Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД...

МФ

Държавен вестник брой: 7

Година: 2007

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 25.01.2007

Годишно финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)

Годишно финансово споразумение за 2004 г.

Република България, от една страна, и Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "Общността", от друга страна, наричани заедно "страни по договора", като се има предвид, че:

(1) Специална присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък "САПАРД") е създадена съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период1, включително последните му изменения съгласно Регламент (ЕО) № 2008/2004 от 16 ноември 2004 г.2
(2) Планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на комисията съгласно член 4 (5) от Регламент на Съвета (EО) № 1268/1999 на 20 октомври 2000 г. Програмата е (последно) изменена с решение от 23 декември 2004 г.
(3) Многогодишното финансово споразумение между комисията от името на Европейската общност и Република България, включително последните му изменения съгласно новото Финансово споразумение за 2003 г. между Комисията от името на Общността и Република България (наричано по-нататък "МФС"), е подписано на 20 април 2001 г. и съгласно член 2 от него финансовата помощ от Общността ще бъде представена в Годишни финансови споразумения.
(4) Необходимо е да се определят размерът на поетото финансово задължение от Общността за 2004 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони, както и всички последващи поправки (наричана за краткост "програмата"), в Република България и периодът на валидност на това задължение.
(5) Европейският съвет в Копенхаген през декември 2002 г., потвърждавайки Пътните карти за Република България, както са били предложени от Европейската комисия3, се съгласи да увеличи финансовите средства за предприсъединителна помощ и определи съотношението за разпределение на средствата между неприсъединилите се страни в размер 30 % за България и 70 % за Румъния. Това съотношение отчита нуждата и капацитета за усвояване на помощта, както е определено в първия абзац на чл.15 от Регламент (ЕО) № 1268/1999, както и критериите за финансово разпределение към всяка една страна кандидат, както е предвидено в чл.7(3) на този регламент.
(6) Увеличението на финансовите средства беше решено от Европейския парламент и Съвета на 19 май 2003 г. в контекста на привеждането на Финансовата перспектива в съответствие с разширяването (Решение 2003/429/СЕ)4.
(7) На 19 юли 2004 г. Съветът прие Решение5, очертаващо основния подход за преразпределение на наличните финансови средства за програма САПАРД в Република България, както е заложено в чл.15 на Регламента на Съвета (ЕО) № 1268/1999.
(8)Член 1 на Регламента на Съвета (ЕО) № 2008/2004 от 16 ноември 2004 г.6, променящ Регламента на Съвета № 1268/1999, въведе нови лимити на нивата на помощта, изравнявайки ги от 1 януари 2004 г. с тези за по-малко облагодетелстваните райони, прилагани от страните, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г.
В същото време бяха въведени разпоредби, позволяващи субсидирането, имащо характера на улесняване достъпа до кредити, отпускани чрез други инструменти, да не се взема предвид при прилагане на тези лимити на помощта. С цел избягване на възможни неясноти тази промяна се прилага със задна дата за всички страни бенефициенти.
(9) Регламентът на Съвета (ЕК) № 1268/1999 беше променен с Регламент (ЕО) № 769/1999 от 21 април 2004 (5) по отношение на страните, от които произходът на услуги, строителство, съоръжения и доставки е допустим за участие в поканите за търгове и договори. Тези страни следва да бъдат добавени към списъка със страни от Раздел 8 на Секция Е от Анекса към МФС. Този списък също така следва да отрази факта, че част от изброените в този раздел страни междувременно са станали членки на Европейския съюз.
(10) Имайки предвид натрупания опит и отправените коментари след подписване на Многогодишното финансово споразумение между Общността и Република България, се оказва необходимо да се направят определени промени в това споразумение.
(11) Във връзка с това е необходимо Многогодишното финансово споразумение да бъде приведено в съответствие,
се споразумяха за следното:

Член 1
Цел на споразумението

Това споразумение определя поетото финансово задължение от Общността за Република България за 2004 г. С него се правят промени в Многогодишното финансово споразумение, подписано на 18.12.2000 г., включващо последните изменения в него.

Член 2
Поето задължение

(Изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г.) Финансовата помощ от Общността за 2004 г. се определя до размера на 68.010.000 €. Това задължение е валидно само за изпълнението на програмата с последните й изменения в съответствие с МФС между Общността и Република България.

Член 3
Период на поетото задължение

(Изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 29.12.2006 г.) Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2007 г.
Агенция САПАРД не може да сключва договори, включващи средства на Общността на база на това споразумение, с който и да е бенефициент след датата, на която Република България встъпи в договорни отношения, включващи форми на подпомагане за развитие на селските райони за Република България като член на Европейския съюз.
За тази част от финансовата помощ от Общността, определена за Република България в ГФС 2000 - 2005, за която няма сключени договори с крайни бенефициенти към датата, посочена във втория абзац на член 3 от ГФС 2000 - 2005, Комисията следва да бъде информирана в рамките на три месеца от узнаването на тази сума.

Член 4
Промени в МФС

МФС се променя, както следва:
1. В Секция А:
- В чл.3 алинея 2 се заменя със следното:
"Страната кандидат е длъжна да гарантира, че националният ръководител на Република България носи цялата финансова отговорност за средствата, получени от Общността. Той трябва да предостави на Европейската комисия спесимени на всички участници, подписващи заявките за плащане от Общността по чл.9 от тази секция. Националният ръководител е контактна точка за финансовата информация, разменяна между комисията и България."
- В чл.5 ал. 7 се заменя със следното:
"7. САПАРД агенцията трябва да гарантира, че за всеки проект по програмата размерът на финансовата помощ от всички публични източници не надвишава 50 % от общите допустими разходи, с изключение на случаите на инфраструктурни инвестиции, които не генерират значителен нетен приход. За целите на тази алинея мерките за обучение се считат за човешки капитал, а не за инвестиции.
Тази горна граница обаче ще бъде:
(a) 55 % за инвестиции в земеделски стопанства, направени от млади фермери;
(б) 60 % за инвестиции в земеделски стопанства в планински райони;
(в) 65 % за инвестиции в земеделски стопанства в планински райони, направени от млад фермер;
(г) 75 % за инвестиции по всяка от мерките, когато Европейската комисия прецени, че са възникнали непредвидими природни бедствия;
(д) 100 % за инфраструктурни проекти, които не генерират значителен нетен приход;
(е) 100 % за мерки, подготвящи общностите в селските райони да разработват и прилагат местни стратегии за развитие на селските райони и интегрирани териториални стратегии за развитие на селските райони с пилотен характер в рамките на горните граници (определени в чл.33 (е) на Регламента на Съвета (ЕК) № 1257/1999).
При определяне на размера на публичната помощ по тази алинея няма да бъде включвана националната помощ, имаща за цел улесняване достъпа до кредити, получена без ползване на каквото и да било подпомагане по това споразумение. Разпоредбите на тази точка следва да се прилагат от 1 януари 2000 г. Република България следва да предоставя данни за такава национална помощ преди нейното прилагане в рамките на това споразумение.
Във всички случаи приносът на Общността следва да спазва горните граници на размера на помощта и сумата с натрупване, определени за държавните помощи в Европейското споразумение."
- В чл.14 отнасянето в т. 2.6 към Ръководството на Европейската комисия, озаглавено "Договори за услуги, доставки и строителство, сключени в общата рамка на сътрудничеството на Общността с трети страни", се заменя с "Правила и процедури за договорите, финансирани от Общия бюджет на Европейските общности в контекста на сътрудничеството с трети страни"7.
Правилата, заложени в това ръководство, следва да се прилагат за всички процедури по обществени поръчки от датата на влизане в сила на това споразумение.
2. В Секция Б:
В чл.4, алинея 2 точка (б) се заменя със следното:
"(b) Данъци, митнически такси и вносни мита".
Тези разпоредби следва да се прилагат за договори, сключени между Агенция САПАРД и крайните бенефициенти от датата на влизане в сила на това споразумение.
3. В Секция Г:
Въведен е нов формуляр Г-3 - Финансова идентификация, който е приложен като анекс към това споразумение.
4. В Секция Е:
Текстът от точка 8 се заменя със следното:
"Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния, Турция, Република Югославия и бивша Югославска република Македония."

Член 5
Влизане в сила

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по сключването му.

Член 6
Подписване

Това споразумение се подписва на български и на английски език, като всеки от двата текста е автентичен. В случай на несъответствие между версиите обаче английският вариант следва да е водещ.

Сключено съответно в Брюксел и в София на четиринадесети април две хиляди и пета година.

За Република България:
Милен Велчев,
министър на финансите

Нихат Кабил,
министър на
земеделието и горите

За Комисията на Европейските общности:
Мариан Фишер Боел,
член на комисията

Хосе Мануел Силва Родригес,
генерален директор за
селско стопанство и
развитие на селските райони

1 ОВ L 161, 26.6.1999, стр. 87 - 93.
2 ОВ L 349, 25.11.2004, стр. 12 - 13.
3 КОМ(2002) 624 Последен.
4 ОВ L 147, 14.6.2003, стр. 25.
5 Решение 2004/586/EО.
6 ОВ L 123, 27.4.2004, стр. 1 - 3. 7 C(2003)697/3.

АНЕКС

Формуляр Г-3

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив