Годишно финансово споразумение 2006 г. между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност по Програма САПАРД

МФ

Държавен вестник брой: 7

Година: 2007

Орган на издаване: МФ

Дата на обнародване: 30.01.2007

Република България, от една страна, и Комисията на Европейските общности, наричана по-нататък "Комисията", действаща за и от името на Европейската общност, наричана по-нататък "Общността", от друга страна,
наричани заедно "страни по договора",
като се има предвид, че:
(1) Специалната присъединителна програма за развитие в областта на земеделието и селските райони (наричана по-нататък "САПАРД") е създадена съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1268/1999 относно предоставяне на финансова помощ от страна на Общността за предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период(1).
(2) Планът, представен от Република България, е одобрен като Програма за развитие на земеделието и селските райони с решение на Комисията съгласно член 4 (5) от Регламент на Съвета (EО) № 1268/1999 на 20 октомври 2000 г. Програмата е (последно) изменена с Решение от 5.07.2006 г.
(3) Многогодишното финансово споразумение между Комисията, от името на Европейската общност, и Република България, включително последните му изменения съгласно Годишно финансово споразумение за 2005 г. между Република България и Комисията от името на Общността (наричано по-нататък МФС), е влязло в сила на 20.04.2001 г. и съгласно член 2 от него финансовата помощ от Общността ще бъде представена в Годишни финансови споразумения.
(4) Необходимо е да се определи размерът на поетото финансово задължение от Общността за 2006 г. във връзка с изпълнението на Програмата за развитие на земеделието и селските райони (наричана за краткост "Програмата"), както и всички последващи поправки, в Република България и периода на валидност на това задължение.
(5) В съответствие с член 12, ал. 7 от секция А на анекса от МФС сумата, която трябва да бъде възстановена в съответствие с Решение за уравняване по съответствие, следва да бъде приспадната от следващата заявка за плащане към Комисията. Съгласно член 12, ал. 8 сумата, която следва да се възстанови в съответствие с Решението за уравняване по съответствие, не може да бъде реалокирана по Програмата. Прилагането на двете разпоредби би довело до двойно намаление на сумата от помощта по САПАРД за страната бенефициент. Ето защо разпоредбата, че тази сума следва да бъде "извадена от следващата заявка за плащане от Общността" следва да отпадне.
(6) Регламент на Съвета (EС) № 1268/1999 е изменен с Регламент (EC) № 2112/2005 от 21 ноември 2005 г.(2) във връзка с достъпа до външната помощ за Общността чрез дефиниране на "правила за допустимост" за участието в процедурите по възлагане на договори за поръчки или договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани с инструменти на Общността и "правила за произход" по отношение на страните, от които всички доставки и материали, закупени по договор, финансиран от инструмент на Общността, трябва да произхождат.
Включването на разпоредбите на този регламент поражда необходимост от добавяне на нова секция "З" в анекса на МФС с детайлните разпоредби, посочени в Регламент на Съвета (ЕС) № 2112/2005. В резултат точка 8 от секция Е от Анекса към МФС следва да отпадне.
(7) В допълнение, за да отрази разпоредбите на Регламент на Комисията (ЕК) 2222/2000 от 7 юни 2000 г., определящи финансовите правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕС) № 1268/1999 за помощта на Общността по предприсъединителни мерки за развитие на земеделието и селските райони в страните кандидат-членки от Централна и Източна Европа по време на предприсъединителния период(3) , последно изменен с Регламент (ЕС) № 1052/2006 от 11.07.2006 г.4, е необходимо да се удължи периодът на валидност на финансовия ангажимент, определен с Годишно финансово споразумение за 2004 г. и Годишно финансово споразумение за 2005 г.
Поради същата причина е необходимо също така да се променят разпоредбите на Многогодишното финансово споразумение по отношение на подаване на заявка за плащане от Комисията.
(8) Имайки предвид натрупания опит по САПАРД, се оказва необходимо да се направят определени промени в това споразумение.
(9) Във връзка с това е необходимо Многогодишното финансово споразумение да бъде приведено в съответствие.
___
(*1) ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 87. Регламент, включително последните му изменения съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 2112/2005 (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23).
(*2) OВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23.
(*3) OВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 5.
(*4) OВ L 189, 12.07.2006 г. стр. 3.
се споразумяха за следното:

Цел на споразумението
Член 1

Това споразумение определя поетото финансово задължение от Общността за Република България за 2006 г. С него също така се правят промени в Многогодишното финансово споразумение и Годишни финансови споразумения 2000 - 2005.

Поето задължение
Член 2

Финансовата помощ от Общността за 2006 г. се определя до размера на 82.446.000 евро. Това задължение е валидно само за изпълнението на Програмата с последните й изменения в съответствие с МФС, сключено между Общността и Република България.

Период на поетото задължение
Член 3

Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2008 г.
Агенция САПАРД не може да сключва договори, включващи средства на Общността на база на това споразумение, с който и да е бенефициент след датата, на която Република България встъпи в договорни отношения, включващи форми на подпомагане за развитие на селските райони за Република България като член на Европейския съюз.
За тази част от финансовата помощ от Общността, определена за Република България в ГФС 2006, за която няма сключени договори с крайни бенефициенти към датата, посочена във втория абзац на този член, Комисията следва да бъде информирана в рамките на три месеца от узнаването на тази сума.

Промяна в Годишно финансово споразумение 2004
Член 4

Член 3 от Годишно финансово споразумение 2004, сключено между Комисията и Република България, се заменя със следното:

"Член 3
Период на поетото задължение

Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2007 г."

Промяна в Годишно финансово споразумение 2005
Член 5

Член 3 от Годишно финансово споразумение 2005, сключено между Комисията и Република България, се заменя със следното:

"Член 3
Период на поетото задължение

Комисията автоматично намалява всяка част от поетото задължение по член 2, която е останала неуредена чрез плащане по сметка или за която не е получена приемлива заявка за плащане, не по-късно от 31 декември 2008 г."

Промени в член 3 на Годишни финансови споразумения 2000 - 2005
Член 6

В края на член 3 от Годишни финансови споразумения 2000 - 2005 съответно се добавят следните два абзаца:

"Агенция САПАРД не може да сключва договори, включващи средства на Общността на база на това споразумение, с който и да е бенефициент след датата, на която Република България встъпи в договорни отношения, включващи форми на подпомагане за развитие на селските райони за Република България като член на Европейския съюз.
За тази част от финансовата помощ от Общността, определена за Република България в ГФС 2000 - 2005, за която няма сключени договори с крайни бенефициенти към датата, посочена във втория абзац на член 3 от ГФС 2000 - 2005, Комисията следва да бъде информирана в рамките на три месеца от узнаването на тази сума."

Промени в Многогодишното финансово споразумение (МФС)
Член 7

МФС се променя, както следва:
1. В член 7 се добавя следният текст:
"Секция З: Достъп до външна помощ на Общността."
2. В секция А от анекса на МФС:
- Член 12(7) се заменя със следното:
"Националният ръководител бива уведомен за сумата, която трябва да бъде върната в съответствие с решението за уравняване по съответствие, който от името на Република България гарантира, че сумата ще бъде кредитирана по САПАРД евро сметката до два месеца от датата на вземане на решението за уравняване по съответствие.
Комисията може за даден случай да вземе решение сумата, подлежаща на връщане, да бъде компенсирана срещу плащанията, които трябва да бъдат направени от Комисията към Република България по други програми на Общността."
- Точка 2.6 от член 14 се заменя със следното:
"2.6.1. Правилата за възлагане на поръчки от публичните органи за извършване на услуги, доставки и строителство в Република България трябва да са прозрачни, да не водят до дискриминация и да не пораждат конфликти на интереси. Те трябва да са в съответствие с правилата, определени в Ръководството на Комисията, озаглавено "Правила и процедури за договори за услуги, доставки и строителство, финансирани от Общия бюджет на Европейските общности за целите на сътрудничество с трети страни5 ". Отпада обаче предвиденото там изискване за предварително одобрение от Комисията.
5 Решение на Комисията C(2006) 117, 24.1.2006 г.
2.6.2. Доставките и доставяните материли трябва да имат произход от Общността или страните, посочени в секция З. Процедурите за възлагане на обществени поръчки обаче, инициирани от датата на присъединяване към Европейския съюз, следва да бъдат провеждани в съответствие със законодателството на Общността.
2.6.3. Следва да се прилагат правилата, отнасящи се до достъпа до външната помощ на Общността, както са определени в секция З от анекса на МФС. "
3. В секция Б от анекса на МФС:
Член 10(4) се променя, както следва:
"При необходимост, междинната оценка се актуализира и се предоставя на Комисията не по-късно от 30 юни 2006 г."
4. В секция Е от анекса на МФС точка 8 се заличава.
5. Анексът към това Годишно финансово споразумение следва да бъде добавен като секция З от анекса на Многогодишното финансово споразумение.

Влизане в сила
Член 8

Това споразумение влиза в сила от датата, на която страните по договора разменят уведомления за приключване на всички необходими формалности по влизането му в сила.

Подписване
Член 9

Това споразумение се подписва на български език и на английски език, като всеки от двата текста е автентичен. В случай на несъответствие между версиите обаче английският вариант е водещ.

Сключено съответно в Брюксел и София на двадесет и трети октомври две хиляди и шеста година.

АНЕКС

СЕКЦИЯ З

достъп до външната помощ на Общността

Целта на тези разпоредби е да установят правила за достъп до външната помощ на Общността за предприсъединителните мерки за развитие на земеделието и селските райони по САПАРД в Република България през предприсъединителния период.

Член 1
Определение

За интерпретацията на термините, използвани в тези разпоредби, се прави връзка с Регламент на Съвета (ЕС, Евроатом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1) и с Регламент на Комисията (ЕК, Евроатом) № 2342/2002 от 23 декември 2002 г., който определя подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕС, Евроатом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2).

Член 2
Правила за допустимост

1. Участието във възлагането на договори за обществени поръчки или договори за безвъзмездна помощ по САПАРД следва да бъде отворено за всички физически и юридически лица, които са създадени в страните - членки на Европейската общност, в официалните страни-кандидатки, признати от Европейската общност, или в страните - членки на Европейското икономическо пространство.
2. Участието във възлагането на договори за обществени поръчки или договори за безвъзмездна помощ по САПАРД следва да бъде отворено за всички физически и юридически лица, които са основани в развиваща се страна, съгласно списъка на Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, залегнал в Анекс II от Регламент (ЕС) № 2112/2005 от 21 ноември 2005 г.(3), и които са изрично посочени като допустими в съответствие с чл.3, ал. 3 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1268/1999.
3. Участието във възлагането на договори за обществени поръчки или договори за безвъзмездна помощ по инструмент на Общността следва да бъде отворено за международни организации.
4. Гореописаното не противоречи на участието на категории организации, допустими за възлагане на какъвто и да е договор, или на изключението, посочено в член 114(1) от Финансовия регламент.

Член 3
Експерти

Експертите, ангажирани от участниците в търговете, както сa определени в членове 2 и 6 от тази секция, могат да бъдат от всякаква националност. Този член не противоречи на изискванията за качество и финансовите изисквания, посочени в правилата за възлагане на поръчки от МФС.

Член 4
Правила за произход

Всички доставки и материали, закупени съгласно договор за финансиране по САПАРД, трябва да имат произход от Общността или от допустима страна, както е посочено в членове 2 и 5 от тази секция. Терминът "произход" за целите на тези разпоредби е дефиниран в съответното законодателство на Общността относно правилата за произход за митнически цели.

Член 5
Изключения от правилата за допустимост и произход

1. В надлежно потвърдени изключителни случаи Комисията може да разшири допустимостта до националности от страна, която съгласно член 2 е недопустима.
2. В надлежно потвърдени изключителни случаи Комисията може да позволи покупката на доставки и материали, чийто произход е от страна, която съгласно член 2 е недопустима.
3. Отклоненията, предвидени в алинеи 1 и 2, могат да бъдат обосновани на база на липсата на наличност на продукти и услуги на пазарите на съответните страни, поради изключителна спешност или ако правилата за допустимост биха направили реализацията на проект, програма или действие невъзможна или изключително трудна.

Член 6
Спазване на основните принципи и укрепване на местните пазари

1. За да се ускори премахването на бедността чрез повишаване на местния капацитет, пазари и покупки, специално внимание следва да се обърне на местните и регионални поръчки в Република България.
2. Тръжните участници, на които са възложени договори, следва да спазват международно съгласуваните трудови стандарти, например, основни трудови стандарти на Международната организация на труда, конвенциите за свобода на сдружаване и колективно договаряне, отстраняване на принудителния и задължителен труд, отстраняване на дискриминацията по отношение на наемане и заетост и премахване на детския труд.
3. Достъпът от развиващи се страни до външната помощ на Общността следва да се приеме за възможен по всяка техническа помощ, за която се счита, че е подходящо.

(*1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(*2) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EC, Евроатом) № 1261/2005 (OВ L 201, 2.8.2005 г., стр. 3).
(*3) OВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23.

Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив