Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация, 2006/2007

МЗ

Държавен вестник брой: 89

Година: 2005

Орган на издаване: МЗ

Дата на обнародване: 08.11.2005

УВОД

Стратегията "Приспособяване на услугите към новите потребности" на Регионалното бюро на СЗО за Европа (документ EUR/RC50/10), приета от Регионалния комитет на неговата петдесета сесия, откликва на многократните настоявания на страните членки и управляващите органи на СЗО да се фокусира върху дейността на отделните страни, за да се отговори на нуждите на страните в областта на здравеопазването и програмите на СЗО за страните да станат по-ефективни.
В този контекст документът е продължение на Двугодишното споразумение за сътрудничество (ДСС) между Европейското регионално бюро на СЗО (ЕРБ-СЗО) и правителството на Република България за периода 2006 - 2007 г. То е изработено по пътя на успешни преговори между националните здравни власти и регионалните и местните нива на СЗО.
Приоритетите на страната в областта на здравеопазването такива, каквито са представени от националните здравни власти, са отправна точка в процеса, водещ към този документ. Наред с това Секретариатът на СЗО е формулирал приоритетите на СЗО за сътрудничеството със страната за двугодишния период 2006 - 2007, отчитайки глобалните приоритети и политически насоки на организацията, финансовото участие на други партньори в страната, както и собствените възможности на СЗО. Тези приоритети за сътрудничеството са отразени по-нататък в европейските регионални приоритети на СЗО. След това общите приоритети за сътрудничество са обсъдени с националните здравни власти и е постигнат консенсус по представянето им в това споразумение.
Този документ е съставен от две части:
1. Първата част определя договорените общи приоритети за сътрудничество (т.е. стратегическите цели, които трябва да бъдат постигнати със съвместните усилия на правителството и СЗО) за двугодишния период 2006 - 2007. За всеки от приоритетите Секретариатът на СЗО е определил един или повече очаквани резултати за страната, които трябва да бъдат постигнати през двугодишния период. В края на този раздел е представен общият бюджет за ДСС, включително редовният бюджет на СЗО и други източници на финансиране, които ще се управляват чрез ДСС. Този бюджет обаче не включва стойността на часовата ставка на персонала на СЗО.
2. Втората част от ДСС е във формата на таблица, показваща как бюджетът е разпределен между общите приоритети за сътрудничество и определящ кое звено от ЕРБ-СЗО ще изпълнява функциите на координатор по отделните приоритети. Паралелно е показано разпределението на бюджета и отговорното техническо звено на ЕРБ-СЗО за всеки очакван резултат за страната. Таблицата описва и връзките с други възможни приоритети в рамките на ДДС и очакваните резултати за цялата СЗО (ОРСЗО), представени в Програмния бюджет на СЗО за 2006 - 2007 г. В допълнение към всеки очакван резултат за страната е представен списък на продуктите, които могат да включват съдействие на допълнителни технически звена на ЕРБ-СЗО. Накрая, отразявайки представения на петдесет и петата сесия на Европейския регионален комитет на СЗО документ (EUR/RC55/9, Изменение 1: Следващ етап на стратегията на Регионалното бюро на СЗО за европейските страни: укрепване на здравните системи), всеки продукт е категоризиран според една или повече функции на здравната система, т.е.:
- Здравна политика и други елементи на ръководство (функция Р);
- Функция "Финансиране на здравната система" (функция Ф);
- Функция "Генериране на ресурси за здравната система" (функция ГР);
- Функция "Предоставяне на здравни услуги" (функция ЗУ).
Очаква се тази категоризация по функции да подобри сътрудничеството и да помогне за по-добър баланс между различните функции, необходими за развитие на здравната система и промоция на здравето.
Разпределението на бюджета на СЗО в рамките на ДСС определя таван за ресурсите, които ще се изразходват от страната и които идват както от редовния бюджет на СЗО, така и от други източници. Дейностите на СЗО, които по принцип са организирани като международна дейност, но които включват страната, също следва да се отчитат в този бюджет. С други думи, средствата, включени в това ДСС, са средства на организацията, разпределени за сътрудничеството на регионалното бюро със страната. Изпълнението на съответните работни планове по очаквани резултати е единственият начин за отпускане на тези средства.
След подписването на това ДСС ще се разработи подробен програмен работен план на страната, който ще се съгласува със служителите от техническото звено на ЕРБ-СЗО, отговорно за очакваните резултати за страната и техните контрапартньори в нея. Работният план ще отразява за всеки очакван резултат за страната и за всеки продукт необходимите данни за дейности или услуги, бюджет, показатели (с основни и целеви стойности), отговорен служител на СЗО, контрапартньор от страната, финансиране от партньори, основните моменти и график за изпълнение. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния период 2006 - 2007. Цялостната координация и управлението на програмата на страната е отговорност на ръководителя на офиса на СЗО в Република България.
Това Двугодишно споразумение за сътрудничество следва да се счита като рамка, която може да бъде изменяна с взаимното писмено съгласие на ЕРБ-СЗО и страната в резултат например на промени в здравната ситуация в страната, специфични нужди, възникнали по време на двугодишния период, или промени в капацитета на регионалното бюро за осъществяване договорените дейности или вследствие на увеличено финансиране. Всяка от страните има правото да поиска промени. Контрапартньори на СЗО са не само служителят, отговорен за очаквания резултат за страната в съответната приоритетна област, но и ръководителят на офиса на СЗО в Република България.
Трябва също да се отбележи, че това двугодишно споразумение за сътрудничество е отворено за по-нататъшно разработване и финансов принос от други източници за допълнение към съществуващите приоритетни области и/или дейности, които не са включени на този етап поради липса на средства. По-конкретно ЕРБ-СЗО ще улеснява координацията с Главната квартира на СЗО в Женева за максимализиране ефективността от участието на отделните държави в духа на принципа "Единна СЗО".

ЧАСТ 1. Двугодишно споразумение за сътрудничество за 2006 - 2007 г.

1. Приоритети
След споменатите проговори между Република България и ЕРБ за приоритетни бяха утвърдени следните области на сътрудничество:
1) Подобряване на здравното обслужване.
2) Повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести.
3) Подобряване на организацията и подготовка за извънредни ситуации в здравеопазването.
4) Насърчаване на безопасна околна среда, включително безопасни храни.
5) Подобряване контрола върху заразните заболявания.

Подробните приоритети са:

Приоритет 1: Подобряване на здравното обслужване
В тази насока определихме следните очаквани резултати, които да бъдат постигнати в периода 2006 - 2007 г.:
а) подобряване на болничното обслужване;
б) подобряване безопасността при кръводаряване и кръвопреливане;
в) подобряване здравната информация за децата в ученическа възраст;
г) подобряване ефективността при реимбурсирането на лекарствени средства.

Приоритет 2: Повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести
В тази насока определихме постигането на следните резултати в периода 2006 - 2007 г.:
а) усъвършенстване на националните програми за обществено здраве за здравна промоция и превенция на основните незаразни заболявания (НЗЗ) и подобряване системата за наблюдение на рисковите фактори за НЗЗ;
б) изготвяне на Национален план за действие за психично здраве, преработен и актуализиран на базата на Европейския план за действие за психично здраве и стартиране на изпълнението му;
в) иницииране на програми за защита на зависимите и спазване на човешките права;
г) разработване и стартиране на информационна система за психично здраве;
д) засилване на превенцията, лечението и възстановяването на зависимостта от наркотици.

Приоритет 3: Подобряване на организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването
Във връзка с този приоритет сме дефинирали следните очаквани резултати за постигане през периода 2006 - 2007 г.:
а) повишаване капацитета на страната чрез подготовка за бедствия, за справяне с широк спектър от здравни кризи, със специален акцент върху осъществяването на ефективно ранно предупреждение за епидемии и противодействието им.

Приоритет 4: Подобряване хигиената на околната среда
Във връзка с този приоритет сме дефинирали следните очаквани резултати за периода 2006 - 2007 г.:
а) иницииране изпълнението на междусекторна Национална стратегия за безопасност на храните;
б) създаване на Национална информационна система за околната среда (НИСОС).

Приоритет 5: Повишаване превенцията и надзора на заразните заболявания
Във връзка с този приоритет сме дефинирали следните очаквани резултати за периода 2006 - 2007 г.:
а) укрепване на имунизационното обслужване за осигуряване на устойчив надзор на ваксинопредотвратимите заболявания посредством предоставяне на висококачествени и безопасни имунизационни системи;
б) подобрен надзор за ефективен мониторинг на имунизационните системи и оценка на тежестта, свързана с ваксинопредотвратимите заболявания;
в) засилване на Националната система за отчитане и надзор на ППБ/ХИВ/СПИН; г) оказване съдействие на страната за оценка и използване на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария (ГФБСТМ) за контрол на туберкулозата.
Както бе изяснено по-горе, СЗО ще продължи да подкрепя посочените приоритетни области и чрез допълнителни източници на финансиране, ако се появят такива. Информацията за тях ще се представя под формата на Анекс към това споразумение и ще се актуализира постоянно през двугодишния период за отразяване размера на такава допълнителна подкрепа. Цялата дейност по здравната политика на страната и обхвата на здравната система ще се координира от служител на Стратегическия отдел, с подкрепата на Политики на страните и Системното звено при необходимост.

2. Б ю д ж е т

ОПРЕДЕЛЕН ОБЩ БЮДЖЕТ

Бюджет на СЗО
за страната:
$ 85 000 (основен бюджет)

$ 221 000 (други източници)

Всичко: $ 306 000

3. Ангажименти на СЗО и правителството на Република България

1. Ангажименти на СЗО
Световната здравна организация (СЗО) се съгласява да осигури при наличност на съответните средства и съгласно своите правила и разпоредби посочените програмни дейности/сътрудничество. За всяко местно субсидиране на разходи или пряко съвместно финансово сътрудничество ще се сключват отделни договори по време на изпълнението.

2. Ангажименти на правителството
Правителството ще осигурява необходимите за техническото сътрудничество кадри, материали, снабдяване и оборудване и местни разходи. Правителството се насърчава да разшири финансирането на посочените дейности чрез създаване на допълнителни фондове. Световната здравна организация може да съдейства в тази насока.

ЧАСТ 2. Обобщение на очакваните резултати и продукти
в приоритетните области

Приоритет 1: Подобряване на здравното обслужване
Основен бюджет: $ 25 000 (очаквани доброволни дарения: $ 0)
Координатор по приоритета: CPS (Политики, системи и услуги на страните /ПССС/)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
(ОРСЗО)
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ от Европейското регионално бюро на СЗО (ЕРБ-СЗО) Участващи технически звена от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Подобряване на болничното обслужване

ОРСЗО: 2.5.4
Основен бюджет: $ 0
НЕФИНАНСИРАНО
Принос към другите приоритети на ДСС: 2

БП
Програма за болниците
БП Разработване и внедряване на информационна система Х Х
БП Усъвършенстване на системата за акредитация на болниците Х Х
БП Изработване на система за управление на качеството в болниците Х
2. Подобряване на безопасността при кръводаряване и кръвопреливане

ОРСЗО: 2.1.1
Основен бюджет: $ 10 000
Принос към други приоритети на ДСС: 5

ПКЗС
Програма за качество на здравната система
ПКЗС Преглед на националната политика за безопасно и адекватно снабдяване с кръв Х
Програма за обучение по управление на качеството за безопасно снабдяване с кръв Х
Национални разяснителни кампании за доброволно и безплатно кръводаряване Х
3. Подобряване на здравноинформационната система за деца в училищна възраст

ОРСЗО: 3.05.06
Основен бюджет: $ 5000
Принос към други приоритети на ДСС: 2

ПЗДЮ
Програма за здравето на децата и юношите
ИЗР Инвестиции за здравеопазване и развитие ПРЗНИ Програма за репродуктивно здраве и научни изследвания План за разпространение на данни за здравното поведение на децата в училищна възраст ЗПДЮ Х
4. Подобряване на ефективността при реимбурсиране на лекарствените средства

ОРСЗО: 2.2.3
Основен бюджет: $ 10 000
Принос към други приоритети на ДСС: 2,5

ТЛО
Техн. и лекарствено обезпечаване
ПФЗ Програма финансиране здравеопазване ОСС – Обща стратегия за страната Нова политика на реимбурсиране на лекарствени средства, адаптирана към съществуващото положение Х

Приоритет 2: Повишаване на здравната промоция и превенция на незаразните болести
Основен бюджет: $ 40 000 (очаквани доброволни дарения: $ 145 000)
Координатор по приоритета: NCL (Незаразни болести и начин на живот /НБНЖ/)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ от Европейското регионално бюро на СЗО (ЕРБ-СЗО) Участващи технически звена от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Усъвършенстване на националните програми за обществено здраве за подобряване на здравния статус и превенция на основните НЗЗ и по-ефективна система за надзор на рисковите фактори при НЗЗ

ОРСЗО: 1.11.1
Основен бюджет: $ 25 000
Доброволни дарения: $ 20 000
Принос към другите приоритети на ДСС:1

ПНЗ
Програма за незаразни заболявания
ПЕБТ
Програма "Европа без тютюн"
Повишаване на националните възможности на междуотрасловите политики и сътрудничество за контрол върху тютюна, включително Национален ресурсен център за контрол върху тютюна Х
ПНЗ
ПХБХ
Програма за хранене и безопасност на храните УЗУГ
Управление на здравеопазването и урбанизация на градовете
Повишаване на здравословните диети и физическата активност като част от общия подход към превенцията на НЗЗ Х
2. Изготвяне на Национален план за психично здраве, преработен и актуализиран на базата на Европейския план за психичното здраве и стартиране изпълне- нието му

ОРСЗО: 1.9.1
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения: $ 70 000
Принос към други приоритети за страната: 1

ППЗ
Програма за психично здраве
ППЗ

ПСП

Национален план за психично здраве, преработен и актуализиран въз основа на Европейския план за действие за психично здраве (ЕПДПЗ) Х
ППЗ

ПСП
Програма за стратегическа помощ

Квалификационна програма за кадри с различни професии, които да работят в новоизградените общински психиатрични центрове X
3. Начало на програми за защита на пристрастените и спазване на човешките права

ОРСЗО: 1.9.2
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения: $ 30 000

ППЗ ППЗ

ПСП

Препоръки за установяване на сътрудничество на национално ниво между организации на зависими и лекуващи Х
4. Разработване и стартиране на информационна система за психично здраве

ОРСЗО: 1.9.3
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения – $ 25 000

ППЗ ППЗ

ПСП

Изготвяне на доклад-оценка за Клиничната психиатрична помощ чрез прилагане на разработената информационна система Х
5. Повишаване превенцията, лечението и възстановяване от зависимостта от наркотици

ОРСЗО: 1.9.3
Основен бюджет: $ 15 000
Принос към други приоритети за ДСС: 1

ПБАН
Програма за борба с алкохола и наркотиците
ПБАН Изготвяне на доклад-оценка за наркотичните зависимости, политика и лечение, който ще бъде включен в Европейската база данни за забранените лекарствени средства Х
ПБАН Преглед и актуализация на клиничните указания за намаляване на вредите Х

Приоритет 3: Подобряване на организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването
Основен бюджет: $ 10 000 (очаквани доброволни дарения: $ 0)
Координатор по приоритета: DPR (Програма за готовност и подготовка за бедствия/ПГПБ)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ в ЕРБ-СЗО Участващи технически екипи от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Повишаване капацитета на страната чрез Подготовка за бедствия, за справяне с широк спектър от здравни кризи, със специален акцент върху осъществяването на ефективно ранно предупреждение за епидемии и противодействието им

ОРСЗО: 1.04.02
Основен бюджет: $ 10 000
Принос към другите приоритети на ДСС: 1

ПГПБ
Програма за готовност и подготовка при бедствия
ПНОЗБ
Програма за надзор и отговор на заразните болести
Внедряване на система за предупреждение за епидемии Х
ПГПБ Актуализиране на плана за управление на кризи Х

Приоритет 4: Подобряване хигиената на околна среда
Основен бюджет: $ 0 (очаквани доброволни дарения: $ 29 000)
Координатор по приоритета: FOS (Програма за безопасност на храните /ПБХ)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ в ЕРБ-СЗО Участващи технически екипи от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Внедряване на Национална междуотраслова стратегия за безопасност на храните

ОРСЗО: 3.2.4
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 15 000
Принос към другите приоритети на ДСС: 5

ПБХ ПБХ Внедряване на междуотраслова стратегия за безопасност на храните, включително разработване на интегрирана система за контрол Х X
2. Създаване на Национална информационна система за околната среда

ОРСЗО: 3.4.2
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 14 000
Принос към другите приоритети на ДСС: 1,5

КВ
Качество на въздуха
КВ Внедряване на "Еколого-здравна информационна система, поддържаща определянето на политиката ENHIS 2" Х

Приоритет 5: Подобряване контрола върху заразните болести
Основен бюджет: $ 0 (очаквани доброволни дарения: $ 47 000)
Координатор по приоритета: CDS (Надзор върху заразните заболявания /НЗ)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ в ЕРБ-СЗО Участващи технически екипи от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Укрепване на имунизационното обслужване за осигуряване на устойчив надзор на ваксино-предотвратимите заболявания посредством предоставяне на висококачествени и безопасни имунизационни системи

ОРЗО: 1.6.6
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 13 000
Принос към другите приоритети на ДСС: 1

ППВПЗ
Програма за превенция на ваксино-предотвратимите заболявания
ППВПЗ Технически доклад с подробни препоръки за разработване на политика и изграждане на технически и управленски капацитет за усъвършенстване на националната имунизационна система, включително качеството и безопасността, със специален акцент върху рисковите групи Х X
2. Подобрен надзор за ефективен мониторинг на имунизационните системи и оценка на тежестта от ваксинопредотвратимите заболявания

ОРСЗО: 1.6.5
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 12 000
Принос към другите приоритети на ДСС: 1

ППВПЗ ППВПЗ Финализиране на технически указания и документация и предприемане на действия за изграждане на капацитет за подобряване системите за надзор на имунизацията и определени заболявания Х X
3. Подобряване на националната система за надзор на ППБ/ХИВ/СПИН

ОРСЗО: 1.5.7
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 12 000

ПППБ ХИВ/СПИН Програма за ППБ/ХИВ/ СПИН ПППБ ХИВ/СПИН Подобряване на системата за надзор, мониторинг и оценка на ХИВ и СПИН Х
4. Оказване съдействие на страната за оценка и използване фондовете на ГФБСТМ за борба с туберкулозата

ОРСЗО: 1.5.7
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 10 000
Принос към приоритетите на страната: 1

ПКТБ
Програма за контрол на ТБ
ПКТБ Доклад с насоки за подкрепата на ГФБСТМ за борба с ТБ Х

Управление и координация на изпълнението на ДСС
Основен бюджет: $ 10 000
Координатор по приоритета: Секцията на СЗО за страната и MSP (Програма за подкрепа на управлението - ППУ)

Очаквани резултати

Принос към очакваните резултати общо за СЗО
Бюджет
Принос към други приоритети на страната

Отговарящ в ЕРБ-СЗО Участващи технически екипи от ЕРБ-СЗО Продукти Сфера на действие на Системата за здравеопазване

(Ръководство - Р
Финансиране - Ф
Набиране на средства – ГР
Обслужване – ЗУ)

Р Ф ГР ЗУ
1. Подобряване на координацията по програмата за страната

ОРСЗО: 1.5.7
Основен бюджет: $ 0
Доброволни дарения:$ 10 000
Принос към приоритетите на страната: 1, 2, 3, 4, 5

ДС
Действия в страната
ППУ
Програма за подкрепа на управлението
ДС Партньорство и координация с ключови организации на национално равнище, включително и съвместните дейности на ООН Х
ДС Популяризиране и прозрачност на политиките на СЗО на национално ниво (включително дните на СЗО) Х
ППУ
ДС
Управление на дейността на СЗО в страната (включително представителство на СЗО) и адекватна реакция на непредвидени нужди на страната Х X

Съкращения

Общи съкращения
WHO-EURO - Европейско регионално бюро на СЗО (ЕРБ-СЗО)
HQ - Централата на СЗО ВСА - Двугодишното споразумение за сътрудничество (ДСС)
OWER’s - очакваните резултати за цялата СЗО (ОРСЗО)
ST - Здравна политика и други елементи на ръководство (Р)
FN - Финансиране от системата на здравеопазването (Ф)
RG - Генериране на ресурс за системата на здравеопазването (ГР)
SD - Доставки на услуги за системата на здравеопазването (ЗУ)

Технически съкращения
GFTAM - Световен фонд за борба със СПИН, туберкулозата и маларията (ГФБСТМ)
PHC - Главен здравен център
STI - Полово предавани болести (ППБ)

Съкращения в техническите програми на ЕРБ/СЗО
AIQ - качество на въздуха (КВ)
ADU - Програма за борба с алкохола и наркотиците (ПБАН)
САН - Здравна програма за деца и юноши (ПЗДЮ)
CCS - Обща стратегия за страната (ОСС)
CPS - политики, системи и услуги на страните (ПССС)
CSR - Програма за контрол и борба със заразните заболявания (ПКБЗЗ)
DPR - Програма за готовност и подготовка за бедствия (ПГПБ)
FOS - Програма за безопасност на храните (ПБХ)
HDT - Инвестиции за здравеопазване и развитие (ИЗР)
HOS - Програма за болниците (ПБ)
HCP - Управление на здравеопазването и урбанизацията в градовете (УЗУГ)
HSF - Програма за финансиране в системата на здравеопазването (ПФСЗ)
HTP - Техническо и лекарствено обезпечаване на здравеопазването (ТЛОЗ)
MNH - Програма за психичното здраве (ППЗ)
MSP - Програма за подкрепа на управлението (ППУ)
NCD - Програма за незаразните заболявания (ПНЗ)
NCL - Незаразни заболявания и начин на живот (НЗНЖ)
NFS - Програма за хранене и безопасност на храните (ПХБХ)
OIC - Действия в страната (ДС)
QHS - Програма за качеството на отделните системи в здравеопазването (ПКОСЗ)
RHR - Програма за репродуктивно здраве и научни изследвания (ПРЗНИ)
SCS - Програма за стратегическа помощ на страната (ПСП)
SHA - Програма за болестите, предавани по полов път, ХИВ и СПИН (ПППБ/ХИВ/СПИН)
TOB - Програма "Европа без тютюн" (ПЕБТ)
TUB - Програма за контрол на туберкулозата (ПКТБ)
VPI - Програма за превенция на заболяванията с ваксини и имунизация (ППЗВИ).

За Министерството
на здравеопазването
на Република
България:
Радослав Гайдарски,
министър на
здравеопазването

За Европейското
регионално бюро на
Световната здравна
организация:
Марк Данзон,
регионален директор

Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив