, параграф 1
(Страница Constitution/bg 25) (притурка, том VI, стр. 456)
вместо: "1. Европейският съвет дава на Съюза необходимия стимул за неговото развитие и определя неговите общи политически насоки и приоритети."
да се чете: "1. Европейският съвет дава на Съюза необходимия стимул за неговото развитие и определя неговите общи политически насоки и приоритети. Той не осъществява законодателна функция."
31.2. Член III-371, параграф 1
(Страница Constitution/bg 287) (притурка, том VI, стр. 529)
вместо: "Съдът е компетентен да се произнася по законосъобразността на акт, приет от Европейския съвет или от Съвета по Член I-59 само по искане на заинтересованата държава-Членка, и само относно процедурата, предвидена в гореспоменатия Член."
да се чете: "Съдът е компетентен да се произнася по законосъобразността на акт, приет от Европейския съвет или от Съвета по Член I-59 само по искане на заинтересованата държава-Членка, за която има констатация на Европейския съвет или на Съвета, и само относно процедурата, предвидена в гореспоменатия Член."
31.3 Протокол за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка
=== TTL: IT_GLAVA 4 0;(Страница Constitution/P4/bg 18) (притурка, том VI, стр. 560)
вместо: "а) да участват на финансовите пазари посредством окончателни покупки и продажби (спот и форуърд) или по споразумения за обратно изкупуване, както и посредством предоставяне или получаване на вземания и търгуеми инструменти, независимо от това дали са във валути на Общността или не, а също така и в благородни метали;"
да се чете: "а) да участват на финансовите пазари посредством окончателни покупки и продажби (спот и форуърд) или по споразумения за обратно изкупуване, както и посредством предоставяне или получаване на вземания и търгуеми инструменти, деноминирани в евро или в други валути, както и на благородни
метали;"
31.4. Протокол за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка
Член 46, параграф 2
(Страница Constitution/P4/bg 39) (поправка в притурката, том VI, стр. 566 - чл. 46, параграф 2(г) да се чете: "г) вземането на всички други необходими мерки ..." - бележка на редакцията)
вместо: "г) определянето на условията за работа на персонала на Европейската централна банка в съответствие с предвиденото в Член 36."
да се чете: "г) вземането на всички други необходими мерки за прилагането на Член 29 в съответствие с предвиденото в Член 29, параграф 4;"
вместо: "г) определянето на условията за работа на персонала на Европейската централна банка в съответствие с предвиденото в Член 36."
да се чете: "д) определянето на условията за работа на персонала на Европейската централна банка в съответствие с предвиденото в Член 36."
31.5. Протокол за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка
Член 46, параграф 3
(Страница Constitution/P4/bg 39) (притурка, том VI, стр. 566)
вместо: "3. Генералният съвет допринася за осъществяването на необходимата подготовка за необратимото фиксиране на обменните курсове на валутите на държавите-Членки предмет на дерогация, спрямо валутите или единната валута на държавите-Членки без дерогация, в съответствие с предвиденото_Член III-198, параграф 3 от Конституцията."
да се чете: "3. Генералният съвет допринася за осъществяването на необходимата подготовка за необратимото фиксиране на обменните курсове на валутите на държавите-Членки предмет на дерогация спрямо еврото, в съответствие с предвиденото в Член III-198, параграф 3 от Конституцията."
________________________
(*1) Грешка в Специално издание на български език, 21.6.2005 г., стр. 40. Текстът на подписания протокол от договор е правилен (Док. 7411/05).
(*2) Грешка в съдържанието на подписания Акт за присъединяване, док. 7411/05 и в съдържанието на Специалното издание на български език, 21.6.2005 г. Заглавието на приложение II от Акта за присъединяване е правилно.


Предложи
корпоративна публикация
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив