ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

В сила от 17.09.1999 г.
Обн. ДВ. бр. от 17 Септември 1999г.,
изм. ДВ. бр. от 31 Януари 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 30 Април 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Ноември 2003г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Август 2004г.,
изм. ДВ. бр. от 4 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 18 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 23 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Октомври 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 14 Ноември 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 19 Декември 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Май 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 5 Октомври 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Декември 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Ноември 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 24 Ноември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 1 Юни 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Февруари 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 18 Май 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 3 Юли 2012г.,
доп. ДВ. бр. от 7 Август 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 14 Декември 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Декември 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Февруари 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 8 Март 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Юли 2013г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 20 Декември 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Февруари 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 22 Юли 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 24 Декември 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Февруари 2015г.,
доп. ДВ. бр. от 7 Август 2015г.,
изм. ДВ. бр. от 20 Октомври 2015г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към
(Ново - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.)
Приложение № 2 към
(Ново - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.)
Приложение № 3 към
(Ново - ДВ, бр. 92 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.)

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 72/166/EИО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 88/599/ЕИО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/618/ЕИО
ТРЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/232/EИО
ДИРЕКТИВА (91/439/ЕИО) НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/51
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 94/38/ЕО
ДИРЕКТИВА 96/26/ЕО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 96/86/ЕО НА КОМИСИЯТА
ДИРЕКТИВА 98/76/ЕО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2000/56/ЕО НА КОМИСИЯТА
ДИРЕКТИВА 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 684/92 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 881/92 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3912/92 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 11/98 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ(ЕО) № 484/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
РЕШЕНИЕ 2005/263/ЕО НА КОМИСИЯТА

Глава втора.

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2002 Г.)

Глава втора.

ЛИЦЕНЗИЯ

Глава трета.

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ

Глава четвърта.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ

Глава пета.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ

Глава шеста.

ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ПРЕКЪСВАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА. ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2003 Г.)

Глава шеста.

ВРЕМЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, ПРЕКЪСВАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА

Глава шеста "а".

ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2012 Г.)

Глава седма.

КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 11 ОТ 2002 Г.)

Глава седма.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕВОЗИТЕ

Глава осма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава девета.

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2003 Г.)

Допълнителни разпоредби

Заключителни разпоредби

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Допълнителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Преходни и Заключителни разпоредби

ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.)

Предложи
корпоративна публикация
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив